LOS HECHOS 26

1Ito ĩ yija tʉocõri, Pablore bʉsi rotiyijʉ Agripa: —‍Mʉmasiti, “Iti seti ma yʉre”, yi gotiya, yiyijʉ ĩ. Ito ĩ yija tʉocõri, “Bʉsigʉ wagʉ ya yʉ”, yirocʉ ĩ ya ãmo ñumʉoyijʉ Pablo. Ito yicõri bʉsisʉoyijʉ ĩja: 2- 3—‍Yʉ ʉjʉ Agripa, mʉ tʉoro riojo bʉsigʉ wagʉ queno wanʉ quenacõri bʉsigʉ wagʉ ya yʉ. Gʉa judio masa gʉa yisotirisere queno masia mʉ. Gʉa tʉoĩa bʉsisotirise cʉni queno masia mʉ. Ito bajiri judio masa, “Ĩre seti ña”, ĩna yibojarisere mʉ tiro riojo itire gotigʉ ya yʉ. Queno yʉ gotirisere ʉsiriobicʉti tʉo jeoya, yiyijʉ Pablo Agripare. 4’Yʉ ñarã judio masa jeyaro yʉ ñagorere masiama ĩna. Yʉ ya cʉto jaibicʉacã yʉ ñagore ito yicõri Jerusalénjʉ yʉ ñagore cʉni queno masiama ĩna. “Jaibicʉ ñagʉ̃jʉ, mani masa yisotirise gayere cʉdiquĩ ĩ. Ito yicõri iti gayere riasotiquĩ ĩ”, yi masirãji ĩna yʉre. 5Gʉa masa fariseo gaye tʉoĩarã, ĩna ñama bʉto Moisés ñayorʉ ĩ rotirise gaye rʉ̃cʉbʉorã. Macʉacã yʉ ñacatijʉjʉti fariseo gaye ĩna tʉoĩarise tʉoĩasoticʉ yʉ. “Ito bajiro bajiquĩ ĩ”, ĩna yi ãmoja, riti yirãji ĩna. 6“Godanare mʉcana tʉdi ĩna catiroca yigʉ yigʉja yʉ”, yi goti yucãñi Dios gʉa ñicʉsabatiare. Ito bajiro yʉ tʉoĩajare, “Ĩre seti ña”, yicõri yʉre ãmi wadiama ĩna. 7Dios ĩ yicato bajiroti yirotire bocatirã yama gʉa masa jʉa gʉbojeno buturi ñarã. Ito bajiri ñamiri, ʉ̃mʉari Diore rʉ̃cʉbʉo ñama ĩna. Ito yicõri Diore cʉdi ñama ĩna. Yʉ cʉni ĩnare bajiroti rʉ̃cʉbʉoa itire. Iti gaye yʉ tʉoĩajare, “Ĩre seti ña”, yama ĩna. 8¿No yija, “Godanare mʉcana tʉdi catiroca yibiquĩji Dios”, yi tʉoĩati mʉa? yiyijʉ Pablo ʉjʉ Agripare. 9Gaje ado bajiro bʉsi remoyijʉ Pablo: —‍“Jesús Nazaret gagʉre tʉorʉ̃nʉrãjʉare ñeñaro yisarʉja yʉre”, yi tʉoĩabojacʉ yʉ maji cajero. 10Ito yʉ tʉoĩacato bajiroti yicʉ yʉ Jerusalénjʉ. Paia ʉjarã ĩna rotirisena, Jesure tʉorʉ̃nʉrãre tubiara wijʉ cũcʉ yʉ. Jesure masirãre ĩna sĩaja, “Ito bajiroti ʉja”, yi tʉoĩacʉ yʉ cʉni. 11Coji meje Jesure tʉorʉ̃nʉrãre ñeñaro ĩna tõbʉjaroca yicʉ yʉ. Judio masa minijuari wijʉ ĩnare ãmi sãjacõri ñeñaro ĩna tõbʉjaroca yicʉ yʉ. Ito yicõri, “Jesure masibea gʉa”, ĩna yijaro yirocʉ, ĩnare ʉsirioro yi codecʉ yʉ. Ĩnare bʉto junisinicõri ĩnare sʉyacʉ yʉ, gaje cʉtojʉ sʉacõri, ñeñaro tõbʉjaroca ĩnare yirocʉ. 12’Ito bajiro yirocʉ Damasco cʉtojʉ wacʉ yʉ. Paia ʉjarã ĩna rotija tʉocõri, itojʉ wacʉ yʉ. 13Yʉ ʉjʉ, ma wacʉ, bʉto ũmacañi rẽtoro busurise ticʉ yʉ ʉ̃mʉa gʉdareco tʉjaroca. Iti busurise yʉre sĩaticʉ ito yicõri yʉ rãca wacanare cʉni. 14Ito bajijare ñarocõti quedicoacʉ gʉa. Ito yija, hebreo ocana ado bajiro yʉre bʉsija tʉocʉ yʉ: “Saulo Saulo, ¿no yija yʉre ñeñaro yi ãmoati mʉ?” yire oca ruyucʉ ũmacʉ̃jʉ. “Ito bajiro mʉ yija mʉmasiti ñeñaro tõbʉjagʉ ya mʉ. Adocãta mʉ ya rujʉ jota mʉ jajuja, juniroja mʉre cʉni. Itioni yigʉ bajiro ya mʉ”, yi ruyucʉ oca yʉre ũmacʉ̃jʉ gaye. 15Ito yijare, “¿Nojʉ gagʉ yʉre bʉsiati mʉ?” yicʉ yʉ. Ito yija mani Ʉjʉ ado bajiro yiquĩ yʉre: “Yʉ ña Jesús ñeñaro yi ãmogʉ̃ mʉ josagʉti. 16Wʉmʉ rʉ̃gʉ̃ña. Yʉre moa ĩsijaro ĩ yirocʉ, mʉre goaĩoa yʉ. Ito bajiri yʉ oca masare goti batogʉ yigʉja mʉ. Adocãta mʉ tirise, gotigʉ yigʉja mʉ. Ija mʉre yʉ ĩoroti gaye cʉni goti batogʉ yigʉja mʉ. 17Judio masa, ito yicõri judio masa meje ñarã cʉni mʉre ĩna sĩa ãmoja mʉ rãca ñacʉja yʉ. Masa jeyarore yʉ oca gotijaro Pablo, yirocʉ ĩna tʉ mʉre cõa yʉ. 18Ĩna tʉ mʉre cõacʉja yʉ, yʉ oca ĩna tʉo masitoni. Yʉ oca mʉ gotija ñeñaro yi ñabojana, quenarise yi ñarã yirãji ĩja. Rãitĩarojʉ ñabojana busurojʉ ñarã yirãji mʉcana. Yʉ ñagʉ̃ yigʉja ĩna ʉjʉ. Rʉ̃mʉ́ ĩ rotirise cʉdirã meje ñarã yirãji ĩna. Yʉre ĩna tʉorʉ̃nʉja, ñeñaro ĩna yirisere ãcabojocʉja yʉ. Ito bajiri Dios ĩ besecãna rãca catitĩñarã yirãji ĩna”, yi ruyucʉ oca yʉre, yiyijʉ Pablo Agripare. 19’Ito bajiro ũmacʉ̃jʉ ruyuja tʉocõri, yiro bajiroti cʉdicʉ yʉ Jesure. Yʉ ʉjʉ Agripa, Jesús ĩ roticatire cʉdibiticõ yibiticʉ yʉ. 20Ĩ “Yiba”, yicato bajiroti Damasco gãnare Jesús oca gotisʉocʉ yʉ. Ito bero Jerusalén gãna Judea sita gãna ñajediro, ito yicõri judio masa mejere cʉni, ĩ ocare goti ucucʉ yʉ. “Mʉa ñeñaro yirise jidicãcõri, Dios robo bajiro tʉoĩaña mʉa. Ito yicõri quenarise yiba, gãjerã, ‘Diore masirã ñama’, ĩna yi ti masitoni”, yicʉ yʉ ĩnare. 21Ito bajiro yʉ gotija tʉocõri, judio masa yʉre ñiacã Dios ya wijʉ. Ito yicõri yʉre sĩa ãmocã ĩna. 22Ĩna ito bajiro yi ãmobojarocati, Dios ejabʉaquĩ yʉre. Adocãta cʉni yʉre ejabʉami Dios. Ito bajiri Dios oca gotia yʉ ñasari masa ʉjarãre ito yicõri ñari masa mejere cʉni. “Ito bajiro rẽtaro yiroja”, Moisés ñayorʉ ĩ goticãdo bajiroti, ito yicõri Diore goti ĩsiri masa ĩna goticãdo bajiroti iti gayere mʉare gotia yʉ. 23Ado bajiro yiñi Moisés ito yicõri Diore goti ĩsiri masa: “Dios ĩ cõagʉ̃ quenabeto tõbʉjagʉ yiguĩji. Ito bero godagʉ yiguĩji. Ĩ ñagʉ̃ yiguĩji godabojagʉti cajero catisʉogʉ. Mʉcana caticõri masa ĩna tʉo masiroca yigʉ yiguĩji. Ito yicõri ĩre tʉorʉ̃nʉrãre masogʉ̃ yiguĩji. Judio masa, judio masa mejere cʉni masogʉ̃ yiguĩji”, yi ucañi ĩna, yiyijʉ Pablo. 24Ito bajiro ĩmasiti Pablo ĩ gotija tʉocõri, Festo oca sẽoro bʉsiyijʉ: —‍Tʉo masibea Pablo mʉ. Bʉto mʉ papera riasotija mʉ tʉoĩarise wisacoayija mʉre, yiyijʉ Festo Pablore. 25Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ Pablo: —‍Meje yʉ ʉjʉ mecʉbesame yʉ. Ado robojʉa bajia. Yʉ bʉsirise queno tʉoĩacõri bʉsia yʉ, ito yicõri riti ña, yiyijʉ Pablo Festore. 26Ito yija bʉsi remogʉ̃ ado bajiro yiyijʉ Pablo ʉjʉ Agripare: “Yʉ bʉsirisere queno tʉo masia mʉ. Ito bajiri tʉo güibicʉti mʉ tʉoro riojo bʉsia yʉ. Iti jeyaro yʉ bʉsirisere queno masia mʉ. Adi Jesús oca yeyo gotire meje ña. Masa ĩna tiro riojo rẽtare ña. 27Yʉ ʉjʉ Agripa, ¿Diore goti ĩsiri masa ĩna gotigore tʉorʉ̃nʉati mʉ? Tʉorʉ̃nʉa mʉ, yʉ tija”, yiyijʉ Pablo Agripare. 28—‍¿Iti jabetacã yʉre bʉsicõri, “Jesure rʉ̃cʉbʉogʉ yigʉja mʉ”, yati mʉ yʉre? yiyijʉ Agripa Pablore. 29Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Pablo ĩre: —‍Oca jairo yʉ bʉsija jabetacã yʉ bʉsija cʉni, mʉre yiari Diore senigʉ̃ ya yʉ. Ito yicõri ado yʉ bʉsija tʉorã jeyarore yiari Diore senigʉ̃ ya yʉ, Jesure yʉ tʉorʉ̃nʉro bajiro mʉa tʉorʉ̃nʉtoni. Yʉ Jesure tʉorʉ̃nʉro bajiroti mʉa tʉorʉ̃nʉre ãmoa yʉ. Ito bajibojarocati yʉ robo bajiro tubiara wijʉ ñacõri meje mʉa tʉorʉ̃nʉre ãmoa yʉ, yiyijʉ Pablo ĩnare. 30- 31Ito bajiro Pablo ĩ yija bero Agripa, Festo, Berenice itijʉ minijua ñana cʉni ricati wacõri oca bajirisere itire bʉsirã wayijarã ĩna. Ito bajiri Ĩnamasiti ado bajiro gãmeri bʉsiyijarã ĩna. —‍Ñe seti ma ãnire. Ito bajiri sĩabitirʉja ĩre. Ito yicõri tubiara wijʉ ñabitirʉja ĩre, yiyijarã ĩna. 32Ito yija Agripa ado bajiro yiyijʉ Festore: —‍Roma gagʉ ʉjʉ, ĩ oca quenore ãmoa yʉ, ĩ yibeto bajija, adocãta jidicã ecocõboñi ĩ ĩja, yiyijʉ Agripa Festore.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\