SAN LUCAS 11

1Co rʉmʉ Diore bʉsiyijʉ Jesús. Ĩ bʉsi tĩoroca ĩ rãca riasotigʉ sĩgʉ̃ ado bajiro bʉsiyijʉ: —‍Yʉ Ʉjʉ, Juan rãca riasotiana ĩ riasoado bajiro gʉare cʉni riasoya, Diore gʉa bʉsi masitoni, yiyijʉ ĩ Jesure. 2Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Diore mʉ bʉsija ado bajiro yiba: Gʉa Jacʉ, ũmacʉ̃jʉ gagʉ ña mʉ. Mʉ wame masicõri masa jeyaro rʉ̃cʉbʉojaro ĩna. Masa jeyaro Ʉjʉ mʉ ñaroti rʉmʉ ejare ãmoa gʉa. Ũmacʉ̃jʉga tuti cʉni mʉ ãmoro bajiroti ñayija. Ito bajiri adi sitajʉ cʉni mʉ ãmoro bajiro riti ñare ãmoa gʉa. 3Co rʉmʉ rʉyabeto gʉa baroticõti gʉare naju ĩsiña. 4Gʉa ñeñaro yirisere ãcabojoya. Gʉa cʉni gʉare ñeñaro yirãre ãcabojoa. “¿No bajiro yʉre cʉdirã yirãjida ĩna?” yi tʉoĩabesa gʉare. Gʉa ñeñaro yibititoni gʉare ejabʉaya. Itocõ ña. Amén, yiba. Ito bajiro Diore mʉa bʉsija quena, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 5- 7Gaje ado bajiro ĩnare gotiyijʉ Jesús: —‍Sĩgʉ̃ mʉa baba ñami gʉdareco mʉa ya wi ejacõri ado bajiro ĩ yija, “Yʉ baba, gãji yʉ baba wa ucuri masʉ yʉ ya wijʉ ejami. Ñe ecare ma yʉre. Ito bajiri yʉre naju wasoaya mʉ”, ĩ yija, mʉa wi toti ado bajiro cʉdirã yirãji mʉa: “Ʉsirioro yibesa yʉre. Soje cʉni biado ña. Ito yicõri yʉ rĩa rãca canigʉ̃ ya yʉ. Ito bajiri ñejʉa ĩsirocʉ wagãdo ma yʉ”, yi cʉdirã yirãji mʉa. 8Ito bajiro mʉa babare mʉa ĩsi ãmobitibojaja cʉni, ĩre ĩsirã yirãji mʉa, mʉcana ĩ ʉsirioro seni ʉyabe yirona. Ito yicõri ĩ ãmorocõ ĩsirã yirãji mʉa, ya yʉ mʉare. 9Ado bajiroti yire ña Diore mani senija. Mani Diore senija manire ĩsigʉ̃ yiguĩji. Ĩre mani ãmaja bʉjarã yirãji mani. “Mʉre bʉsi ãmoa yʉ”, mani yija, bʉsi rotigʉ yiguĩji manire. 10No senigʉ̃ti boca ãmiguĩji. No ãmagʉ̃ti bʉjagʉ yiguĩji. “Bʉsi ãmoa yʉ”, yigʉreti bʉsi rotigʉ yiguĩji Dios. 11’Adocãta mʉa rĩa ĩna naju senija, ¿Gʉ̃tagã ĩsire ñarojada mʉaca? Ito yicõri wai ĩna senija, ¿Ãña ĩsire ñarojada mʉaca? 12Ito yicõri cara ria ĩna senija, ¿cotiwãja ĩsire ñarojada mʉaca? Ĩsimenaji mʉa, yi tʉoĩa yʉ. 13Ñeñaro yirã ñabojarãti, mʉa rĩa ĩna senija quenarise yirã yirãji mʉa. Mani rĩare quenarise riti mani ĩsija, Dioama mani Jacʉ ũmacʉ̃jʉ gagʉ, ĩre mani senija, yiro bajiroti Espíritu Santo manire queo sãguĩji, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 14Sĩgʉ̃re rʉ̃mʉ́ quedi sãjacõri, ĩ bʉsibeto yiyijʉ. Ito ĩ baji ñaroca rʉ̃mʉ́re bucõayijʉ Jesús. Rʉ̃mʉ́re ĩ bucõaja beroti bʉsicoayijʉ ĩ bʉsibicʉ ñabojarʉ. Ito bajiro iti rẽtaja ticõri, ʉcayijarã masa. 15Ito bajibojarocati coriarã ado bajiro tʉoĩayijarã: —‍Ãni ʉ̃mʉgʉ̃ rʉ̃mʉ́are ĩ bucõarise, rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Beelzebú wame cʉtigʉ masirisenati bucõami, yi tʉoĩayijarã coriarã. 16Gãjerãma, “Dios cõarʉ ñami ĩ”, gʉa yi tʉoĩatoni, ũmacʉ̃jʉ gaye tiyamani gʉare ĩogʉ̃ yiguĩji ĩ, yi tʉoĩayijarã ĩna. 17Ito bajiro ĩna tʉoĩarisere masicõyijʉ Jesús. Ito bajiri ado bajiro gotiyijʉ ĩ ĩnare: —‍Co sita gãna ñabojarãti ricati riti ĩna tʉoĩaja, ito yicõri ĩna gãmeri jaja, queno ña masimenaji ĩna. Co wi gãna ñabojarãti ricati riti ĩna tʉoĩaja queno corocõ ña masimenaji ĩna. 18Ito bajiroti rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás, ĩ ñarãre ricati riti tʉoĩaroca ĩ yija, ĩna ʉjʉ queno ña masibiquĩji. Ado bajiro mʉare gotia yʉ. “Rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Beelzebú ĩ masirisena rʉ̃mʉ́are bucõami”, yiboja mʉa yʉre. 19Rʉ̃mʉ́a ʉjʉ masirisena yʉ rʉ̃mʉ́are bucõaja, ¿mʉa rãca gãnama ñimʉ masirisena rʉ̃mʉ́are bucõati ĩna? “Gʉa rãca gãnama rʉ̃mʉ́ masirise gayena meje rʉ̃mʉ́are bucõama ĩna”, yi tʉoĩa mʉa. Ito bajiri itire ti masicõri, “Rʉ̃mʉ́ masirisena meje rʉ̃mʉ́are bucõami ĩ cʉni”, yi tʉoĩa masia mʉa yʉre cʉni. 20Ado robojʉa bajia. Dios ĩ masirisena rʉ̃mʉ́are bucõa yʉ. Ito bajiro yʉ yija ticõri, “Mani wato ñacãguĩji Dios. Ĩre tʉorʉ̃nʉrãre miojusʉogʉ yami Dios”, yi masirʉja mʉare. 21’Ʉ̃mʉgʉ̃ sẽogʉ̃, ito yicõri queno bisu cʉtigʉ, ĩ ya wijʉ ĩ tirʉ̃nʉja, iti wijʉ gaye quenoti ñacõaroja. 22Ito yibojarocati gãji ĩ rẽto bʉsaro sẽocõri rẽtocũgʉ̃ yiguĩji ĩre. “Adi yʉ bisu cʉtija ñimʉjʉa yʉre rẽtocũbiquĩji”, yi ĩ tʉoĩabojarocati ĩre rẽtocũgʉ̃ yiguĩji. Ito yicõri ĩ gajeoni cʉtibojarise ĩre ẽmagʉ̃ yiguĩji. Rʉ̃mʉ́a ʉjʉ rẽtoro masigʉ̃ ña yʉ. Ito bajiri rʉ̃mʉ́are bucõa masia yʉ, yi oca gotiyijʉ Jesús ĩnare. 23’No yʉ rãcajʉa ñabicʉ, yʉ rãca gagʉ meje ñami ĩocʉ̃. No yʉre ejabʉabicʉ, gãjerãre Diore masiroca yʉ yi ãmobojarocati yʉre ñeñaro yi codegʉ ñami ĩ, yiyijʉ Jesús ĩnare. 24’Sĩgʉ̃ masʉre rʉ̃mʉ́ ĩ budigoja, yucʉ manojʉ wa ucuguĩji tujarajʉ ãma ucugʉ. Ĩ bʉjabeja ado bajiro tʉoĩagʉ̃ yiguĩji ĩ: “Yʉ budigorʉre mʉcana tʉdi sãjacʉja yʉ”, yi tʉoĩagʉ̃ yiguĩji ĩ. 25Mʉcana tʉdi ejagʉ ĩ budigorʉre quenora wi, ʉeri mani wi robo bajiro, ti ejagʉ yiguĩji ĩ. 26Ito bajiro ti ejacõri gãjerã rʉ̃mʉ́a jʉa ãmojeno ñarã ĩ rẽtoro ñeña bʉsarã jigʉ yiguĩji ĩ, ĩ rãca ñatoni. Ito yicõri ĩna ñarocõti ĩ ʉ̃mʉgʉ̃re sãjarã yirãji. Ito bajicõri ĩ ʉ̃mʉgʉ̃, cajero ĩ bajiado rẽto bʉsaro bajigʉ yiguĩji. Ito bajiri, rʉ̃mʉ́ mʉcana tʉdi sãjame yirocʉ, Diore ĩ tʉorʉ̃nʉ sʉyaja quena, yiyijʉ Jesús ĩnare. 27Ito bajiro Jesús ĩ bʉsiro toto ĩre tʉorã wato sĩgõ oca sẽoro ado bajiro bʉsiyijo: —‍Mʉ jaco mʉre rʉcocõri, mʉre ũjugõ bʉto wanʉyijo iso, yiyijo iso Jesure. 28Ito bajiro iso yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús isore: —‍Yʉ jaco rẽtoro wanʉrã yirãji, Dios rotirise tʉocõri ĩna cʉdija, yiyijʉ Jesús isore. 29Ito bajiro Jesús ĩ bʉsiroca jãjarã bʉsa masa ĩ tʉ minijua wayijarã. Ito yicõri ado bajiro ĩnare gotiyijʉ ĩ: —‍Adi rʉmʉri gãna ñeñaro yi jairã ña mʉa. Ado bajiro ya mʉa yʉre: “Tiyamani mʉ ĩoja ticõri, ‘Dios ĩ cõarʉti ñami ãni’, yiana gʉa”, ya mʉa yʉre. Ito mʉa yibojarocati tʉdi mʉare ĩobicʉja yʉ. Diore goti ĩsiri masʉ, Jonás ñayorʉ, ĩre rẽtagore riti mʉare goticʉja yʉ. 30Jonásre rẽtare ticõri, “Ãniti ñami Dios ĩ cõarʉ”, yiyijarã Nínive cʉto gãna. Yʉre cʉni ito bajiroti yirã yirãji mʉa. Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Yʉre rẽtare masicõri, “Ĩ ñami Dios ĩ cõarʉ”, yirã yirãji mʉa cʉni yʉre. 31Dios masare ñeñaro ĩna yirise waja ĩ waja seniri rʉmʉ ado bajiro rẽtaro yiroja. Sheba cʉto gago ʉjo ñayoro, mʉa adi rʉmʉri gãnare, “Mʉare seti ña”, yigo yigõji iso. Jane mejejʉ sõjʉ wayoyijo iso, queno tʉoĩagʉ̃ rãca Salomón wame cʉtigʉ rãca riasotiroco. Adocãta sĩgʉ̃ mʉa rãca ñami Salomón ñajacʉ rẽtoro tʉo masigʉ̃. Ito ĩ bajibojarocati queno ĩre tʉorʉ̃nʉbea mʉa. 32Nínive cʉto gãna cʉni ado bajiro yirã yirãji mʉare Dios ĩ waja seniri rʉmʉ: “Jaje seti ña mʉare”, yirã yirãji ĩna. Jane mejejʉ Nínive cʉto gãnare Dios oca gotiyoyijʉ Jonás ñayorʉ. Jonás ĩ gotija tʉocõri, ñeñaro ĩna yirise jidicãñi ĩna. Ito bajiri quenarise riti tʉoĩañi ĩna. Adocãta sĩgʉ̃ ñami mʉa rãca Jonás ñayorʉ rẽtoro ñasagʉ. Ito ĩ bajibojarocati queno ĩre tʉorʉ̃nʉbea mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 33’Noajʉa sĩabusuoraga sĩayocõri ruyubetojʉ, jacajʉ cʉni cũmenaji mani. Ito yicõri rujajedo totijʉ cʉni cũmenaji mani. Ruyubeto cũrãonati gʉje tutujʉ jeobusuorãji mani, ejari masa queno tijaro yirona. 34Rãitĩarise iti godaroca ya busurica. Mani ya cajea cʉni busurica robo bajiro bajia. Ito bajiri cajeana sʉoriti mani ya ʉsi queno tʉo masiro yiroja. Tite mʉa. Quenarise mani tija queno tʉoĩarã yirãji mani, mani ya ʉsijʉ. Ito bajibojarocati ñeñarise mani tija ñeñaro tʉoĩarã yirãji mani, mani ya ʉsijʉ. Ito bajiro mani yija busurojʉ meje ñarã yirãji mani. Rãitĩarojʉ ñarã bajiro ñarã yirãji mani ñeñarise mani tʉoĩa ʉyaja. 35Ito bajiri quenarise riti tʉoĩarʉja manire, ñeñarise riti mani tʉoĩa ʉyabe yirona. 36Mare sĩaticõri, “Adi majʉa ña quenari ma. Adi majʉa ña ñeñari ma”, yi ti masia mani. Ito bajiroti bajia mani ya ʉsijʉ cʉni. Mani ya ʉsijʉ quenarise riti mani tʉoĩa ñaja, “Iti ña quenarise. Iti ña ñeñarise”, yi ti masia mani, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 37Jesús ĩ bʉsi tĩoroca sĩgʉ̃ fariseo gaye tʉoĩagʉ̃, “Yʉ ya wijʉ bato mani”, yirocʉ Jesure baba cʉtiyijʉ. Ito ĩ yija tʉocõri, ĩ ya wijʉ sãja wacõri badojʉ eja rũjũyijʉ Jesús. 38Ĩna baroto riojʉa judio masa ĩna ãmo coesotiro bajiro Jesús ĩ ãmo coebeja ticõri, ti ʉcayijʉ fariseo gaye tʉoĩagʉ̃. 39Ĩ ti ʉcaja ticõri, ado bajiro yiyijʉ mani Ʉjʉ Jesús ĩre: —‍Mʉa fariseo gaye tʉoĩarã, joeti coeboja mʉa. Somotẽro idira tẽrori cʉni joejʉa riti coea mʉa. Totijʉama ñarocõti ʉeri cʉticõa. Mʉa guaja cʉni, joe rujʉ riti coea mʉa. Jubejʉama ñeñaro tʉoĩa mʉa maji. Ito bajiri gãjerã ĩna rʉcorise ti ʉorã ĩnare rʉoa mʉa. 40Queno tʉoĩarã meje ña mʉa. Dios mʉa ya rujʉ rujeorʉ, mʉa ya ʉsi cʉni meniñi. ¿Itire masibeati mʉa? 41Mʉa ya ʉsijʉ queno tʉoĩacõri bojoro bʉjarãre ejabʉarʉja mʉare. Ito bajiro mʉa yija queno ʉsi cʉti ñarã yirãji mʉa. 42’Bʉjato bʉjarã yirãji mʉa, fariseo gaye tʉoĩarã. Dios ĩ rotiado bajiroti jeyaro mʉa bʉjarise ĩre jabeto jʉdacõa mʉa. Ito bajiro mʉa yiriseama quena ña. Ito bajiro queno yirã ñabojarãti gãjerãre queno yibea mʉa. Ito yicõri Diore maibea. Ito bajiro yibitirʉja mʉare. 43’Bʉjato bʉjarã yirãji mʉa, fariseo gaye tʉoĩarã. Minijuara wijʉ sãja wacõri rʉ̃cʉbʉorajʉ riti ruji ãmoboja mʉa. Ma warã cʉni gãjire mʉa bocaja, rʉ̃cʉbʉore rãca ĩ seniĩare ãmoa mʉa. Mʉa ñaroti gaye riti tʉoĩa mʉa. 44’Bʉjato bʉjarã yirãji mʉa. Gãjerã ĩna tiro riojo queno yirã ña mʉa. Ito bajibojarocati ĩna tibetojʉ ñeñaro yirã ña. Ito bajiro mʉa yija ticõri, “Queno yirã ñama ĩna”, yibojama gãjerã. Ito bajiro ĩna tʉoĩabojarocati queno yirã meje ña mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 45Ito bajiro ĩ bʉsija tʉocõri, sĩgʉ̃ judio masa rotirise riasori masʉ ado bajiro cʉdiyijʉ ĩre: —‍Yʉre riasogʉ, ito bajiro mʉ bʉsija queno ejabea gʉare, yiyijʉ ĩ Jesure. 46Ito ĩ yija tʉocõri, Jesujʉa ado bajiro yiyijʉ ĩre: —‍Bʉjato bʉjarã yirãji mʉa judio masa rotirise riasori masa cʉni. Gãjerãre jaje ũma rotia mʉa. Ñimʉjʉa mʉo yiado ma itire. Ito bajiro yicõri ĩnare ũma ejabʉa ãmobea mʉa. Jaje rotia mʉa. Jaje mʉa rotibojaja ñimʉjʉa mʉare cʉdi masibiquĩji. Ito bajiro rotirã ñabojarãti mʉa rotiro bajiroti yibea mʉa cʉni. 47’Bʉjato bʉjarã yirãji mʉa. Mʉa ñicʉsabatia Diore goti ĩsiri masare sĩañi. Ĩnare bajiroti bajia mʉa cʉni. 48Ito bajiro mʉa bajija ti masicõri, “Ĩna ñicʉsabatia robo bajiro tʉoĩarã ñama ĩna cʉni”, yi tʉoĩama masa mʉare. 49’Ito bajiro ĩna yiroto riojʉa masi yucãyijʉ Dios. Jane mejejʉ queno tʉoĩagʉ̃ ñari, ado bajiro yiyijʉ Dios mʉare tʉoĩa yugʉ: “Yʉre goti ĩsiri masa, ito yicõri yʉ oca goti ucuri masare cʉni, ĩna tʉ yʉ cõaja, coriarãre sĩarã yirãji ĩna. Ito yicõri gãjerãre ĩna tõbʉjaroca yirã yirãji ĩna”, yi gotiyijʉ Dios jane mejejʉ. 50- 51Jane mejejʉ adi macãrʉcʉ̃ro ĩ rujeoja bero ĩre goti ĩsiri masare sĩasʉoñi mʉa ñicʉsabatia. Tite mʉa. Abel ñayorʉre sĩañi ĩna. Ĩ bero gãnare cʉni jãjarãre sĩañi ĩna. Ito yicõri Zacarías wame cʉtigʉre Dios ya wi gʉdareco rʉ̃gõgʉ̃re ĩre sĩasʉsañi mʉa ñicʉsabatia. Ito bajiri ĩna sĩare waja, waja senigʉ̃ yiguĩji Dios, ya yʉ mʉare adi rʉmʉri gãnare cʉni, yiyijʉ Jesús. 52’Bʉjato bʉjarã yirãji mʉa judio masa rotirise riasori masa. Dios oca riasotirã ñabojarãti, ĩ ocare queno tʉorʉ̃nʉbea mʉa. Ito yicõri Dios ocare gãjerã ĩna tʉorʉ̃nʉ ãmobojarocati rẽoa mʉa ĩnare, yiyijʉ Jesús ĩnare. 53Ito bajiro Jesús ĩ bʉsi waja tʉocõri, judio masa rotirise riasori masa, ito yicõri fariseo gaye tʉoĩarã bʉto junisiniyijarã ĩna Jesure. Ito bajiro junisinicõri ʉsirioro ĩre jeyaro seniĩayijarã ĩna. 54Ito bajiro ʉsirioro seniĩa codeyijarã ĩna, ĩ queno cʉdi masibeja ticõri, “Ĩre seti ña”, yirona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\