SAN MARCOS 14

1Jʉa rʉmʉ rʉyayijʉ basa ĩna meniroto. Naju wadarise ʉco wʉoya mani bare basa ñayijʉ. Iti wame ñayijʉ Pascua. Iti rʉmʉri Jesure sĩa ãmoyijarã paia ʉjarã, judio masa rotirise riasori masa cʉni. Jesure ñia ãmorã, “¿No bajiro ĩre oca menirʉjati mani?” yi tʉoĩayijarã ĩna. 2Ado bajiro yiyijarã coriarã: —‍Pascua basa ñaroca Jesure mani ñiaja, masa junisinirã yirãji manire. Ito bajiri ĩre ñiabitirʉja mani Pascua basa iti ñaroca maji, yiyijarã ĩna. 3Betaniajʉ Jesús ĩ ña ucurocati Simón rujʉ cami cʉtigorʉ ya wijʉ ñayijʉ ĩ. Ito ĩna ba rujirocati romio ejayijo ĩna tʉ. Gʉ̃ta alabastro wame cʉtirisena ĩna meniraga rʉcoyijo iso. Itigajʉ nardo ʉ́ye jiocõri ãmi ejayijo iso. Queno sʉti quenarise ñayijʉ iti. Godana rujʉre turoti ñayijʉ nardo ʉ́ye. Iti ñayijʉ bʉto waja rʉ̃cʉrise. Itiga ãmʉmare wẽjeacõri Jesús ya rijoga joejʉ ʉ́ye jio guyijo iso. 4Ito bajiro iso yija ticõri, itijʉ ñarã coriarã junisiniyijarã: —‍¿No yija ʉ́yere rocati cõati iso? 5Iti ʉ́ye trescientos waja cʉtibojabʉ. Iti waja niyeru bʉjacõri bojoro bʉjarãre ĩsirʉjaboyija isore, yiyijarã coriarã ĩnamasiti tʉoĩa bʉsirã. Ito bajiro tʉoĩacõri isore tudiyijarã ĩna. 6Ito ĩna yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Isore tudibesa mʉa. ¿No yija isore rʉ̃cʉbʉobeati mʉa? Iso yirise quenasacõa yʉre. 7Mʉa rãca riti ñatĩñarã yirãji bojoro bʉjarã. Ito bajiri ĩnare ejabʉatĩñarã yirãji mʉa. Yʉama mʉa rãca ñatĩñabicʉ yigʉja. Ito bajiri mʉa rãca yʉ ñaroca maji yʉjʉare ejabʉaja quena. 8Adio iso tʉoĩaro bajiro queno yʉre yimo iso. Yʉ godaroto riojʉa yʉ ya rujʉre ʉ́ye queno sʉti quenarise tumo iso. 9Riti mʉare gotia yʉ. Dijʉ Dios oca quenarise ĩna riasoja yʉre queno iso yigore gaye tʉorã yirãji masa. Ito bajiri iso queno yirise tʉoĩacõri, isore ãcabojamenaji ĩna, yiyijʉ Jesús ĩnare. 10Ito yija paia ʉjarã rãca bʉsirocʉ wayijʉ Judas Iscariote. Jesús rãca riasotirã jʉa gʉbojeno ñagʉ̃ ñayijʉ ĩ. Jesure ñiatoni paia ʉjarãre gotiyijʉ ĩ. 11Ĩ gotija tʉocõri, wanʉyijarã ĩna: —‍Niyeru mʉre ĩsiana gʉa, yiyijarã ĩna Judasre. Ito bajiri, “Jesure ĩna ñia masitoni, ¿no bajiro ĩnare ĩorʉjati yʉ?” yi tʉoĩasʉoyijʉ Judas. 12Naju wadarise ʉco wʉoya mani bare basa ejayijʉ, Pascua basa ñasʉori rʉmʉ. Oveja macʉ Diore soe ĩsiri rʉmʉ ñayijʉ iti rʉmʉ. Iti rʉmʉti Jesús rãca riasotiri masa ado bajiro seniĩayijarã ĩre: —‍¿Nojʉ gʉa ware ãmoati mʉ, bare meni yurã Pascua basa baroti? yiyijarã ĩna Jesure. 13Ito yija jʉ̃arã ĩ rãca riasotirãre goti ñucayijʉ Jesús: —‍Cʉto wasa. Itojʉ ʉ̃mʉgʉ̃ ide gõnaradʉna ide gõnagʉ̃re ti bʉjarã yirãji mʉa. Ĩre Sʉya waja. 14Sʉya sãjacõri wi ʉjʉre seniĩama: “Manire riasogʉ ado bajiro yimi: ‘¿Nojʉ ñati yʉ rãca riasotirã rãca Pascua basa menirã gʉa baroti sõa?’ yimi mani Ʉjʉ gʉare”, yiba mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 15Ito bajiro mʉa yija tʉocõri, co sãnimʉ weca ñari sõa jajo sõa mʉare gotigʉ yiguĩji. Ĩna quenocãra sõa ñaroja. Ito bajiri iti sõajʉ bare menima mani baroti, yiyijʉ Jesús ĩna jʉ̃arãre. 16Ito ĩ yija tʉocõri, ĩna jʉ̃arã wayijarã. Wacõri cʉtojʉ ejayijarã. Itojʉ Jesús ĩ gotiado bajiroti ti ejayijarã ĩna. Itojʉ Pascua bare meniyijarã ĩna ĩja. 17Iti rãiosʉorijʉ ejayijʉ Jesús ĩ rãca riasotirã rãca. Jʉa gʉbojeno ñayijarã ĩna. 18Ĩna baroca ado bajiro gotiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Riti mʉare gotia yʉ. Mani wato sĩgʉ̃ ñami yʉ rãca bagʉ. Yʉre ñiajaro yirocʉ gãjerãre gotigʉ yiguĩji ĩ, yiyijʉ Jesús ĩnare. 19Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, bʉto bojori bʉjayijarã ĩna. Ito yicõri ĩnacõti Jesure ado bajiro seniĩasʉoyijarã: —‍¿Yʉjʉa ñati? yi jedi wayijarã ĩna. 20Ito yija Jesús cʉdiyijʉ ĩnare: —‍Jʉa gʉbojeno ñagʉ̃ yʉ ya tẽroti yʉ rãca najuro weo bagʉ ñami ĩ. 21Dios oca tuti iti gotiro bajiroti rẽtaro yiroja yʉre. Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Yʉre ñiacõri sĩarã yirãji masa. Ãni, gãjerã yʉre ñiajaro yirocʉ gotigʉ, bʉjato bʉjagʉ yiguĩji. Ito bajiri ĩ rujeabeja quenaboyija ĩre, yiyijʉ Jesús ĩnare. 22Ĩna baroca riti ĩ ya ãmojʉ najuro ãmi rʉcoyijʉ Jesús. “Queno ya Dios mʉ”, yiyijʉ Jesús. Najuro igata batocõri ĩsiyijʉ ĩnare. Ito yicõri ado bajiro ĩnare gotiyijʉ Jesús: —‍Ĩmo baya. Adi ña yʉ ya rujʉ robo bajiro bajirise. 23Ito yija Jesús ĩ ya ãmona rujatẽro ãmiyijʉ. Iti tẽro rʉcocõri, “Queno ya Dios mʉ”, yiyijʉ ĩ. Ito bajiro yicõri ĩnare ĩsi ñucayijʉ Jesús. Ito bajiri ĩna ñarocõti idi jediyijarã. 24Ito yicõri ado bajiro ĩnare gotiyijʉ Jesús: —‍Adi ña yʉ ya rí robo bajiro bajirise. Yʉ ya rí iti budija jãjarã masa ñeñaro ĩna yirisere coero yiroja. Yʉ ya rí yʉre iti budija ticõri, “Dios ĩ gotiado bajiroti yami ĩ”, yi masirã yirãji masa. 25Riti mʉare gotia yʉ, jʉaji ʉyé ide idibicʉja yʉ maji. Dios ĩ rotirojʉ ejacõri gajero bajirise idigʉ yigʉja yʉ mʉcana, yiyijʉ Jesús ĩnare. 26Ito yija Diore basa tĩocõri Olivos wame cʉtiri tʉriajʉ wayijarã ĩna. 27Ito ĩna waroca ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Yʉre tʉorʉ̃nʉrã ñabojarãti tʉoĩa jidicãrã yirãji mʉa. Ito bajiri yʉre jidicãcõri wagorã yirãji mʉa ñarocõti, yiyijʉ Jesús. Ito bajiroti gotia Dios oca tuti cʉni. Tite mʉa: “Oveja coderi masʉre sĩagʉ̃ yigʉja yʉ. Ito bajiri ĩ ya oveja rudi batecoarã yirãji”, yi gotiami Dios ĩ oca tutina. 28Yʉre ĩna ñiaja ticõri, rudi batecoarã yirãji mʉa. Ito bajibojarocati yʉre ĩna sĩaja bero mʉcana tʉdi catigʉ yigʉja yʉ. Tʉdi caticõri mʉa riojʉa bʉsa Galilea sitajʉ wacʉ yigʉja yʉ, yiyijʉ Jesús ĩnare. 29Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Pedro: —‍Ĩnama mʉre jidicãrã yirãji. Yʉama bajibicʉja, yiyijʉ Pedro Jesure. 30Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ Jesús ĩre: —‍Riti mʉre gotia yʉ. Adi ñamiti cara jʉaji yujiroto riojʉa ʉdiaji, “Jesure masibea yʉ”, yigʉ yigʉja mʉ, yiyijʉ Jesús Pedrore. 31Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Pedro: —‍Meje, “Jesure masibea yʉ”, yibicʉja yʉ. Yʉre ĩna sĩa ãmoja cʉni, “Jesure masibea yʉ”, yibicʉja yʉ, yiyijʉ Pedro Jesure. Pedro ĩ yiro bajiro riti yi jediyijarã ĩna. 32Ito yija Getsemaní wame cʉtiri wesejʉ wayijarã ĩna. Itojʉ ejacõri ĩ rãca riasotirãre ado bajiro gotiyijʉ Jesús: —‍Õ Diore bʉsigʉ yʉ waroca riti, ado rujiya maji, yiyijʉ Jesús ĩnare. 33Ito bajiri ʉdiarãre ãmi wayijʉ Jesús. Pedro, Santiago ito yicõri Juanre cʉni ãmi wayijʉ ĩ. Ĩna waroca riti bʉto tʉoĩa bojori bʉjasʉoyijʉ ĩ. 34Ito bajiri ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Yʉ ya ʉsijʉ bʉto tʉoĩa bojori bʉja yʉ. Ito bajiri goda wacʉ ya yʉ yiado bajia yʉre yʉ ya ʉsijʉ. Ado tujaya mʉa maji. Canimenati yʉre bocati ñama mʉa, yiyijʉ Jesús ĩna ʉdiarãre. 35Ito yicõri ĩna riojʉa sõjʉa bʉsacã wayijʉ Jesús. Ito wacõri ĩ ya rio sitajʉ muqueacõri Diore bʉsi ñayijʉ ĩ. Quenabeto junirise ĩre rẽtabititoni Diore seniyijʉ Jesús. 36Diore bʉsigʉ ado bajiro yiyijʉ Jesús: —‍Cʉna, ñejʉa mʉ yi masibiti manoja. Ito bajiri yʉ tõbʉjabe yirocʉ, mʉ yʉre ejabʉare ãmoa yʉ. Ito bajibojarocati yʉ ãmoro bajiro meje mʉ yija quena. Mʉ ãmoro bajirojʉa mʉ yija quena, yiyijʉ Jesús Diore. 37Diore bʉsi tĩocõri tʉdi wayijʉ Jesús ĩna ʉdiarã tʉjʉ. Ĩna caniroca ejayijʉ Jesús. Ito ĩna bajija ticõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús Pedrore: —‍Simón, ¿canigʉ̃ yati mʉ? Coji cõrecõ, ¿tirʉ̃nʉ sẽobeati mʉa? 38Canibesa. Queno ti ñaña mʉa. Ito yicõri Diore seniña, mʉa ñeñaro yibe yirona. Mʉa ya ʉsijʉama queno tʉoĩarã ñabojarãti, mʉa ya rujʉna queno yi masibea mʉa, yiyijʉ Jesús Pedro mesare. 39Ito yija Diore bʉsirocʉ wayijʉ Jesús mʉcana. Ĩ senisʉoado bajiroti gotiyijʉ Jesús Diore mʉcana. 40Diore bʉsi tĩocõri tʉdi wayijʉ Jesús ĩna tʉjʉ mʉcana. Ĩnare wʉjo bʉto jeobʉajare canicoayijarã ĩna. Ito bajiri ĩna caniroca ti bʉjayijʉ Jesús ĩnare. Yujicõri bʉto Jesure bojo tiyijarã ĩna. Ito bajiri ĩre cʉdi masibisijarã ĩna. 41Jʉaji Diore bʉsicõri mʉcana Diore bʉsigʉ wayijʉ Jesús. Ito yija bero tʉdi wayijʉ ĩna tʉ mʉcana: —‍¿Cani tujarã yati mʉa maji? Itocõ caniña mʉa. Yʉre ĩna ñiaroti rʉmʉ ejacoajʉ ĩja. Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Ñeñara masa yʉre ñiajaro yirocʉ gotiri masʉ ejacoami ĩja. 42Ita. Wʉmʉña. Wato. Gãjerã yʉre ñiatoni gotiri masʉ ejacoami, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 43Jesús ĩ bʉsiroca riti ejayijʉ Judas. Jesús rãca riasotigʉ ñayijʉ Judas, jʉa gʉbojeno ñagʉ̃. Judas rãca masa jãjarã wadiyijarã. Sarera jãi rʉcocõri, yucʉ rʉcocõri wadiyijarã ĩna. Ĩnare cõayijarã paia ʉjarã, judio masa rotirise riasori masa, ito yicõri bʉcʉrã cʉni. 44Judas Jesure ĩna ñiarotire gotiyijʉ ĩnare: —‍Ado bajiro Jesure ĩogʉ̃ yigʉja yʉ mʉare. Recoti yʉ usugʉ ĩ ñagʉ̃ yiguĩji. Ĩre yʉ ĩoja bero queno ñiama mʉa, mʉare ĩ rudibe yirona, yiyijʉ Judas. 45Ito ejacõri Jesús tʉ eja rʉ̃gʉ̃yijʉ Judas. Ito yicõri Jesure ado bajiro yiyijʉ ĩ: —‍¿Ñati yʉre Riasogʉ mʉ? yi ejayijʉ Judas. Ito yicõri Jesure usuyijʉ ĩ. 46Ito ĩ yija ticõri, ĩna ya ãmona Jesure ãmi wayijarã ĩna, ĩ rudibe yirona. 47Ito tʉ rʉ̃gõgʉ̃ ĩ ya sarera jãi tʉ̃awea ãmiyijʉ. Ito yicõri paia ʉjʉre moa ĩsiri masʉre ĩ ya gãmoro jatayijʉ ĩ. 48Ito bajiro ĩ yija ticõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús masare: —‍¿Sarera jãi rʉcocõri, yucʉ rʉcocõri yʉre ñiarã wadiri mʉa? ¿Yʉ riniri masʉ meje ñabojarocati, “Riniri masʉ ñaguĩji”, yirona yʉre ñiarã wadiri mʉa? 49Co rʉmʉ rʉyabeto Dios ya wijʉ mʉa wato ñasotibʉ yʉ, mʉare riasogʉ. Ito yʉ ñabojarocati yʉre ñiabiticʉ mʉa maji. Mʉa yʉre ñiaja, Dios oca tuti gotiado bajiro rẽta yʉre, yiyijʉ Jesús ĩnare. 50Ito yija Jesure ĩna ñiaja ticõri, ĩ rãca riasotiri masa ñarocõti rudi batecoayijarã ĩna ĩja. 51Sĩgʉ̃ mamʉ ĩna Jesure ãmi warocati sʉya wayijʉ ĩnare. Saya jãina riti gũmayijʉ ĩ. Ito ĩ ñaroca ĩre ñiabojayijarã itijʉ ñarã. 52Ito bajibojarocati saya jidi queocõri ñe macʉti ũmaquedi wayijʉ ĩ. 53Ito yija paia ʉjʉ ñasagʉ ya wijʉ Jesure ãmi wayijarã ĩna. Ito bajiro yicõri minijuayijarã paia ʉjarã ñarocõti. Judio masa rotirise riasori masa, bʉcʉrã cʉni minijuayijarã ĩna. 54Pedro sõjʉ bʉsajʉ sʉyayijʉ ĩnare güigʉ. Paia ʉjʉ ñasagʉ ya wi ñari tũcũro ejayijʉ ĩ. Itojʉ ejacõri tujacoayijʉ Pedro ĩja Dios ya wi coderi masa rãca. Ito yicõri ĩna rãca jea sumayijʉ ĩ. 55Ito bero paia ʉjarã ito yicõri ʉjarã ñasarã cʉni Jesure sĩa ãmoyijarã ĩna. Ito bajiri, “Ado bajiro ñeñaro yami Jesús”, yi rʉo gotironare ãmabojayijarã ĩna. No yi bʉja masibisijarã ĩna. 56“Adi seti ña Jesure”, jãjarã ĩna yi rʉobojarocati sĩgʉ̃ tʉoĩaro bajiro meje tʉoĩa bʉsiyijarã ĩna. 57Coriarã wʉmʉ rʉ̃gõcõri bʉsi tudiyijarã Jesure: 58—‍Ĩ bʉsija tʉobʉ gʉa: “Dios ya wi masa menira wi jana batecõcʉja yʉ. Ito bajibojarocati ʉdia rʉmʉ beroti mʉcana iti wire jõrojocʉja yʉ, masa menire gaye meje”, yimi Jesús, yiyijarã ĩna. 59Ito bajibojarãti sĩgʉ̃re bajiro meje tʉoĩayijarã ĩna. 60Ito yija paia ʉjʉ wʉmʉ rʉ̃gʉ̃yijʉ ĩna wato. Ito yicõri Jesure seniĩayijʉ ĩ: —‍¿Cʉdibeati mʉ? ¿Ñeonire mʉre bʉsituati ĩna? yiyijʉ paia ʉjʉ Jesure. 61Ito bajiro ĩ yibojarocati itire cʉdibisijʉ Jesús. Cʉdibicʉti tujayijʉ ĩ. Ito bajiri mʉcana tʉdi seniĩayijʉ paia ʉjʉ ĩre: —‍¿Mʉti ñati Cristo, Dios Macʉ? yiyijʉ ĩ Jesure. 62Ito ĩ yija tʉocõri, ĩre cʉdiyijʉ Jesús ĩja: —‍Aʉ, ĩti ña yʉ, yiyijʉ Jesús. Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Ija Dios rãca ĩ ya riojocadʉja yʉ rujija tirã yirãji mʉa. Yʉ Jacʉ Dios rãca ũmacʉ̃jʉ ide bueri rãca gʉa ruji wadija tirã yirãji mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 63Jesús ito ĩ yija tʉocõri, ĩmasiti ĩ ya yutabuju ñigãyijʉ paia ʉjʉ. Ĩ junisinirisere ĩorocʉ ito bajiro yiyijʉ ĩ. Ito yicõri ado bajiro yiyijʉ ĩ: —‍Gãjerã Jesure tore tʉo ãmobea yʉ ĩja. 64Mʉa cʉni tʉobʉ Diore Jesús ñeñaro ĩ yirise. Ito bajiri, ¿no bajiro ãmoati mʉa? yiyijʉ paia ʉjʉ masare. Ito bajiro ĩ yija tʉocõri: “Ĩre sĩarʉja mani”, yi jediyijarã masa. 65Ito yija coriarã Jesure go ide eobate guyijarã ĩna. Ito yicõri Jesús ya cajea moabiacõri ĩre jayijarã ĩna. Ĩre jacõri ado bajiro seniĩayijarã ĩna: —‍¿Ñimʉ mʉre jari? Recoti mʉ tʉo masijama, “Ĩ yʉre jami”, yigʉ yigʉja mʉ, yi ajeyijarã ĩna Jesure. Dios ya wi coderi masa cʉni ĩ ya riojʉ jayijarã ĩna. 66Ito ĩna yiroca iti wi tʉ ñari tũcũrojʉ ñayijʉ Pedro. Ito ĩ ñaroca paia ʉjʉre moa ĩsiri maso ejayijo ĩ tʉ. 67Pedro jeame tʉ ĩ rujija ticõri, ĩre ti rʉ̃gõcoayijo iso. Ito bajiri ado bajiro yiyijo iso ĩre: —‍Mʉ cʉni Jesús Nazaret gagʉ rãca wa ucuyija mʉ, yiyijo iso Pedrore. 68Iso ito yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ ĩ: —‍Jesús rãca wa ucubiticʉ yʉ. Ĩre masibea yʉ. Mʉ bʉsirisere tʉo masibea yʉ, yiyijʉ Pedro isore. Ito yicõri sãjasʉora soje tʉjʉa budi wayijʉ ĩ. Ito ĩ bajiroca riti cara yujiyijʉ. 69Paia ʉjʉre moa ĩsiri maso mʉcana Pedrore ti bʉjacõri ado bajiro yiyijo itijʉ ñarãre: —‍Ãni ñami Jesús rãca riasotiri masʉ, yiyijʉ iso. 70Iso ito yija tʉocõri: “Ĩre masibea yʉ”, yiyijʉ Pedro mʉcana. Ito yija itijʉ ñari masa ado bajiro yiyijarã Pedrore: —‍Mʉti ña ĩna rãca gagʉ. Mʉ ña Galilea gagʉ. Ĩna bajiroti bʉsia mʉ cʉni, yiyijarã ĩna ĩre. 71Ito yija ado bajiro cʉdiyijʉ Pedro: —‍Jesure masibesacõa yʉ. Bʉgʉti yʉ yija yʉ ñeñaro tõbʉroca yijaro Dios, yiyijʉ ĩ. Ito mʉa bʉsigʉre masibea yʉ, yiyijʉ Pedro. 72Ito ĩ yirocati mʉcana tʉdi yujiyijʉ cara. Ĩ yujija tʉocõri, Jesús ĩ gotire tʉoĩa bʉjayijʉ Pedro: “Cara jʉaji ĩ yujiroto riojʉa ʉdiaji, ‘Jesure masibea yʉ’, yigʉ yigʉja mʉ”, Jesús ĩ gotire tʉoĩacõri bʉto otiyijʉ Pedro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\