SAN MARCOS 8

1Iti rʉmʉri mʉcana tʉdi jãjarã masa minijuayijarã Jesús tʉjʉ. Jesús tʉ ĩna ñaroca riti bare jedicoayijʉ ĩnare. Ito bajiri ĩ rãca riasotirãre jicõri ado bajiro yiyijʉ Jesús: 2—‍Ãna masare ti maia yʉ. Ʉdia rʉmʉ tʉja yʉ rãca ĩna ñaroca. Ito bajiri bare ma ĩnare. 3“Bamenati wasa”, ĩnare yʉ yija, ma gʉdarecoti boga quedirãji ĩna. Coriarã sõjʉ wadiana ñarãji, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 4Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijarã ĩ rãca riasotirã: —‍Masa ñaro meje ñajare no bajiro masare bare eca masiado ma, yiyijarã ĩna Jesure. 5Ito ĩna yija seniĩayijʉ Jesús ĩnare: —‍¿Nocõ jaje naju rʉcoati mʉa? yiyijʉ Jesús ĩnare. —‍Jʉa ãmojeno najurori ña, yiyijarã ĩna. 6Ito yija jacajʉ masare ruji rotiyijʉ Jesús. Ito yicõri jʉa ãmojeno naju ñarisere ãmi rʉcoyijʉ Jesús. Itire rʉcocõri ado bajiro yiyijʉ Jesús: “Queno ya mʉ”, yiyijʉ Jesús Diore. Ito yicõri naju igata batocõri ĩ rãca riasotirãre ĩsiyijʉ Jesús. Ĩnajʉa masa jeyarore batoyijarã ĩja. 7Ito yicõri wai cʉni jabeto rʉcoyijarã ĩna. Waire rʉcocõri, “Queno ya Dios mʉ”, yiyijʉ Jesús mʉcana. Ito yicõri ĩ rãca riasotirãre bato rotiyijʉ Jesús. 8Masa ñarocõti ba jediyijarã. Sĩgʉ̃ rʉyabeto yaji quenaro ñayijarã ĩna. Ĩna ba rʉarise ãmicõri jʉa ãmojeno jibʉri dajoyijarã ĩna. 9Itijʉ Jesús rãca bana cuatro milcõ ñayijarã masa. Ĩna ba tĩoja bero ĩnare ware gotiyijʉ Jesús. 10Ito bero cumajʉ sãjayijʉ Jesús ĩ rãca riasotirã rãca. Cuma sãjacõri Dalmanuta sitajʉ wayijarã ĩna. 11Ito Jesús ĩ ejaja tʉocõri, ĩ rãca bʉsirona ĩ tʉ ejayijarã fariseo gaye tʉoĩarã. Ĩ wisajaro yirona ĩre seniĩayijarã ĩna. “ ‘Dios cõarʉ ñami ĩ’, gʉa yitoni, tiyamani mʉ ĩore ãmoa gʉa”, yiyijarã ĩna Jesure. 12Ito bajiro ĩna yija tʉocõri, bʉto ʉsi ãmiyijʉ Jesús. “Teoro yama yʉre”, yirocʉ ito bajiro ʉsi ãmiyijʉ ĩ: —‍¿No yija ãna masa tiyamani yi ĩo rotiati ĩna yʉre? yiyijʉ Jesús. Riti mʉare gotia yʉ. Tiyamani yi ĩobicʉja yʉ masare, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 13Ito yicõri masare cũ wayijʉ Jesús. Mʉcana tʉdi cumajʉ sãjacõri, itajura gaje dʉjajʉa jẽa wayijarã ĩna. 14Jesús rãca riasotirã bare ãmi ware ãcabojayijarã. Ito bajiri ĩna ya cumajʉ naju jabetacã ñayijʉ. 15Ito yija ado bajiro gotiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Fariseo gaye tʉoĩarã ya naju wadarise ʉco gaye queno tʉo masiña mʉa. Herodes ĩ gaye cʉni queno tʉo masiña, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 16Ito bajiro Jesús ĩ yija tʉocõri, ĩnamasi gãmeri bʉsiyijarã: —‍Mani naju rʉcobejare ito bajiro bʉsiami Jesús, yiyijarã ĩna. 17Ĩna bʉsirise masicõyijʉ Jesús. Ito bajiri ado bajiro yiyijʉ ĩ ĩnare: —‍¿No yija, “Naju ma”, yati mʉa? yiyijʉ Jesús ĩnare. ¿Yʉre masibeati mʉa maji? ¿Mʉa ya ʉsijʉ tʉo masimena ña mʉa? yiyijʉ Jesús ĩnare. 18Mʉare cajea ñabojarocati ti masibea mʉa. Ito yicõri gãmoro ñabojarocati tʉo masibea mʉa. ¿Yʉ masiro robo yʉ yirisere masibeati mʉa? yiyijʉ Jesús ĩnare. 19¿Co dʉjamocõ najurori cinco mil masa ñarãre yʉ bare ecaja bero rʉyarise nocõ jibʉri dajocati mʉa? yiyijʉ Jesús ĩnare. Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijarã ĩna: —‍Doce jibʉri dajocʉ gʉa, yiyijarã ĩna. 20—‍Siete najurori cuatro mil masa ñarãre yʉ batoja, ĩna ba rʉare, ¿nocõ jibʉri dajocati mʉa? yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. —‍Siete jibʉri dajocʉ gʉa, yiyijarã ĩna. 21Ito yija ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩnare: —‍¿Tʉo masibeati mʉa maji? yiyijʉ Jesús. 22Ito bero Jesús ĩre sʉyarã rãca Betsaidajʉ ejayijʉ. Ito ĩna ejaroca cajea macʉre ãmi ejayijarã masa Jesús tʉ. Ĩre josayijarã ĩna cajea macʉre ĩ moaĩatoni. 23Ito yija cajea macʉ ya ãmo ñiacõri ĩre tʉ̃a wayijʉ Jesús iti cʉto sõjʉa bʉsacã. Ito yicõri ĩ ya go idena cajea macʉre ĩ ya cajea moaĩayijʉ Jesús. Ito yicõri ado bajiro ĩre seniĩayijʉ: “¿Ruyuati jabeto?” yiyijʉ Jesús cajea macʉre. 24Ito bajiro ĩ yija cajea tibicʉ tisʉoyijʉ jabeto. Ito bajiri ado bajiro cʉdiyijʉ ĩ: —‍Tia yʉ jabeto. Ito bajibojarocati masare yʉ tija, yucʉ wãrero bajiro bajia, yiyijʉ ĩ. 25Ito yija Jesús mʉcana tʉdi moaĩa quenoyijʉ ĩ ya cajeare. Ito ĩ yija bero queno ticoayijʉ ĩja. Ñajediro queno ruyuyijʉ ĩre ĩja. 26Ito yija Jesús ado bajiro gotiyijʉ ĩre: —‍Mʉ ya wijʉ tʉdi wasa. Cʉtojʉ cʉni sãja wa yibeja. Ito yicõri gãjerãre cʉni goti bato yibeja, yiyijʉ Jesús ĩre. 27Ito ĩ yija bero ĩ rãca riasotirã rãca wayijʉ Jesús, Cesarea Filipo wame cʉtiri cʉto tʉ. Ma ĩna warojʉ ĩ rãca riasotirãre ado bajiro seniĩayijʉ Jesús: —‍¿No bajiro yati masa yʉre ĩna tija? “¿Ñimʉ ñati ĩ?” ĩna seniĩaja, ¿no bajiro cʉdiati gãjerã? yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 28Ito ĩ yija: —‍Ado bajiro yama masa mʉre: “Juan masare idé guri masʉ ñami”, yima. Gãjerã ĩna yijama, “Elías ñami”, yima ĩna. Gãjerã ĩna yijama, “Diore goti ĩsiri masʉ ñami”, yima ĩna, yiyijarã ĩna Jesure. Ito yija ado bajiro ĩnare seniĩayijʉ Jesús: 29—‍¿Mʉama, ñimʉ ñami, yati mʉa yʉre? yiyijʉ Jesús. Ito ĩ yija ado bajiro cʉdiyijʉ Pedro ĩre: —‍Mʉti ña Cristo, Dios ĩ cõarʉ, yiyijʉ ĩ Jesure. 30Ito bajiro ĩ yija tʉocõri: —‍Gãjerãre goti batobesa mʉa, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. 31Ito yija Jesús ado bajiro ĩnare riasosʉoyijʉ: —‍Yʉti ña Masa Rĩjorʉ. Bʉjato tõbʉjagʉ yigʉja yʉ. Paia ʉjarã, judio masa rotirise riasori masa, ito yicõri bʉcʉrã cʉni, “Dios Macʉ meje ña mʉ”, yirã yirãji ĩna yʉre. Ito yicõri yʉre sĩarã yirãji. Ĩna sĩaja, godacoagʉ yigʉja yʉ maji. Godabojagʉti ʉdia rʉmʉ bero mʉcana tʉdi catigʉ yigʉja yʉ, yiyijʉ Jesús ĩnare. 32Ito bajiro ĩnare gotigʉ quenaro gotiyijʉ Jesús. Itire ĩ bʉsija tʉocõri, ricati ãmi wayijʉ Pedro Jesure. Ito yicõri, “Yibesa mʉ itire”, yi tudiyijʉ Pedro Jesure. 33Ito ĩ yija tʉocõri, jʉda rʉ̃gʉ̃yijʉ Jesús. Ito bajiro yicõri ĩ rãca riasotirãre tiyijʉ Jesús. Ito yicõri ado bajiro oca sẽorise rãca gotiyijʉ Jesús Pedrore: —‍Rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás wame cʉtigʉ bajiro bʉsia mʉ, yiyijʉ Jesús ĩre. Yʉ rãca ñabesa mʉ. Wasa mʉ. Dios ĩ tʉoĩaro bajiro meje tʉoĩa mʉ. Masa ĩna tʉoĩabojaro bajirojʉa tʉoĩa mʉ, yiyijʉ Jesús Pedrore. 34Ito yija ĩ rãca riasotirã, gãjerãre cʉni jimioyijʉ Jesús. Ito yicõri ado bajiro gotiyijʉ ĩ: —‍Sĩgʉ̃ yʉre ĩ sʉya ãmoja, ĩ ye ñaroti tʉoĩabiticõri yʉjʉare tʉo mai sʉyagʉ yiguĩji. Yucʉ gajagʉ robo bajiro tõbʉjabojagʉti yʉre riti sʉyagʉ yiguĩji ĩ. 35No ĩ catirise maibojagʉti godagʉ yiguĩji. Ito bajibojarocati yʉre tʉorʉ̃nʉgʉ̃, yʉ oca ĩ gotija tʉo junisinicõri ĩna sĩagʉ̃ama catitĩñare gaye bʉjagʉ yiguĩji. 36Sĩgʉ̃ adi macãrʉcʉ̃rojʉ gajeoni jeyaro ĩ bʉjabojaja, ĩ ya ʉsi jeame ʉ̃jʉrojʉ iti waja, ĩ ya gajeoni ĩ bʉjabojare ñe waja ma. 37Ñe mani ya ʉsi rẽto bʉsaro waja cʉtirise manoja. Catirãti Dios rãca mani oca quenoja quena. Mani godaja bero ĩ rãca oca quenore manoja ĩja. 38Adi rʉmʉri gãna ñeñaro yiri masa ñama. Ito yicõri Diore tʉorʉ̃nʉrã meje ñama ĩna. Ito bajiri, “Jesure rʉ̃cʉbʉogʉ ña yʉ”, yi tʉoĩa bojobesa ĩna tiro riojo. Ito yicõri ñe bojore mano yʉ oca gotija quena. No yʉre masigʉ̃ ñabojagʉti yʉre ĩ bojoja, ito yicõri yʉ oca masibojagʉti ĩ bojoja, yʉ tʉdi ejari rʉmʉ ito bajiroti ĩre bojogʉ yigʉja yʉ cʉni. Yʉ Masa Rĩjorʉ ñacõri yʉ Jacʉ Dios ĩ busurisena tʉdi ejagʉ yigʉja yʉ. Ito yicõri ĩ ñaro gãna ángel mesa rãca ejagʉ yigʉja yʉ, yiyijʉ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\