SAN JUAN 7

1Ito yija bero mʉcana Galilea sitajʉ wa ucucʉ gʉa Jesús rãca. Judea sitajʉ ña ãmobitiquĩ Jesús, iti sita gãna judio masa ĩre ĩna sĩa ãmojare. 2Chozas basa, judio masa ĩna meniroti jabeto rʉyacʉ. 3Ito bajiri Jesús ocabaji mesa ado bajiro yicã ĩre: —‍Judea sitajʉ mʉre sʉyarã jãjarã bʉsa ñarãji. Ito bajiri ado tujabesa. Itojʉ wasa. Itojʉ tiyamani gaye mʉ ĩoja, tirã yirãji ĩna cʉni. 4No masa ĩre ti masire ĩ ãmoja, yeyorojʉ tiyamani yi ĩobiquĩji ĩ. Masa tiro riojo ĩogʉ̃ yiguĩji ĩ. Tiyamani gaye mʉ yiado bajiroti masa jeyaro tiro riojo ĩoja quena, yicã Jesús ocabaji mesa ĩre. 5Ĩ ocabaji mesa cʉni queno ĩre tʉorʉ̃nʉbiticã ĩna. 6Ito bajiri ado bajiro yiquĩ Jesús ĩnare: —‍Judea sitajʉ yʉ waroto ejabea yʉre maji. Adocãta cʉni mʉa waja quenacõa mʉareama. 7Adi macãrʉcʉ̃ro gãna mʉare ti tudimenaji. Yʉreama ti tudirã yirãji. “Ñeñaro yirã ña mʉa”, yʉ yijare, yʉre ti terã yirãji ĩna. 8Basa titẽña mʉama. Yʉreama yʉ waroto ejabea maji, yiquĩ Jesús ĩ ocabajirãre. 9Ito bajiro Jesús ĩ yija bero Galilea sitajʉ jabeto tujacʉ gʉa ĩ rãca maji. 10Ĩ ocabajirã waja bero Jesús cʉni basa tigʉ waquĩ. Ĩre baba cʉti wacʉ gʉa cʉni. Bʉto masa ĩna tiro riojo meje ña ucuquĩ Jesús, basa tigʉ. 11Basa rʉmʉ ñaroca Jesure ãmabojacã judio masa. Ado bajiro yicã ĩna: —‍¿Nojʉ ñaguĩjida ĩ? yi bʉsicã ĩna. 12Basa rʉmʉ ñaroca, jãjarã masa Jesús gaye bʉsicã ĩna. Coriarã ado bajiro yicã: “Queno yigʉ ñaguĩji ĩ”, yicã coriarã. Gãjerãma ado bajiro yicã: “Queno yigʉ meje ñaguĩji ĩ. Masare rʉogʉ ñaguĩji ĩ”, yicã gãjerã. 13Judio masa ʉjarãre güirã, recoti ĩ gaye bʉsi joeobiticã ĩna. 14Basa gʉdareco iti tʉjaroca Dios ya wi sãjacʉ gʉa Jesús rãca. Iti wijʉ sãjacõri, masare riasosʉoquĩ Jesús. 15Ĩ riasoja tʉo ʉcacõri, ado bajiro yicã judio masa ʉjarã: —‍Riasotibitigorʉ ñabojagʉti, ¿no yija queno masiati ãni? yicã ĩna. 16Ito bajiro ĩna tʉoĩaja ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús ĩnare: —‍Yʉ riasorise yʉ ye meje ña. Yʉre cõarʉ gaye ña iti. 17Dios ĩ ãmoro bajiro mʉa yi ãmoja, “Dios gaye riasoami ĩ, ĩ gayeti riasoami ĩ”, yi masirã yirãji mʉa yʉre. 18No ĩ gayeti ĩ bʉsija, masa ĩna ĩre rʉ̃cʉbʉore ãmoguĩji. No ĩre cõarʉ gaye ĩ bʉsija, ĩre cõarʉjʉare masa ĩna rʉ̃cʉbʉore ãmoguĩji ĩ. Ĩ bʉsirise riti ñaroja. Ñejʉa rʉore oca manoja ĩre, yiquĩ Jesús masare. 19“Moisés ñayorʉ ĩ rotire gaye mʉare cũñi. Ito bajibojarocati mʉa sĩgʉ̃jʉa iti rotire gaye cʉdi jeobea mʉa. ¿No yija yʉre sĩa ãmoati mʉa?” yiquĩ Jesús masare. 20Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdicã masa ĩre: —‍Rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃ ña mʉ. Ñimʉjʉa mʉre sĩa ãmogʉ̃ maquĩji, yicã ĩna Jesure. 21Ĩna ito yijare: —‍Tujacãra rʉmʉ ñaroca sĩgʉ̃ cõgʉ̃re yʉ yisioja ticõri, itire ti ʉcabʉ mʉa. 22Moisés ñayorʉ rĩacare wiro tare gaye mʉare rotiñi ĩ. Ĩ́na sʉori meje iti rotire ñasʉoyija. Ĩ riojʉa gãna cʉni ito bajiroti yiyijarã ĩna. Iti rotire mʉare ñajare, tujacãra rʉmʉ ñabojarocati rĩacare wiro ta mʉa. 23Moisés ñayorʉ ĩ rotirise cʉdirona tujacãra rʉmʉ ñabojarocati rĩacare wiro ta mʉa. Ito bajiri tujacãra rʉmʉ ñabojarocati sĩgʉ̃ cõgʉ̃re yʉ yisioja, ¿no yija yʉre junisiniati mʉa? 24Rocati queno tʉoĩa jeobitibojarãti, “Ĩre seti ña”, yibesa mʉa. “Ĩre seti ña”, mʉa yi ãmoja, cajero queno tʉoĩa jeocõri, “Ĩre seti ña”, yija quena, yiquĩ Jesús masare. 25Ito ĩ yija tʉocõri, Jerusalén gãna ĩnamasiti gãmeri seniĩasʉocã: —‍¿Ãni meje ñati sĩarona ĩna ãmagʉ̃? 26Ado mani jeyaro tiro riojo bʉsi ñami ĩ. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ ĩre rẽogʉ̃ mami. Ado gãna ʉjarã mesa, “Cristo Dios ĩ cõarʉ ñaguĩji ãni”, ¿yi tʉoĩarãjida ĩna? 27“Iti cʉto gagʉ wadiñi ĩ”, yi masia mani. Cristoreama, ĩ ejaja, “Ito gagʉ wadiñi ĩ”, yi masimena yirãji mani. 28Ĩna ito yija tʉocõri, Dios ya wijʉ riaso ñabojarʉ, oca sẽoro ado bajiro bʉsiquĩ Jesús: —‍¿Yʉre ti masiati mʉa? “Ito gagʉ wadirʉ ñami ĩ”, ¿yʉre yi masiati mʉa? Yʉmasi meje wadicʉ. Dios yʉre ĩ cõajare wadicʉ yʉ. Riojo gotigʉ ñami yʉre cõarʉ. Ĩre ti masirã meje ña mʉa maji. 29Yʉama, ĩre masia. Ĩ cõarʉ ña yʉ. Ito yicõri, ĩ tʉ wadirʉ ña yʉ, yiquĩ Jesús ĩnare. 30Ito ĩ yija tʉocõri, ĩre bʉto ñia ãmocã judio masa ʉjarã. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ ĩre ñiagʉ̃ maniquĩ. Dios ĩ ñiarotirajʉ ejabiticʉ maji. Ito bajiri ñia masibiticã ĩna maji. 31Gãjerãma jãjarã ĩre tʉorʉ̃nʉcã ĩna. Ito bajiri ado bajiro yicã ĩna: —‍Cristo Dios ĩ cõarʉ ñaguĩji ãni. Ĩ rẽtoro tiyamani yigʉ maquĩji, yicã ĩna ĩre tʉorʉ̃nʉrã. 32Jesús gaye masa ĩna bʉsija, tʉoñi fariseo gaye tʉoĩarã. Ito bajiri porecia masare, Jesure ñia rotiñi fariseo gaye tʉoĩarã, ito yicõri paia ʉjarã cʉni. 33Ĩna ejaja ticõri, ado bajiro yiquĩ Jesús: —‍Yʉre cõarʉ tʉ tʉdi wacʉ yigʉja yʉ. Ito bajiri yoari mejeti masa tʉ ñagʉ̃ yigʉja yʉ maji. 34Yʉre ãmabojarãti tʉdi yʉre bʉjamena yirãji mʉa. Yʉ ñarojʉ wa masimena yirãji mʉa, yiquĩ Jesús masare. 35Jesús ito ĩ yija tʉocõri, judio masa ĩnamasiti gãmeri seniĩacã ĩna: —‍¿Nojʉ wacʉ yiguĩjida ãni, ĩre mani ti bʉjabetojʉ? Mani masa sõjʉ wacõri griego masa rãca wʉsarã tʉ, wacʉ yiguĩji gajea. Ito yicõri, ĩnare riasogʉ wacʉ yiguĩji gajea. 36“Yʉre ãmabojarãti yʉre bʉjamena yirãji mʉa. Ito yicõri yʉ ñarojʉ wa masimena yirãji mʉa”, ito bajiro ĩ yija, ¿no yireoni ñati iti? yi gãmeri bʉsicã ĩna. 37Basa ñasʉsari rʉmʉ, iti rʉmʉ ñacʉ ñasari rʉmʉ. Iti rʉmʉ wʉmʉ rʉ̃gʉ̃cõri, oca sẽoro bʉsiquĩ Jesús: —‍Sĩgʉ̃ ĩ idi ãmoja, ide senigʉ̃ yiguĩji. Iti bajiroti, no catitĩñare gaye ĩ bʉja ãmoja, yʉ tʉ wadicõri seni ejagʉ yiguĩji. 38Ado bajiro gotia Dios oca. Tʉote mʉa: “Sĩgʉ̃ yʉre ĩ tʉorʉ̃nʉja, ĩ ya ʉsijʉ ide catitĩñare gaye ide goje robo bajiro ĩ ya ʉsijʉ ũmabato ñaro yiroja”, yi gotia Dios oca, yi gotiquĩ Jesús masare. 39Iti gaye Jesús ĩ bʉsija, “Yʉre tʉorʉ̃nʉrãre ĩna ya ʉsijʉ, Espíritu Santo quedi sãjagʉ̃ yiguĩji ĩnare”, yigʉ yiquĩ Jesús, ito bajiro ĩ bʉsija. Jesús ũmacʉ̃jʉ rʉ̃cʉbʉorajʉ ĩ tʉdi ejabeja, Espíritu Santore adi sitajʉ cõabisĩ Dios maji. 40Jesús ĩ bʉsija tʉocõri, ado bajiro yicã coriarã: —‍Riti Diore goti ĩsiri masʉ wadirʉ ñami ãni, yicã coriarã. 41Gãjerãma ado bajiro yicã ĩna: —‍Cristo Dios ĩ cõarʉ ñami ãni, yicã ĩna. Gãjerãma ado bajiro yicã: —‍¿Galilea gagʉ Cristo no bajiro ñaguĩjida? 42Dios oca iti gotija, “David ʉjʉ ñayorʉ, janerãbatia janami, ñagʉ̃ yiguĩji Cristo. Ito yicõri David ñayorʉ robo bajiro Belén gagʉti ñagʉ̃ yiguĩji ĩ cʉni”, yi gotia Dios oca, yicã ĩna. 43Ito bajiro Jesús gaye ĩna bʉsija tʉocõri, ricati riti tʉoĩacã masa. 44Coriarã ĩre ñia ãmobojacã. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ ĩre ñiagʉ̃ maniquĩ. 45Jesure ñia masibiticõri, fariseo gaye tʉoĩarã ito yicõri paia ʉjarã tʉ cʉni tʉdi wacã porecia. Ñe manati ĩna ejaja ticõri, ado bajiro ĩnare seniĩayijarã ĩna: —‍¿No yija ĩre ãmi wadibiti mʉa? yiyijarã ĩna. 46Ado bajiro cʉdiyijarã porecia: —‍Sĩgʉ̃jʉa ĩ robo bajiro bʉsirã masa manicã, yiyijarã ĩna. 47Ito yijare, fariseo gaye tʉoĩarã ado bajiro yiyijarã: —‍¿Ĩ rʉorisere ĩre tʉori mʉa? 48Mʉa ʉjarã ña gʉa. Gʉama sĩgʉ̃ ĩre tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ma. 49Ado gãna masa Moisés ñayorʉ ĩ rotire gaye masibiticõri Jesure tʉorʉ̃nʉrãji ĩnaõna. Ito bajiro ĩna bajijare ĩnare ruyuriogʉ yiguĩji Dios, yiyijarã fariseo gaye tʉoĩarã. 50Nicodemo ñamijʉ Jesure tigʉ ejarʉ, fariseo gaye tʉoĩagʉ̃ ñayijʉ ĩ cʉni. Ĩ baba mesare ado bajiro yiyijʉ ĩ: 51—‍Ado bajiro bajia mani rotirise: Cajero seti cʉtigʉre mani seniĩa tʉobeja, “Ĩre seti ña”, yi masibea mani, yi gotia mani rotirise, yiyijʉ Nicodemo ĩ baba mesare. 52Ito ĩ yijare: —‍¿Galilea sita gagʉ ñati mʉ cʉni? Dios oca tutire riasotiĩate mʉ. Itire mʉ riasotija bero, “Diore goti ĩsiri masʉ Galilea wadirʉ macʉ yiguĩji”, yire gaye masigʉ̃ yigʉja mʉ cʉni, yiyijarã ĩna, Nicodemore tudirã. 53Ito yija bero batacõri ĩna ya wirijʉ wasosayijarã ĩna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\