HEBREOS 7

1Ĩ Melquisedec, Salem cʉto gagʉ ʉjʉ ñayijʉ. Ito yicõri Dios ũmacʉ̃jʉ gagʉre moa ĩsiri masʉ ñayijʉ ĩ pai. Abraham ñayorʉ gaje cʉtori gãna ʉjarãre rẽtocũcõri, tʉdi wayijʉ ĩ ya cʉtojʉare. Ito bajiri ĩ tʉdi waroca ĩre boca wayijʉ Melquisedec. Ĩre bocacõri ĩre yiari Diore bʉsigʉ, “Dios queno yijaro mʉre”, yiyijʉ Melquisedec Abrahamre. 2Gãjerã ʉjarãre rẽtocũcõri, ĩ bʉjare gayere cõĩacõri Dios ĩ rotiado bajiroti Melquisedecre jabeto ĩsiyijʉ Abraham. “Ʉjʉ queno yigʉ”, yireoni ña iti Melquisedec yire. Salem cʉto gagʉ ʉjʉ ñayijʉ Melquisedec. Ñe oca mani cʉto, yireoni ñayijʉ Salem yireoni. Ñe oca mana ʉjʉ ñayijʉ Melquisedec. 3Melquisedec jacʉsabatia wame, ĩ ñarã wame cʉni ucare ma Dios oca tutijʉ. Ito yicõri ĩ rujeare, ĩ godare cʉni ucare goabea. “Ĩ godaja bero masare yiari Diore bʉsi jidicãyijʉ”, yire ma. Melquisedecre mani tʉoĩaja, “Masare yiari Diore ĩ bʉsi ĩsiado bajiro masare yiari Diore bʉsi ĩsitĩñagʉ̃ yiguĩji Cristo cʉni”, yi tʉoĩa mani. 4Mani ñicʉ Abraham ñayorʉ rẽtoro ñasagʉ ñayijʉ Melquisedec. Tʉoĩate mʉa. Gaje cʉto gãna ʉjarãre rẽtocũcõri, ĩ bʉjarere cõĩacõri jabeto ĩsiyijʉ Abraham Melquisedecre. 5Ito bajiroti Abraham janerãbatia judio masa jeyaro ĩna rʉcorisere cõĩacõri jabeto ĩsiyijarã paiare. Leví wame cʉtigʉ janerãbatia ñayijarã ĩna paia mesa. Ĩna ñarã judio masare jeyaro ĩna rʉcorisere cõĩacõri jabeto ãmiyijarã ĩna, Moisés ĩ rotiado bajiroti. Ĩna ñarã ñabojarocati ito bajiro yiyijarã ĩna, Moisés ĩ rotijare. 6Leví janami meje ñabojagʉti, Abraham bʉjarere jabeto seniyijʉ ĩ Melquisedec. Itire boca ãmicõri ĩre yiari Diore bʉsiyijʉ Melquisedec. Abraham ñayijʉ, “Queno mʉre yigʉ yigʉja yʉ”, Dios ĩ yirʉ. Ñasagʉ ñayijʉ Abraham ñayorʉ. 7“Dios mʉre queno yijaro”, yi ecorʉ rẽtoro ñami, “Dios mʉre queno yijaro”, yirʉ. Melquisedec ĩ, “Queno Dios mʉre yijaro”, yi ecorʉ ñayijʉ Abraham. Ito bajiri, “Abraham rẽtoro ñasagʉ ñayijʉ Melquisedec”, yi tʉoĩa mani. 8Mani wato ñarã paia gãjerã rʉcorisere cõĩacõri jabeto ãmirã, manire bajiroti godarãji ĩna cʉni. Melquisedecreama Dios oca tuti iti gotija, “Itocõ godañi Melquisedec”, yire oca ma. Ito bajiri godabicʉ robo bajiro bajiguĩji ĩ. 9- 10Melquisedecre jabeto ĩsiroca ĩ janerãbatia ñarona ĩna rujeabitibojarocati ĩ ya rujʉjʉ ñayijarã ĩna maji Abrahamre. Abraham janami Leví wame cʉtigʉ janerãbatia ñayijarã, masa ĩna rʉcorisere cõĩacõri jabeto ãmirã. Abraham ya rujʉjʉ ñacõri Melquisedecre Abraham ĩ waja yija, ĩna cʉni waja yirãre bajiro yiyijarã, Abraham ya rujʉ ñacõri. Ito bajiri, “Ĩna ñarocõ rẽto bʉsaro ñasagʉ ñañi Melquisedec”, yi tʉoĩa mani. 11Leví janerãbatiana sʉoriti ĩ rotirise cũyijʉ Dios, judio masare. Leví janerãbatiare paia ĩna ñaroca yiñi Dios. Sĩgʉ̃ Leví janami ñayijʉ pai ñasagʉ, Aarón wame cʉtigʉ. Aarón ĩ janerãbatia rãca masa ĩna Diore ĩsiroti boca ãmiyijarã ĩna. Boca ãmicõri Diore soe ĩsiyijarã ĩna, masa ĩna ñeñaro yirise waja yirã. Ito bajiro ĩna yibojarocati, “Seti ma mʉare. Queno yirã ña mʉa”, yibisijʉ Dios ĩnare. Ito bajiri Melquisedec ñasagʉre bajiro bajigʉre cõayijʉ Dios, masare ĩ goda ĩsitoni. Aarón mesa waibʉcʉrãre soe ĩsicõri, masa ĩna ñeñaro yirise waja, waja yi jeocõajama gãji masare bʉsi ĩsirocʉ cõabitiborʉ Dios. 12Masare bʉsi ĩsirocʉ Jesure Dios ĩ cõaja bero mʉcana tʉdi paia mesare masare yiari bʉsi ĩsi rotibisijʉ Dios. Ito yicõri bʉcʉ oca jidicãcõri ĩ oca mame wasoa rotiyijʉ Dios paia mesare. 13Mani Ʉjʉ Jesucristore cũñi Dios, paia ʉjʉ ñasagʉ ĩ ñatoni. Ito bajiri ĩ ñami manire yiari Diore bʉsi ĩsigʉ̃. Leví janerãbatia janami meje ñayijʉ Cristo. Judá janerãbatia janami ñayijʉ Cristo. Judá janerãbatia Cristo riojʉa sĩgʉ̃ pai mañijʉ. 14Mani Ʉjʉ Jesucristo, Judá janerãbatia janami ñayijʉ ĩ. Leví janerãbatiare paia cũ wacʉ Judá janerãbatiareama ito bajiro yibisijʉ Moisés ñayorʉ. Itire queno tʉo masia mani. 15Itire tʉocõri, “Bʉcʉ oca jidicãcõri oca mame wasoacõñi Dios”, yi tʉoĩa mani. Paia ʉjʉ Melquisedec ñasagʉ ĩ ñado bajiro manire yiari bʉsi ĩsigʉ̃re cũñi Dios. 16Leví janerãbatiare riti, “Paia ñarã yirãji ĩna”, yi rotiyijʉ Moisés. Ito bajiri Moisés ĩ rotirena meje paia ʉjʉ Cristo ĩ ñaroca yiñi Dios. Tʉdi ĩ catija ticõri, ĩ Macʉre cũñi Dios manire yiari ĩ bʉsi ĩsitoni. Bʉto masigʉ̃ ñari jʉaji godabicʉ yiguĩji Cristo. 17Ado bajiro gotiyijʉ Dios ĩ Macʉre: Masare mʉ bʉsi ĩsitĩñatoni mʉre cũa yʉ. Paia ʉjʉ Melquisedec ñasagʉ ĩ ñado bajiro ñatĩñagʉ̃ yigʉja mʉ, yiyijʉ Dios ĩ Macʉre. 18Bʉcʉ oca iti rotiro bajiro queno cʉdi jeo masibisijarã mani ñicʉsabatia. Ito bajiri ĩnare seti ñayijʉ maji. Ito bajija ticõri, “Bʉcʉ oca quenabea. Ñe waja ma iti”, yi tʉoĩa wacʉ itire jidicãyijʉ Dios. 19Bʉcʉ oca ĩna cʉdi jeoja ticõri, “Ĩnare seti ña maji”, yiyijʉ Dios. Ito bajiri bʉcʉ oca jidicãcõri, mame oca cũyijʉ Dios ĩja. Ado bajiro yiyijʉ Dios. Ĩ Macʉ Cristore cõayijʉ, mani ñeñaro yirisere ĩ waja yi ĩsitoni. Ito bajiri Cristore mani tʉorʉ̃nʉja ticõri, “Ñe seti ma mʉare”, yigʉ yiguĩji Dios ĩ tʉ mani ejari rʉmʉ. Iti mame oca tʉocõri, “Bʉcʉ oca ñasʉore rẽtoro quena mame oca”, yi tʉoĩa mani. 20“Yʉ Macʉre cũa yʉ, masare yiari ĩ bʉsi ĩsitĩñatoni. Riti ya yʉ”, yi goticãyijʉ Dios. 21Cristore Dios ĩ cũroto riojʉa, gãjerã paiare ĩ cũja, “Ñasagʉ ãnire cũa yʉ”, yibisijʉ Dios. Ĩ Macʉreama paia ʉjʉ cũ wacʉ, “Riti, ãni ñasagʉre cũa yʉ”, yiyijʉ Dios. Ĩ Macʉre ado bajiro gotiyijʉ Dios ĩ oca tutina: Yʉ ña Dios mʉ Ʉjʉ. “Ado bajiro yigʉ yigʉja yʉ”, yicõri yʉ tʉoĩarise tʉo riawʉsobicʉja yʉ. Masare yiari mʉ bʉsi ĩsitĩñatoni mʉre cũa yʉ. Paia ʉjʉ Melquisedec ñasagʉ ĩ ñado bajiro ñatĩñagʉ̃ yigʉja mʉ cʉni, yiñi Dios ĩ Macʉre, yi gotia Dios oca tutijʉ. 22Iti mani tʉoja, “Riti manire masogʉ̃ yiguĩji Jesucristo. Bʉcʉ oca rẽtoro quenarise ña iti mame oca”, yi tʉoĩa mani. 23Bʉcʉ oca iti ñaroca jãjarã paia ñayijarã. Ĩna godaja gãjerã ĩnare wasoarona ñayijarã. 24Ito bajiro ĩna godabojarocati, Jesuama godagʉ meje ñami. Ñimʉjʉa gãji Jesure wasoarocʉ maquĩji. 25Catitĩñagʉ̃ ñari manire yiari Diore bʉsi ĩsitĩñagʉ̃ yiguĩji ĩ. “Mʉ Macʉ yʉre goda ĩsiñi. Ito bajiri ĩ́na sʉoriti mʉ yagʉ ña ãmoa yʉ”, Diore mani yija, manire masogʉ̃ yiguĩji Cristo. Manire ĩ masoja bero ĩ rãca catitĩñarã yirãji mani. 26Jesucristo rʉyabojañi maji, manire bʉsi ĩsirocʉ. Manire yiari Diore ĩ bʉsi ĩsibeja, Dios tʉ ejamenaji mani. Dios ĩ ñajare, ñeñarise ma ĩre. Ñeñaro yigʉ meje ñayijʉ ĩ. Ñe seti macʉ ñayijʉ ĩ. Masa ñeñaro yirãre bajiro meje bajigʉ ñami ĩ. Ũmacʉ̃jʉ gãna rẽtoro ñasagʉ ĩ ñaroca yiyijʉ Dios Jesure. 27Gãjerã paia ʉjʉre bajiro bajigʉ meje ñaguĩji ĩ. Co rʉmʉ rʉyabeto waibʉcʉrãre sĩayijarã ĩna, Diore soe ĩsirona. Ito bajiro yicõri, “Gʉa ñeñaro yirisere ãcabojoya. Ito yicõri masa ĩna ñeñaro yirisere cʉni ãcabojoya”, yiyijarã ĩna. Coji meje ito bajiro yiyijarã ĩna. Jesuama cojiti godañi, masa ĩna ñeñaro yirise waja, waja yi ĩsigʉ̃. Mʉcana tʉdi waja yibicʉ yiguĩji ĩ, ĩ ya rína ĩ waja yi tĩocãre ñajare. 28Moisés ñayorʉ ĩ rotirena sʉoriti manire bajirãreti paia ʉjarã ña rotiyijarã ĩna. Bʉcʉ oca jidicãcõri mame oca cũyijʉ Dios. “Riti ado bajiro yicʉja yʉ”, yirocʉ mame oca cũyijʉ Dios. “Yʉ Macʉ ñeñaro yibicʉre cũa yʉ, masare yiari ĩ bʉsi ĩsitoni”, yiyijʉ Dios ĩ oca tutina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\