LOS HECHOS 5

1Gãjijʉama, Ananías wame cʉtigʉ ĩ manojo Safira rãca, queno yirã meje ñayijarã ĩna. Ananías ĩ manojo rãca ĩna ya weseca gãjerãre ĩsiyijarã. Ito yicõri niyeru bʉjayijarã ĩna. 2Ananías ĩ manojo rãca coro bajiro tʉoĩayijarã ĩna. Ito bajiri niyeru jabeto yeyoyijarã ĩna. Ito yicõri apóstol mesare ĩsigʉ̃ wayijʉ rʉyarise. Ĩnare ĩsi wacʉ, “Adi riti bʉjabʉ yʉ”, yiyijʉ Ananías ĩnare. 3Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro bʉsiyijʉ Pedro ĩre: —‍Ananías, ¿no yija rʉ̃mʉ́a ʉjʉre cʉdiati mʉ? Mʉ ya ʉsijʉ rʉ̃mʉ́a ʉjʉ sãjañi mʉre. “Adi riti bʉjabʉ yʉ”, mʉ yija, Espíritu Santore rʉo ãmogʉ̃ ya mʉ. 4Weseca mʉ ya weseti ñabojadoja, mʉ ĩsi ãmoja, mʉ ĩsi ãmobeja cʉni. Mʉ ãmoro bajiro yirʉjaboyija mʉre. Weseca waja mʉ bʉjarise cʉni mʉ yeti ñabojadoja. Mʉ ĩsirotocõti, “Adocõti ĩsicʉja yʉ”, yirʉjabojayija mʉre. ¿No yija ñeñaro tʉoĩacõri rʉori mʉ? Mʉ rʉobojaja cʉni, gʉare riti meje rʉogʉ ya mʉ. Diore cʉni rʉogʉ ya mʉ, yiyijʉ Pedro Ananíasre. 5Ito bajiro ĩ yiroca cojisiti cõ quedicoayijʉ Ananías. Ito bajija tʉocõri, ito gãna ruje güiyijarã. 6Ito yija coriarã mamarã Ananías ya rujʉre gũmacõri ĩre yujerã wayijarã ĩna. 7Ito bero ʉdiaji cõrecõ ejayijo Ananías ñabojarʉ manojo. “Ito bajiroja”, yibisijo iso. 8—‍¿Adi ñarocõti ñati weseca waja, mʉa bʉjare? yiyijʉ Pedro isore. —‍Ñarocõti ña, yi rʉoyija iso. 9Ito iso yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Pedro isore: —‍¿No yija mʉ manʉjʉ rãca sĩgʉ̃re bajiro ʉsi cʉticõri, Espíritu Santore rʉo ãmori mʉa? Macʉ̃jʉ tʉjama mʉ manʉjʉre yujerã ejana. Mʉcana mʉre ãmi warã yirãji, mʉre yujerona, yiyijʉ Pedro isore. 10Ito ĩ yirijʉti, cojisiti cõ quedicoayijo iso cʉni. Sãja wacõri cõrore ti bʉjayijarã mamarã. Ito bajiri isore ãmi budi wacõri manʉjʉ ñabojarʉ tʉjʉ yujeyijarã ĩna mʉcana. 11Jesure masirã ñarocõti, ito yicõri masa jeyaro, “Ito bajiyijʉ”, yija tʉocõri, bʉto güiyijarã ĩna. 12Iti rʉmʉri Jesure masirã sĩgʉ̃ rʉyabeto sĩgʉ̃ bajiro riti ʉsi cʉticõri, Dios ya wi tʉ, Pórtico de Salomón wame cʉtirijʉ minijuasotiyijarã ĩna. Jerusalén gãna ĩna tiro riojo Dios ĩ masiro bajiro ĩ ejabʉarisena jaje tiyamani ĩoyijarã apóstol mesa. 13Jesure masirãre queno rʉ̃cʉbʉoyijarã Jerusalén gãna. Ito bajibojarocati Jesure masirã tʉ ware güiyijarã ĩna. 14Coriarã bʉto güiyijarã, ito bajibojarocati jãjarã Jesús oca tʉo ãmisãyijarã. Romia cʉni, ʉ̃mʉa cʉni Jesús oca tʉo ãmisãyijarã ĩna. Ito bajiri jãjarã bʉsa bʉjʉ wayijarã Jesure masirã. 15Tiyamani Pedro ĩ ĩogore tʉocõri, cõrãre ma tʉ ĩna cani jesari cumuro rãcati cũyijarã masa. Pedro ĩ rẽtaja tiana yirona, bocatiyijarã cõrã. Manire moaĩajaro yirona, bocatiyijarã ĩna ĩre. Manire ĩ moaĩabeja cʉni, ĩ rʉ̃mʉ́goti mani joe rẽtajaro yirona, bocatiyijarã. Tʉdi cati ãmorã ĩre bocatiyijarã ĩna. 16Jãjarã masa, Jerusalén tʉ gãna wija wayijarã Jerusalénjʉ cõrãre ãmi warã. Ĩna ya ʉsijʉ rʉ̃mʉ́a sãñarãre cʉni ãmi wayijarã. Cõbojana ñajediro tuja jedicoayijarã ĩna. Ito yicõri rʉ̃mʉ́a sãñabojana cʉni rʉ̃mʉ́a budicoayijarã ĩja. 17Iti tʉocõri paia ʉjʉ ito yicõri ĩ baba mesa saduceo gaye tʉoĩarã bʉto ti tudiyijarã apóstol mesare. 18Ito bajiri ñia roticõri Jerusalén ga wijʉ, tubiara wijʉ tubia rotiyijarã ĩna, apóstol mesare. 19Tubia ecoana ĩna ñabojarocati iti ñamiti iti wijʉ ángel goayijʉ ĩnare. Ito bajiri sojeri janacõri ĩnare tʉ̃a ãmi wayijʉ ĩ: 20—‍Dios ya wijʉ wasa mʉa. Ito ejacõri masare gotiba, ĩna cʉni catitĩñare gaye ĩna bʉjatoni, yiyijʉ ángel ĩnare. 21Ito bajiri busuri jĩjʉ, Dios ya wi sãjacõri masare riasoyijarã ĩja. Ito bajiro ĩna riasoroca ricati paia ʉjʉ ĩ baba mesa rãca Israel sita gãna ʉjarãre jiyijarã, minijuatoni. Ito yicõri, “Tubiara wijʉ ñarãji”, yirona apóstol mesare ĩna ãmitoni surarare cõayijarã ĩna. 22Tubiara wijʉ ĩna ejaja, mañijarã ĩna. Ito tiboja, tʉdi wacõri, ʉjarãre gotirã wayijarã surara: 23—‍Tubiara wi queno soje biara wi ñaroca ejabojabʉ gʉa. Coderi masa cʉni itoti ñabojama. Ito bajibojarocati soje janacõri, gʉa tija, apóstol mesa mama, yiyijarã ĩna. 24Iti oca tʉocõri, paia ʉjʉ ito yicõri Dios ya wi coderi masa ʉjʉ, no yimena bʉjayijarã ĩna. Iti tʉocõri, “¿No bajiro yirojada ĩja?” yiyijarã ĩna. 25Ĩna bʉjatobiti ñaroca sĩgʉ̃ ejayijʉ ĩna tʉ. Ado bajiro gotiyijʉ ĩ ĩnare: —‍Tubiara wijʉ mʉa bia cũbojana, Dios ya wijʉ masare riasorã yama ĩna, yiyijʉ ĩ ĩnare. 26Ito yija Dios ya wi coderi masa ʉjʉ, ito yicõri ĩ ya moari masa rãca apóstol mesare ãmirã wayijarã ĩna. Bʉto sẽoro yimenati ãmi wayijarã ĩnare. “Masa jãjarã gʉ̃ta reaborãji manire, mani sẽoro yija”, yi tʉo güirã sẽoro yibisijarã ĩna. 27Ĩnare ãmi wacõri, ʉjarã riojo ĩnare jidi rʉ̃gõyijarã ĩna. Ito yija paia ʉjʉ ĩnare ticõri ado bajiro yiyijʉ ĩnare: 28—‍Jesús gayere mʉa riasorisere, mʉare rẽobojacʉ gʉa. Ito yibojarocati Jerusalén gãna ñarocõreti masare riaso ucuyija mʉa. Ito bajiri sĩgʉ̃ rʉyabeto masiama mʉa riaso ucurisere. “Jesús ĩ godare gaye ĩnare seti ña”, yiyija mʉa gʉare, yiyijʉ paia ʉjʉ apóstol mesare. 29Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro ĩre cʉdiyijarã apóstol mesa. —‍Diojʉare cʉdisʉorʉja mani, masare mani cʉdiroto riojʉa. Dios rotirisejʉa ñasa masa rotirise rẽtoro, yiyijʉ Pedro ĩ baba mesa rãca. 30Jesús yucʉtẽojʉ mʉa sĩa rotirʉreti, Dios mʉcana tʉdi ĩ catiroca yiñi. Ĩ Dioti ñami, jane mejejʉ mani ñicʉsabatia ĩna rʉ̃cʉbʉogorʉ. 31Dios ũmacʉ̃jʉna ñacõri, Jesure jiñi. Ito bajiri ĩ ya riojocadʉja, rʉ̃cʉbʉorajʉ rujiguĩji Jesús adocãta. Jesús mani Ʉjʉ ñarocʉ, ito yicõri ñeñaro mani yirise waja yi ĩsirocʉre cũñi Dios. Mani Israel gãna ñeñaro mani yirise jidicãtoni, ito yicõri, “Jesús ñeñaro yʉ yirise itire ãcabojoya”, mani yi senitoni cũñi Dios Jesure. 32Espíritu Santo sãñagoana gʉa ñajare, ĩ́na sʉoriti Dios ĩ jeyaro yigorere gotia gʉa. No Dios ĩ yiro bajiro cʉdigʉ, Espíritu Santo ĩre sãgʉ̃ yiguĩji Dios, yiyijʉ Pedro ʉjarãre. 33Pedro ito ĩ yija tʉocõri, bʉto junisiniyijarã ĩna. Ito yicõri Pedro mesare sĩa ãmoyijarã ĩna. 34Ʉjarã rãca sĩgʉ̃ fariseo gaye tʉoĩagʉ̃ ñayijʉ ĩ. Gamaliel wame cʉtigʉ, judio masa ĩna rotirise riasori masʉ ñayijʉ ĩ. Masa ruje rʉ̃cʉbʉoyijarã ĩre. Gãjerã ʉjarã rãca bʉsirocʉ wʉmʉ rʉ̃gʉ̃cõri, Pedro mesare bucõa rotiyijʉ Gamaliel. 35Ito yija ado bajiro bʉsiyijʉ ĩ baba mesa ʉjarãre: —‍Queno tʉoya yʉ ñarã mʉa. Ãna masare mʉa yi ãmorisere, queno tʉoĩaña mʉa. 36¿Teudas ĩ yigorere ãcabojati mʉa? Nocõ rodori mejeti rẽta, “Ñasagʉ ña yʉ”, ĩ yija bero. Iti oca tʉocõri, “Riti bajiroja”, yirona cuatro cientocõ ʉ̃mʉa sʉyabojayijarã Teudas ñabojarʉre. Ito bero yoa bʉsari gãjerã ĩre sĩacõyijarã. Ito bajiri ĩre sʉyabojana ĩna ãmoroti batacoayijarã. Ĩ riasobojare cʉni jedicoayijʉ. 37Ito bero mʉcana masare ĩna cõĩari rʉmʉri Galilea gagʉ, Judas wame cʉtigʉ ñayijʉ. Ĩre cʉni ĩ bʉsirise tʉocõri masa jãjarã sʉyabojayijarã. Ito bero ĩre sĩacõyijarã gãjerã. Ito yija ĩre sʉyabojana ĩna ãmoroti batacoayijarã ĩna. 38Ito bajiri mʉare gotia yʉ. Ʉsirioro yibesa ãnare. Ĩna ãmoro wacõato. Ĩna riasorise gaye masa ye iti ñaja jedicoaro yiroja. 39Dios ye ĩna riasojama, no yicõri camota masimenaji mʉa. Queno tʉoĩaña mʉa Dios rãca mʉa ñeñame yirona, yiyijʉ Gamaliel, ĩ baba mesa ʉjarãre. Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, “Ri ya mʉ”, yiyijarã ĩna. 40Ito yija Pedro mesare jisõyijarã ĩna mʉcana. Ito yicõri ĩnare baje rotiyijarã ĩna. Ito yicõri Jesús gaye bʉsirere ĩnare rẽoyijarã ĩna. Ito yija ĩnare jidicãyijarã. 41Godoti wanʉ budiyijarã Pedro mesa ʉjarã tʉ ñabojana. “Jesús oca gotitoni Dios ĩ manire cũja quenasacõa, quenabeto mani tõbʉjabojarocati”, yiyijarã Pedro mesa. 42Ʉjarã ĩna Jesús gaye ĩna rẽobojarocati masare riaso jidicãbisijarã ĩna Pedro mesa. Dios ya wijʉ Jesucristo gaye masare riasoyijarã ĩna. Ito yicõri masa ya wirijʉ cʉni riasoyijarã ĩna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\