SAN MARCOS 9

1Ito yija gaje goti remoyijʉ Jesús ĩnare: —‍Ĩre tʉorʉ̃nʉrãre Dios ĩ miojuja, ĩ masirisena miojugʉ yiguĩji. Riti mʉare gotia yʉ. Mʉa coriarã adijʉ ñarã mʉa godaroto riojʉa ito bajiro ĩ yisʉoja tirã yirãji mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 2Co ãmojeno ʉ̃mʉari bero Pedro, Santiago ito yicõri Juanre cʉni ãmi wayijʉ Jesús ũmari tʉria joejʉ. Itojʉ ĩna ejaroca ĩna tiro riojo Jesús ĩ ya rio gajero bajiro godo wediyijʉ. 3Ĩ ya yutabuju bʉto bʉsa botiyijʉ. Ito yicõri yoyijʉ ĩ ya yutabuju. Ʉ̃mʉa bueri botiro bajiro botiyijʉ. Saya coere rẽto bʉsaro botiyijʉ ĩ ya yutabuju. 4Ito ĩna tiroca Elías ñayorʉ, ito yicõri Moisés ñayorʉ cʉni goaĩoyijarã Jesús tʉ. Ito bajiri Jesús rãca ĩna bʉsija tiyijarã ĩna. 5- 6Itire ticõri bʉto güiyijarã Pedro mesa. Bʉto güicõri queno tʉoĩa masibisijʉ Pedro. Ito bajiri ado bajiro yiyijʉ ĩ: —‍Tʉoya yʉ Ʉjʉ mʉ. Gʉa adojʉ ñaja quenasacõa. Mʉare wi meni ĩsirʉja gʉa. Mʉre co wi, Moisésre gaje wi, ito yicõri Elíasre gaje wi meni ĩsirʉja gʉa, yiyijʉ Pedro Jesure, queno tʉoĩabiticõri. 7Ito yija ide buere ruji ejacõri Jesús, Moisés ito yicõri Elíasre cʉni gũmayijʉ. Ito yicõri bueri watojʉ oca ruyuyijʉ: —‍Ãni, yʉ Macʉti ñami. Ĩre maisacõa yʉ. Ĩre queno tʉoya mʉa, yi ruyuyijʉ oca. 8Ñajasaroti, ti batocõri Jesure riti tiyijarã ĩna. Gãjerãma ruyubisijarã ĩja. Jesús sĩgʉ̃ti ñayijʉ ĩna rãca. 9Ito yija tʉria joe ñana roja wayijarã ĩna ʉdiarãti Jesús rãca. Ĩna roja waroca ado bajiro rotiyijʉ Jesús ĩnare: —‍Jĩjʉ mʉa tigore gãjerãre gotibeja. Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Godacõri mʉcana tʉdi catigʉ yigʉja yʉ. Yʉ tʉdi catiroto riojʉa mʉa tigore gãjerãre gotibeja maji, yiyijʉ Jesús ĩnare. 10Ĩre queno tʉocõri gãjerãre gotibisijarã ĩna. Ito bajibojarocati ĩnamasiti gãmeri seniĩayijarã: —‍¿Ñe yireoni ñati? “Godacõri mʉcana tʉdi catigʉ yigʉja yʉ”, yire, yiyijarã ĩna. 11Ito bajiri Jesure seniĩayijarã ĩna: —‍¿No yija, “Cristo ejaroto riojʉa ejagʉ yiguĩji Elías”, yati judio masa rotirise riasori masa? yiyijarã ĩna Jesure. 12Ito ĩna yija tʉocõri: —‍Riti ña. Elías ñayorʉ robo bajigʉ cajero ejasʉogʉ yiguĩji. Jeyaro quenorocʉ ejagʉ yiguĩji ĩ. Ito bajibojarocati yʉ Masa Rĩjorʉ ñagʉ̃ quenabeto junirise bʉjagʉ yigʉja. Ito yicõri masa yʉre rʉ̃cʉbʉomenaji. Dios oca tuti ucagore bajiroti yʉre rẽtaro yiroja. 13Riti mʉare gotia yʉ. Elías ñayorʉ robo bajigʉ iti rʉmʉti ejacoaquĩ ĩja. Ito bajibojarocati masa ĩna ãmoro bajiroti ñeñarise yicã ĩna ĩre. Dios oca tutijʉ ucagore bajiroti rẽtacʉ Elías robo bajigʉre, yiyijʉ Jesús ĩnare. 14Ito yija gãjerã ĩ rãca riasotiri masa tʉ tʉdi ejayijʉ Jesús. Itojʉ ejacõri ĩ rãca riasotirã tʉ masa jãjarã ĩna ñaja tiyijʉ Jesús. Ito yicõri judio masa rotirise riasori masa ĩ rãca riasotiri masa rãca ĩna gãmeri bʉsija ti ejayijʉ Jesús. 15Jesús ĩ ejaja ticõri, bʉto wanʉyijarã ĩna. Ito bajiri ĩ tʉ ũmaquedi wayijarã senirã warã. 16Ĩ tʉ ĩna ejarocati seniĩayijʉ Jesús ĩnare: —‍¿Ĩna rãca ñeonire gãmeri bʉsiri mʉa? yiyijʉ Jesús ĩnare. 17Ito ĩ yija tʉocõri, masa watojʉ sĩgʉ̃ ado bajiro cʉdiyijʉ Jesure: —‍Tʉoya riasogʉ mʉ. Yʉ macʉ ĩ ya ʉsijʉ rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃ ñami ĩ. Ito yicõri bʉsibicʉ ñami ĩ yʉ macʉ. Ito bajiri ĩre mʉ tʉjʉ ãmi wadibʉ yʉ. 18Yʉ macʉ ya ʉsijʉ sãjacõri ĩ quedi quearoca yami rʉ̃mʉ́. Ito yicõri yʉ macʉ ya risere somo jairo budia. Guji cʉni canamʉocõri rujʉ cʉni tutua jedicoami ĩ. Nocõ mejeti rʉ̃mʉ́ ĩ ejajare ito bajiroti baji ñami yʉ macʉ. “Yʉ macʉ ya ʉsijʉ rʉ̃mʉ́ sãñagʉ̃re bucõaña”, yibojabʉ yʉ mʉ rãca riasotirãre. Rʉ̃mʉ́re bucõa masibeama ĩna, yiyijʉ ĩ Jesure. 19Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ Jesús: —‍Yʉre tʉorʉ̃nʉmena ña mʉa maji. Yoari mʉa rãca ñaboja yʉ. Ito bajibojarocati yʉre tʉobea mʉa maji, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre. Yʉ tʉ ãmi waya macʉacãre, yiyijʉ Jesús. 20Ito ĩ yija tʉocõri, Jesús tʉjʉ ãmi wayijarã ĩre. Jesure ticõri macʉacã ĩ cõ quediroca yiyijʉ rʉ̃mʉ́. Ito bajiri jacajʉ quedi queacõri tunu cũñayijʉ macʉacã. Ito yicõri ĩ ya rise somo budiyijʉ ĩre. 21Ito yija Jesús seniĩayijʉ macʉacã jacʉre: —‍¿Nocõ rodori tʉjati mʉ macʉ ito ĩ bajiroca? yiyijʉ Jesús ĩre. Jesús ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ ĩ: —‍Jaibicʉacã ñagʉ̃jʉti ito bajisʉoquĩ yʉ macʉ. 22Coji meje jeamejʉ ĩre queo tĩayijʉ rʉ̃mʉ́. Ito yicõri ide ñarijʉ cʉni ĩre queo roayijʉ rʉ̃mʉ́ yʉ macʉre sĩarocʉ. Mʉ gʉare ejabʉa ãmojama, gʉare ti maicõri gʉare ejabʉaya mʉ, yiyijʉ ĩ Jesure. 23Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩre: —‍Mʉ yʉre tʉojama, ñejʉa bʉto josarise manoja, yiyijʉ Jesús ĩre. 24Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ ĩ: —‍“Yʉ macʉre yisio masiguĩji Jesús”, yi tʉoĩa yʉ. Ito bajiri bʉto bʉsa yʉ tʉotoni, yʉre ejabʉaya mʉ, yi bʉsiyijʉ ĩ awasãre rãca Jesure. 25Ĩ awasãja tʉocõri, jãjarã bʉsa minijuayijarã masa Jesús tʉjʉ. Ito bajija ticõri, ado bajiro rʉ̃mʉ́re oca sẽoro bʉsiyijʉ Jesús: —‍Tʉoya rʉ̃mʉ́ mʉ. Masa ĩna bʉsibitiroca, ĩna tʉobitiroca cʉni ya mʉ. Ito bajiri macʉacã ya ʉsire budigo rotia yʉ mʉare. Ito yicõri mʉcana tʉdi ĩre sãjabesa mʉ, yiyijʉ Jesús rʉ̃mʉ́re. 26Ito ĩ yiroca rʉ̃mʉ́ awasãcõri macʉacã ĩ cõ quediroca yiyijʉ ĩ. Ito yicõri ĩ ya ʉsijʉ sãñabojarʉ budigocoayijʉ ĩja. Ĩ budigorocati cõgʉ̃ bajiro bajicoayijʉ macʉacã. Ito bajija ticõri: “Cõcoami”, yiyijarã masa. 27Ito ĩna yibojarocati Jesús macʉacã ya ãmona tʉ̃a wʉmʉoyijʉ ĩre. Ito ĩ yirocati rʉ̃gõcoayijʉ ĩja. 28Ito yija bero wi sãjayijʉ Jesús. Ito ĩ sãja waroca ĩre seniĩayijarã ĩna ĩ rãca riasotiri masa: —‍¿No yija bucõa masibiti gʉa rʉ̃mʉ́re? yiyijarã ĩna Jesure. 29Ado bajiro ĩnare cʉdiyijʉ Jesús: —‍Bamena riti Diore senicõri, ãni rʉ̃mʉ́ robo bajigʉre bucõa masirãji mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 30- 31Itijʉna wayijarã ĩna Jesús ito yicõri ĩ rãca riasotirã cʉni. Galilea sita ĩna wa rẽtaroca ĩ rãca riasotirãre riasoyijʉ Jesús. Ito bajiro ĩnare ĩ riaso ñarijʉ masa ĩna masire ãmobisijʉ Jesús. —‍Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Yʉre ñiacõri sĩarã yirãji masa. Godacoagʉ yigʉja yʉ. Ito bajibojagʉti ʉdia rʉmʉ bero tʉdi catigʉ yigʉja yʉ mʉcana, yiyijʉ Jesús ĩnare. 32Ĩ gotirisere queno tʉo masibisijarã ĩna. Ito yicõri bʉto Jesure seniĩa güiyijarã ĩna. 33Itijʉna wana Capernaumjʉ ejayijarã ĩna. Itojʉ ejacõri wi sãjayijarã ĩna. Iti wijʉ sãjacõri, ado bajiro ĩnare seniĩayijʉ Jesús: —‍¿Ma wadirã ñeonire gãmeri bʉsiri mʉa? yiyijʉ Jesús ĩnare. 34Jesús ĩ seniĩaja tʉobojarãti cʉdibisijarã ĩna. “¿Ñimʉ ñaguĩjida ñasagʉ mani wato?” yi gãmeri bʉsiyijarã ĩna majʉ wadirã. Ito bajiri Jesús ĩ seniĩaja cʉdibisijarã ĩna ĩja. 35Ĩna cʉdibejare rujiyijʉ Jesús. Ito bajiro yicõri ĩ rãca riasotirãre jimio jeocõyijʉ Jesús: —‍Sĩgʉ̃ ñasagʉ ĩ ña ãmoja, “Ñasabicʉ ña yʉ”, yi tʉoĩagʉ̃ yiguĩji ĩ. Ito yicõri masa jeyarore moa ĩsigʉ̃ yiguĩji, yiyijʉ Jesús ĩnare. 36Ito yija ĩna watojʉ macʉacãre cũyijʉ Jesús. Ito yicõri macʉacãre ãmi jeoyijʉ Jesús. Ito bajiro yicõri ĩnare ado bajiro gotiyijʉ: 37—‍No yʉre rʉ̃cʉbʉogʉ ãni macʉacãre boca ãmigʉ̃ti, yʉre boca ãmigʉ̃re bajiro yami ĩ. No yʉre boca ãmigʉ̃ti yʉ sĩgʉ̃re meje boca ãmiguĩji. Yʉre cõarʉre cʉni boca ãmiami, yiyijʉ Jesús. 38Ito yija ado bajiro gotiyijʉ Juan Jesure: —‍Gʉare riasogʉ, tʉoya mʉ. Mʉ wamena sʉoriti rʉ̃mʉ́re bucõagʉ̃re ticʉ gʉa. Ĩ mani rãca ñagʉ̃ meje ñajare, “Yibesa”, yicʉ gʉa ĩre, yiyijʉ Juan Jesure. 39Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ Jesús: —‍Queno yami ĩ. Ito bajiri ĩre rẽobesa, yiyijʉ Jesús. Sĩgʉ̃ yʉre rʉ̃cʉbʉocõri tiyamani ĩ yi ĩoja bero ñeñarise bʉsitubiquĩji yʉre. 40Ito bajiri manire tʉo tudibicʉ ĩ ñaguĩji mani baba. 41Riti mʉare gotia yʉ. Dios ĩ cõarʉ Cristo ña yʉ. Ito bajiri yʉ ñarã mʉa ñajare gãji mʉare ide ĩ ioja ticõri, wanʉgʉ̃ yiguĩji Dios. Ito bajiri mʉare queno ĩ yijare ĩre waja yigʉ yiguĩji Dios, yiyijʉ Jesús ĩnare. 42Ito yija ĩ rãca riasotirãre ado bajiro gotiyijʉ Jesús: —‍No macʉacã yʉre tʉorʉ̃nʉsʉogʉre ñeñaro yiroca gãji ĩ yija, ĩre bʉto waja senigʉ̃ yiguĩji Dios. Quenogorama ito bajiro yigʉre ĩ ya ãmʉmajʉ gʉ̃tagã jajoca sia yocõri riaca ʉ̃carojʉ rucõaja quenaroja, yiyijʉ Jesús ĩnare. 43“Mʉa ñeñaro yirise jidicãña mʉa”, yirocʉ ado bajiro gotiyijʉ Jesús ĩnare: Mʉa ya ãmona ñeñarise mʉa yija itire jatacõña. Manire co dʉja ãmo manija quenabetoja. Ito bajibojarocati jʉa ãmo, ãmo cʉtirã ñabojarãti jeame ʉ̃jʉrojʉ mani waja rẽto bʉsaro quenabeto yiroja. 44Itojʉ jeame yatirime meje ñaro yiroja. Ito yicõri co rʉmʉ rʉyabeto rujʉre barã yirãji becoa. 45Mʉa ya gʉbona ñeñarise mʉa yija itire cʉni jatacõña. Manire co dʉja gʉbo manija quenabetoja. Ito bajibojarocati jʉa gʉbo, gʉbo cʉtirã ñabojarãti jeame ʉ̃jʉrojʉ mani waja rẽto bʉsaro quenabeto yiroja. 46Itojʉ jeame yatirime meje ñaro yiroja. Ito yicõri co rʉmʉ rʉyabeto rujʉre barã yirãji becoa. 47Mʉa ya cajeana ñeñarise mʉa yija itire ruacõña. Manire co dʉja cajea manija quenabetoja. Ito bajibojarocati jʉa cajea, cajea cʉtirã ñabojarãti jeame ʉ̃jʉrojʉ mani waja rẽto bʉsaro quenabeto yiroja manire. 48Itojʉ jeame yatirime meje ñaro yiroja. Ito yicõri co rʉmʉ rʉyabeto rujʉre barã yirãji becoa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 49’Mani jea ʉaja, iti juniro bajiro tõbʉjarã yirãji Diore tʉorʉ̃nʉmena. 50Quenarise ña moa. Ito bajibojarocati moa ocarise iti jedija mʉcana tʉdi ocabetoja ĩja. Ito bajiri waja mano bajiroti ñaroja moa ĩja. Ito bajiri moa queno ocarise bajiro bajirã ñaña mʉa. Ñe oca manoti ñaña mʉa. Ito yicõri sĩgʉ̃ robo bajiro tʉoĩa ñaña mʉa, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\