HEBREOS 4

1“Mʉa tujacãroto mʉare meni ĩsicʉ yʉ”, mani ñicʉsabatiare Dios ĩ yiado bajiroti yami Dios adi rʉmʉri cʉni. Adi rʉmʉri manire cʉni tujacãre ñaroja. Ito bajiri itojʉ mani ejaroto riojʉa queno tʉoĩarʉja manire, mani eja jeditoni. Mʉa coriarã ĩre queno tʉorʉ̃nʉbiticõri queno ejamenaji. 2“Ĩre tʉorʉ̃nʉrãre riti masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yire oca tʉogoana ña mani. Mani tujaroto mani eja ãmoja, ĩre queno tʉorʉ̃nʉrãji mani. Itire tʉogoana ñayijarã mani ñicʉsabatia cʉni. Itire tʉogoana ñabojarãti queno tʉorʉ̃nʉbisijarã ĩna. Ito bajiri Dios ĩ tuja rotiadojʉ ejabisijarã ĩna. 3Ĩre tʉorʉ̃nʉrã riti, Dios ĩ tujacã rotiadojʉ ejarã yirãji mani. Ado bajiro gotiñi Dios mani ñicʉsabatiare tʉoĩa yugʉ: Yʉre ĩna tʉorʉ̃nʉbejare ĩnare junisinicʉ yʉ. “Ĩnare yʉ tujacãrotirajaʉ ejamena yirãji ĩna”, yi goticã yʉ, yiñi Dios, mani ñicʉsabatiare tʉoĩa yugʉ. Adi macãrʉcʉ̃ro meni wacʉ, cojʉ tujacãrajʉ meniñi Dios. Ito ĩ yija bero mʉcana tʉdi gaje rujeobisijʉ Dios ĩja. Tujacãrajʉ ĩ menicãre ñabojarocati, ĩnare sãja rotibisijʉ ĩ, ĩre ĩna tʉorʉ̃nʉbejare. 4Dios oca ado bajiro gotia, jʉa ãmojeno ñari rʉmʉ gaye: Co ãmojeno ñari rʉmʉri moacõri, jʉa ãmojeno ñari rʉmʉna tujacãyijʉ Dios, yi gotia Dios oca. 5Mʉcana gaje ado bajiro gotia Dios oca: Yʉ rãca tujacãdojʉ tujacãmenaji ĩna, yiñi Dios, mani ñicʉsabatiare tʉoĩagʉ̃. 6“Ĩre tʉorʉ̃nʉrãre riti masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yire oca tʉosʉogoana ñabojarãti ĩre tʉorʉ̃nʉbiticõri tujacãdojʉ ejabisijarã mani ñicʉsabatia. Diore tʉorʉ̃nʉrã riti ejarã yirãji. Tujacãdojʉ ejarona eja jedibeama maji. 7Ito bajiri adocãta ĩre tʉorʉ̃nʉrãre ãmagʉ̃ yiguĩji Dios maji. Adocãta mani ĩre tʉorʉ̃nʉja, iti ña ñasarise. Yoari mani ñicʉsabatia ĩna cʉdibitija bero, Diore tʉocõri ucañi David ñayorʉ. Jĩjʉ yʉ mʉare gotigoriseti, David ñayorʉ ĩ ucare mʉcana mʉare gotia yʉ: Adocãta mʉare Dios ĩ bʉsija, ĩ yiro bajiroti cʉdija quena. Mʉa ñicʉsabatia ĩna ya ʉsijʉ Diore junisinicõri, ĩna cʉdibitiado bajiro bajibeja, yi ucañi David ñayorʉ. 8Mani ñicʉsabatia rĩa masa ñayoanare tujacãrajʉ tʉ̃a wayijʉ Josué ñayorʉ. Ito bajiri tujacãre gaye Dios ĩ bʉsija, Josué ñayorʉ mani ñicʉsabatia rĩare ĩ tujacãre ãmi ejare gaye meje bʉsiguĩji ĩ. Ito bajiro iti bajijama, “Jane adi rʉmʉ yʉ tʉjʉ tujacãrã ejarã ya mʉa”, yibitiborʉ Dios. 9Ito bajiri Diore mani tʉorʉ̃nʉja, ĩ ñarã ñacõri, ĩ tʉjʉ ñaroja mani tujacãrotijʉ. 10No Diore tʉorʉ̃nʉrãti adi macãrʉcʉ̃rore meni tĩo wacʉ ĩ tujacãdo bajiroti ĩ rãca tujacãrã yirãji ĩna cʉni. 11Ito bajiri bʉto bʉsa oca sẽocõri Diore tʉorʉ̃nʉrʉja manire, tujacãdo mani eja masitoni. Mani ñicʉsabatiare bajiro Diore cʉdimena robo bajiro bajimenaji mani. 12Sẽorise ña Dios oca. Ito yicõri adi rʉmʉri mani tʉoroti ña Dios oca. Sarera jãi jʉa dʉja odiri jãi robo bajiro bajia Dios oca. Ito bajicõri, “Mani ya ʉsijʉ quedi sãjaroja Dios oca mani tʉorʉ̃nʉja. Jeyaro mani ya ʉsijʉ mani tʉoĩarisere masiguĩji Dios. Mani yeyoro mani tʉoĩarisere cʉni masiguĩji Dios. ‘Ija ito bajiro yicʉja yʉ’, mani yirise cʉni masi jeoguĩji Dios. Dios ocare mani tʉorʉ̃nʉja, ‘Ito bajiro bajia yʉ’ ”, yi tʉoĩa mani. 13Disejʉa Dios ĩ rujeore yeyo masiña ma. Dise ĩ ti masibiti rʉyabetoja Diore. Ñe mani yigore ĩ masibiti ma. Ito yicõri ñe mani tʉoĩagore ĩ masibiti ma. Ito bajiri jeyaro masiguĩji ĩ. Dios ĩ tiro riojo, “Adocõ jaje ñeñarise yicʉ yʉ”, yi goti rẽtobu jedirã yirãji mani. 14Paia ʉjʉ rẽtoro ñasagʉ ñami Jesús, Dios Macʉ. Ũmacʉ̃jʉ Dios tʉ ñaguĩji ĩ, manire yiari ĩre bʉsi ĩsisotigʉ. Ito bajiri, “Diore tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ña yʉ”, mani yija, bʉto bʉsa ĩre mani tʉorʉ̃nʉja quena. Ĩre jidicãbitirʉja manire. 15Ĩ ñami paia ʉjʉ rẽtoro manire ejabʉa masigʉ̃. Mani tõbʉjaja, manire ti maiguĩji ĩ. Mani ñeñaro yija, “Yʉre queno masibeama. Ito bajiri ñeñaro yama maji”, yi tʉoĩacõri, manire ti maiguĩji Jesús. Mani ñeñaro yitoni, rʉ̃mʉ́ ʉsirioro ĩ yi codero bajiro, Jesucristore cʉni ito bajiroti yibojayijʉ. Ito bajibojarocati ñeñarise yibisijʉ Cristo. Ito bajiri manire rʉ̃mʉ́ ʉsirioro yija, manire ejabʉa masiguĩji Cristo. 16Ito bajiri Diore mani bʉsija, güire mano bʉsirãji mani. Manire bʉto ti maiguĩji Dios. Ito bajiri mani ĩre bʉsija, manire ti maiguĩji ĩ. No mani ejabʉare ãmorijʉ manire queno ejabʉagʉ yiguĩji Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\