LOS HECHOS 10

1Cesarea wame cʉtiri cʉtojʉ, sĩgʉ̃ Cornelio wame cʉtigʉ ñayijʉ. Italia gãna, co dʉjamocõ masacõ surara ʉjʉ ñayijʉ Cornelio. Judio masʉ meje ñayijʉ ĩ. 2Judio masʉ meje ñabojagʉti Diore rʉ̃cʉbʉoyijʉ ĩ. Ito yicõri ĩ ya wi gãna cʉni Diore rʉ̃cʉbʉoyijarã. Judio masa bojoro bʉjarãre ejabʉarocʉ jaje niyeru ĩsiyijʉ Cornelio. Ito yicõri co rʉmʉ rʉyabeto Diore bʉsisotiyijʉ ĩ. 3Co rʉmʉ ñamicajʉ, tres iti tʉjaroca, Dios ñaro gagʉ ángel goaĩoyijʉ Corneliore. Queno tisacõyijʉ Cornelio ĩre. Cornelio tʉ sãja ejacõri ado bajiro yiyijʉ ángel: —‍Cornelio, ¿ñati mʉ? yiyijʉ ángel ĩre. 4Ito ĩ yija tʉocõri, ĩre ti ʉcayijʉ Cornelio: —‍¿Ñe ãmoati mʉ? yiyijʉ Cornelio ĩre. Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Diore mʉ bʉsija tʉoami. Ito yicõri bojoro bʉjarãre mʉ ejabʉaja tiami. Ito bajiri mʉre tʉoĩa ti ñami Dios, yiyijʉ ángel Corneliore. 5Jope cʉtojʉ sĩgʉ̃ ñaguĩji Simón Pedro wame cʉtigʉ. Ĩre jirona ʉ̃mʉa jʉ̃arã cõaña mʉ. 6Gãji Simón waibʉcʉrã wi quenori masʉ ĩ ya wijʉ ñaguĩji, riaca jajosa tʉ. Iti wijʉ Simón Pedrore bʉjarã yirãji mʉ cõana, yiyijʉ ángel Corneliore. 7Ito bajiro yi tĩocõri wacoayijʉ ángel. Ito bajija bero ĩ ya moari masa jʉ̃arã jiyijʉ Cornelio. Ito yicõri surara masʉ sĩgʉ̃ ĩre ejabʉari masʉ jiyijʉ ĩ. Ĩ surara masʉ bʉto Diore rʉ̃cʉbʉogʉ ñayijʉ. 8Ĩna ejaja ticõri, ángel ĩ bʉsigore gotiyijʉ Cornelio. Ito yicõri Jope cʉtojʉ ĩnare wa rotiyijʉ ĩ. 9Ito ĩ yija tʉocõri, wacoayijarã ĩna. Gaje rʉmʉ, busuri ũmacañi riojo ñaroca Jope cʉto tʉjʉ ñayijarã ĩna. Ĩna ejaroto riojʉa wi rijogodo mʉja wacõri Diore bʉsi ñayijʉ Pedro. Rujatutu ñayijʉ iti wi. 10Bʉto ñiocõcõri ba ãmoyijʉ Pedro. Gãjerã ĩre bare meni ĩsiroca ado bajiro goayijʉ Pedrore. 11Ũmacʉ̃jʉ macãrʉcʉ̃rojʉ soje janayijʉ. Saya jajoto bʉcʉro jʉa dʉja gaja ñiacõri queoyoado bajiro ruji wadicõri ĩ tʉ ejayijʉ. 12Ito totijʉ waibʉcʉrã jeyaro sãñayijarã. Jenirã, wʉtirã, ito yicõri ãña cʉni sãñayijarã. 13Ito ũmacʉ̃jʉ oca ruyuyijʉ Pedrore. Ado bajiro gotiyijʉ iti ĩre: —‍Pedro wʉmʉña mʉ. Ĩnare sĩa baya mʉ, yiyijʉ oca Pedrore. 14Iti oca tʉocõri ado bajiro cʉdiyijʉ Pedro: —‍Meje babicʉja yʉ. Rẽore gaye baĩabiticʉ yʉ, yiyijʉ Pedro. 15Ito yija mʉcana oca ruyuyijʉ ũmacʉ̃jʉ: —‍Rẽore ña, yibesa, “Baya”, yʉ yiriseama, quenarise ña, yi ruyuyijʉ oca ũmacʉ̃jʉ gaye. 16Ʉdiajijʉ oca ruyuyijʉ Pedrore. Ʉdiaji ĩ bʉsija bero saya totijʉ wadiana waibʉcʉrã, wʉtirã jeyaro tʉdi ãmi mʉocõyijʉ Dios mʉcana. 17Itire ticõri ruje tʉoĩayijʉ Pedro. “¿No yireoni yʉre bajiatibeti?” yi tʉoĩayijʉ Pedro. Ito ĩ yirocati, Cornelio ĩ cõana ejayijarã Pedro ĩ ñari wi soje tʉ. 18Itojʉ ejacõri ado bajiro seniĩayijarã ĩna: —‍¿Adi wijʉ Simón Pedro wame cʉtigʉ ñati? yiyijarã ĩna, Cornelio ĩ cõana. 19Ĩ tigore ĩ tʉoĩaroca riti Espíritu Santo bʉsiyijʉ Pedrore: —‍Tʉote. Ʉdiarã ʉ̃mʉa mʉre ãmarã ejama. 20Coji ĩna rãca wasa mʉ. Ñe ʉsiriobicʉti wacoasa, yʉ cõarã ĩna ñajare, yiyijʉ Espíritu Santo Pedrore. 21Ito ĩ yija tʉocõri, Cornelio ĩ cõana tʉ ʉdiarã tʉ ruji wayijʉ Pedro: —‍Yʉti ña mʉa ãmagʉ̃. ¿No yirã wadiri mʉa? yiyijʉ Pedro ĩnare. 22Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijarã ĩna: —‍Gʉa ʉjʉ Cornelio cõami gʉare. Queno yigʉ ñami ĩ. Ito yicõri Diore rʉ̃cʉbʉogʉ ñami Cornelio. Judio masa jeyaro rʉ̃cʉbʉocã Corneliore. Ado bajiro gʉa ʉjʉre bʉsiñi Dios ñaro gagʉ ángel: “Cornelio tʉoya mʉ. Simón Pedrore jitẽña mʉ. Ito yicõri ĩ bʉsirisere queno tʉoba mʉ”, yiñi ángel gʉa ʉjʉre, yiyijarã Cornelio ĩ cõana Simón Pedrore. 23—‍Ado sãja waya maji, ʉ̃mʉa jedicoajʉ. Yʉ tʉ caniña maji, yiyijʉ Pedro ĩnare. Gaje rʉmʉ ĩna rãca wayijʉ Pedro ĩja. Coriarã Jope gãna Jesure tʉorʉ̃nʉrã, Pedro mesa rãca baba cʉti wayijarã ĩna. 24Busuri gaje rʉmʉjʉ, Cesareajʉ ejayijarã ĩna. Ĩna ejaroto riojʉajʉ, ĩ ñarãre ĩ baba mesa rãca minijua ñayijʉ Cornelio. Ito bajiri ĩna ñarocõti minijua ñacõri Pedro mesare bocati ñayijarã ĩna. 25Wi tʉ ĩna ejaroca Pedrore boca ãmirocʉ budi wayijʉ Cornelio. Ito yicõri rijomunigãna ñini rũjũcõri Pedrore rʉ̃cʉbʉoyijʉ Cornelio. 26Ito ĩ yibojarocati: —‍Wʉmʉña. Mʉ roboti masʉ ña yʉ cʉni. Dios meje ña yʉ, yiyijʉ Pedro Corneliore. 27Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, wʉmʉcoayijʉ Cornelio ĩja. Ito bajiri gãmeri bʉsirã riti wijʉ sãjacoayijarã ĩna ĩja. Ito sãja wacõri masa jãjarã minijuanare tiyijʉ Pedro. 28Ito yija ticõri, ado bajiro ĩnare gotiyijʉ Pedro: —‍Gʉa judio masa gãjerã masa rãca gʉa wʉsaja, ito yicõri gãjerã masa ya wi sãjaja, rẽore gaye ña gʉare. Itire tʉo masia mʉa. Ito bajibojarocati Dioama ado bajiro gotiquĩ yʉre: “Quena ña, yʉ yiriseama quenarise ña. Rẽore ña, yibesa mʉ”, yiquĩ Dios yʉre. Ito bajiri, “Yʉ judio masʉ ñabojagʉti gãjerã masa rãca yʉ wʉsaja rẽore meje ña”, yi masia yʉ. 29Ito bajiri mʉ ya oca tʉocõri ñe ʉsiriobicʉti wadibʉ yʉ. Ito bajiri, “¿No yirocʉ yʉre oca cõacati mʉ?” yiyijʉ Pedro Corneliore. 30Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro ĩre cʉdiyijʉ Cornelio: —‍Jʉaria rʉmʉri tʉja yucʉ weca ũmacañi ĩ tʉjaroca, babicʉ riti Diore yʉ bʉsija bero. Ado Diore yʉ bʉsirocati sĩgʉ̃ ángel yutabujuri yorise sãñagʉ̃ yʉre goaĩoquĩ. 31Ado bajiro yʉre gotiquĩ ĩ: “Diore mʉ bʉsire tʉoami ĩ. Ito yicõri bojoro bʉjarãre mʉ ejabʉare gaye itire cʉni masiami Dios. 32Ito bajiri Jope cʉtojʉ Simón Pedro wame cʉtigʉre jitẽña. Gãji Simón waibʉcʉrã wi quenori masʉ ya wi ñaguĩji Pedro. Riaca jajosa tʉnima ñaroja iti wi ĩ ñaro”, yiquĩ ángel yʉre. 33Ito bajiro yʉre ĩ gotija tʉocõri, ejori mʉre oca cõacʉ yʉ, yiyijʉ Cornelio Pedrore. Queno wadiyija mʉ. Ado mʉ ejaja quena gʉare. Adojʉ Dios ĩ tiro riojo minijuabʉ gʉa ĩ oca tʉorona. Ñarocõti Dios ĩ gotire gayere tʉo ãmoa gʉa, yiyijʉ Cornelio Pedrore. 34Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, bʉsisʉoyijʉ Pedro ĩja: —‍Tʉo masia yʉ ĩja. “Judio masare riti maia yʉ”, yibeami Dios. Mani jeyarore corocõ ti maiami Dios. 35Gʉa masare, ito yicõri mʉa masare cʉni corocõti ti maiami Dios. Diore mani rʉ̃cʉbʉoja, ito yicõri ñeñarise mani yibeja, manire boca ãmigʉ̃ yiguĩji Dios. 36Jane mejejʉ oca quenarise Israel sita gãnare Dios ĩ goticãre gaye masirã ña mʉa: “Yʉ cõarʉre mʉa tʉorʉ̃nʉja, yʉ rãca queno ʉsi cʉtirã yirãji mʉa”, yiyijʉ Dios Israel sita gãnare. Dios ĩ cõarʉ Jesucristo mani jeyaro Ʉjʉ ñami ĩja. Itire masia mʉa. 37Israel sitajʉ Jesús quenarise ĩ yigorere masia mʉa. Ito yicõri Galilieajʉ Jesure Juan ĩ idé gurajʉ bero ñasarise yisʉoñi Jesús. 38Jesús Nazaret gagʉre Espíritu Santo ĩ quedi sãjaroca yiyijʉ Dios. Ito yicõri ĩ masirise jidicãñi Dios Jesure. No ĩ waro bajiro masare queno yiñi Jesús. Rʉ̃mʉ́a sãñarãre ĩ ti bʉjaja, rʉ̃mʉ́are bucõañi Jesús. “Ito bajiro yiñi Jesús, Dios ĩ rãca ñaja”, yi tʉoĩa mʉa. 39Gʉa apóstol mesa, judio masa sitajʉ jeyaro Jesús ĩ yicatire ticʉ gʉa. Ito yicõri Jerusalénjʉ yucʉtẽojʉ ĩre ĩna sĩaja, ticʉ gʉa. 40Ʉdia rʉmʉ bero, Dioama Jesure ĩ catiroca yiñi. Jesús gʉare goaĩaroca yiñi Dios. 41Masa jeyarore meje goaĩoñi Jesús. Dios gʉare cajerojʉti Jesús oca gotirona ĩ cũcãna ñajare, gʉare riti goaĩoquĩ Jesús. “Mʉcana tʉdi catiami Jesús”, gʉa yi masitoni, gʉare ĩ goaĩaroca yiñi Dios. Mʉcana Jesús ĩ catija bero ĩ rãca bacʉ gʉa. 42Gʉare ĩ oca masare goti rotiquĩ Jesús. Catirãre ito yicõri godanare cʉni, ĩna ñeñaro yirise waja senitoni cũñi Dios Jesure. Itire gʉare goti rotiquĩ Jesús. 43No Jesure tʉorʉ̃nʉgʉ̃ti, ĩ ñeñaro yirisere ãcabojogʉ yiguĩji Dios. Ito bajiroti ucañi Diore goti ĩsiri masa sĩgʉ̃ rʉyabeto, yiyijʉ Pedro masare. 44Ito ĩ yirocati Espíritu Santo quedi sãjayijʉ Pedro ĩ bʉsirãre. 45- 46Ito bajiri ricati riti ĩna masibiti oca ñabojareti bʉsisʉoyijarã ĩna. Ito yicõri Diore rʉ̃cʉbʉoyijarã ĩna. Itire ticõri ruje tʉoĩayijarã Pedro rãca ejana judio masa. “Aba, judio masa meje ñabojarãre cʉni Espíritu Santo quedi sãjacoami”, yiyijarã ĩna Jesure masirã, Pedro rãca gãna. 47Ito yicõri ĩ rãca gãnare bʉsiyijʉ Pedro mʉcana: —‍Tʉoya yʉ ñarã mʉa. Manire bajiroti Espíritu Santo quedi sãjami ĩnare cʉni. Sĩgʉ̃, “Ĩnare idé gubitirʉja mani”, yirã wʉsati mani, yiyijʉ Pedro ĩnare. “Ĩnare idé gubesa”, yigʉ mañijʉ. 48Ito bajiri, “ ‘Jesure tʉorʉ̃nʉrã ña gʉa cʉni’, mʉa yi masija, ĩ wamena idé gu rotija quena”, yiyijʉ Pedro ĩnare. Ĩna idé gu ecoja bero ado bajiro yiyijarã ĩna Pedrore: —‍Wabesa maji. Ado gʉa rãca jabeto ñaña maji, yiyijarã ĩna Pedrore.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\