LOS HECHOS 22

1—‍Yʉ ñarã tʉoya maji. “Ñe seti mami”, mʉa yitoni mʉare oca gotigʉ ya maji, yiyijʉ Pablo. 2Ĩna oca ĩ bʉsija tʉocõri, bʉto bʉsa oca tadiyijarã ĩna. Ado bajiro gotiyijʉ Pablo ĩnare: 3—‍Yʉ cʉni judio masʉti ña. Cilicia sita, Tarso wame cʉtiri cʉto rujearʉ ña yʉ. Ito yicõri ado Jerusalénjʉ bʉcʉarʉ ña yʉ. Gamaliel wame cʉtigʉna sʉoriti papera riasoticʉ yʉ. Mani ñicʉsabatia ĩna rotiyore gayere queno riasoticʉ yʉ. Adi rʉmʉri mʉa Diore cʉdisotiro bajiroti Diore cʉdi ãmosoticʉ yʉ cʉni. 4“Diore queno cʉdigʉ ña yʉ”, yi tʉoĩabojacõri, Jesure tʉorʉ̃nʉrãre ñeñaro ĩna tõbʉjaroca yicʉ yʉ. Sĩacõcʉ gajerea. Ʉ̃mʉa, romiare cʉni ñia wacõri tubiasoticʉ yʉ. 5Paia ʉjʉ ito yicõri mani ñicʉsabatia ñasari masa, “Ito bajiroti yiquĩ ĩ”, yi masiama ĩna yʉre. Ĩnati papera meni ĩsicã yʉre, mani ñarã Damasco gãnare yʉ ĩotoni. Iti papera ãmicõri, Jesure tʉorʉ̃nʉrãre ãmacʉ yʉ. Ito bajiri Jesure ĩna tʉorʉ̃nʉre waja ĩnare ãmi wadicõri ado Jerusalénjʉ ĩnare tubiarocʉ yibojacʉ yʉ. 6’Ma yʉ waroca, Damascojʉ yʉ cõñaroca, ñajasaroti ʉ̃mʉa gʉdareco ũmacʉ̃jʉ gaye bʉto yobusurise yʉre sĩaticʉ. 7Ito bajijare quedicoacʉ yʉ. Ito bajicõri ado bajiro yʉre sĩgʉ̃ ĩ bʉsija tʉocʉ yʉ: “Saulo, ¿no yija yʉre ñeñaro yi ãmoati mʉ?” 8Iti tʉocõri ado bajiro cʉdicʉ yʉ: “¿Yʉ Ʉjʉ ñimʉ ñati mʉ?” yicʉ yʉ. Ito yija ĩjʉa ado bajiro cʉdiquĩ: “Yʉti ña Jesús Nazaret gagʉ. Yʉti ña mʉ ñeñaro yi ãmogʉ̃”, yiquĩ ĩ yʉre. 9Iti busurise ticõri yʉ rãca wacana ʉcacã. Busurisere tibojarãti yʉre bʉsicacʉ oca tʉobiticã ĩna. 10Ito bajiro yʉre bʉsija tʉocõri, ĩre seniĩacʉ yʉ. “¿No bajiro yʉ yire ãmoati yʉ Ʉjʉ mʉ?” yicʉ yʉ. Yʉ ito yija yʉre ado bajiro cʉdiquĩ ĩ: “Wʉmʉña Damascojʉ wasa. Itojʉ sĩgʉ̃ mʉre gotigʉ yiguĩji jeyaro moare yʉ mʉre cũre”, yiquĩ ĩ yʉre. 11Iti busurise yʉ tija cajea godacoacʉ yʉre. Ito bajiri yʉ rãca gãna Damascojʉ yʉre tʉ̃a ejacã ĩna. 12’Itojʉ sĩgʉ̃ Ananías wame cʉtigʉ ñaquĩ. Moisés ñayorʉ ĩ rotirise gaye ñaro bajiroti cʉdigʉ ñaquĩ ĩ. Ito ñarã judio masa, “Queno yigʉ ñami ĩ”, yi bʉsicã ĩna ĩre. 13Iti cʉto yʉ ejaja bero yʉre tigʉ ejaquĩ Ananías. Yʉ tʉ ejacõri ado bajiro yiquĩ ĩ yʉre: “Yʉ yagʉ Saulo, cajea ruyurise boca ãmiña mʉcana”, yiquĩ yʉre. Ito ĩ yirocati cajea ticoacʉ yʉ mʉcana. Ito bajiri ĩre ticʉ yʉ. 14Ito yija ado bajiro yiquĩ ĩ yʉre: “Dios mani ñicʉsabatia ĩna rʉ̃cʉbʉorʉ ĩ beserʉ ña mʉ. Ĩ ãmorise mʉ masitoni, ĩ macʉ ñeñaro yiĩabicʉre mʉ titoni, ito yicõri ĩ bʉsirisere mʉ tʉotoni mʉre cũñi Dios. 15Jesús ocare goti ucugʉ yigʉja mʉ. Mʉ tigore, mʉ tʉogore cʉni masa cʉtori jeyaro goti ucugʉ yigʉja mʉ. 16Sejabesa ĩja. Cojiti Jesure tʉorʉ̃nʉcõri, mʉ ñeñaro yirise ĩ coetoni seniña. Ito yicõri idé gu rotiya”, yiquĩ Ananías yʉre. 17’Ito ĩ yija tʉocõri, ñaro bajiroti yʉ cʉdija bero Jerusalénjʉ tʉdi wacʉ yʉ. Ito ejacõri Dios ya wijʉ Diore bʉsigʉ ejacʉ yʉ. Diore bʉsigʉjʉ mani Ʉjʉ Jesure cãiticʉ yʉ. 18Ĩ ado bajiro yiquĩ yʉre: “Cojiti adi cʉto Jerusalénre wagoya. Ado gãna masa yʉ ocare ĩnare mʉ gotibojaja, tʉomena yirãji ĩna”, yiquĩ ĩ yʉre. 19Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdicʉ yʉ: “Ado gãna jeyaro yʉ yigorere masiama ĩna. Mʉre tʉorʉ̃nʉrã minijuara wijʉ ñarãre ãmi wacõri tubiacʉ yʉ. Ito yicõri ĩnare jasoticʉ yʉ. 20Mʉ oca gotiri masʉ Estebanre ĩna sĩaja ito ti rʉ̃gõcʉ yʉ. Ĩre sĩarã ĩna yutabuju ruacũrise coderi masʉ ñacʉ yʉ. Ito bajiri ĩre sĩaja ticõri, ‘Ito bajiroti ʉja’, yi tʉoĩacʉ yʉ cʉni. ‘Ito bajiroti yiquĩ Pablo’, yi masiama masa ado gãna”, yicʉ yʉ mani Ʉjʉre. 21Ito bajiri, ĩjʉa yʉre ado bajiro gotiquĩ: “Wasa sõjʉ judio masa meje ñarãre mʉ riasotoni. Mʉre sõjʉ cõa yʉ”, yiquĩ mani Ʉjʉ Jesús, yiari gotiyijʉ Pablo masare. 22Ito bajiro ĩ yirocati ĩre tʉosʉsayijarã masa. Mʉcana junisinicõri awasã tudiyijarã ĩna: —‍Godacoarʉjami. Catibitirʉjami, yiyijarã ĩna. 23Tujare mejeti awasãyijarã ĩna. Ito yicõri ĩna ya yutabujuri ruacõri ũmacʉ̃jʉ cõamʉoyijarã. Ito yicõri sita rũnacõri reamʉayijarã ĩna, ĩna junisinirise ĩorã. 24Ito ĩna yija tʉocõri, surara ʉjʉ ĩ ya surarare, Pablore ĩna ya wijʉ ãmi sãja wa rotiyijʉ: “¿Ñe seti tudiati masa mʉre?” yirocʉ, “Pablore bajeya”, yiyijʉ surara ʉjʉ ĩ ya surarare. 25Ĩre bajerona ĩna sia rʉ̃gõ tĩorocati ado bajiro bʉsiyijʉ Pablo ito gagʉ ʉjʉre: —‍¿Sĩgʉ̃ romano masʉre mʉa bajeja quena ñarojada? “Itocõ seti ña ĩre”, ʉjarã ĩna yibitibojarocati, ¿yʉre bajerã yati mʉa? yiyijʉ Pablo ito ñagʉ̃ ʉjʉre. 26Ito ĩ yija tʉocõri, ʉjʉ tʉ wacõri ado bajiro ĩre gotiyijʉ ĩ: —‍Queno tʉoĩaña mʉ yiroto riojʉa. Ãni ʉ̃mʉgʉ̃ mʉ baje rotigʉ romano masʉ ñami, yiyijʉ ĩ surara ʉjʉre. 27Ito ĩ yija tʉocõri, Pablore seniĩayijʉ surara ʉjʉ: —‍¿Riti ñati romano masʉ mʉ ñarise? —‍Ĩti ña yʉ, yiyijʉ Pablo. 28Ito ĩ yija, ado bajiro yiyijʉ surara ʉjʉ ĩre. —‍Jairoguti niyeru waja yicʉ yʉ romano masʉ ñarocʉ. Ito bajiro ĩ yija tʉocõri: —‍Romano masʉ rujearʉti ña yʉ, yiyijʉ Pablo. 29Ito ĩ yija tʉocõri, ĩre baje ãmobojarã güirã bata rʉ̃gʉ̃yijarã. “Romano masʉ ñami”, yi tʉo masicõri, “Bʉjato romano masʉre baje rotiyija yʉ”, yi tʉo güiyijʉ ĩ, surara ʉjʉ cʉni. 30Gaje rʉmʉ, “¿Ñe setina Pablore tudiyijari masa?” yirocʉ, paia ʉjarã, judio masa ʉjarã ñasarãre cʉni miojuyijʉ surara ʉjʉ. Ito yicõri Pablore come mari õjacõri, ĩna riojo ãmi wacõri jidi rʉ̃gõyijʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\