SAN MARCOS 15

1Iti bususʉoroca paia ʉjarã, bʉcʉrã cʉni minijuayijarã. Ito yicõri judio masa rotirise riasori masa, ʉjarã ñasarã cʉni ñajediro minijuayijarã. Minijuacõri Jesure ãmo siacõri ĩre ãmi wayijarã Pilato tʉjʉ. 2Ĩ tʉ Jesure ĩna ãmi ejaroca ado bajiro seniĩayijʉ Pilato ĩre: —‍¿Mʉti ñati judio masa ʉjʉ? yiyijʉ Pilato Jesure. Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ Jesús ĩre: —‍Mʉ yiro roboti ña, yiyijʉ Jesús ĩre. 3Ito yija paia ʉjarã jaje oca meniyijarã Jesure. 4Ito bajiri mʉcana tʉdi seniĩayijʉ Pilato Jesure: —‍¿Cʉdibesacõati mʉ? ¿Masibeati mʉ, jeyaro mʉre oca menirã yama ĩna? yiyijʉ Pilato ĩre. 5Ĩ ito yibojarocati ĩre cʉdibisijʉ Jesús. Ĩ cʉdibeja ticõri, bʉto tʉoĩa ʉcayijʉ Pilato. 6Masa ĩna basa ñaroca riti ado bajiro yisotiyijʉ Pilato. Sĩgʉ̃ tubiara wijʉ ñagʉ̃re masa ĩna bucõa rotija, ĩre bucõayijʉ Pilato. 7Ito bajiro ĩna yi ñari rʉmʉ tubiara wijʉ sĩgʉ̃ ñayijʉ Barrabás wame cʉtigʉ. Masa sĩagoana rãca tubiara wijʉ ñayijʉ Barrabás. Oca riawʉsacõri masa sĩana ñayijarã Barrabás mesa. 8Ito yija judio masa ejacõri Pilatore ado bajiro yiyijarã ĩna: —‍Mʉ yisotiro bajiro, sĩgʉ̃re mʉ bucõare ãmoa gʉa, yiyijarã ĩna ĩre. 9Ito yija Pilato cʉdiyijʉ ĩnare: —‍¿Ñimʉre yʉ bucõare ãmoati mʉa? ¿Judio masa ʉjʉre yʉ bucõare ãmoati mʉa? yiyijʉ Pilato. 10Jesure riti masa jãjarã ĩna tʉo sʉyaja ticõri, bʉto junisiniyijarã paia ʉjarã. “Gʉajʉare riti ĩna tʉo sʉyaja quena”, yirona bʉto junisiniyijarã ĩna Jesure. Ito bajiri ĩre ti terã Pilatore ĩsiyijarã ĩna. Ito bajiro ĩna yija tʉo masicõyijʉ Pilato. 11Paia ʉjarã oca sẽoro masare bʉsiyijarã. Ito yicõri ado bajiro ĩnare gotiyijarã: “Pilatore seniteña, Barrabásre ĩ bucõatoni”, yiyijarã ĩna. 12Ito yija Pilato seniĩayijʉ masare: —‍¿Ñe yʉ yire ãmoati mʉa, “Judio masa ʉjʉ ñami”, mʉa yigʉre? yiyijʉ Pilato masare. 13Ito ĩ yija tʉocõri, awasã cʉdiyijarã ĩna: —‍Yucʉtẽojʉ ĩre jaju sĩaña, yiyijarã ĩna. 14Ĩna ito yija tʉocõri: —‍¿Ñe ñeñarise yicati ãni? yiyijʉ Pilato masare. Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, mʉcana tʉdi awasã cʉdiyijarã masa: —‍Yucʉtẽojʉ ĩre jaju sĩaña, yiyijarã ĩna. 15Ito yija masa rãca queno ña ãmogʉ̃ Barrabásre bucõacõyijʉ Pilato ĩja. Ito yicõri, “Jesure bajeya mʉa”, yi rotiyijʉ ĩ ya moari masare. Ĩna baje tĩoroca masare ĩsiyijʉ Pilato, Jesure ĩna jaju sĩatoni. 16Ito bajiri surara ãmi wayijarã Jesure iti sita gagʉ ʉjʉ ya wi totijʉ. Ito yicõri surara ʉjarã ñarocõti minijuayijarã iti wijʉ. 17Iti wi totijʉ ñacõri Jesure saya sũa ñiro sãyijarã ĩna, ʉjʉ ĩ sãñaro bajiro. Ito yicõri jota bedo seara bedo ĩre jeoyijarã ĩre. 18Ito yicõri ado bajiro Jesure tudi ajeyijarã ĩna: —‍Judio masa ʉjʉ ña mʉ. Gʉa bero catiba, yiyijarã ĩna Jesure. 19Ito yicõri ĩ ya rijogajʉ yucʉna ĩre jayijarã. Ito yicõri ĩre go ide eobate guyijarã. Ĩ riojo rijomunigãna ñini rũjũcõri ado bajiro ĩre aja tudiyijarã ĩna: “Mʉ ña ʉjʉ ñasagʉ”, yi aja tudiyijarã ĩna Jesure. 20Ĩre aja tudi tĩocõri ĩ ya yutabuju sũaro ruayijarã ĩna. Ruagocõri mʉcana ĩ sãñasʉoadoti tʉdi sãyijarã ĩna mʉcana. Ito yicõri Jesure yucʉtẽojʉ jajʉ sĩarona ĩre tʉ̃a wayijarã ĩna ĩja. 21Jesure ĩna tʉ̃a waroca ĩna tʉ ejayijʉ Simón wame cʉtigʉ. Cirene cʉto gagʉ ñayijʉ ĩ. Alejandro, ito yicõri Rufo jacʉ ñayijʉ ĩ. Jesús tʉ Simón ĩ rẽta waroca ĩ ya yucʉtẽore gaja rotiyijarã surara ĩre. 22Ito yija Jesure ãmi wayijarã Gólgota wame cʉtiri tʉriajʉ. “Rijoga gõa”, yireoni ña iti Gólgota yire. 23Itojʉ ejacõri Jesure ʉyé ide, mirra ʉco wʉsaro ĩre iobojayijarã ĩna. Itire idibisijʉ Jesús. 24Ito yija Jesure yucʉtẽojʉ jaju wõyijarã ĩna. Ĩ ya ãmo ito yicõri ĩ ya gʉbore cʉni jajuyijarã come wacana. Jesús ya yutabujure ãmorã ado bajiro yiyijarã ĩna: “Ñimʉjʉa Jesús ya yutabuju ĩ bʉjaja tiana mani”, yirona gʉ̃ta ajerina rea ajeyijarã surara. Ito bajiro yi ajecõri, ĩ ya yutabujuri gãmeri batoyijarã ĩna ĩja. 25Busuri bʉsa nueve tujarocacõ Jesure jajuyijarã ĩna. 26Jesús ya rijoga weca cumu jãi ucara jãi wõyijarã ĩna. “Ãni ñami judio masa ʉjʉ”, yi ucare ñayijʉ iti jãijʉ. “Iti waja seti ña ĩre”, yireoni ñayijʉ ito uca wõre. 27Jesús rãca cocati jʉ̃arã riniri masare jajuyijarã ĩna. Sĩgʉ̃ Jesús ya riojocadʉja ñayijʉ, gãji ĩ ya gãcodʉjajʉa. 28Ito iti bajija Dios oca tuti iti gotiro bajiroti rẽtacoayijʉ: “Ñeñaro yirã rãca ñacõri, ĩ cʉni ñeñaro yigʉ ñaguĩji”, yirã yirãji masa, yi ucare ñayijʉ Dios oca tutijʉ. 29Itijʉ gãna Jesús tʉ rẽta warãti ĩre aja tudiyijarã ĩna: —‍“Dios ya wire jana batecõcʉja yʉ. Ito yicõri ʉdia rʉmʉ bero mʉcana jõrojocʉja yʉ”, yibojacʉ mʉ, yiyijarã masa Jesure. 30Mʉmasiti masoña. Ito yicõri yucʉtẽojʉ wãñagʉ̃ ruji waya mʉ, yiyijarã ĩna Jesure, ĩre aja tudirã. 31Paia ʉjarã, judio masa rotirise riasori masa cʉni ito bajiroti aja tudiyijarã ĩna Jesure: —‍Gãjerãre masobojagʉti ĩmasiti maso masibeami ĩ, yiyijarã ĩna. 32Cristo, Israel sita gãna ʉjʉ mʉ ñaja, ruji masigʉ̃ yigʉja mʉ. Yucʉtẽojʉ mʉ rujija ti ãmoa gʉa. Mʉ rujija ticõri, “Cristo ña mʉ”, yiana gʉa, yiyijarã ĩna Jesure. Jesús rãca cocati yucʉtẽojʉ jaju ecoana cʉni aja tudiyijarã ĩre. 33Ʉ̃mʉa gʉdareco ñaroca macãrʉcʉ̃ro ñarocõti rãitĩacoayijʉ ĩja. Yoari rãitĩayijʉ iti. Ñamicajʉa bʉsa tres ñaroca itocõ busuyijʉ mʉcana. 34Itocõ tʉjarocati bʉto awasãyijʉ Jesús ĩ ocana: —‍Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? yiyijʉ Jesús. “Dios yʉ Jacʉ, ¿no yija yʉre wagoati mʉ?” yireoni ñayijʉ iti ĩ ocana. 35Coriarã ito ña coderã ĩ awasãja tʉocõri, ado bajiro yiyijarã ĩna: —‍Tʉoya mʉa. Diore goti ĩsiri masʉ Elías wame cʉtigʉre jigʉ yirʉ ĩ, yiyijarã ĩna. 36Ito yija sĩgʉ̃ ito ñagʉ̃ ũmaquedi wayijʉ Jesús tʉjʉa. Ito yicõri ide udi ãmirisena ʉyé ide jiare weoyijʉ. Ito yicõri ĩre itojʉ ñutubojayijʉ yucʉgʉna, Jesús ya rise tʉjʉ ĩ mimitoni. Idibisijʉ Jesús. Ito yija Jesure ado bajiro yiyijʉ ĩ: —‍Yuya maji. Diore goti ĩsiri masʉ Elías mʉre ĩ rujioja tiana gʉa, yiyijʉ ĩ Jesure. 37Ito ĩ yija bero oca sẽoro awasãyijʉ Jesús. Ito awasãcõri ʉsi jedicoayijʉ ĩ ĩja. 38Ĩ ʉsi jedirocati Dios ya wi saya webʉtiro, wi gʉdareco yobiado ũmacʉ̃jʉana ñigã ruji wadicõri jacajʉ ñigã ruji ejacoayijʉ. 39Co dʉjamocõ masacõ surara ʉjʉ Jesús riojo ñagʉ̃ ĩ ʉsi jedija ticõri, ado bajiro yiyijʉ ĩ: —‍Dios Macʉguti ñabojañi ãni, yiyijʉ surara ʉjʉ. 40Sõjʉ bʉsa ti ñayijarã romia cʉni, Jesús ĩ godaja. Ĩna wato ñayijarã María Magdalena, María Santiago mesa jaco, ito yicõri Salomé wame cʉtigo cʉni. Sõjʉ bʉsa ti ñayijarã ĩna. 41Galilea wame cʉtiri cʉtojʉ Jesús ĩ ña ucuroca ĩre ejabʉagoana ñayijarã ĩna. Gãjerã romia Jerusalénjʉ Jesure sʉya ejagoana ĩ godaja ti ñayijarã ĩna cʉni. 42Ito yija judio masa moasʉsari rʉmʉ rãiocoayijʉ. Iti rʉmʉ ñayijʉ tujacãra rʉmʉ riojʉa ĩna queno yuri rʉmʉ. 43Ito yiroca ejayijʉ José Arimatea gagʉ. Ĩ José ñayijʉ ñasarã rãca ñagʉ̃. Diore tʉorʉ̃nʉrãre ĩ miojuroti rʉmʉ bocati ñayijʉ ĩ cʉni. Ito yija oca sẽoro sãja wacõri Pilatore Jesús ya rujʉre seniyijʉ ĩ. 44Ito ĩ yija tʉocõri, “Agʉ, ¿no yija yoari mejeti ʉsi jediati ĩ?” yi tʉoĩayijʉ Pilato. Ito bajiri surara ʉjʉre jiyijʉ Pilato: “¿Riti bajiati?” yirocʉ. 45“Riti ña”, surara ʉjʉ ĩ yija tʉocõri, Jesús ya rujʉre ãmi rotiyijʉ ĩ Josére. 46Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, Jesús ya rujʉre gũmarocʉ saya coro waja yiyijʉ José. Ito yicõri Jesús ya rujʉre rujiogʉ wayijʉ ĩja. Ĩre rujio tĩocõri ĩre gũmayijʉ José. Ito yicõri gʉ̃ta totijʉ masari cumajʉ Jesús ya rujʉre yujeyijʉ José. Ito yicõri gʉ̃ta jãi jaja jãina tubiayijʉ masari cuma sojere. 47María Magdalena, María José jaco cʉni tiyijarã Jesure ĩna yujerajʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\