GÁLATAS 6

1Yʉ ñarã, Espíritu Santo ĩ quedi sãjana ña mʉa. Ito bajiri sĩgʉ̃ mʉa rãca gagʉ ĩ ñeñaro yija, ĩre ejabʉaya, ĩ ñeñaro yirise ĩ jidicãtoni. Ĩre ti maicõri, ĩre ejabʉarʉja mʉare. Ito yicõri queno tʉoĩaña mʉa, ĩre bajiro mʉa ñeñaro yibe yirona. 2Mʉa rãca gãnare oca iti ñaja, ĩnare ejabʉaya mʉa. Ito bajiro mʉa yija, Jesucristo ĩ rotiro bajiroti cʉdirã yirãji mʉa. 3Sĩgʉ̃ “Ñeñaro yigʉ meje ña yʉama. Ñasari masʉ ña yʉ”, ĩ yi tʉoĩaja, ĩmasiti rʉoami ĩocʉ̃. 4Ado bajiro mani tʉoĩaja quena: “¿Yʉ yirise quena ñarojada? Quenabetojada gajea”, yi tʉoĩarʉja manire. Ito bajiro tʉoĩacõri, “Yʉ yirise quena ñaroja, Dios ĩ tija”, mani yi masija, wanʉrã yirãji mani. “Yʉ sĩgʉ̃ti ña queno yigʉ. Ĩnama queno yirã meje ñama”, yi tʉoĩabitirʉja manire. 5Masa jeyarore ĩna ñeñaro yirise waja, waja senigʉ̃ yiguĩji Dios. Ito bajiri ñeñaro mani yija iti waja manimasiti quenabeto tõbʉjarã yirãji mani. 6No Jesucristo oca mʉare riasogʉre ĩre ejabʉarʉja mʉare. Ito yicõri mʉa rʉcorise ĩre cʉni jabeto ĩsiña. 7Queno tʉoĩaña mʉa. Jeyaro mani yirise masiguĩji Dios. “Ñeñaro yʉ yija, masibiquĩji Dios”, mani yi tʉoĩabojarocati, masi jeocõguĩji Dios. Ñe ĩ masibiti manoja. Queno tʉoya. Goti masiore ocana mʉare gotigʉ ya yʉ. Bia aje mani oteja, bia judiro yiroja. Mani otero bajiroti judiro yiroja. 8Ito bajiroti bajia mani yirise cʉni. Mani ya rujʉ ñeñaro yi ãmorise mani yija, itire waja yirãonati jeame ʉ̃jʉrojʉ warã yirãji mani. Gajereama, Espíritu Santo ĩ ãmoro bajiro mani yija, mani wanʉroca yigʉ yiguĩji ĩ. Ito yicõri Dios rãca catitĩñarã yirãji mani ĩja. 9Ito bajiri quenarise yi jidicãmenati itire yitĩñarʉja manire. Quenarise mani yi jidicãbeja, Dios ĩ ãmori rʉmʉ ĩ goticato bajiroti manire queno yigʉ yiguĩji ĩ. 10Ito bajiri mani queno yi masirocõ, masa jeyarore queno ejabʉarʉja manire. Ito yicõri manire bajiro Jesucristore tʉorʉ̃nʉrãre cʉni bʉto bʉsa mani ejabʉaja quena. 11Adi yʉ gotisʉsarise, yʉmasiti uca yʉ. Tiya, wame cʉrisena uca yʉ. 12Wiro mʉare ta rotirã, gãjerã judio masa rãca queno ñarona, mʉare rotirãji ĩna. “Jesucristona sʉoriti masare masogʉ̃ yiguĩji Dios, yi gʉa riasoja, gʉare ti tudirã yirãji gãjerã judio masa. Ito bajiri gʉa tõbʉjaroca yirãji ĩna”, yi tʉoĩa güirã ñama, mʉare wiro ta rotirã. Itire güirã ito bajiro mʉare wiro ta rotirãji ĩna. 13Wiro tagoana ñabojarãti, judio masa bʉcʉrã ĩna rotire gaye queno cʉdi jeomenaji ĩna. Cʉdi jeomena ñabojarãti mʉare wiro ta rotirãji ĩna. “Galacia gãnare wiro gʉa ta rotija tʉocõri, gʉare wanʉrã yirãji masa”, yi tʉoĩacõri, ito bajiro mʉare rotibojarãji ĩna. 14Ĩna robo riasobea yʉama. Yucʉtẽojʉ Jesucristo ĩ godare oca yʉ riasoja, iti gayere riti wanʉa yʉ. Yʉre ĩ ejabʉarisena sʉoriti adi macãrʉcʉ̃ro gaye gajeonire bʉto tʉoĩabea yʉ ĩja. Ito yicõri, ĩre masicõri adi macãrʉcʉ̃ro gaye ñeñarise yi ãmobea yʉ. 15Mani wiro taja, mani tabeja cʉni ñasarise meje ña iti. Itina sʉori meje manire masogʉ̃ yiguĩji Dios. Jesucristore tʉorʉ̃nʉcõri mani ñeñaro yirise mani jidicãja, mame tʉoĩare gaye ñaroja manire. Iti ña ñasarise. 16Ñeñaro mani yirise jidicãcõri, Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉja, Dios ñarã ñarãji mani ĩja. No ito bajiro tʉoĩagʉ̃re yiari Diore bʉsi ĩsia yʉ. Ĩna ya ʉsijʉ queno wanʉ quenajaro, yirocʉ mʉare yiari Diore senisotia yʉ. Ito yicõri mʉare ĩ ti maitoni, mʉare yiari ĩre bʉsia yʉ. 17Jesucristo oca yʉ goti ucujare yʉre ñeñaro yicã masa. Ito bajiro yʉre ĩna yigore jaje camigodo ña yʉre. Ito bajiri itire ticõri, “Jesucristo oca goti ucuri masʉ meje ñami Pablo”, yibeja mʉa ĩja. 18Yʉ ñarã bajiroti mʉare maia yʉ. Mʉa ya ʉsijʉ ñacõri mʉare queno yijaro mani Ʉjʉ Jesucristo, yisʉsa yʉ. Itocõ ña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\