SAN MARCOS 6

1Iti cʉtore budi wayijʉ Jesús. Budi wacõri ĩ ya cʉto ñasarijʉ ejayijʉ Nazaret wame cʉtirojʉ. Ĩ rãca riasotirã cʉni wayijarã ĩ rãca. 2Ito bajiri tujacãra rʉmʉ ñaroca masare riasosʉoyijʉ Jesús minijuara wijʉ. Ĩre tʉocõri, “Bʉto masigʉ̃ ñami ĩ”, yirona ʉcayijarã ĩna. Ito bajiri ado bajiro yiyijarã masa Jesure tʉocõri: —‍¿No bajicõri bʉto tʉo masiati ãni? ¿Ñimʉ ĩre riasoyijari? ¿No bajicõri ĩ bʉto tʉo masirise ñati ĩre? Ĩmasiti guijoro bajiami. Cõrãre ĩ moaĩarocati ñarise rẽtacoajʉ, yiyijarã ĩna Jesús ya cʉto gãna. 3Gaje ado bajiro yiyijarã ĩna: Ĩti ñami adojʉ yucʉ yijeri masʉ. María macʉ ñami ĩ. Ito yicõri Santiago, José, Judas, Simón mesa rĩjorʉ ñami ĩ. Ĩ ocabajirã romia cʉni ado gãna ñama ĩna, yiyijarã Jesús ya cʉto gãna. Ito bajiro ĩna yija tʉocõri, Jesure boca ãmibisijarã ĩna. 4Ito ĩna yibojarocati ĩnare bʉsiyijʉ Jesús: —‍Diore goti ĩsiri masʉre rʉ̃cʉbʉorã yirãji masa jeyaro. Ito bajibojarocati ĩ ya cʉto gãna, ĩ ñarã, ĩ ya wi gãna cʉni rʉ̃cʉbʉomenaji ĩna. Ĩ ñarã ĩre tʉomenaji ĩna, yiyijʉ Jesús. 5Ito bajiri Jesure ĩna tʉobejare tiyamani yi ĩoado mañijʉ Jesús. Ito bajibojarocati coriarãre ãmo moa jeocõri ĩna ñarise rẽtoyijʉ Jesús, jãjarãre meje. 6Ĩ ñarã ĩre ĩna tʉorʉ̃nʉbeja ticõri, “Ayu, ¿no yirã tʉorʉ̃nʉbeati ĩna?” yi tʉoĩayijʉ Jesús. Ito yija gaje cʉtorijʉ wayijʉ Jesús masare riaso ucugʉ wacʉ. 7Ĩ rãca riasotirãre ji wayijʉ Jesús. Jʉa gʉbojeno ʉ̃mʉa ñayijarã ĩna. Gãjerãre riasojaro yirocʉ, ĩnare cõayijʉ Jesús. Co cʉto rʉyabeto jʉ̃arã riti cõayijʉ Jesús ĩnare. Ito yicõri ĩ masirise jidicãyijʉ Jesús ĩnare, “Rʉ̃mʉ́are bucõama mʉa cʉni”, yirocʉ. 8Ito yicõri ĩ rãca riasotirãre ado bajiro rotiyijʉ Jesús: “Mʉa goti ucurã waja mʉa ya gajeoni ãmi wa yibesa. Najuro, tura baju, niyerure cʉni ãmi wa yibesa. Tueragʉ riti ãmi wasa, mʉa bogaja itigʉna tue waja. 9Gʉboco sãñacõri, yutabuju co bujuti sãña wasa. Mʉa sãñarise riti ãmi wasa”, yi rotiyijʉ Jesús ĩnare. 10Gaje ado bajiro ĩnare rotiyijʉ Jesús: —‍Cʉtori mʉa goti ucurã waja, mʉa ejari wi co witi ñacõama. Gaje wi, gaje wi wabeja. Gaje cʉtojʉ warã riti warã yirãji mʉa. 11Gaje cʉtori mʉa waja, masa mʉare cʉdibeja, Dios oca ĩna tʉo ãmobeja, itocõti ĩnare jidicãma. Ĩnare jidicãcõri ado bajiro yiba. Mʉa ya gʉbojʉ sita wãrisere ja bateba ĩna ñarijʉre warã. Ito bajiro mʉa yija ticõri: “Bʉjato ya mani ĩnare. Queno yibea mani ĩnare”, yi tʉoĩarã yirãji ĩna, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 12Jesús ĩ gotirere tʉocõri masare gotirona wayijarã ĩna: “Ñeñaro mʉa yirise jidicãcõri Diore tʉorʉ̃nʉña”, yiyijarã ĩna masare. 13Masare ĩna ya ʉsijʉ rʉ̃mʉ́a sãñanare, rʉ̃mʉ́are bucõayijarã ĩna. Ñarise cõrã jãjarãre ʉ́ye jio guyijarã ĩna. Ito bajiro yicõri ĩna ñarisere rẽtoyijarã ĩna. 14Masa jeyaro bʉsiyijarã Jesús ĩ masiro robo ĩ yire gaye. Masa ĩna bʉsire tʉocõri iti cʉto gagʉ ʉjʉ Herodes cʉni, masiyijʉ Jesús ĩ masiro robo ĩ yire gaye. Itire oca tʉocõri ado bajiro bʉsiyijʉ Herodes: —‍Juan masare idé guri masʉ ñaguĩji mʉcana, yiyijʉ ĩ. Mʉcana tujacõri ĩ masiro robo ĩ yirisere yiguĩji, yiyijʉ Herodes. 15Gãjerãma ado bajiro yiyijarã: —‍Diore goti ĩsiri masʉ Elías ñayorʉ ñaguĩji mʉcana, yiyijarã ĩna. Ito ĩna yibojarocati gãjerã ado bajiro yiyijarã mʉcana: —‍Diore goti ĩsiri masʉ jane mejejʉ ñayorʉ ñaguĩji gajea, yiyijarã ĩna. 16Ito bajiro masa ĩna bʉsija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ Herodes: —‍Juan ñaguĩji gajea. “Iti rʉmʉjʉ ĩ ya rijoga jatatẽña ĩre”, yicʉ yʉ. Iti rʉmʉ yʉ sĩa rotija bero mʉcana tʉdi tujacõaguĩji gajea, yiyijʉ Herodes. 17- 18Juan ĩ sĩa ecoroto riojʉa, ado bajiro Herodesre bʉsi tudiyijʉ ĩ: —‍Mʉ ocabaji Felipe manojore rʉcobesa mʉ. Ito bajiro yibitirʉja mʉ, yiyijʉ Juan Herodesre. Felipe manojo ñabojaro Herodías wame cʉtiyijo iso. Herodes bʉto ãmoyijʉ isore. Ito bajiri Juan ito bajiro ĩ yija tʉocõri, ĩre ñia rotiyijʉ Herodes ĩ ya surarare, ĩre ĩna tubiatoni. 19Ito bajiro Juan ĩ bʉsija tʉocõri, Herodías bʉto tʉo tudiyijo ĩre. Ĩre sĩa ãmobojayijo iso. No bajiro ĩre sĩa masia mañijʉ isore. 20Quenarise riti tʉoĩagʉ̃ ñayijʉ Juan. Ito yicõri queno ʉsi cʉtigʉ ñayijʉ ĩ, Dios ĩ tija. Itire ticõri Juanre queno rʉ̃cʉbʉoyijʉ Herodes. Ito bajiri Juanre camotayijʉ ĩ, Herodías sĩame yirocʉ. Juan ĩ bʉsirisere tʉo oca jaibojagʉti ĩre bʉto tʉo wanʉyijʉ Herodes. 21Co rʉmʉ ĩ ñara rodo gãni biajare basa meni rotiyijʉ Herodes. Ĩ ya moari masa ʉjarã rãca, ito yicõri surara ʉjarã rãca, Galilea ñari masa rãca cʉni ĩna rãca basa meniyijʉ Herodes. Ĩna basa wijari rʉmʉ Juanre sĩaroco tʉoĩacõyijo Herodías. 22Iso maco ĩnare basa ĩoyijo ĩna wanʉtoni. “Quenoguti yʉre basa ĩoamo iso”, yi tʉoĩayijʉ Herodes. Ito bajiri ado bajiro yiyijʉ isore: —‍¿Ñe mʉre ĩsigʉ̃ti yʉ mʉ basare waja? Mʉ ãmorise yʉre seniña. 23Mʉ senija yʉ gajeoni rʉcorise gʉdarecona mʉre ĩsicʉja yʉ. Adi cʉto gagʉ ʉjʉ ñacõri, mʉ senija gʉdarecona ĩsicʉja yʉ. Bʉgʉ meje ya yʉ adire. Ri ya yʉ, yiyijʉ Herodes Herodías macore. 24Ito ĩ yija tʉocõri, iso jacore seniĩagõ wayijo iso: —‍¿Ñe gajeoni ĩre senigõti yʉ, cana? yiyijo iso. Ito yija: —‍“Juan masare idé guri masʉ ya rijogare ãmoa yʉ”, yiba Herodesre, yiyijo Herodías iso macore. 25Ito bajiro jaco gotija tʉocõri, ʉsirio wayijo iso ʉjʉ Herodes tʉjʉ. Ĩre ado bajiro gotiyijo iso: —‍Adocãtati Juan ya rijoga ãmoa yʉ. Somotẽrona jeocõri yʉre ĩsiña, yiyijo iso ĩre. 26Ito yija Herodes bʉto bojori bʉjayijʉ itire tʉocõri. Juanre sĩa ãmobitibojayijʉ ĩ. Ito yicõri isore maño ãmobisijʉ ĩ. Masa ĩna tiro riojo, “Mʉ ãmoriseti mʉre ĩsicʉja”, ĩ yicãre ñajare, iso seniro bajiroti ĩsiyijʉ ĩ isore. 27Ito bajiri Juanre sĩa ãmobitibojagʉti, ejori oca ĩ ya moari masʉre Juanre rijoga jata rotiyijʉ Herodes. Ito bajiro ĩ rotija tʉocõri, tubiara wi wayijʉ Juan ya rijoga jatagʉ wacʉ. 28Ito ejacõri Juan ya rijoga jata, somotẽrojʉ jeocõri ãmi wayijʉ ĩ. Ãmi wacõri basari masore ĩsiyijʉ ĩ. Isojʉ ĩja iso jacore ĩsiyijo. 29Juanre sĩare gaye tʉocõri, ĩ rãca riasotiana ĩ ya rujʉre ãmirã ejayijarã. Ito yicõri ĩre yujeyijarã ĩna ĩja. 30Mʉcana tʉdi ejacõri Jesús rãca minijuayijarã ĩ oca goti ucurã ejana. Ito bajiri ĩna riaso ucure gotiyijarã ĩna Jesure. Ĩna tiado bajiroti ñarocõti goti jeoyijarã ĩna Jesure. 31Jãjarã masa warãtibe, tʉdi warãtibe, yi ñayijarã masa. Ito bajiri Jesús ĩre sʉyarã cʉni ba ãmobojayijarã. Dijʉ barajaʉ mañijʉ ĩnare. Ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩ cũanare: —‍Ita, wato. Õ, masa ĩna manojʉ tujacãto mani, yiyijʉ Jesús ĩnare. 32Ito yija jajocana wayijʉ Jesús masa manojʉ. Ĩ cũana cʉni wayijarã ĩ rãca. 33Masa jãjarã tiyijarã ĩna waja. Jesús, ĩ cũanare cʉni ti masiyijarã masa. Ito bajiri ĩna wagoja ticõri, boejʉ ũmaquedi wayijarã masa. Jesús ĩ cũana rãca ĩna ejaroto riojʉajʉ ejayijarã masa, bʉto wacõri. 34Cumana ejacõri maja wacʉti jãjarã masare ti bʉjayijʉ Jesús. Oveja codegʉ mano bajiro bajiyijarã masa ĩ tija. Ito bajiri ĩnare ti maiyijʉ ĩ. Ito bajiri masare ti maicõri ĩnare riasosʉoyijʉ Jesús. 35Ñamicajʉ ñaroca Jesure bʉsirona ĩ tʉ ejayijarã ĩ rãca riasotirã. Ado bajiro yiyijarã ĩna: —‍Ñamicajʉ ñacoajʉ ĩja. Queno masa mama adore. 36Ito bajiri masa ĩna cʉtojʉ tʉdi wajaro. Õjʉ ĩna ñarojʉ bare gãme barã wajaro. Bare ma ado. Ito ñaroja, naju gãme barajʉ, yiyijarã ĩna Jesure. 37Ito yija ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Masare ecaya mʉa, yiyijʉ ĩ. Ito yija ĩja, ĩ rãca riasotirã ado bajiro ĩre seniĩayijarã ĩna: —‍¿Gʉa bare gãmerã warãjida, jairo waja rʉ̃cʉrisere? Masa jaijare najuro waja tĩjabea, yiyijarã ĩna Jesure. 38Ĩna ito yija tʉocõri, ado bajiro ĩnare seniĩayijʉ Jesús: —‍¿Nocõ naju rʉcoati mʉa? Titẽña maji, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. Itire ticõri ĩre gotiyijarã: —‍Co dʉjamocõ ña iti naju. Ito yicõri wai cʉni jʉ̃arã ñama, yiyijarã Jesure. 39Ito yija ado bajiro masare yiyijʉ Jesús: “Rujaria buri ruji wasa ta quenarise joejʉ”, yiyijʉ Jesús masare. 40Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, rujaria buri ruji wayijarã masa. Co bure ñayijarã cincuenta ñarã, gãjerã cien ñarã rujisosa wayijarã masa. 41Ito yija naju co dʉjamocõ ñarisere, wai jʉ̃arãre cʉni ãmi rʉcoyijʉ Jesús ĩ ya ãmona. Iti rʉcocõri macãrʉcʉ̃rojʉ ti mʉoyijʉ ĩ: “Queno ya Cʉna mʉ”, yiyijʉ Jesús Diore. Ito yicõri najuro wẽ jea batoyijʉ ĩja. Ito yicõri ĩ rãca riasotirãre ĩsiyijʉ Jesús. “Masare batoya”, yirocʉ ĩsiyijʉ Jesús. Wai jʉ̃arãre batoyijʉ Jesús masa ñarocõti ĩna batoni. 42Ito bajiri masa jeyaro bayijarã. Yaji quenaro ñayijarã masa ĩja iti bacõri. 43Ĩna yaji rẽtarisere jʉa gʉbojeno jiburijʉ miosã dajoyijarã ĩna ba rʉarisere. 44Jãjarã ñayijarã masa, najuro waire cʉni barã. Cinco milcõ ñayijarã ĩna ʉ̃mʉa. 45Ito yija ĩ rãca riasotirãre ado bajiro yiyijʉ Jesús: —‍Cuma sãjacõri sidʉja jẽa wasa. Itojʉ Betsaidajʉ yʉre yuba, yiyijʉ Jesús ĩnare. Ĩna jẽa waroca masare ware goti ñayijʉ Jesús. 46Ĩnare ware goticõri tʉriajʉ maja wayijʉ Jesús, Diore bʉsirocʉ. 47Rãiocũro itajura gʉdarecoti tʉjayijʉ cuma maji. Ito bajiri Jesuama itajura tʉnima rʉ̃gõcõri ti ñucayijʉ ĩnare. 48Jesús ĩ tija bʉto weabojayijarã ĩna. Mino bʉto iti wẽa tuojare josari wea wabojayijarã ĩna. Ito bajiri busucũro ide joena wacõri ĩna tʉ eja wayijʉ Jesús. Ito bajibojarocati ĩnare rẽta wacʉ bajiro eja wayijʉ ĩ. 49- 50Ide joe ĩ waja ticõri, bʉto awasãyijarã ĩna ʉcarã. “Masʉ wʉjo ñaguĩji”, yi tʉoĩayijarã ĩna. Ĩna ʉcaja ticõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús: —‍Oca sẽoña mʉa. Güibesa mʉa. Yʉti ña, yiyijʉ Jesús ĩnare. 51Itocõti ĩna rãca cumajʉ sãja ejacoayijʉ Jesús ĩja. Ĩ sãjarocati mino rẽtacoayijʉ. Ito bajiri bʉto ti ʉcayijarã ĩna itire. 52Bare jabetacãna jãjarã masare Jesús ĩ ecaja tibojarãti, “Dioti ñami ĩ”, yi masibisijarã ĩna maji. “Tiyamani ĩo masigʉ̃ ñami Jesús”, yi ãmobisijarã ĩna. Queno tʉo masibisijarã maji. 53Itajura jẽacõri Genesaret wame cʉtiri sitajʉ ejayijarã ĩna. Itojʉ cumare sia cũyijarã ĩna. 54Cuma ĩna sia majaroca Jesure ti masiyijarã masa itijʉ gãna. 55Jesure ticõri ʉsirio wayijarã gãjerãre gotirona. Ito yija cõrãre ĩna ya camana ãmi wayijarã Jesús tʉjʉa. 56No ĩ waro bajiroti jaibiti cʉto, jaja cʉtojʉ, wi manojʉ, majʉ cʉni cõrãre cũ yuyijarã ĩna, Jesús ĩ yisiotoni. Ĩ ya yutabuju gaja moaĩa ãmorã, ĩre josayijarã ĩna. Jesús ya yutabuju gaja moaĩanare riti ĩna ñarise cʉtirise rẽtacoayijʉ ĩja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\