SAN JUAN 11

1Sĩgʉ̃ ñañi ñarise cõgʉ̃. Ĩ wame cʉtiquĩ Lázaro. Ĩ ñarã romia ñacã María, gajeo Marta. Ĩna ñacã Betania gãna. 2Iso María ñacõ Jesús ya gʉbore queno sʉti quenarise jio gugoro. Jiocõri iso ya joana weja carogoro ñacõ iso, Lázaro ocabajio. 3Lázaro ĩ cõja ticõri, ĩ ñarã romia Jesure oca cõañi ĩna: —‍Gʉa Ʉjʉ, mʉ baba Lázaro cõ ñami, yi oca cõañi ĩna Jesure. 4Iti oca tʉocõri ado bajiro yiquĩ Jesús gʉare: —‍Adi ñarise ĩre ruyuriobetoja. Godarocʉ meje cõ ñaguĩji ĩ. Ado robojʉa bajia. “Rẽtoro ñasagʉ ñami Dios, ito bajiroti rẽtoro ñasagʉ ñami Dios Macʉ cʉni”, masa ĩna yi rʉ̃cʉbʉotoni, cõ ñaguĩji Lázaro, yiquĩ Jesús. 5Lázaro, ĩ ocabajirã romia María, Martare cʉni tʉo maiñi Jesús. 6“Cõ ñami Lázaro”, yire oca tʉobojagʉti wabitiquĩ Jesús maji. Gʉa ñarijʉ jʉa rʉmʉ ñacõacʉ gʉa Jesús rãca maji. 7Jʉa rʉmʉ bero gʉa ĩ rãca riasotirãre ado bajiro yiquĩ Jesús: —‍Ita mʉcana Judea sitajʉ. Lázaro ĩ ñarojʉ wato mani, yiquĩ Jesús gʉare. 8Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Canʉ bʉsati itojʉ gãna judio masa mʉre gʉ̃tana rea sĩa ãmobojañi ĩna. ¿Itojʉ tʉdi ware tʉoĩati, gʉare riasogʉ mʉ? yi seniĩacʉ gʉa Jesure. 9“Yʉre ĩna sĩarotijʉ ejabea maji”, yirocʉ ado bajiro cʉdiquĩ Jesús gʉare: —‍Ʉ̃mʉa co ʉ̃mʉa doce hora busurise ña. Ito bajiri sĩgʉ̃ ĩ wa ucuja jʉatabiquĩji iti busujare. Macãrʉcʉ̃ro busurise iti ñajare ti masigʉ̃ yiguĩji. Ito bajiri jʉatabiquĩji ĩ ʉ̃mʉa ñajare. 10Ñami ĩ wa ucuja jʉatagʉ yiguĩji, busurise iti manijare, yiquĩ Jesús gʉare. 11Itire goticõri mʉcana gaje gotiquĩ Jesús gʉare: —‍Mani baba Lázaro canicoaguĩji. Ito bajiri ĩre yujiogʉ wajʉ yʉ, yiquĩ Jesús. 12Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Gʉa Ʉjʉ, ĩ canija quena ña ĩre. Tujacoagʉ yiguĩji ĩ, yicʉ gʉa Jesure. 13“Canigʉ̃ yiguĩji”, Jesús ĩ yija, “Wʉjore, yiguĩji Jesús”, yire masicʉ gʉa. Ito bajiro gʉa tʉoĩabojarocati, Jesuama, “Godacoami”, yireoni yigʉ yiñi ĩ. 14“Yʉre queno tʉo masibeama ĩna”, yi tʉoĩacõri, riojo gʉare gotiquĩ Jesús ĩja: —‍Lázaro godacoami ĩja. 15Queno yigʉti ĩ tʉjʉ ñabisija yʉ. Ito bajicõri yʉre tʉorʉ̃nʉrã yirãji mʉa. “Riti Dios Macʉ ña mʉ”, yʉre yi rʉ̃cʉbʉorã yirãji mʉa. Ĩ tʉ ita ĩja, yiquĩ Jesús gʉare. 16Sĩgʉ̃ Jesús rãca riasotigʉ, gʉa rãca gagʉ Tomás wame cʉtiquĩ. “Sʉ̃rʉ̃arʉ”, yicʉ gʉa ĩre. Ado bajiro yiquĩ ĩ, gʉajʉare: —‍Ita mani cʉni. Jesús rãcati godana mani cʉni, yiquĩ Tomás gʉa ĩ baba mesare. 17Betaniajʉ gʉa ejaroca, “Jʉaria rʉmʉri tʉja Lázarore ĩna yujeja bero”, yicã masa, gʉare gotirã. 18Jerusalén rocajʉa bʉsa ñacʉ Betania. Coji cõre gʉdarecocõ ñacʉ Betania. 19Ito bajiri jãjarã Jerusalén gãna judio masa ejacã Lázaro ĩ godaja otirã. “Bʉjato bajia, mʉa rĩjorʉ ĩ godaja”, yi María, Martare cʉni guañagõ otirã ejacã ĩna. 20“Wadiami Jesús”, yire oca tʉocõri, ĩre bocago ejacõ Marta. Maríama ejabiticõ. Wijʉ ñacõañi iso. 21Jesús tʉjʉ ejacõri ado bajiro yicõ Marta: —‍Yʉ Ʉjʉ, mʉ iti rʉmʉ bʉsa ado mʉ ñajama, bai godabitiborʉ ĩ. 22“Ĩ godaja bero ñabojarocati, no Diore mʉ senija, ito bajiroti mʉre ĩsigʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa yʉ, yicõ Marta Jesure. 23Iso ito yija tʉocõri: —‍Mʉ rĩjorʉ tʉdi catigʉ yiguĩji, yiquĩ Jesús isore. 24Ito ĩ yija: —‍Riti gotia mʉ. Sʉsari rʉmʉ masare tʉdi ĩna catiroca Dios ĩ yiri rʉmʉ, tʉdi catigʉ yiguĩji bai, yi tʉoĩa yʉ, yicõ Marta Jesure. 25Iso ito yija tʉocõri, ado bajiro yiquĩ Jesús: —‍Yʉ ña tʉdi masa ĩna catiroca yigʉ. Ito yicõri yʉti ña catitĩñare rʉcogʉ. No yʉre tʉorʉ̃nʉgʉ̃ti catitĩñagʉ̃ yiguĩji. Godabojagʉti tʉdi catigʉ yiguĩji ĩocʉ̃ ĩja, yiquĩ Jesús isore. 26Mʉcana tʉdi yʉ ejari rʉmʉ, yʉre tʉorʉ̃nʉ ña yucãrã catitĩñarã yirãji ĩna. Godamenaji ĩna. ¿Itire tʉorʉ̃nʉati mʉ cʉni? yi seniĩaquĩ Jesús Martare. 27Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Yʉ Ʉjʉ, mʉ yiro bajiroti bajia. Mʉti ña Cristo, Dios ĩ cõarʉ. Mʉti ña Dios Macʉ, adi macãrʉcʉ̃rojʉ wadirʉ. Itire tʉorʉ̃nʉa yʉ, yicõ iso Jesure. 28Iso ito yija bero iso rĩjoro Maríare jigo wacõ Marta. Iso tʉ ejacõri, ado bajiro Maríare goti rudiyijo iso: —‍Manire riasori masʉ ito ñami. “Wadijaro”, yimi mʉre, yiyijo Marta iso rĩjorore. 29Iso ito yiroca riti wʉmʉcõri, Jesure tigo wadiñi María. 30Cʉtojʉ ejabiticʉ gʉa Jesús rãca maji. Marta iso bocacatojʉti ñacʉ gʉa maji. 31María rãca ñañi judio masa, iso yagʉ godajare otirã. Ejori iso wʉmʉ waja ticõri, isore sʉya wadiñi ĩna cʉni. “Masari cumajʉ otigo wagõji”, yi tʉoĩari seyoñi ĩna. 32Gʉa tʉ ejacõri Jesús riojo rijomunigãna ñini rũjũcõ María. Ito yicõri ado bajiro ĩre bʉsicõ iso: —‍Yʉ Ʉjʉ, mʉ iti rʉmʉ bʉsa mʉ ado ñajama, bai godabitiborʉ, yicõ iso Jesure. 33María iso otija ticõri, iso rãca wadiana judio masa ĩna otija ticõri, bojori bʉjaquĩ Jesús cʉni. Ito bajiri ĩ ya ʉsijʉ bʉto bojori bʉja ñaquĩ Jesús. 34Ado bajiro ĩnare seniĩaquĩ Jesús: —‍¿Nojʉ ĩre yujeri mʉa? yi seniĩaquĩ Jesús. Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Adojʉa tigʉ waya mʉ, yicã ĩna Jesure. 35Ĩna ito yija tʉocõri, otiquĩ Jesús ĩja. 36Jesús ĩ otija ticõri, ado bajiro yicã judio masa: —‍Tite mʉa. Lázarore bʉto tʉo mairi seyoami ĩ, yicã ĩna. 37Gãjerã coriarãma ado bajiro yicã ĩna: —‍Cajea tibicʉre yisiogʉ ñabojagʉti, ¿no yija Lázaro ĩ godabitiroca yibisijari ĩ? yicã ĩna coriarã. 38Mʉcana Jesús bojori bʉjagʉti eja rʉ̃gʉ̃quĩ, masari cuma tʉjʉ. Gʉ̃ta toti ñacʉ godarʉre ĩna cũrajʉ. Iti soje gʉ̃tana biare cʉticʉ. 39Ito yija ado bajiro rotiquĩ Jesús: —‍Itiga gʉ̃tagã ãmigoya, yiquĩ Jesús. Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yicõ Marta, godarʉ ocabajio: —‍Jʉaria rʉmʉri tʉja ĩ godaja bero. Bʉoro ʉ̃niguĩji ĩja, yicõ iso Jesure. 40Iso ito yibojarocati: —‍Yʉre mʉ tʉorʉ̃nʉja, rẽtoro ñasarise Dios gaye tigo yigoja mʉ, mʉre gotibʉ yʉ, yiquĩ Jesús isore. 41“Gʉ̃tagã ãmicãña”, Jesús ĩ yija tʉocõri, gʉ̃tagãre ãmigocã masa. Ito yija macãrʉcʉ̃rojʉare ti mʉocõri, ado bajiro yiquĩ Jesús: —‍Cʉna, queno ya mʉ. Yʉre tʉoa mʉ. 42Yʉ masia, coji rʉyabeto yʉre tʉosotia mʉ. Ito bajibojarocati adi sita gãna mʉre ĩna tʉorʉ̃nʉtoni, ĩna tiro riojo mʉ rãca bʉsia yʉ. “Dios ĩ cõarʉ ñami ãni”, ĩna yitoni, mʉ rãca bʉsia yʉ, yiquĩ Jesús, Diore bʉsigʉ. 43Iti goti tĩogʉ̃ti awasãquĩ Jesús ĩja: —‍Lázaro, budi waya adojʉa, yiquĩ Jesús. 44Ĩna yujebojarʉti budiquĩ Lázaro ĩja. Ĩ ya ricari, ito yicõri ĩ ya rujʉre cʉni sayana dʉrea biarʉ ñaquĩ ĩ. Gʉbori cʉni, ĩ ya rijoga cʉni saya werona biarʉ ñaquĩ. Ruyubicʉ ñaquĩ ĩ. Ito bajiri ado bajiro masare rotiquĩ Jesús: —‍Ĩre õjaña, ĩ watoni, yiquĩ Jesús. 45Ito bajiro Jesús ĩ yija ticõri, jãjarã judio masa Maríare baba cʉtiana Jesure tʉorʉ̃nʉcã ĩna ĩja. “Riti Dios ĩ cõarʉ ñami ãni”, yi tʉorʉ̃nʉcã ĩna ĩja. 46Gãjerãma fariseo gaye tʉoĩarãre tirã wacã ĩna. Ĩna tʉjʉ ejacõri, Jesús ĩ ĩogore ĩnare gotiyijarã ĩna. 47Ĩna ito yijare, fariseo gaye tʉoĩarã, paia ʉjarã rãca, ʉjarã ñasarã rãca minijuayijarã. Ito yicõri ado bajiro bʉsiyijarã ĩna: —‍¿No bajiro yirʉjati mani? Jaje tiyamani ĩogʉ̃ ñami ãni. 48Ĩre mani camotabeja, masa jeyaro ĩre tʉorʉ̃nʉrã yirãji. Ĩna ito yija ticõri, mani ya minijuara wire ruyuriorã wadirã yirãji romano masa. Ito yicõri manire cʉni ruyuriorã wadirã yirãji ĩna, yi gãmeri bʉsiyijarã ĩna. 49Iti rodore paia ʉjʉ Caifás wame cʉtigʉ ñaquĩ. Ĩnare ado bajiro gotiyijʉ ĩ: —‍Masirã meje ña mʉa. 50Sĩgʉ̃ mani jeyarore yiari ĩ goda ĩsija quena. Mani jeyarore ĩna ruyurioja quenabetoja, yiyijʉ Caifás. 51Paia ʉjʉ ñari, ĩmasirio tʉoĩacõri meje yiyijʉ Caifás. Ĩ masia mani ito bajiro ĩ bʉsiroca yiyijʉ Dios ĩre. Ito bajiro ĩ bʉsija, ijajʉ bajiroti gaye bʉsiyijʉ ĩ. “Judio masa ñajedirore goda ĩsigʉ̃ yiguĩji Jesús. 52Ĩnare riti meje goda ĩsigʉ̃ yiguĩji ĩ. Dios ĩ beseana di sita gãna rʉyabeto manire goda ĩsigʉ̃ yiguĩji ĩ. Sĩgʉ̃ rĩare bajiro mani ñatoni manire goda ĩsigʉ̃ yiguĩji Jesús”, yigʉ bajiro yiyijʉ ĩ Caifás. 53Iti rʉmʉrinati, “¿No bajiro Jesure sĩarʉjati mani?” yi bʉsi ñayijarã judio masa ʉjarã. 54Ito bajiri masa ĩna tiro riojo wa ucubitiquĩ Jesús ĩja. Judea sita Jesús ĩ wagoja, ĩre sʉya wacʉ gʉa cʉni. Efraín wame cʉtiri cʉto wacʉ gʉa. Yucʉ mano tʉjʉ ñacʉ iti cʉto. Itojʉ tujacʉ gʉa Jesús rãca. 55Yʉ ñarã judio masa pascua basa ĩna meniroto jabeto rʉyayijʉ. Ito bajiri masa jãjarã wayijarã Jerusalénjʉ. Pascua basa riojʉa ĩna ñeñaro yirise coe rotirã ejayijarã ĩna. 56Itojʉ ejacõri, Jesure ãmabojayijarã ĩna. Dios ya wijʉ ejacõri ado bajiro gãmeri seniĩayijarã ĩna: —‍¿No bajiro tʉoĩati mʉa? ¿Basa tigʉ ejagʉ yiguĩjida mʉaca? Ejabicʉ yiguĩji gajea, yi gãmeri bʉsiyijarã ĩna. 57Fariseo gaye tʉoĩarã, paia ʉjarã cʉni, “Jesure mʉa ti bʉjaja, gʉare gotiba. Ĩre ñiarona ya gʉa”, yi gotiyijarã ĩna masare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\