1 SAN PEDRO 5

1Adocãta mʉa Jesucristore masisʉoanare bʉsigʉ ya yʉ. Mʉa ña Jesucristo ñarãre tirʉ̃nʉri masa. Yʉ cʉni ĩ ñarãre tirʉ̃nʉgʉ̃ti ña. Cristo ĩ tõbʉjaja tigorʉ ña yʉ. Ito yicõri mani Ʉjʉ Jesucristo ĩ tʉdi ejari rʉmʉ ti wanʉgʉ̃ yigʉja yʉ cʉni mʉa rãca. Mʉa Jesucristore masisʉoana tʉoya mʉa. Ado bajiro mʉare bʉsigʉ ya yʉ. 2Jesucristo ñarãre mani tirʉ̃nʉtoni manire cũñi Dios. Ito bajiri ĩ ñarãre queno tirʉ̃nʉrʉja manire. Tere mano wanʉ quenare rãca ĩnare tirʉ̃nʉrʉja manire. Ito yicõri, “¿Ñe waja bʉjagʉ yigʉjada yʉ?” yi tʉoĩabitirʉja mani. Ado bajirojʉa mani tʉoĩaja quena. “Dios ĩ ãmoro bajiro cʉdi ãmoa yʉ. Ito bajiri ĩ ñarãre tirʉ̃nʉgʉ̃ yigʉja yʉ”, yi tʉoĩaja quena. 3“Ĩna ʉjʉ ña yʉ. Ĩnare sẽoro roticʉja yʉ”, yi tʉoĩabitirʉja mani. Ado bajirojʉa mani yija quena. Dios ĩ ãmoro bajiro quenarise yirʉja mani. Ito mani yija mani yiro bajiroti quesoĩacõri, Dios ĩ ãmoro bajiroti yirã yirãji mani tirʉ̃nʉrã cʉni. 4Ito bajiri Jesucristo mani Ʉjʉ ĩ tʉdi ejari rʉmʉ mani queno yirisere tʉoĩa bʉjagʉ yiguĩji ĩ. Ito yicõri manire waja yirocʉ, “Yʉ rotiro bajiroti yicʉ mʉ. Mʉre wanʉa yʉ”, yigʉ yiguĩji manire. Ito bajiri ĩ rãca wanʉ quenatĩñarã yirãji mani. 5Mamarã adocãta mʉare bʉsia yʉ. Jesucristore masisʉoanare rʉ̃cʉbʉoya mʉa. Ito yicõri ĩnare queno cʉdiya. Mani jeyaro gãmeri rʉ̃cʉbʉocõri gãmeri ejabʉarʉja manire. Itire gotigʉ ado bajiro ucayijʉ Diore goti ĩsiri masʉ: “Gãjerã rẽtoro quenagʉ̃ ña yʉ”, yirãre ti tujabeami Dios. Ito bajibojarocati, “Gãjerãre rʉ̃cʉbʉocõri ĩnare ejabʉa ãmoa yʉ”, yi tʉoĩarãre wanʉami Dios. Ĩnare ti maicõri ĩnare queno ejabʉagʉ yiguĩji Dios, yi gotia Dios oca. 6Ito bajiri Diore rʉ̃cʉbʉocõri ado bajiro mani tʉoĩaja quena. “Rẽtoro masigʉ̃ ñami Dios. Jeyaro ĩ yirise cʉdicʉja yʉ”, yi tʉoĩarʉja manire. Ito bajiro yirʉja manire, ija ĩ ãmori rʉmʉ ĩ tʉ queno ñasagʉre bajiro manire ĩ cũtoni. 7Mani tʉoĩa oca jaija, ito yicõri manire oca iti ñaja, Diore gotirʉja mani. Manire ti maicõri manire ejabʉagʉ yiguĩji Dios. 8Mecʉre mano mani queno tʉoĩa ñaja quena. Ito yicõri rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanásre mani cʉdibititoni queno tʉoĩariti ñarʉja mani. Ĩ ñami mani wajacʉ. Yaire bajiro yami ĩ Satanás. Tʉoĩate mʉa. No ĩ ba ãmogʉ̃reti sĩarocʉ wa ucuami yai cʉni. Ito yicõri ĩ awasãja, jeyaro gãna ĩre tʉocõri ĩre güiama. Ito bajiroti guijoro yami Satanás cʉni. Manire ruyurio ãmogʉ̃ yami ĩ. Ito bajiri Diore mani jidicãtoni manire rʉoami Satanás. 9Ito ĩ yibojarocati Diore jidicãmenaji mani ĩre bʉto bʉsa tʉorʉ̃nʉrã. Mani sĩgʉ̃ti tõbʉjabea. Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã cʉni jeyaro manire bajiroti tõbʉjama. Iti masicõri Jesucristore jidicãbitirʉja manire. Ito yicõri Satanásre cʉdibitirʉja manire. 10Manire bʉto ti maiami Dios. Ito bajiri mani tõbʉjaja, “Biyaro tõbʉjabicʉja yʉ. Yʉre ejabʉagʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa mani. Bʉto bʉsa Cristore mani queno tʉorʉ̃nʉroca yigʉ yiguĩji Dios. Manire beseñi Dios ĩ rãca mani catitĩñatoni. Ito bajiri ĩ Macʉ Jesucristona sʉoriti manire masoñi Dios. 11“Ĩti ñami Ʉjʉ ñasagʉ. Jeyaro ñarise roti masigʉ̃ ñami ĩ. Dise ĩ roti masibiti rʉyabea. Ĩti ñami mani Ʉjʉ ñatĩñagʉ̃”, yi tʉoĩasotirʉja manire ĩja. 12Adi paperacãnati mʉare yʉ goti masitoni yʉre uca ĩsiami Silvano. Jesucristore queno tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ĩ ñajare yʉ ocabajire bajiro tia yʉ ĩre. Iti tʉocõri mʉa oca sẽotoni adi oca mʉare gotia yʉ. Ito yicõri, “Riti ña. Manire bʉto ti maiami Dios”, mʉa yi masitoni, adi oca mʉare gotia yʉ. Ito bajiri iti oca tʉocõri Diore bʉto bʉsa tʉorʉ̃nʉña mʉa. 13Ado Babiloniajʉ ñagʉ̃ adi papera mʉare cõa yʉ. Ado gãna Cristore masirã, “Quenajaro”, yicoama mʉare. Dios beseana ñama ĩna cʉni mani roboti. Yʉ macʉ bajiro bajigʉ Marcos, “Quenajaro”, yicoami mʉare. 14Gãmeri ti maicõri wanʉre rãca jababaya mʉa. Ito yicõri, “Queno ñaña mʉ”, wanʉre rãca gãmeri yiya mʉa. Mʉa Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã sĩgʉ̃re bajiro mʉa ʉsi cʉti ñare ãmoa yʉ. Itocõ ña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\