SAN MARCOS 16

1Tujacãra rʉmʉ rãiocũro ñaroca María Magdalena, María Santiago jaco ito yicõri Salomé wame cʉtigo cʉni ĩna ʉdiarã sʉtirise queno sʉti quenarise waja gãmeyijarã ĩna Jesús ya rujʉre turona. 2Tujacãra rʉmʉ busuri jĩjʉ wayijarã ĩna Jesús ya masari cumajʉ. Ũmacañi joejearijʉ ejayijarã ĩna. 3Ito yicõri ĩnamasiti bʉsiyijarã: —‍Jesús ya masiri cuma gʉ̃tagã tubiado, ¿Ñimʉ manire ãmigo ĩsigʉ̃ yiguĩjida? yi bʉsi wayijarã ĩna. 4Ito ejacõri ĩna tija gʉ̃tagã jajoca ĩna biabojaraga mañijʉ ĩja. Iti ñarajʉ meje ñayijʉ itiga ĩja. 5Gʉ̃tagã manija ticõri, sãjayijarã ĩna. Ito sãja wacõri ĩna ti ñucaja riojocadʉja sĩgʉ̃ mamʉ yutabuju botiro sãñacõri rujiyijʉ. Ĩre ticõri ʉcayijarã ĩna romia. 6Ĩna ʉcaja ticõri, ado bajiro ĩnare gotiyijʉ ĩ: —‍Ʉcabesa mʉa. Jesús Nazaret gagʉ mʉa ãmagʉ̃ yucʉtẽojʉ ĩna jajurʉ mami. Ĩ godaja bero tʉdi caticoami. Ito bajiri mami ado. Tiya mʉa ado ĩre ĩna cũgorajʉ, yiyijʉ ĩ ĩnare. 7Wasa. Ĩ rãca riasotigoanare gotitẽña. Pedrore cʉni gotiba, yiyijʉ ĩ. Ado bajiro mʉa gotija quena: “Jesús mʉa riojʉajʉ Galileajʉ ejagʉ yiguĩji. Itojʉ ĩre tirã yirãji mʉa. Ĩ gotiado bajiroti itojʉ ĩre ti bʉjarã yirãji mʉa”, yi gotiba mʉa ĩnare, yiyijʉ ĩ. 8Ito ĩ yija tʉocõri, rudi budi wayijarã romia. Queno budi yire mejeti, nʉrʉo budi wayijarã ĩna, ʉcarã. Ito bajija ticõri, güirã gãjerãre goti bato yibisijarã ĩna. 9Semana gaye ñasʉori rʉmʉ busuri jĩjʉ mʉcana tʉdi caticõri María Magdalenare cajero goaĩoyijʉ Jesús. Jʉa ãmojeno rʉ̃mʉ́a budigoro ñayijʉ iso. 10Jesús ĩ tʉdi catija ticõri, ĩ rãca riasotigoanare gotigo wayijo iso, ĩna oti bojori bʉjabe yiroco. 11Ĩna tʉ ejacõri ado bajiro yiyijo iso: “Mʉcana catiami Jesús. Ĩre tibʉ yʉ”, yibojayijo iso ĩnare. Iso gotija tʉobojarãti, “Riti gotiamo”, yi tʉorʉ̃nʉbisijarã ĩna. 12Ito yija bero weseca ĩna wa ucuroca ĩ rãca riasotigoana jʉ̃arãre goaĩoyijʉ Jesús. Gajero bajigʉ ñacõri, ĩnare goaĩoyijʉ Jesús. Ito bajiri cajero ĩre ti masibisijarã ĩna maji. 13Yoa bʉsari, “Ĩti ñami Jesús”, yi ti masicõri, tʉdi wayijarã ĩna gãjerã Jesús rãca riasotigoanare gotirã warã. Ĩna gotibojarocati ĩnare tʉorʉ̃nʉbisijarã ĩna cʉni. 14Ito yija bero co rʉmʉ ĩ rãca riasotigoana once ñarã ĩna ba rujiroca ĩnare goaĩayijʉ Jesús: “¿No yija gãjerã yʉre tigoanare tʉobeati mʉa? Mʉa ya ʉsijʉ tʉo ãmobea mʉa”, yi tudiyijʉ Jesús ĩnare. 15—‍Wasa, masa jeyarore Dios oca goti ucuba. “Ĩre tʉorʉ̃nʉrãre masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yire gaye riaso ucuba mʉa. 16No Diore tʉorʉ̃nʉcõri, idé gu ecorʉti godabiquĩji. Catitĩñagʉ̃ yiguĩji. Ito bajibojarocati no yʉre tʉorʉ̃nʉbicʉama ĩ ñeñaro yirise waja ñaro ya ĩre. Ito bajiri jeame ʉ̃jʉrojʉ ĩre cõagʉ̃ yiguĩji Dios, yiyijʉ Jesús. 17Yʉre tʉorʉ̃nʉrãre ti masirã yirãji mʉa. Ado bajiro yirã yirãji ĩna. Yʉre tʉorʉ̃nʉcõri yʉ masirisena sʉoriti rʉ̃mʉ́are bucõarã yirãji ĩna. Ĩna masibiti oca ñabojareti bʉsirã yirãji ĩna. 18Ãñare ĩna ñiabojaja, ito yicõri ide junirisere ĩna idibojaja cʉni ĩnare junibetoja. Diore bʉsicõri cõrãre ãmo moa jeorã yirãji. Ito ĩna yirocati tujarã yirãji masa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 19Iti ĩ bʉsija bero macãrʉcʉ̃rojʉ mani Ʉjʉ Jesure ãmi mʉja wayijʉ Dios. Ito bajiri Dios ĩ riojocadʉjajʉ rujiyijʉ Jesús. 20Ito ĩ mʉjaja bero masa ñajedirore Dios oca goti ucurã wayijarã ĩna ĩja. Ito bajiro ĩna goti ucuja ticõri, Jesumasiti ĩnare ejabʉayijʉ ĩ. Masa ĩnare queno tʉorʉ̃nʉjaro yirocʉ, ĩ rãca riasotigoanare ejabʉayijʉ Jesús. Ito bajiri ĩ ejabʉarisena tiyamani masare ĩoyijarã ĩna cʉni. Itocõti ña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\