SAN MATEO 17

1Co ãmojeno ʉ̃mʉari bero Pedro, Santiago, ĩ ocabaji Juanre cʉni ũmari tʉria joejʉ ĩnare ãmi waquĩ Jesús. 2Itojʉ ĩna ejaroca ĩna riojo Jesús ĩ ya rio gajero bajiro godo wediyijʉ. Ʉ̃mʉa gagʉ ũmacañire bajiro yoyijʉ ĩ ya rio. Ito yicõri ĩ ya yutabuju bʉto boticõri yoyijʉ. 3Ĩna tiroca Moisés ñayorʉ, Elías ñayorʉ rãca Jesús tʉ goaĩoyijarã. Ito bajicõri Jesús rãca ĩna gãmeri bʉsija, tiyijarã ĩna. 4Ito bajija ticõri, ado bajiro yiyijʉ Pedro Jesure: —‍Yʉ Ʉjʉ adojʉ mani ñaja quenasacõa. Mʉa ãmoja mʉare yiari wi meni ĩsirʉja gʉa. Mʉre co wi, Elíasre co wi, Moisésre co wi meni ĩsirʉja gʉa, yiyijʉ Pedro Jesure. 5Ito bajiro Pedro ĩ bʉsibojaroca riti ide bueri bʉto yorise ĩnare gũma rʉ̃gʉ̃yijʉ. Iti ide bueri watonati oca ruyuyijʉ: —‍Ãniti ñami yʉ Macʉ, yʉ maigʉ̃. Ĩre bʉto wanʉa yʉ. Ĩre queno tʉoya mʉa, yire oca ruyuyijʉ. 6Iti oca tʉocõri bʉto güiyijarã ĩna. Ito bajiri bʉto güirã ĩna ya rio sitajʉ muqueayijarã ĩna. 7Ito bajiro ĩna bajija ticõri, ĩna tʉ wacõri ĩnare moaĩayijʉ Jesús. Ĩnare moaĩacõri ado bajiro yiyijʉ ĩ: —‍Wʉmʉña. Güibesa mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 8Ito ĩna ti mʉoja, gãjerãre tibisijarã ĩna. Jesús sĩgʉ̃ti ĩ ñaja tiyijarã ĩna ĩja. 9Iti tʉria ĩna roja waroca ado bajiro ĩnare gotiyijʉ Jesús: —‍Janeti mʉa tirise masare goti batobeja maji. Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Yʉre sĩarã yirãji masa. Yʉre ĩna sĩabojarocati tʉdi catigʉ yigʉja yʉ. Yʉ mʉcana tʉdi catiroto riojʉa, jĩjʉ mʉa tigorise gãjerãre goti batobeja mʉa, yiyijʉ Jesús ĩnare. 10Ito yija ado bajiro Jesure seniĩayijarã ĩna: —‍¿No yija judio masa rotirise riasori masa, “Elíasjʉa ejasʉogʉ yiguĩji”, yicati ĩna? yi seniĩayijarã ĩna Jesure. 11Ito yija ado bajiro ĩnare cʉdiyijʉ Jesús: —‍Riti yiñi judio masa rotirise riasori masa. “Elíasjʉa ejasʉogʉ yiguĩji. Ejacõri jeyaro quenogʉ̃ yiguĩji ĩ”, ĩna yija riti gotiñi. 12Ito bajiro ĩna gotibojarocati Elías ĩ ejaja ĩre ti masibisĩ masa. Riti mʉare gotia yʉ. Elías ejacãñi. Ĩ ejaja ĩre ti masibisĩ masa. Ĩna ãmoro bajiroti yiñi masa ĩre. Ito bajiroti yʉ Masa Rĩjorʉre, tõbʉjaroca yirã yirãji masa yiyijʉ Jesús ĩnare. 13Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, “Juan idé guri masʉre bʉsiami ãni”, yi tʉo masiyijarã ĩna Pedro mesa. 14Roja wadicõri gʉa tʉ ejacã ĩna mʉcana. Jãjarã masa ñacã gʉa rãca. Jesús ĩ tʉdi ejaja ticõri, ĩ riojo rijomunigãna ñini rũjũquĩ sĩgʉ̃. Ito yicõri ado bajiro yiquĩ ĩ Jesure. 15—‍Yʉ Ʉjʉ yʉ macʉre ti maiña mʉ. Ñama cõre cõsotiami ĩ. Ito bajiri ruje tõbʉjasotiami ĩ. Biyaro ʉsi jedi quedisotiami yʉ macʉ. Coji rʉyabeto jeame ʉ̃jʉrojʉ ʉsi jedi quedisotiami ĩ. Ito yicõri riacajʉ cʉni ʉsi jedi quedisotiami. 16Mʉ rãca riasotirã tʉjʉ ĩre ãmi ejabojabʉ yʉ. Ĩre yisio masibeama ĩna, yiquĩ ĩ Jesure. 17Ito ĩ yija ado bajiro yiquĩ Jesús masare: —‍Queno yʉre tʉorʉ̃nʉbea mʉa maji. Masa ñeñaro yirãre bajiro bajia mʉa maji. ¿Nocõ yoari mʉa rãca ñagʉ̃ yigʉjada yʉ maji? ¿Nocõ yoari yugʉ yigʉjada yʉ, mʉa masitoni? Adojʉa ãmi waya, ʉsi jedi quedisotigʉre, yiquĩ Jesús gʉare. 18Ʉsi jedi quedisotigʉ ĩ ejaja ticõri, rʉ̃mʉ́re budi rotiquĩ Jesús. Rʉ̃mʉ́ ĩ budirocati, cati quenagʉ̃ ñacõaquĩ macʉacã mʉcana. 19Ito yija bero ricati Jesús rãca bʉsicʉ gʉa mʉcana: —‍¿No yija rʉ̃mʉ́re bucõa masibiti gʉa? yicʉ gʉa Jesure. 20—‍Yʉre queno tʉorʉ̃nʉbiticõri rʉ̃mʉ́re bucõa masibea mʉa maji. Riti mʉare gotia yʉ. Jabetacã yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉja, jaibiti aje mostaza aje robo bajiro yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉja, mʉa rotiro bajiroti bajiroja. I tʉriare, “Gajerojʉ cʉní rʉ̃gʉ̃ña”, mʉa yija, mʉa rotiro bajiroti bajiroja iti. Ñejʉa mʉa yi masibiti mano yiroja, queno yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉja. 21Ito bajiro masare ĩna rʉ̃mʉ́a sãñaja, bamena riti Diore mʉa senija, rʉ̃mʉ́are bucõa masirãji mʉa, yiquĩ Jesús gʉare. 22Galilea sitajʉ cojʉ gʉa waroca ado bajiro yiquĩ Jesús gʉare: —‍Masa Rĩjorʉ ña yʉ. Yʉre ĩna ñiatoni gotigʉ yiguĩji sĩgʉ̃. 23Yʉre ñiacõri sĩarã yirãji ĩna. Ito bajibojarocati ʉdia rʉmʉ beroti yʉ catiroca yigʉ yiguĩji Dios, yiquĩ Jesús gʉare. Ito bajiri iti tʉocõri bʉto bojori bʉjacʉ gʉa. 24Ito yija bero Capernaum wame cʉtiri cʉto ejacʉ gʉa Jesús rãca. Itojʉ gʉa ñaroca minijuara wi coderã waja seniri masa Pedrore oca seniĩarona ejayijarã. Ĩ tʉ ejacõri ado bajiro ĩre seniĩayijarã ĩna: —‍¿Mʉre riasogʉ Dios ya wi waja yibeati ĩ? yi seniĩayijarã ĩna Pedrore. 25—‍Waja yigʉ yiguĩji, yi cʉdiyijʉ Pedro. Jesure bʉsirocʉ wijʉ ĩ sãjaroca, Jesujʉa ado bajiro ĩre bʉsigoquĩ: —‍¿No bajiro tʉoĩati Simón mʉ? ¿Adi sita gãna ʉjarã noare waja seniati? ¿Ĩna ñarãre seniatite? ¿Gãjerãjʉare seniatite? yi seniĩaquĩ Jesús Pedrore. 26—‍Gãjerãre waja seniama ĩna, yi cʉdiquĩ Pedro. Ĩ ito yija, ado bajiro yiquĩ Jesús: —‍Riti ya mʉ. Dios Macʉ yʉ ñajare yʉre waja seniado mama ĩna. 27Ito bajibojarocati ñeñaro manire ĩna bʉsitube yirona waja yija quena. Itajurajʉ wasa. Itojʉ wai joba. Cajero basʉogʉti ĩre sĩacõri ĩ ya risejʉ niyeru cuji bʉjagʉ yigʉja mʉ. Iti niyeru cujina manire ĩna waja senija, ñarocõti tĩjacoaro yiroja iti. Iti cuji ãmicõri ĩnare waja yiya, yiquĩ Jesús Pedrore.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\