LOS HECHOS 9

1Jesure masirãre sĩa ãmogʉ̃jʉ ĩnare bʉto junisini tiyijʉ Saulo. Ito bajiri paia ʉjʉre bʉsigʉ wayijʉ ĩ. 2Damasco cʉtojʉ minijuara wirijʉ Jesure masirãre ãmagʉ̃ sãjarocʉ papera seniyijʉ Saulo paia ʉjʉre: “Ĩnare yʉ ti bʉjaro bajiroti ʉ̃mʉa, romiare cʉni ĩnare Jerusalénjʉ tubiarocʉ ãmi wacʉja yʉ”, yiyijʉ Saulo, ʉjʉre. 3Ma ĩ waroca riti Damasco cʉtojʉ ĩ ejagʉ wagʉ yiroca, ñajasaroti macãrʉcʉ̃ro gaye busurise sĩatiyijʉ ĩre. 4Ĩre ito bajiro sĩatirocati jacajʉ quedi queacoayijʉ Saulo. Ito yicõri ado bajiro oca ruyuyijʉ ĩre: —‍Saulo, Saulo, ¿no yija yʉre ñeñaro yi ãmoati mʉ? yi oca ruyuyijʉ ũmacʉ̃jʉ. 5Iti oca tʉocõri ado bajiro seniĩayijʉ Saulo: —‍¿Nojʉ gagʉ yʉre bʉsiati mʉ? yiyijʉ Saulo. —‍Yʉti ña Jesús, yʉre ñeñaro yirocʉ mʉ sʉyagʉti. Ito mʉ yirise mʉmasi ñeña bajigʉti ya mʉ. Adocãta mʉmasiti jota mʉ jajuja, juniroja mʉre. Iti gaye bajiro ya mʉ yʉre ñeñaro mʉ yi ãmoja, yiyijʉ Jesús ĩre. 6Ito yija Saulo ĩ ya rujʉ nʉrʉogʉ̃ti: —‍¿Ñe yʉ yire ãmoati mʉ? yiyijʉ ĩ Jesure. —‍Wasa Damascojʉ. Ito mʉ ejaroca sĩgʉ̃ mʉre: “Adi ña mʉ moaroti”, yigʉ yiguĩji mʉre, yiyijʉ Jesús Saulore. 7Saulo rãca wana oca iti ruyubojarocati rujʉre tibiticõri mano ʉcayijarã ĩna. 8Ito bero yoa bʉsari wʉmʉ rʉ̃gʉ̃cõri tirocʉ yibojayijʉ Saulo. Itocõti cajea macʉ ñacoayijʉ ĩ. Ito bajigʉre ĩ baba mesa Damascojʉ ĩre tʉ̃a wayijarã ĩna. 9Damascojʉ ejacõri ʉdia rʉmʉcõ ñayijʉ Saulo cajea tire meje, bare meje, ito yicõri idire mejeti. 10Damasco wame cʉtiri cʉtojʉ Jesure masigʉ̃ sĩgʉ̃ ñayijʉ, Ananías wame cʉtigʉ. Ĩ cãirojʉ ejacõri: —‍¿Ñati Ananías mʉ? yiyijʉ Jesús ĩre. —‍Ado ña yʉ, yiyijʉ Ananías. 11Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ mani Ʉjʉ: —‍Coji wasa riojo wame cʉtiri majʉ. Itojʉ Judas wame cʉtigʉ ya wi ejagʉ yigʉja mʉ. ¿Ado ñati Saulo, Tarso gagʉ? yiba mʉ ĩre. Adocãta yʉre bʉsigʉ yami ĩ. 12Ĩ cãirojʉ mʉ ya rio ĩomʉ yʉ ĩre. Ito bajiri ĩ tʉ sãja ejacõri ĩre moaĩagʉ̃ yigʉja mʉ, mʉcana tʉdi ĩ cajea titoni. Ito bajirotire ĩ cãirojʉ ĩomʉ yʉ Saulore. Ito bajiri coji ĩ tʉ wasa mʉ, yiyijʉ Jesús Ananíasre ĩ cãirojʉ. 13Iti tʉocõri ado bajiro yiyijʉ Ananías, Jesure bʉsigʉ: —‍Jaje oca tʉoa yʉ ĩ ye. Mʉre masiarãre, Jerusalénjʉ ñeñaro ĩ yigore, jaje oca ña ĩre. 14Ito yicõri paia ʉjarã ĩna roti ñucaja ado ejañi Saulo. Ito bajiri mʉre rʉ̃cʉbʉorã gʉa ñajare, gʉare tubiarocʉ ado ejañi Saulo, yiyijʉ Ananías Jesure. 15Ito yija Jesujʉa ado bajiro gotiyijʉ Ananíasre: —‍Yʉ oca masare riasorocʉre ĩre cũmʉ yʉ. Ʉjarã, judio masa, ito yicõri judio masa meje ñarãre cʉni riasogʉ yiguĩji Saulo. 16Yʉre cʉdigʉ ñari jaje ĩ tõbʉjaroca yirã yirãji gãjerã. Ĩ tʉ coji wasa mʉ, yiyijʉ Jesús Ananíasre. 17Ito ĩ yija tʉocõri, wayijʉ ĩ ĩja, Saulo tʉ wacʉ. Wijʉ sãja ejacõri ĩ ya ãmona moaĩayijʉ Ananías Saulore: —‍Yʉre tʉoya yʉ ocabaji mʉ. Mʉ wadiroca mʉre goaĩorʉti yʉre cõami. Jesús mani Ʉjʉ, ĩti cõami yʉre, mʉcana tʉdi mʉ cajea titoni, ito yicõri Espíritu Santo mʉ ya ʉsijʉ ĩ sãjatoni, yiyijʉ Ananías Saulore. 18Ito ĩ yirocati, wai rʉ̃tʉ̃ robo bajirise ĩ ya cajeajʉ codo quediyijʉ Saulore. Ito bajijare mʉcana tʉdi tiyijʉ Saulo. Ito bajija ticõri, “Yʉre idé guya mʉ”, yiyijʉ Saulo Ananíasre. 19Ito yija berojʉ bayijʉ Saulo mʉcana. Ito bajicõrijʉ sẽoyijʉ ĩ mʉcana. Ito bajiri Damascojʉ yoa bʉsari ñayijʉ Saulo, Jesure masirã rãca. 20Judio masa ĩna minijuari wijʉ sãja wacõri, Jesús oca ĩnare riasoyijʉ Saulo. “Dios Macʉ ñami Jesús”, yiyijʉ Saulo. 21Ito ĩ yija tʉocõri, tʉo ʉcayijarã masa: —‍¿Ãni Saulo Jerusalénjʉ, Jesure masirãre sĩari masʉ meje ñati ãni? Ito yicõri, ¿Jesure masirãre ñiarocʉ meje adojʉ wadiyijari ĩ? ¿Ĩnare ñiacõri paia ʉjarãre ĩsibiquĩjida ĩ? yiyijarã masa. 22Ito bajiro ĩna tʉoĩabojarocati bʉto oca sẽocõri, Dios oca gotiyijʉ Saulo. “Riti ya yʉ, Cristo ĩti ñami Dios ĩ cõarʉ”, yiyijʉ Saulo. Queno tʉo masire rãca ĩ gotija, no bajiro cʉdi masibisijarã ĩna, judio masa Damasco gãna. 23Damascojʉ, Saulo ĩ ñaroca riti, “Ĩre sĩarʉja mani”, yi tʉoĩayijarã judio masa. 24Ito bajiro ĩna sĩa ãmorã ĩna cʉníja, itire masicõyijʉ Saulo. Ñamiri cʉni, ʉ̃mʉari cʉni codeyijarã ĩna cʉto sojeri budirajʉri. Judio masa sojeri codeyijarã Saulore sĩarona. 25Ito bajiri Jesure tʉorʉ̃nʉrã ĩre ejabʉayijarã ĩna, ĩ rudi watoni. Cʉto camotara cʉní rijogodona jaja jibʉna ĩre sãcõri iti cʉní gaje dʉjajʉ ĩre rujiocõayijarã ĩna. Ñami ito bajiro ĩna yi sẽoja rudiyijʉ ĩ ĩja. 26Ito bajijare Jerusalénjʉ rudi wayijʉ ĩ. Jerusalénjʉ ejacõri, Jesure masirã rãca minijua ãmobojayijʉ ĩ. “Jesure masigʉ̃ meje ñaguĩji Saulo”, yi tʉoĩarã ĩre güiyijarã ĩna. 27Ito bajibojarocati, sĩgʉ̃ Bernabé wame cʉtigʉ, Saulore ejabʉayijʉ. “Waya, apóstol mesare bʉsito mani”, yiyijʉ Bernabé Saulore. Ĩna tʉ ejacõri ado bajiro bʉsiyijʉ Bernabé: “Ãni Saulore ĩ ma waroca Jesús goaĩoyijʉ ĩre. Ito yicõri ĩre bʉsiyijʉ Jesús. Damascojʉ masare güiari meje Jesús oca riasoñi Saulo”, yiyijʉ Bernabé apóstol mesare. 28Ito ĩ yija tʉocõri, Saulore boca ãmiyijarã ĩna. Ito yija Jerusalénjʉ tujacõri ĩna rãca wa ucuyijʉ Saulo. Güiari mejeti Jerusalén gãnare Jesús oca gotiyijʉ ĩ. 29Judio masa ñabojarãti griego oca bʉsirãre ĩna rãca tʉoĩa bʉsiyijʉ Saulo. Ito ĩ yibojarocati Saulore ruje sĩare cʉníyijarã ĩna. 30Iti oca tʉocõri, Jesure tʉorʉ̃nʉrã Cesareajʉ Saulore ãmi wayijarã. Itijʉna, “Mʉ cʉtojʉ Tarsojʉ tʉdi wasa mʉ”, mʉre ĩna sĩame yirocʉ, yiyijarã ĩna Saulore. 31Iti rodoriti Judea sitajʉ, Samaria sitajʉ, ito yicõri Galilea sitajʉ cʉni ñeñarise tõbʉjabisijarã Jesure tʉorʉ̃nʉrã. Ĩnare ñeñaro yibisijarã gãjerã. Ito bajiri Jesús oca riasocõri bʉto bʉsa oca sẽoyijarã ĩna, Jesure tʉorʉ̃nʉrã. Ĩre rʉ̃cʉbʉorã Diore queno cʉdiyijarã ĩna. Ito bajiri Espíritu Santo ĩnare ejabʉaja jãjarã bʉsa bʉjʉ wayijarã ĩna, Jesure tʉorʉ̃nʉrã. 32Sĩgʉ̃ Pedro wame cʉtigʉ, Jesure tʉorʉ̃nʉrãre co cʉto rʉyabeto ti ucuyijʉ. Co rʉmʉ Lida wame cʉtiri cʉtojʉ, Jesure tʉorʉ̃nʉrãre ti ucugʉ wayijʉ Pedro. 33Itojʉ ejacõri sĩgʉ̃ rudurʉ Eneas wame cʉtigʉre ti bʉjayijʉ ĩ. Rudurʉ ñari ʉdia ãmojeno rodori ĩ ya camajʉ jesasotiyijʉ Eneas. 34Ĩre ticõri ado bajiro yiyijʉ Pedro: —‍Tʉoya Eneas mʉ. Mʉre quenocõami Jesucristo. Ito bajiri wʉmʉña. Ito yicõri mʉ ya cama ãmi wasa mʉ, yiyijʉ Pedro ĩre. Ito bajiro ĩ bʉsirocati, rudurʉ ñabojarʉ wʉmʉyijʉ Eneas ĩja. 35Ĩ waja tiyijarã Lida gãna, Sarón gãna cʉni. Itire ticõri bʉcʉrã oca ĩna tʉoĩarise jidicãcõri, Jesure boca ãmiyijarã ĩna. 36Sĩgõ Jope wame cʉtiri cʉto gago, Tabita wame cʉtigo Jesure tʉorʉ̃nʉgõ ñayijo iso. Griego ocanama, Dorcas wame cʉtigo ñayijo iso. Queno yigo ñayijo iso. Ito yicõri bojoro bʉjarãre queno ejabʉasotiyijo iso. 37Lidajʉ Pedro ĩ ñaroca riti, Jope cʉto gago cõcoayijo iso. Iso ñarã iso cõja ticõri, godarãre ĩna yisotiado bajiro iso ya rujʉre coeyijarã ĩna. Ito yicõri co tuti weca, co sãnimʉ ricati isore cũyijarã ĩna. 38Lida cʉto tʉti ñayijʉ Jope cʉto. Ito bajiri Lida cʉtojʉ Pedro ĩ ñaja tʉocõri, jʉ̃arãre Pedrore ĩna jirã watoni cõayijarã Jesure tʉorʉ̃nʉrã. Pedro tʉ ejacõri: —‍Gʉa rãca coji waya, yiyijarã Jope gãna. 39Ito ĩna yija tʉocõri, ĩna rãca wayijʉ Pedro Jopejʉ. Itojʉ ejacõri Dorcas ñajaco ya rujʉ ñarojʉ ĩre ãmi wayijarã ĩna. Jãjarã manʉjʉ godagoana romia oti ñayijarã iso tʉ. Pedro ĩ ejaja ticõri, ĩ tʉ gãni bia rʉ̃gʉ̃yijarã manʉjʉ godagoana romia, ĩre bʉsirona. “Tite mʉ. Dorcas ñajaco iso godaroto riojʉa saya jaje jio ĩsicõ gʉare”, yiyijarã ĩna romia Pedrore. 40Ito bajijare, “Macʉ̃jʉ budi wasa maji”, yiyijʉ Pedro ĩna romiare. Ito yicõri rijomunigãna ñini rũjũcõri Diore bʉsiyijʉ Pedro. Diore bʉsi tĩogʉ̃, cõrore jʉda tiyijʉ: —‍Tabita wʉmʉña mʉ, yiyijʉ Pedro isore. Ito ĩ yirocati, cajea titãcãyijo iso. Pedrore ticõri jãja rũjũyijo iso. 41Ito yija iso ya ãmo ñiacõri tʉ̃a wʉmʉoyijʉ Pedro. Ito yicõri macʉ̃jʉ ñarãre jisõyijʉ Pedro. “Mʉcana tʉdi iso catija tirã waya mʉa”, yiyijʉ Pedro, wajearã romiare, gãjerã Jesure tʉorʉ̃nʉrãre cʉni. 42Mʉcana tʉdi iso catire tʉoyijarã Jope gãna. Ito bajiri jãjarã Jesure boca ãmiyijarã ĩna. 43Yoari Jopejʉ ña ucuyijʉ Pedro. Itojʉ waibʉcʉrã wirori quenori masʉ, Simón wame cʉtigʉ tʉ yoari ñayijʉ Pedro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\