LOS HECHOS 3

1Co rʉmʉ rʉyabeto tres ñaroca riti Diore bʉsisotiyijarã ĩna. Ito bajiri itocõ tʉjaroca Dios ya wijʉ mʉja wayijarã ĩna, Pedro, Juan rãca jʉ̃arã, Diore bʉsirona. 2Soje tʉ sĩgʉ̃ masʉ rujiyijʉ. Cajerojʉti wa masibicʉ rujearʉ ñayijʉ ĩ. Ito bajiri wa masibisijʉ ĩ. Co rʉmʉ rʉyabeto ĩ baba mesa ĩre ãmi wasotiyijarã. Ito yicõri soje tʉ ĩre jidi rojosotiyijarã ĩna. Iti soje ado bajiro wame cʉtiyijʉ. Seyori soje ñayijʉ iti soje. Iti soje tʉ rujicõri ito ejarãre, “Yʉre ti maiñame, jabeto niyeru yʉre ĩsiña mʉa”, yi rujiyijʉ ĩ. 3Pedro mesare sãjarã wana yiroca: —‍Yʉre jabeto ti maiñame mʉa, yiyijʉ rudurʉ. 4Ito ĩ yija tʉocõri, queno tisayijarã ĩna ĩre. Ado bajiro yiyijʉ Pedro ĩre: —‍Adojʉa tiya mʉ, yiyijʉ ĩre. 5“Yʉre jabeto ĩsirã yirãji”, yirocʉ queno tʉoĩabojayijʉ ĩ. 6Ito yija Pedro ado bajiro yiyijʉ ĩre: —‍Niyeru ma yʉre, manirea. Gaje ñasarisejʉa mʉre ejabʉacʉja yʉ. Jesucristo Nazaret gagʉre tʉorʉ̃nʉcõri, “Wʉmʉña mʉ, wasa”, ya yʉ mʉre yiyijʉ Pedro rudurʉre. 7Ito bajiro yicõri ĩ ya riojocadʉja ñiacõri tʉ̃a wʉmʉo rʉ̃gõyijʉ Pedro. Ito ĩ yirocati, ĩ ya ñicʉri sẽocoayijʉ ĩre, rudurʉ ñabojarʉre. 8Ito bajiri bubu quedi rʉ̃gʉ̃cõri, wasʉoyijʉ ĩ. Pedro mesa rãca sãja wayijʉ rudurʉ ĩja, Dios ya wijʉre. “Dios queno yami yʉre. Yʉ ñarise cʉtirise yʉre yisioami ĩ”, yi wanʉ quena wayijʉ ĩ. 9Iti wijʉ Dios ya wijʉ ñarã ĩ waja tiyijarã ĩna. “Queno yami Dios yʉre”, ĩ yi bʉsija tʉoyijarã ĩna. 10Ito bajiri ĩre ti masicõri ʉcayijarã ĩna. “Soje tʉ rujigʉ, rudurʉ, niyeru seni rujigʉ, ¿meje ñati ĩ?” yiyijarã ĩna ʉcare rãca. 11Rudurʉ ñabojarʉ, Pedro mesa watoje ñayijʉ ĩ. Ĩnare jidicãbisijʉ ĩ. Dios ya wi tʉ, Pórtico de Salomón wame cʉtirijʉ rʉ̃gõyijarã ĩna Pedro mesa. Iti ito bajiro rẽtaja ti ʉcacõri, masa jãjarã ũma minijuayijarã ĩna. 12Masa ĩna minijuaja ticõri, ado bajiro bʉsiyijʉ Pedro ĩnare: —‍¿No yija ti ʉcati, yʉ ñarã mʉa? Sõco bʉsa tiya gʉare. Ãni rudurʉre gʉamasiti yisiobijʉ. Gʉa masiro robo yija meje, Diore queno gʉa cʉdija meje wami ãni rudurʉ. 13Ado robojʉa bajia. Jesús ũmacʉ̃jʉ gagʉ ĩre yisioñi. Mani ñicʉsabatia Abraham, Isaac, ito yicõri Jacob cʉni Diore riti rʉ̃cʉbʉoyijarã ĩna. Dios ĩna rʉ̃cʉbʉorʉ mʉcana ĩti ñami ĩja. Godarʉre tʉdi catiocõri, masa ĩna rʉ̃cʉbʉoroti gayere jidicãyijʉ Dios ĩ Macʉ Jesure. Ĩ Jesureti ñiacõri ĩsiyija mʉa, ñari masa ʉjarãre, ĩre ĩna sĩatoni. Ʉjʉ Pilato, Jesure ĩ bucõa ãmobojarocati, mʉajʉa bucõare ãmobisija. 14Pilatore, Jesús quenagʉ̃re bucõa rotiado õno yirã, sĩari masʉre bucõa rotiyija mʉa Pilatore. 15Ito yirã riti masare catire gaye ĩsigʉ̃re sĩa rotiyija mʉa. Ito bajibojarocati, Dioama godarʉre tʉdi catiocõñi. Ĩre ticõri, “Mʉcana tʉdi catiami”, yi masia gʉa, yiyijʉ Pedro. 16Ito yicõri mʉcana ado bajiro bʉsi remoyijʉ Pedro: —‍Ãni rudurʉ ñabojacacʉre ti masia mʉa. “Jesús yʉre yisio masiami”, ĩ yi tʉoĩajare, yoari mejeti ĩ ya ñicʉri sẽocoayijʉ ĩre. Ñaro bajiroti ĩre yisioñi Jesús. Itire ti masia mani, yiyijʉ Pedro. 17’Masia yʉ ñarã yʉ ĩja. Mani ʉjarã rãca Jesure sĩa rotiyija mʉa. “Bʉto ñeñaro ya gʉa”, yi tʉoĩa masibitibojarãti ito bajiro yiyijari yʉ ñarã, ya yʉ mʉare. 18Jesure mʉa sĩacatijʉ, “Ito bajiro yiroja”, Dios ĩ yire ñaro bajiroti bajicʉ iti. Dios ĩ oca gotiri masa ĩre yiari ado bajiro gotiyijarã jane mejejʉ: “Cristo quenabeto tõbʉjacõri, godagʉ yiguĩji”, yiyijarã Dios oca gotiri masa. 19Ito bajiri iti oca tʉocõri ñeñaro mʉa yirisere jidicãña mʉa. Ito yicõri Dios ĩ ʉsi cʉtiro bajiro tʉoĩaña mʉa, ñeñaro mʉa yirise ĩ ãcabojotoni. Ito yija Dios mʉa ya ʉsijʉ ʉsirioya mani mʉare jidicãguĩji. 20Ito yija mʉcana tʉdi cõagʉ̃ yiguĩji Dios, Cristore. Jane mejejʉ besecãñi Dios, Cristore mani Ʉjʉ ñarocʉre. 21Adocãta ũmacʉ̃jʉ ñaguĩji Cristo. Co rʉmʉ adi macãrʉcʉ̃rore mʉcana quenogʉ̃ yiguĩji Dios, ĩ goticãdo bajiroti. Dios ĩ queno tĩori rʉmʉ bocatigʉ yiguĩji Jesucristo. Adi ña Dios oca goti ĩsiri masa, Diore rʉ̃cʉbʉorã ĩna ucare. 22Sĩgʉ̃ Dios oca goti ĩsiri masʉ, Moisés wame cʉtigʉ, ado bajiro gotiyoñi mani ñicʉsabatiare: “Dios mani Ʉjʉ yʉre ĩ cõado bajiroti, gãji ĩ oca gotirocʉ cõagʉ̃ yiguĩji. Dios ĩ cõarocʉ mani comasiti ñagʉ̃ yiguĩji. 23Jeyaro ĩ yirise yiro bajiroti cʉdiba mʉa. Yiro robo cʉdimenare, mani Israel gãnare gajerojʉ ãmicõa ruyuriocõgʉ̃ yiguĩji”, yiyijʉ Moisés ñayorʉ. Adi ña mani ñicʉsabatiare, ĩ gotire, yiyijʉ Pedro masare. 24Mʉcana tʉdi bʉsi remoyijʉ Pedro: —‍Samuel bero gãna cʉni Dios oca goti ĩsiri masa, adi rʉmʉri bajiroti gayere, ñaro bajiroti gotiyoyijarã ĩna cʉni. 25Jane mejejʉ, mani ñicʉsabatiajʉare Dios ĩ goticãrere gotiyijarã ĩna Dios oca gotiri masa. Dios mani ñicʉsabatiajʉare, ĩ goticãre ñajare quenarise ejaro yiroja manire. Ado bajiro mani ñicʉ Abraham ñayorʉre goticãyijʉ Dios: “Queno masa jeyaro wanʉ quenare gaye ejaro yiroja, mʉ rĩa janerãbatiana sʉoriti ĩ rujeajare”, yiyijʉ Dios mani ñicʉ ñayorʉre gotigʉ. 26Ĩ Macʉre tʉdi catiocõri, cajero mani rãca ñarocʉre ĩre cõañi Dios, mani queno wanʉ quenatoni. Ito yicõri mani ñeñaro yirisere jidicãtoni, ĩ Macʉre cõañi Dios, yiyijʉ Pedro masare gotigʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\