2 TIMOTEO 4

1Tʉoya Timoteo mʉ. Yʉ mʉre rotirise tʉoami Dios. Cristo masa jeyarore ti beserocʉ cʉni yʉ mʉre rotirise tʉoami. Jesucristo ĩ tʉdi ejari rʉmʉ catirãre, godanare cʉni ti besegʉ yiguĩji. Ñeñaro yigoana tʉoĩa bʉjatomena yirãji ĩna. Jesucristore tʉorʉ̃nʉrãma ĩ rotirojʉ ĩ rãca ñatĩñarã yirãji mani. Itire masigʉ̃ja mʉ. Ito bajiri ado bajiro mʉre rotia yʉ. 2Dios oca masare riaso ñasotiya. Masa ĩna tʉo ãmoja, ĩna tʉo ãmobeja cʉni oca ñasarise riaso jidicãbesa. “Ñeñaro yirã ña gʉa”, masa ĩna yi masitoni ĩnare riasoya. Ĩna ñeñaro yirise jidicã ãmomenare goti quenoña. Dios oca masare riasocõri ĩna oca sẽoroca yiya. Coji Dios ocare ĩna tʉo masibitibojarocati ĩnare junisinibesa mʉ. Ʉsiriobicʉti ĩnare Dios oca riasosotiya. 3Oca riojo ñasarisere ti tecõri itire masa ĩna tʉo ãmobiti rʉmʉ ejaro yiroja co rʉmʉ. Ĩna ñeñaro yi ãmorise riti yirã yirãji ĩna. Ito bajiri ĩna tʉo ãmorise riasorãre riti ãmarã yirãji ĩna. Oca riojo ñasarise riasorãjʉare tʉo ãmomenaji ĩna. 4Oca riojo ñasarisere jidicãrã yirãji ĩna. Masa ĩna rʉo gotirisereama tʉorʉ̃nʉrã yirãji ĩna. 5Mʉáma ĩna bajiro yibeja mʉ. Queno tʉoĩarise jidicãbesa mʉ. Tʉoĩa bʉjatobitibojagʉti ñemecʉtiya mʉ. Cristo oca tʉoĩamenare riaso ucuya mʉ. Mʉ moaroti Dios ĩ cũre ñaro bajiroti yiya. 6Yʉre ĩna sĩaroti rʉmʉ jabeto rʉya. Jesucristo oca masare yʉ riasojare yʉre sĩarã yirãji ĩna. Ito bajiri yoari mejeti Dios tʉ wacʉ yigʉja yʉ. 7“Ĩna ñeñaro yirise jidicãjaro”, yirocʉ Cristo oca masare riaso josacʉ yʉ. Jeyaro moare yʉre Dios ĩ cũre ito bajiroti jeoa yʉ. Diore tʉorʉ̃nʉ jidicãbiticʉ yʉ. 8Ito bajiri ĩre yʉ tʉorʉ̃nʉ jidicãbitire waja yʉre queno yigʉ yiguĩji Dios. Queno yigoana ĩna jesari bedo bʉjagʉ yigʉja yʉ cʉni. Masare ĩ ti beseri rʉmʉ yʉre waja yigʉ yiguĩji ĩ. Masa ĩna yigoado bajiroti ĩnare ti besegʉ yiguĩji ĩ. Yʉre riti meje waja yigʉ yiguĩji ĩ. No Jesucristore tʉo maicõri ĩ tʉdi ejari rʉmʉ bocatirãre cʉni queno waja yigʉ yiguĩji ĩ. 9Tʉoya Timoteo mʉ. Yoari mejeti yʉre tigʉ waya. Sejabesa mʉ. 10Yʉ rãca ñabojagʉ yʉre jidicãquĩ Demas wame cʉtigʉ. Dios gaye rẽtoro adi sita gayejʉare ãmoquĩ ĩ. Ito bajiri yʉre jidicãcõri Tesalónica wame cʉtiri cʉtojʉ waquĩ ĩ. Galacia sita gãnare Dios oca riasogʉ waquĩ Crescenteama. Ito yicõri Dalmacia sita gãnare riasogʉ waquĩ Tito cʉni. 11Lucas sĩgʉ̃ti ñami yʉ rãca. Ito bajiri Marcosre ãmacõri ĩre ãmi waya. Yʉ moarise yʉre ejabʉa masiguĩji ĩ. 12Tíquico wame cʉtigʉre Efeso cʉtojʉ cõacʉ yʉ. 13Wadigʉ joe sãñado yʉ yaro ãmi wadiba. Troas gagʉ Carpo wame cʉtigʉ ya wijʉ cũcʉ yʉ. Ãmi wadi ĩsiña yʉre. Papera tutiri cʉni ãmi wadiba. Yʉ ya papera tunare mʉ ãmi wadisacõre ãmoa yʉ. 14Alejandro come moari masʉ jaje ñeñaro yiquĩ yʉre. Yʉre ĩ ñeñaro yiadocõti ĩre waja senigʉ̃ yiguĩji mani Ʉjʉ. 15Roya ĩre, mʉre cʉni ñeñaro yigʉ yiguĩji gajea. Oca ñasarise mani riasorisere bʉto ti teami ĩ. 16Oca quenori masa tiro riojo, “Ñe seti ma yʉre”, yʉ yi ejasʉocati rʉmʉ sĩgʉ̃ yʉre bʉsi ejabʉagʉ maniquĩ. Yʉ rãca ñabojarã yʉre jidicãcã. Ito bajiro yʉre ĩna ñeñaro yibojarocati, “Ĩnare waja senibitijaro Dios”, yi tʉoĩa yʉ. 17Yʉ baba mesama ĩna yʉre jidicãbojarocati mani Ʉjʉama yʉre jidicãbisĩ. Yʉ oca sẽoroca yiñi. Ito bajiro yʉre ĩ yijare judio masa meje ñarãre oca riojo ñasarise goti rẽtobu jeocʉ yʉ. Yʉre ĩna sĩa ãmobojarocati camotañi Dios. 18Ũmacʉ̃jʉ Dios ĩ rotirojʉ yʉ ejare ãmoami ĩ. Ito bajiri ñeñarise yʉ yibe yirocʉ yʉre ejabʉagʉ yiguĩji ĩ. Ito yicõri yʉre masa ñeñaro yi ãmobojarocati yʉre codegʉ yiguĩji ĩ. Ĩre rʉ̃cʉbʉotĩñarʉja manire, “Rẽtoro masigʉ̃ ñami”, yirã. Ito bajiro riti ñatĩñajaro. 19Quenajaro Aquila ĩ manojo Priscila cʉni. Quenajaro Onesíforo ñarã cʉni. 20Mani yagʉ Erasto Corinto cʉtojʉ tujacoami. Mileto wame cʉtiri cʉtojʉ mani yagʉ Trófimore cũcʉ yʉ, ĩ cõja ticõri. 21“Juebʉcʉ riojʉa bʉsa ĩ tʉ ejacʉja”, yirocʉ ejori bʉsa waya. Eubulo, Pudente, Lino ito yicõri Claudia cʉni, “Quenajaro”, yi ñucama mʉre. Ado gãna mani ñarã Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã cʉni, “Quenajaro”, yi ñucama. 22Mʉ rãca ñatĩñajaro Jesucristo. Mʉ ya ʉsijʉ oca sẽoroca yijaro ĩ. Mʉ rãca ñarã ñarocõreti queno yijaro Dios. Itocõ ña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\