1 SAN PEDRO 4

1Adi sitajʉ ñagʉ̃ tõbʉjayijʉ Cristo. Ito bajiri, “Ĩre bajiroti tõbʉjagʉ yigʉja yʉ cʉni”, yi tʉoĩacõri, tõbʉjarona tʉoĩa ñacãrʉja mani. Ado bajirojʉa bajia. Tõbʉjacõri Jesucristore bʉto bʉsa mani tʉoĩaja, ñeñaro yi ãmomenaji mani. 2Ito yicõri ñeñaro yi ãmori masare bajiro yimenaji mani. Ito bajiri mani catirocõ Dios ĩ ãmoro bajiro yirã yirãji mani. 3Iti rʉmʉ Cristore mʉa masiroto riojʉa jeyaro ñeñarise mʉa yi ãmoro bajiroti yiyija mʉa maji. Mecʉyija mʉa. Ito yi mecʉcõri rocati ñeñaro yiyija mʉa. Mʉa rujeoanare bʉoro rʉ̃cʉbʉoyija mʉa. Itocõ mʉa ito yirise jidicãrʉja mʉare ĩja. 4Iti rʉmʉ mani ñeñaro yiado bajiro yibea mani adocãta ĩja. Mani baba mesa ñagoana rãca mani ñeñaro yi ãmobeja manire tudirã yirãji ĩna. Ito bajiri ĩnare mani cʉdibeja rocati manire bʉsi ajarã yirãji. 5Manire ĩna ajabojarocati ĩnare gãmebitirʉja manire. Ito bajiro ñeñaro ĩna yirisere masiami Dios. Manire ajagoana ñari ĩna ñeñaro yirise goti rẽtorã yirãji ĩna Diore. Yoari mejeti masa jeyarore ĩna ñeñaro yi ʉyarise waja senigʉ̃ yiguĩji Dios. Catirãre cʉni, godanare cʉni waja senigʉ̃ yiguĩji Dios. 6Ito bajiri masa ĩna godaroto riojʉ Dios oca quenarise gotire ña, ĩna catitĩñatoni. Coriarã iti oca tʉocõri queno rʉ̃cʉbʉorã yirãji. Gãjerãma iti ocare rʉ̃cʉbʉomenaji ĩna. Masa jeyaro godarã yirãji sĩgʉ̃ rʉyabeto. Ito bajibojarocati ĩ oca rʉ̃cʉbʉoana masa jeyaro bajiro godabojarãti ĩna ya ʉsijʉama Dios rãca catitĩñaro yiroja. 7Adi macãrʉcʉ̃ro yoari meje jediro yiroja. Ito bajiri jeyaro mani yiroto riojʉa queno tʉoĩa ñarʉja manire. Ito yicõri mecʉre mano tʉoĩa ñarʉja manire, Diore mani queno bʉsi masitoni. 8Gãjerãre mani ti maitĩñaja quena. Iti ña ñasarise. Gãjerãre mani bʉto ti maija, ĩna manire ñeñaro yirisere ãcabojarã yirãji mani. 9Gãjerã mani ya wi ĩna ejaja, wanʉ quenare rãca ĩnare boca ãmirʉja mani. Ĩna ba ãmoja, ĩna cani ãmoja cʉni wanʉ quenare rãca ĩnare cʉdirʉja mani. 10Jesucristo ñarã ñari manire ti maicõri, jabeto ĩ masirise manire jidicãñi Dios. Ĩ ãmoro bajiro ricati mani moa masitoni ĩ masirise jidicãñi Dios. Ito bajiri Dios manire jidicãre mani moa masirisena gãjerãre ejabʉarʉja mani. Ito bajiro yirʉja mani Diore queno moa ĩsirã ñari. 11Dios oca mani queno goti masija, “Queno ya Dios mʉ. Mʉ ejabʉarisena riojo goti masia yʉ”, yirʉja mani. Ito yicõri gãjerãre mani queno ejabʉa masija, “Queno ya Dios mʉ”, yirʉja mani. Ito bajiro yirʉja mani, Diore gãjerã ĩna rʉ̃cʉbʉotoni. Jeyaro mani yirisere ticõri, “Ĩ ñarãre queno ejabʉami Jesucristo”, yirã yirãji gãjerã Diore rʉ̃cʉbʉorã. “Ĩti ñami rẽtoro masigʉ̃. Ĩti ñami Ʉjʉ ñasagʉ. Jeyaro ñarise roti masigʉ̃ ñami Dios. Dise ĩ roti masibiti rʉyabea ĩre. Ĩti ñami mani Ʉjʉ ñatĩñagʉ̃”, yi tʉoĩasotirʉja mani ĩja. 12Yʉ mairã tʉoya mʉa. Mani bʉto tõbʉjabojarãti bʉto goroama oca jaibitirʉja manire. “¿No yija tõbʉjati yʉ?” yi tʉoĩabitirʉja mani. Mani tõbʉjabojarãti Jesucristore mani jidicãbeja, “Yʉre queno tʉorʉ̃nʉrã ñama ĩna”, yigʉ yiguĩji Dios. 13Ado bajirojʉa mani yija quena. Jesucristore rʉ̃cʉbʉorã ñari ĩre bajiro mani tõbʉjaja queno wanʉ quenarʉja mani. Ito mani yija ĩ tʉdi ejari rʉmʉ ĩre ticõri queno wanʉ quenarã yirãji mani. 14Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉrã ñajare manire aja tudirã yirãji gãjerã. Ito bajiro manire ĩna aja tudibojarocati wanʉ quenarã yirãji mani. Mani tõbʉjaja manire ejabʉagʉ yiguĩji Dios. Mani ya ʉsijʉ Espíritu Santore Dios ĩ queo sãjare queno wanʉ quena mani ĩja. Ito bajiri tõbʉjarãti wanʉ quena mani. Dios ñami mani rʉ̃cʉbʉogʉ. Gãjerãma ĩre rʉ̃cʉbʉomenati ĩre ñeñaro bʉsiama ĩna. 15No gãjerãre sĩagʉ̃ti, tõbʉjagʉ yiguĩji. No gãji ya gajeoni rinigʉ̃ti, tõbʉjagʉ yiguĩji. No ñeñaro yigʉti, tõbʉjagʉ yiguĩji. No gãjerãre oca menigʉ̃ti, tõbʉjagʉ yiguĩji. Ĩnare bajiro mani yija, tõbʉjarã yirãji mani cʉni. Itire mʉa ñeñaro yire ãmobea yʉ. 16Ito bajibojarocati Jesucristo ñarã ñari mani tõbʉjaja bojori bʉjabitirʉja manire. Ado bajirojʉa yirʉja mani Diore. “Queno ya Dios mʉ. Mʉ Macʉ Jesucristo yagʉ yʉ ñaroca yʉre yiyija mʉ. Itire bʉto wanʉa yʉ”, yirʉja mani Diore. 17Adocãta Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã ñabojarãti tõbʉja mani cʉni. Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã ñabojarãti mani tõbʉjaja, ¿no bajiro tõbʉjarã yirãjida Dios ocare tʉorʉ̃nʉmena? Manire bajiroti bʉto bʉsa tõbʉjarã yirãji ĩna. 18Itire gotigʉ ado bajiro ucayijʉ Diore goti ĩsiri masʉ: “Dios masoana queno yi ʉyarã ñabojarãti ĩna tõbʉjaja, ¿no bajiro tõbʉjarã yirãjida ñeñaro yi ʉyarã? Ado bajiro bajia. Diore tʉorʉ̃nʉmenati bʉto bʉsa tõbʉjarã yirãji ĩna”, yi gotia Dios oca. 19Itire masicõri quenarise riti yitĩñarʉja manire. Tõbʉjarã ñabojarãti, “Iti ña Dios ĩ ãmorise”, yi tʉoĩacõri, quenarise riti yirʉja manire. Dios manire rujeorʉ, manire jidicãbiquĩji. Ito bajiri tõbʉjarã ñabojarãti Diore tʉorʉ̃nʉrã yirãji mani. “Ĩ yiado bajiroti yʉre codegʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩacõri, ĩre tʉorʉ̃nʉrʉja mani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\