SAN JUAN 4

1“Juan rẽto bʉsaro masare idé guami Jesús, ito yicõri ĩre jãjarã bʉsa sʉyama ĩna”, yire gaye masiñi fariseo gaye tʉoĩarã. 2Quenogoroama Jesús meje masare idé guquĩ. Gʉa Jesús rãca riasotirãjʉ masare idé gucʉ gʉa. 3Fariseo gaye tʉoĩarã ĩna masija tʉocõri, Judea sitare wacoacʉ gʉa Jesús rãca. Ito yicõri Galilea sitajʉ wacʉ gʉa mʉcana. 4Ito warã riti Samaria sitajʉ ejacʉ gʉa. 5Ito rẽta wacõri, Sicar wame cʉtiri cʉtojʉ ejacʉ gʉa. Iti cʉto Jacob ñayorʉ ĩ macʉ Josére ĩsira sita tʉ ñacʉ iti cʉto. 6Itojʉ ñacʉ Jacob ñayorʉ ya ide goje. Boga wadirʉ ñari iti goje tʉ eja rũjũquĩ Jesús. Ʉ̃mʉa gʉdareco ejarecõro ñacʉ. 7- 8Gʉama ĩ rãca riasotirã cʉtojʉ wacʉ bare waja yirã warã. Itojʉ Jesús ĩ rujiroca, sĩgõ Samaria sita gago ide gõnagõ ejayijo. Iso ejaja ticõri, isore ado bajiro ide seniyijʉ Jesús: —‍Ide ioya yʉre, yiyijʉ ĩ isore. 9Ide ĩ senija tʉocõri, ado bajiro yiyijo Samaria sita gago: —‍¿Mʉ no yija judio masʉ ñabojagʉti, yʉ Samaria sita gagore ide seniati mʉ? yiyijo iso Jesure. Samaria sita gãna rãca judio masa rãca queno baba cʉtibiticõri, ito bajiro yiyijo iso. 10Iso ito bajiro yija tʉocõri: —‍Dios ĩ ĩsiroti mʉ masija, ito yicõri, “Ĩ ñami yʉre ide senigʉ̃”, mʉ yi masija, yʉjʉare ide seniboroja mʉ. Ito bajiro mʉ yija, ide catitĩñare gaye mʉre ĩsiborʉja yʉ, yiyijʉ Jesús isore. 11Ito ĩ yijare: —‍Ñena ide gõnare ma mʉre. Jubejʉ ña ide goje. ¿Nojʉ gaye yʉre ide catitĩñare gaye ĩsigʉ̃ yigʉjada mʉ? 12Mani riojʉa gagʉ Jacob ñayorʉ adi goje ide gojere cũñi ĩ. Ĩ cʉni idiñi iti goje gaye. Ĩ rĩa cʉni idiñi. Ĩ ya ecana cʉni idiñi. ¿Ĩ rẽto bʉsaro ñasagʉ ñati mʉ? yiyijo iso Jesure. 13Ito bajiro iso yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ Jesús isore: —‍No adi goje gaye ide idibojarãti, mʉcana tʉdi idi ãmocoarã yirãji. 14No ide catitĩñare gaye yʉ ioana, mʉcana tʉdi idi ãmomena yirãji. Yʉ ĩnare ide iorise ide ũmaburi goje robo bajiro ũmabato ñaro yiroja, ĩna catitĩñatoni, yiyijʉ Jesús isore. 15Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Yʉ Ʉjʉ, iti gaye ide ãmoa yʉ cʉni, mʉcana tʉdi ide yʉ idibe yiroco. Ito yicõri mʉcana tʉdi adi goje gõnagõ wadibe yiroco, yiyijo iso Jesure. 16Ito yija, ado bajiro yiyijʉ Jesús isore: —‍Wasa, mʉ manʉjʉre jitẽña, ito yicõri adojʉ waya, yiyijʉ Jesús isore. 17Ito ĩ yija ado bajiro cʉdiyijo iso: —‍Manʉjʉ maco ña yʉ, yi cʉdiyijo iso. —‍“Manʉjʉ maco ña yʉ”, mʉ yirise riti ya mʉ. 18Co dʉjamocõ ʉ̃mʉa rãca ñagoro ña mʉ. Ito bajicõri adocãta mʉ rãca ñagʉ̃, mʉ manʉjʉ meje ñami ĩ. Ito bajiri, “Manʉjʉ maco ña yʉ”, mʉ yiriseama riti ya mʉ, yiyijʉ Jesús isore. 19Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijo iso ĩre: —‍Yʉ Ʉjʉ, jeyaro masigʉ̃ocʉ̃ ña mʉ. “Diore goti ĩsiri masʉ ñami ãni”, ya yʉ mʉre. 20Gʉa Samaria sita gãna ñicʉsabatia, adi burojʉ Diore rʉ̃cʉbʉoñi. Mʉa judio masama, “Jerusalénjʉ Diore rʉ̃cʉbʉoja quena”, ya mʉáma, yiyijo iso Jesure. 21Iso ito yijare: —‍Yʉre tʉorʉ̃nʉña romio mʉ. Co rʉmʉ Diore mʉa rʉ̃cʉbʉoroti rʉmʉ ejaro yiroja. Adi buro meje, ito yicõri Jerusalénjʉ wamenati Diore rʉ̃cʉbʉo ñarã yirãji mʉa. 22Mʉa Samaria sita gãna, mʉa rʉ̃cʉbʉorocʉre queno masibea mʉa maji. Gʉama, gʉa rʉ̃cʉbʉorocʉre queno masia. Gʉa judio masana sʉoriti masare masogʉ̃ yiguĩji Dios. 23Ija ñaro yiroja, ito yicõri adocãta cʉni ña, riojo Diore masa ĩna rʉ̃cʉbʉo ãmosaja, ĩna ya ʉsijʉ ĩre rʉ̃cʉbʉorã yirãji ĩna. Ito bajiro ĩre rʉ̃cʉbʉore ãmoami mani Jacʉ. 24Rujʉ meje ñami Dios. Ʉsiti ñami ĩ. Ito bajiri Dios ĩ ãmoro bajiro riti Espíritu Santo ĩ ejabʉarisena Diore mani rʉ̃cʉbʉoja quena, yiyijʉ Jesús isore. 25Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijo iso: —‍Dios ĩ cõarʉ, Mesías ejagʉ yiguĩji, yi tʉoĩa yʉ. Ĩ ñaguĩji Cristo ĩna yigʉ. Ĩ ejagʉjʉ, gʉare queno goti rẽtobugʉ yiguĩji, yiyijo iso Jesure. 26Iso ito yija: —‍Yʉ adocãta mʉre bʉsigʉ, ĩti ña, yiyijʉ Jesús isore. 27Ito bajiro ĩ yi ñaroca, tʉdi ejacʉ gʉa ĩ rãca riasotirã. Romio rãca ĩ bʉsija ticõri, jabeto ti ʉcacʉ gʉa. Ito bajibojarocati, “¿Ñe gaye ĩre ãmoati mʉ? ¿Ñe gaye isore seniĩati mʉ?” yi seniĩabiticʉ gʉa. 28Ito yirocati ide gõnaradʉ jidi rojocõri cʉtojʉ wacõ iso. Cʉtojʉ ejacõri, masare ado bajiro gotiyijo iso: 29—‍Jeyaro yʉ yigore, “Ado bajiro yicʉ mʉ”, yi gotigʉre tirã waya mʉa cʉni. ¿Cristo meje ñaguĩjida mʉaca? yiyijo iso masare. 30Ito bajiro iso yija tʉocõri, Jesure ti ãmorã gʉa tʉ ejacã iti cʉto gãna. 31Ito bajiroca riti: —‍Gʉare riasogʉ, jabeto baya maji, yi josa ñacʉ gʉa. 32Ito gʉa yibojarocati, ado bajiro cʉdiquĩ Jesús: —‍Mʉa masibiti, yʉ baroti ñacã yʉre, yiquĩ Jesús gʉare. 33Ito bajiro ĩ yija tʉocõri: —‍¿Sĩgʉ̃ ĩre bare cũgʉ̃ ejarʉda? yi gãmeri seniĩasʉocʉ gʉamasiti. 34Ito bajiro gʉa gãmeri bʉsija tʉo masicõri, ado bajiro yiquĩ Jesús gʉare: —‍Yʉre cõarʉ ĩ ãmoro bajiro yʉ yija, ito yicõri iti moare yʉ gajanoaja, iti ña yʉ ya bare bajiro bajirise. Masama bare ba wanʉsotiama. Yʉama yʉre cõarʉ ĩ ãmoro bajiro yicõri wanʉa yʉ. 35“Jʉariarã ũmacañi rʉya maji, ote iti bʉcʉaroto”, ote wese ʉjʉ ĩ yiado bajiro yi tʉoĩabesa mʉa. “Masare Dios oca mani riasorijʉ ejabea maji”, yi tʉoĩabesa mʉa. Yʉama ado bajiro ya: Ote bʉcʉacoajʉ ĩja, adocãta ãmija quena. Tiya, masa jãjarã yʉre tʉorʉ̃nʉrona ñacãma ĩja. Adocãta ĩnare riasoja quena. 36No ote miojugʉti, waja boca ãmigʉ̃ yiguĩji. Itire bajiroti, no yʉre masa ĩna tʉorʉ̃nʉroca yigʉre ĩre queno waja yigʉ yigʉja yʉ. Ĩ ñami catitĩñare gaye masa ĩna bʉja masiroca yigʉ. Ito bajiri yʉ oca masare riasogʉ cʉni, yʉre masa ĩna tʉorʉ̃nʉroca yigʉ cʉni corocõti wanʉrã yirãji ĩna. 37Riti bajia bʉcʉrã ĩna bʉsigore: “Sĩgʉ̃ ñaguĩji otegʉ. Gãji ñaguĩji itire miojugʉ”, yiyijarã bʉcʉrã. Riti bajia iti. Tʉote. Coriarã ñama yʉ oca masare riasorã. Gãjerã ñama yʉre masa ĩna tʉorʉ̃nʉroca yirã. 38Ote wese ʉjʉ ricare mioju rotigʉ yiguĩji ĩ ya moari masare, otegoana meje ĩna ñabojarocati. Yʉ cʉni ito bajiroti mʉare cõa, yʉre masa ĩna tʉorʉ̃nʉroca mʉa yi masitoni. Yʉ oca ĩnare riasosʉoana meje ñabojarocati mʉare cõa yʉ. Mʉa riojʉa gãjerã ĩnare riasosʉoñi. Ito bajiri josari mejeti yʉre ĩna tʉorʉ̃nʉroca yi masirã yirãji mʉa, yiquĩ Jesús gʉare. 39“Jeyaro yʉ yigore yʉre gotiquĩ ĩ”, romio iso yi gotija tʉocõri, jãjarã iti cʉto gãna Samaria sita gãna Jesure tʉorʉ̃nʉcã ĩna ĩja. 40Ito bajiri iti cʉto gãna Jesure ti wanʉcõri gʉare tuja roticã ĩna. Ito bajiri ĩna rãca jʉa rʉmʉ ñacʉ gʉa. 41Jesumasiti ĩ riasoja tʉocõri, jãjarã bʉsa ĩre tʉorʉ̃nʉcã ĩna. 42Jesure tʉorʉ̃nʉcõri, ado bajiro bʉsicã ĩna romiore: —‍Mʉre gʉa tʉogore gaye riti meje, ĩre tʉorʉ̃nʉa gʉa. Adocãta gʉamasiti ĩre tʉocõri, tʉorʉ̃nʉa gʉa ĩja. “Ĩti ñami Cristo, adi macãrʉcʉ̃ro gãnare masorocʉ”, yi ti masia gʉa ĩja, yicã iti cʉto gãna romiore. 43Ito yija bero, jʉa rʉmʉ beroti Samaria sitana ñacõri, Galilea sitajʉ wasʉocʉ gʉa mʉcana Jesús rãca. 44Riti bajia Jesús ĩ bʉsigore: “Diore goti ĩsiri masʉre ĩ ya sita gãna ĩre queno rʉ̃cʉbʉomenaji”, yi gotiquĩ Jesús gʉare. 45Galilea sitajʉ Jesús rãca gʉa ejaroca, queno boca ãmicã ito gãna. Ĩna cʉni Jerusalénjʉ pascua basa ti tʉdi ejana ñañi. Ito yicõri iti basa rʉmʉri jeyaro Jesús ĩ yigore tiana ñari seyoñi ĩna cʉni. 46Ito yija bero, Galilea sitajʉ Caná wame cʉtiri cʉtojʉ tʉdi wacʉ gʉa Jesús rãca. Ito ñacʉ idena ʉyé ide ĩ godo weogorajʉ. Itojʉ ñaquĩ sĩgʉ̃ ʉjʉre moa ĩsiri masʉ ñasagʉ. Ĩ macʉ Capernaum wame cʉtiri cʉtojʉ cõ ñañi. 47“Judea sitana wacõri, Galilea sitajʉ ejayijʉ Jesús”, yija tʉocõri, ĩre tigʉ ejaquĩ ʉjʉ ya moari masʉ ñasagʉ. Jesús tʉ ejacõri ado bajiro josaquĩ ĩ ĩre: —‍Yʉ ya wijʉ waya. Yʉ macʉ cõ wacʉ yiguĩji. Yʉ macʉre yisiogʉ waya, yiquĩ ĩ Jesure. 48Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiquĩ Jesús: —‍Tiyamani mʉa tibeja, yʉre queno tʉorʉ̃nʉbea mʉa, yiquĩ Jesús ĩre. 49Ito bajiro ĩ yibojarocati: —‍Yʉ Ʉjʉ coji waya, yʉ macʉ ĩ godare ãmobea yʉ, yiquĩ moa ĩsiri masʉ ñasagʉ Jesure. 50Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Mʉ ya wijʉ tʉdi wasa. Mʉ macʉ catiguĩji, yiquĩ Jesús ĩre. Ito bajiro Jesús ĩ yija tʉocõri, “Riti gotiami Jesús”, yi tʉorʉ̃nʉquĩ ĩ. Ito bajiri ĩ ya wijʉ tʉdi wasʉoquĩ ĩ ĩja. 51Ĩ ya wijʉ ejagʉ wagʉ ĩ yiroca ĩre ejabʉari masa ado bajiro ĩre goti bocayijarã ĩna: —‍Mʉ macʉ caticoami ĩja, yiyijarã ĩna. 52Ĩna ito yija tʉocõri: —‍¿Nocãta catisʉori yʉ macʉ? yi seniĩayijʉ ĩ ĩnare. —‍Ñamica, ũmacañi ĩ juja rʉ̃gʉ̃rijʉ, ĩre ñiotarojobʉ, yiyijarã ĩna, ĩna ʉjʉre. 53Ito bajiro ĩna yija tʉocõri, tʉoĩa bʉjayijʉ ĩ. “Itocõ ũmacañi ĩ juja rʉ̃gʉ̃rijʉti, ‘Mʉ macʉ catiguĩji’, yi gotimida Jesús yʉre”, yi tʉoĩa bʉjayijʉ ĩ. Ito bajiri ĩ, ĩ ñarã cʉni Jesure tʉorʉ̃nʉyijarã ĩna ĩja. 54Iti ñacʉ bero gaye tiyamani Jesús ĩ ĩore, Judea sitana, Galileajʉ tʉdi ejacõri, ĩ ĩore gaye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\