HEBREOS 2

1Ito bajiri ángel mesa rẽtoro ñasagʉ Dios Macʉ ĩ ñaja, ĩ gotirise bʉto bʉsa mani tʉorʉ̃nʉja quena. Ĩre mani queno tʉobeja, ãcabojarã yirãji mani. Ito yicõri Dios ĩ rotiro bajiro cʉdibiticõri ĩre jidicãrã yirãji mani. 2Jane mejejʉ Dios ĩ rotirise Moisés ñayorʉre gotiyijarã ángel mesa. Mani ñicʉsabatia ĩna cʉdiroti ñayijʉ Dios rotirise. Ĩ ocare cʉdibiticõri ñeñaro yirãreama ĩna tõbʉjaroca yiyijʉ Dios, ĩ goticãdo bajiroti. 3Manire ti maicõri bʉto manire maso ãmoguĩji Dios. Ito bajiri ĩ oca ñasarisere mani tʉorʉ̃nʉbeja, mani tõbʉjaroca yigʉ yiguĩji Dios. “Ĩre tʉorʉ̃nʉrãre masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yire oca cajerojʉti goticãñi mani Ʉjʉ Jesucristo. Ĩre tʉogoana, “Riti bajia iti oca”, yirona manire goticã ĩna. Ito bajiri, “Riti bajia iti oca”, yi tʉoĩa mani cʉni. 4“Riti bajia iti oca”, mani yitoni, jaje tiyamani ĩoyijʉ Dios manire. Espíritu Santona sʉoriti jaje quenarise mani yi masiroca yami Dios. Ĩ ãmoro bajiro ricati riti ĩre mani moa ĩsi masiroca yami Dios. 5Ijarijʉ bajiroti gaye mʉare bʉsigʉ ya yʉ. Ijarijʉ gayere ángel mesare rotibisijʉ Dios. Ado bajirojʉa yiyijʉ Dios. Ijarijʉ masa ĩna rotirotire cũñi Dios. 6Tite mʉa. Dios oca tutijʉ ado bajiro ucañi sĩgʉ̃: ¿Dios, no yija gʉa ñasamena ñabojarocati, gʉare ãcabojabeati mʉ? Ito yicõri, ¿no yija ñasamena gʉa ñabojarocati, gʉare tirʉ̃nʉati mʉ? Ñasamena gʉa ñabojarocati gʉare bʉto tʉoĩa mʉ. 7Adi sita gʉa ñaroca ángel mesa bero gãnajʉare cũyija mʉ maji. Ito bajibojarocati ija rʉ̃cʉbʉore gaye ʉjarãre bajiro gʉare cũgʉ̃ yigʉja mʉ. 8Jeyaro mʉ rujeore gaye, jeyaro mʉ rujeoanare cʉni gʉa roti masiroca yigʉ yigʉja mʉ, yi ucañi sĩgʉ̃ Diore goti ĩsiri masʉ. Ito bajiri, “Yʉ rujeore masa ĩna rotiroca yigʉ yigʉja yʉ”, Dios ĩ yija tʉocõri, “Dise rʉyabeto gʉa rotiroca yigʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa masia mani. Ito bajibojarocati jeyaro goroama manire cʉdi jedibea maji. 9Jesure masia mani. “Ito bajiro bajiñi Jesús”, yi tʉoĩa mani. Adi sita Jesús ĩ ñaroca maji ángel mesa berojʉa ĩre cũñi Dios. Manire ti maicõri ĩ Macʉre goda ĩsi rotiyijʉ Dios. Manire yiari tõbʉjacõri ĩ goda ĩsire ñajare, Ʉjʉ ñasagʉ ĩre cũñi Dios. Ito yicõri masa jeyaro ĩre rʉ̃cʉbʉotoni ĩ Macʉre cũñi Dios. 10Ito bajiro Dios ĩ yija queno yiñi. Ĩ ãmoro bajiroti yiñi ĩ. Jeyaro Dios ĩ menire ña. Jeyaro ĩ wanʉtoni ña iti ĩ rujeore. Mani Dios ñarã ĩ rãca mani roti ñare ãmoñi Dios. Ito bajiri ĩ tʉ mani eja masitoni ĩ Macʉ Jesucristore goda ĩsi rotiyijʉ Dios. Jesucristo ñami manire masori masʉ. Ñimʉ gãji manire maso masigʉ̃ maquĩji. Ito bajiri ĩ́na sʉoriti ũmacʉ̃jʉ ejarã yirãji mani. 11Dios Macʉ ñami mani ñeñaro yirise waja, waja yi ĩsiri masʉ. Dios ñarã mani ñaroca yigʉ ñami Jesús. Ito bajiri Jesús rãca sĩgʉ̃ rĩa ña mani. Dios rĩa mani ñajare, “yʉ ocabajirã”, yi bojobeami Jesucristo. 12Ito bajiro yiñi Jesús Dios oca tutina. Ado bajiro bajia iti. Tʉoĩate mʉa: Mʉ ñarise gayere yʉ ocabajirãre gotigʉ yigʉja yʉ. Ĩna minijuaroca mʉre wanʉgʉ̃, mʉre basa sẽa ñucagʉ̃ yigʉja yʉ, yiñi Jesús, Dios oca tutina 13Gaje ado bajiro yiñi Jesús: Yʉ cʉni Diore riti bʉto tʉorʉ̃nʉcʉja yʉ, yiñi Jesús, Dios oca tutina. Gaje ado bajiro yiñi Jesús: Ĩ rĩare yʉre ĩsiquĩ Dios. Ito bajiri ado ĩna rãca ña yʉ, yiñi Jesús, Dios oca tutina. 14Dios ñarã ñari, sĩgʉ̃ rʉyabeto rujʉ cʉtirã ña mani. Mani rãca ña ãmogʉ̃, manire bajiroti rujʉ cʉtiñi Jesús cʉni. Ito bajigʉ ñari manire goda ĩsiñi ĩ. Ito bajiri rʉ̃mʉ́a ʉjʉ manire ruyurioborʉre ruyuriogʉ yiguĩji Jesús. 15Ito bajiro Jesús ĩ yijare, mani godaroti güire ma manire. Ito bajiri ĩre mani tʉorʉ̃nʉja, “Yʉ ñeñaro yirise waja yʉ tõbʉjaroca yigʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa güirã meje ña mani ĩja. 16Riti bajia. Adi sita Jesús ĩ wadija, ángel mesare ejabʉarocʉ meje wadiñi ĩ. Mani Abraham ñayorʉ bajiro Diore tʉorʉ̃nʉrãre ejabʉagʉ wadiñi ĩ. 17Ito bajiri mani ĩ ocabajirãre ejabʉarocʉ Dios ĩ rotiro bajiroti yiñi Jesús. Manire bajiro rujʉ rujeacõri, manire goda ĩsiñi Jesús. Ito bajiri manire ti maicõri manire yiari Diore bʉsi ĩsisotiguĩji ĩ. Masare yiari paia mesa ĩna bʉsirise rẽtoro manire yiari bʉsi ejabʉasotigʉ yiguĩji Jesús. Mani ñeñaro yirisere Dios ĩ ãcabojatoni, manire yiari bʉsi ĩsisotiguĩji Jesús. 18Mani robo rujʉ cʉticõri tõbʉjañi Jesús. Ĩre cʉni, ñeñaro ĩ yitoni ĩre rotiĩabojañi rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás. Ito bajiro ĩ yibojarocati ñeñaro yibisijʉ Jesús. Ito bajiri mani tõbʉjaja manire ejabʉaguĩji Jesús. Ito yicõri mani ñeñaro yitoni rʉ̃mʉ́ manire ĩ roti ãmoja manire ejabʉaguĩji Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\