SAN LUCAS 22

1Iti rʉmʉriti cõña wayijʉ naju wadarise ʉco wʉoya mani bare basa. Gaje Pascua wame cʉtiyijʉ iti basa. 2Jesure siarona, ¿no bajiro yicõri sĩarʉjati mani? yi tʉoĩayijarã paia ʉjarã, ito yicõri judio masa rotirise riasori masa. Ĩre sĩa ãmobojarãti masajʉare tʉo güiyijarã ĩna. 3Iti rʉmʉriti Judas Iscariotere rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás wame cʉtigʉ quedi sãjayijʉ. Judas ñayijʉ jʉa gʉbojeno ñagʉ̃ Jesús rãca riasotigʉ. 4Paia ʉjarã ito yicõri minijuara wi ʉjarãre cʉni bʉsigʉ wayijʉ ĩ. ¿No bajiro mʉare Jesure gotigʉti yʉ? yirocʉ, ĩnare bʉsigʉ wayijʉ ĩ. 5Ito ĩ yija tʉocõri, wanʉyijarã ĩna. Ito bajiri, “Mʉre niyeru ĩsiana gʉa”, yiyijarã ĩna Judasre. 6Ĩna ito yija tʉocõri, ñaro bajiroti cʉdiyijʉ ĩ. “¿Nocãta masa mano ĩnare ĩogʉ̃ yigʉjada yʉ?” yi tʉoĩa ñayijʉ ĩ. 7Ito yija naju wadarise ʉco wʉoya mani bare basa ejayijʉ. Iti rʉmʉ Pascua ñaroca Diore rʉ̃cʉbʉorã oveja macʉ sĩacõri ĩna soera rʉmʉ ñayijʉ. 8Ito bajiri Pedro, Juanre ado bajiro gotiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Mani Pascua basa mani baroti quenotẽña, yiyijʉ Jesús ĩnare. 9Ito ĩ yija tʉocõri, ĩre seniĩayijarã ĩna: —‍¿Nojʉ gʉa quenore ãmoati mʉ? yiyijarã ĩna. 10Ado bajiro ĩnare cʉdiyijʉ Jesús: —‍Cʉtojʉ mʉa ejaja ide gõna wacʉre ti bʉjarã yirãji mʉa. Ito bajiri ĩre sʉya warã yirãji mʉa. Ĩ bero wacõri ĩ sãjari wijʉ ejaba mʉa. 11Iti wi ʉjʉre ado bajiro gotiba mʉa. “¿Di sõa ñati yʉ riasorã rãca Pascua basa baroti sõa?” yimi mani Ʉjʉ, yi gotiba ĩre. 12Ito bajiro mʉa yija tʉocõri, co tuti weca ñari sõa, jaja sõa, quenocãra sõa mʉare gotigʉ yiguĩji. Mʉare ĩ gotija bero iti sõajʉ bare menima mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 13Ito ĩ yija tʉocõri, wayijarã ĩna. Itojʉ ejacõri ĩ gotiado bajiroti bʉjayijarã ĩna. Ito yicõri bare meniyijarã Pascua basa ñaroca ĩna baroti. 14Bare tĩjaroca Jesús ĩ rãca riasotirã rãca bare jeoado tʉ rujiyijarã ĩna. 15Ito yija ado bajiro ĩnare gotiyijʉ Jesús: —‍Yʉre ĩna sĩaroto riojʉa adi Pascua basa mʉa rãca basʉsarocʉ ruje tʉoĩacʉ yʉ. 16Itire mʉcana tʉdi mʉa rãca babicʉ yigʉja yʉ, Dios rotirojʉ ĩre tʉorʉ̃nʉrãre ĩ miojuroto riojʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 17Ĩ ito yija bero rujatẽro ãmi rʉcocõri, “Queno ya Dios mʉ”, yiyijʉ ĩ. Ito yicõri ĩnare ado bajiro yiyijʉ Jesús: —‍Ĩmo adi mʉamasiti bato idiya. 18Dios rotirojʉ ĩre tʉorʉ̃nʉrãre ĩ miojuroto riojʉa, mʉa rãca jʉaji ʉyé ide idibicʉja yʉ, yiyijʉ Jesús ĩnare. 19Ito bero ĩ ya ãmona naju ãmi rʉcocõri, “Queno ya Dios mʉ”, yiyijʉ. Ito bero igata batocõri ado bajiro yiyijʉ ĩnare: —‍Adi ña yʉ ya rujʉ robo bajiro bajirise. Mʉare yiari goda ĩsigʉ̃ yigʉja yʉ. Ito bajiri iti bacõri yʉre tʉoĩama mʉa, yiyijʉ ĩ ĩnare. 20Ĩna baja bero ito bajiroti yiyijʉ ʉyé ide tẽrona. Ado bajiro yiyijʉ ĩnare: —‍Yʉ ya rí mʉare yiari iti budija ticõri, “Riti ña Dios ĩ gotire. Bʉcʉ oca jidicãcõri mame oca wasoañi Dios”, yirã yirãji mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 21Mʉcana bʉsigʉ ado bajiro yiyijʉ Jesús: —‍Gãjerã yʉre ĩna ñiatoni gotirocʉ ado mani rãca ñaguĩji. 22Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Dios ĩ ãmoro bajiroti rẽtaro yiroja yʉre. Ito bajibojarocati masa yʉre ñiatoni gotirocʉ bʉjato bʉjagʉ yiguĩji, yiyijʉ Jesús ĩnare. 23Ito ĩ yija tʉocõri, ĩnamasiti gãmeri seniĩayijarã ĩna: —‍¿Ñimʉ ñaguĩjida ñiatoni gotirocʉ? yiyijarã ĩna. 24Ito yija ado bajiro gãmeri tʉoĩa bʉsiyijarã ĩna: —‍¿Ñimʉ ñaguĩjida mani wato rẽtoro ñasagʉ ñarocʉ? yi tʉoĩayijarã ĩna. 25Ito bajiro ĩna tʉoĩaja ticõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Adi macãrʉcʉ̃ro gãna ʉjarã ñasarã ĩna ya moari masare rotirãji. Ito bajiri ĩna moa ĩsiri masajʉa ñe gaje yire manijare, riojoti “Baʉ, quena ña”, yicõrãji ĩna. 26Mʉama ito bajiro meje bajirʉja. Ñasari masa mʉa ña ãmoja, “Ñasarã meje ña gʉa”, yi tʉoĩarã yirãji mʉa. Ito yicõri no rotiri masʉ ña ãmogʉ̃, mʉare ĩ moa ĩsija quena. 27Mʉa tija ¿ñimʉjʉa ñati ñasari masʉ ba rujigʉjʉa, ecari masʉjʉa? Yʉ tʉoĩaja, ba rujigʉjʉa ñami ñasagʉ. Ito bajiri mʉa Ʉjʉ ñabojagʉti, mʉare moa ĩsiri masʉ robo bajiro ado mʉa watojʉ ña yʉ, yiyijʉ Jesús ĩnare. 28’Coji rʉyabeto yʉ tõbʉjaja yʉ rãca ñatĩñacʉ mʉa. Gãjerã yʉre ti tudibojarocati mʉama yʉre jidicãbiticʉ. 29Yʉ rotirotojʉ yʉre cũgʉ̃ yiguĩji Dios. Ito bajiri mʉa cʉni yʉ rotirojʉ yʉ rãca ñarã yirãji mʉa. 30Yʉ rãca barã yirãji mʉa. Itojʉ yʉ rãca ñarã ʉjarã ĩna rujiri cumurojʉ rujirã yirãji mʉa cʉni. Ito yicõri Israel sita gãna jʉa gʉbojeno masa buturi gãnare yʉ rãca beserã yirãji mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 31Gaje ado bajiro gotiyijʉ mani Ʉjʉ: —‍Simón tʉoya mʉ. Trigo ajeri ĩna sĩguẽ bateado bajiro mʉare yi ãmoami rʉ̃mʉ́a ʉjʉ. Mʉre rʉcocõri mʉ ʉjʉ ña ãmoguĩji Satanás wame cʉtigʉ. 32Ito ĩ yi ãmobojarocati mʉre yiari Diore bʉsisotia yʉ, Diore mʉ tʉoĩa jidicãbititoni. Mʉcana yʉre mʉ tʉorʉ̃nʉ quenoja mʉ ñarã yʉre ĩna tʉorʉ̃nʉ oca sẽotoni ĩnare ejabʉaba, yiyijʉ Jesús Simón Pedrore. 33Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Simón Pedro: —‍Yʉ Ʉjʉ mʉre ĩna tubiaja, mʉre ĩna sĩaja cʉni mʉ rãca warocʉ ñacã yʉ. Mʉre jidicãbicʉja yʉ, yiyijʉ ĩ Jesure. 34Jesujʉa ado bajiro yiyijʉ Pedrore: —‍Riti mʉre gotia yʉ. Adi ñamiti busurijʉa cara ĩ yujiroto riojʉa ʉdiaji, “Jesure masibea yʉ”, yigʉ yigʉja mʉ, yiyijʉ Jesús Simón Pedrore. 35Ito ĩ yija bero ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre: —‍Yʉ oca goti ucurona cõacʉ yʉ mʉare. “Niyeru sãra buju, gʉboco cʉni ãmima”, yibiticʉ yʉ mʉare. Ito bajiro yʉ yibojarocati disejʉa mʉare rʉyabiticʉ, yiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Ri ya mʉ, rʉyabitibojacʉ gʉare, yiyijarã ĩna Jesure. 36Ĩna ito yija ado bajiro cʉdiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Adocãtamʉri ĩja mʉare rotia yʉ. No niyeru rʉcogʉ, niyeru sãra buju rʉcogʉ cʉni ãmi waja quena. Sarera jãi rʉcobicʉ ĩ ya camisa ĩsicõri wasoa ãmija quena. 37“Ñeñaro yirãre ĩna sĩado bajiro sĩarã yirãji ĩre”, yi gotia Dios oca yʉre rẽtaroti gaye. Ito bajiroti rẽtaro yiroja iti, yiyijʉ Jesús ĩnare. 38Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Gʉa Ʉjʉ ado ña jʉa jãi sarera jãiri, yiyijarã ĩre. —‍Itocõ ñajaro maji, yiyijʉ Jesús ĩnare. 39Ito ĩ yija bero ĩ yisotiro bajiro yigʉ Olivos wame cʉtiri tʉriajʉ wayijʉ ĩ. Ito bajiri ĩ rãca riasotirã ĩre sʉya wayijarã. 40Diore ĩ bʉsisotirojʉ ejacõri ado bajiro gotiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Diore seniña mʉa ñeñaro yibe yirona, yiyijʉ Jesús ĩnare. 41Ito yicõri ĩnare cũcõri gʉ̃tagã rea ñucaja quedirocõ wayijʉ Jesús. Ito yicõri ñini rũjũcõri Diore bʉsiyijʉ Jesús. 42Ado bajiro yiyijʉ ĩ Diore: —‍Cʉna mʉ ãmoja ija yʉ tõbʉjaroti gaye camotaya. Ito bajibojarocati yʉ ãmoro bajiro meje mʉ yija quena. Mʉ ãmoro bajirojʉa mʉ yija quena, yiyijʉ Jesús Diore. 43Ito ĩ yija bero sĩgʉ̃ ángel ĩre goaĩocõri ĩ oca sẽoroca yiyijʉ. 44Bʉto tʉoĩa oca jaicõri tõbʉjayijʉ ĩ. Ito yicõri bʉto oca sẽocõri Diore bʉsiyijʉ. Bʉto oca sẽocõri ĩ bʉsiroca riti asi budirise bajiro rí budiyijʉ ĩre. 45Diore bʉsi tĩogʉ̃ wʉmʉ rʉ̃gʉ̃cõri mʉcana ĩ rãca riasotirã tʉ wayijʉ ĩ. Ĩna tʉ ejacõri tiyijʉ ĩ. Bʉto tʉoĩa oca jaicõri caniana ñayijarã ĩna. 46Ito yija ado bajiro yiyijʉ ĩ: —‍¿No yija caniati mʉa? Diore seniña mʉa ñeñaro yibe yirona, yiyijʉ Jesús ĩnare. 47Jesús ĩ bʉsiroca riti, masa jãjarã ejayijarã. Ĩnare ũmatã wacʉ Jesús tʉ eja rʉ̃gʉ̃yijʉ Judas wame cʉtigʉ. Ĩ ñayijʉ Jesús rãca riasotigorʉ jʉa gʉbojeno ñarã rãca ñagorʉ. Jesús tʉ ejacõri wayugajʉ muwãcõri usuyijʉ ĩre. 48Ĩ ito yija ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩre: —‍Judas, yʉ ña Masa Rĩjorʉ. ¿Gãjerã yʉre ñiatoni yʉre usu ĩoati mʉ? yiyijʉ Jesús ĩre. 49Ito gãna Jesús rãca ñarã, iti ito bajija ticõri, ado bajiro seniĩayijarã Jesure: —‍¿Gʉa Ʉjʉ sarera jãina ĩnare gãmeri jarʉjabeati mani? yiyijarã ĩna. 50Ĩna rãca gagʉ sĩgʉ̃ paia ʉjʉre moa ĩsiri masʉre riojocadʉja gãmoro jatayijʉ. 51Ito bajiro ĩ yija ticõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús: —‍Ito mʉa yirise itocõ jidicãña, yiyijʉ Jesús. Ito bajiri gãmoro moaĩacõri ĩre yisioyijʉ Jesús. 52Ito yicõri ĩre ãmi warona paia ʉjarã, minijuara wi ʉjarã ito yicõri judio masa bʉcʉrãre cʉni, ado bajiro yiyijʉ Jesús: —‍Riniri masʉ meje ña yʉ. ¿No yirã yʉre ãmirona sarera jãiri rʉcocõri, yucʉ rʉcocõri ejati mʉa? 53Co rʉmʉ rʉyabeto minijuara wijʉ yʉ ñaja yʉre ñiabiticʉ mʉa. Adocãta rʉ̃mʉ́a ʉjʉ ĩ ãmoro bajiro, bajiro yiroja. Ito bajiri ĩre cʉdirã mʉa ãmoro bajiro ya mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 54Ito ĩ yija bero paia ʉjʉ ya wijʉ ĩre ãmi wayijarã ĩna. Pedro sõ bʉsajʉ sʉyayijʉ. 55Paia ʉjʉ ya wi soje riojo jea riocõri sũma rujiyijarã ito gãna. Pedro ĩna tʉ ejacõri ĩna wato jea sũma rujiyijʉ ĩ cʉni. 56Sĩgõ iti wi moari maso ĩ sũma rujija ticõri, ĩre riti tiyijo. Ito yicõri ado bajiro yiyijo iso: —‍Ãni cʉni Jesús rãca gagʉ ñami, yiyijo iso. 57Ito bajiro iso yija tʉocõri, goti ãmobisijʉ Pedro. —‍Ĩre masibea yʉ, yiyijʉ ĩ isore. 58Ito bero yoa bʉsari gãji ĩre ticõri ado bajiro yiyijʉ: —‍Jesús rãca gagʉti ña mʉ cʉni yiyijʉ ĩ Pedrore. Ito ĩ yija tʉocõri: —‍Bʉgʉti ya mʉ. Meje ña yʉama, yiyijʉ Pedro. 59Coji cõre berocõ gãji, ado bajiro ĩre yisayijʉ: —‍Riti ya yʉ, Jesús rãca gagʉti ñami ãni. Galilea gagʉti ñami ĩ. Ito bajiroti bʉsiami, yiyijʉ ĩ gãjerãre. 60Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Pedro: —‍Mʉ bʉsirisere masibea yʉ, yiyijʉ Pedro. Ito bajiro ĩ bʉsiroca riti cara yujicoayijʉ ĩja. 61Ito ĩ bajiroca riti mani Ʉjʉ jʉda tiyijʉ Pedrore. Ito ĩ yija ticõri, mani Ʉjʉ ĩ gotire tʉoĩa bʉjayijʉ Pedro. Cara ĩ yujiroto riojʉa ʉdiaji, “Jesure masibea yʉ”, yigʉ yigʉja mʉ, Jesús ĩ yire gaye tʉoĩa bʉjayijʉ Pedro. 62Ito bajiri gajero bʉsa wacõri bʉto tʉoĩa otiyijʉ Pedro. 63Jesure ñiacõri ĩre coderi masa aja tudiyijarã. Ito yicõri ĩre jayijarã. 64Ĩ ya cajea moabiacõri ĩ ya riojʉ jayijarã ĩna. Ito yicõri ado bajiro seniĩayijarã ĩna ĩre. —‍Queno tʉoĩagʉ̃ mʉ ñaja, “Ĩ yʉre jami”, yi masigʉ̃ja mʉ, yiyijarã ĩna ĩre. 65Gaje jaje ĩre aja tudiyijarã ĩna. 66Gaje rʉmʉ busuri, judio masa bʉcʉrã, paia ʉjarã, ito yicõri judio masa rotirise riasori masa cʉni, minijuayijarã. Minijuacõri Jesure ʉjarã ñasarã riojo ãmi wayijarã ĩna. Ito ejacõri ĩre seniĩayijarã ĩna: 67—‍¿Mʉti ñati Cristo Dios ĩ cõarʉ? yiyijarã ĩna Jesure. —‍“Ĩti ña yʉ”, yʉ yibojaja cʉni tʉomena yirãji mʉa yʉre. 68Mʉare yʉ seniĩabojaja cʉni cʉdimena yirãji mʉa. Ito yicõri yʉre jidicãmena yirãji mʉa. 69Jane adi rʉmʉna rẽtoro masigʉ̃ Dios ya riojocadʉja rʉ̃cʉbʉorajʉ rujigʉ yigʉja yʉ. Yʉ ña Masa Rĩjorʉ, yiyijʉ Jesús ĩnare. 70Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, ado bajiro seniĩa jediyijarã ĩna: —‍¿Dios Macʉ mʉ ñarise riti ñati? yiyijarã. —‍Ĩti ña yʉ. Mʉa yiro bajiroti bajia, yiyijʉ Jesús ĩnare. 71Ito bajiro ĩ yija tʉocõri: —‍“Ĩti ñami ñeñaro bʉsigʉ”, gãjerã ĩna yire ãmobea ĩja. Manimasiti ĩ bʉsija tʉoa mani, yiyijarã ĩna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\