SAN MATEO 18

1Iti rʉmʉriti, gʉa Jesús rãca riasotirã ĩre seniĩacʉ: —‍¿Ũmacʉ̃jʉ Dios ĩ rotirojʉ ñimʉ ñati ñasagʉ ñarocʉ? yi seniĩacʉ gʉa Jesure. 2Ito bajiro gʉa yija tʉocõri, sĩgʉ̃ macʉacãre ãmicõri gʉa wato cũquĩ. 3Ado bajiro yiquĩ Jesús gʉare: —‍Riti mʉare gotia yʉ. Mʉa ñeñaro yirise mʉa jidicãbeja, ito yicõri bʉcʉrãre rĩaca ĩna tʉorʉ̃nʉro bajiro yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉbeja, ũmacʉ̃jʉ Dios ĩ rotirojʉ ejamena yirãji mʉa. 4Ado bajiro bajigʉ yiguĩji ũmacʉ̃jʉ Dios ĩ rotirojʉ ñasagʉ ñarocʉ. Ãni macʉacãre bajiro, “Ñasagʉ ña yʉ”, yi tʉoĩabicʉ yiguĩji ĩ. 5Noa yʉre tʉorʉ̃nʉcõri ãni macʉacãre ĩna boca ãmiro bajiro yʉre cʉni boca ãmirã yirãji ĩna, yiquĩ Jesús gʉare. 6Mʉcana ado bajiro gotiquĩ Jesús gʉare: —‍No macʉacã yʉre tʉorʉ̃nʉsʉogʉre ñeñaro yiroca gãji ĩ yija, ĩre bʉto waja senigʉ̃ yiguĩji Dios. Quenogoroama ito bajiro yigʉre ĩ ya ãmʉmajʉ gʉ̃tagã jajoca sia yocõri riaca ʉ̃carojʉ rucõaja quenaroja. 7Bʉjato bʉjarã yirãji adi macãrʉcʉ̃ro gãna ñeñaro yiri masa. Masare ñeñaro ĩna yiroca yirise ito bajiro riti bajitĩñaro yiroja. Ito bajibojarocati, gãjerã ĩna ñeñaro yiroca ĩnare yigʉre bʉjato bajia ĩre, yiquĩ Jesús gʉare. 8’Mʉa ya ãmo, mʉa ya gʉbo, mʉa ñeñaro yiroca mʉare iti yija, itire jatacõri sõjʉ cõacõña. Manire co dʉja ãmo manija quenabetoja. Ito bajibojarocati jʉa ãmo, ãmo cʉtirã ñabojarãti jeame ʉ̃jʉrojʉ manire Dios ĩ cõaja, rẽto bʉsaro quenabeto yiroja. 9Mʉa ya cajea mʉa ñeñaro yiroca iti yija, ruacõri sõjʉ cõacõña. Manire co dʉja cajea manija quenabetoja. Ito bajibojarocati jʉa cajea, cajea cʉtirã ñabojarãti jeame ʉ̃jʉrojʉ manire Dios ĩ cõaja, rẽto bʉsaro quenabeto yiroja. Dios ĩ ñarojʉ mani ejaja, bʉto bʉsa wanʉ quenarã yirãji mani. “Mʉa ñeñaro yirise jidicãña”, yirocʉ ito bajiro yiquĩ Jesús gʉare. 10Mʉcana ado bajiro gotiquĩ Jesús gʉare: —‍Mʉtarã yʉre masisʉorãre sĩgʉ̃jʉare tibo yibesa. Ũmacʉ̃jʉ ángel mesa ñarãji ĩnare tirʉ̃nʉrã. Co rʉmʉ rʉyabeto yʉ jacʉ tʉ ñacãma ĩna. 11Yʉ ña Masa Rĩjorʉ. Jeame Ʉ̃jʉrojʉ waboanare masorocʉ wadicʉ yʉ, yiquĩ Jesús gʉare. 12Gʉare riasorocʉ ado bajiro yiquĩ Jesús mʉcana: —‍Adocãta yʉ mʉare riasorisere queno tʉoĩaña mʉa. Sĩgʉ̃ ñayijʉ cien oveja rʉcogʉ. Co rʉmʉ gãjerãre wagocõri sĩgʉ̃ wisayijʉ oveja. ¿No bajiro tʉoĩati mʉa? ¿Gãjerã rʉyarã, ta wesejʉ noventa y nueve ñarã wisarʉre ãmagʉ̃ waguĩjida ĩ? 13Ĩre ãmagʉ̃ wacʉ yiguĩji ĩ. Wisarʉre ĩ bʉjaja, bʉto wanʉgʉ̃ yiguĩji ĩ. Riti ña. Gãjerã wisamena noventa y nueve ñarã rẽtoro wisarʉre ĩ bʉjaja wanʉgʉ̃ yiguĩji ĩ. 14Mani Jacʉ ũmacʉ̃jʉ gagʉ ito bajiroti bajiami ĩ cʉni. Sĩgʉ̃ yʉre masisʉogʉ ĩ wisare ãmobiquĩji Dios, yiquĩ Jesús gʉare. 15Mʉcana gʉare ado bajiro riasoquĩ Jesús: —‍Sĩgʉ̃ mʉa yagʉ mʉare ĩ ñeñaro ĩ yija, ĩ rioti oca quenoma, “Riti ya mʉa, mʉare ñeñaro yicʉ yʉ”, ĩ yi masitoni. “Riti ya mʉa”, ĩ yija oca quenocãna ña mʉa. Ito bajiri mʉa yagʉ rãca queno baba cʉtirã yirãji mʉa mʉcana. 16“Bajibea bʉrãti ya mʉa”, ĩ yija, gãjerã jʉ̃arãre ji ñucama. Ito bajiri mʉa bʉsirise ĩna tʉoja. “Riti bajia iti”, yi masirã yirãji ĩna. 17Ĩnare riojo ĩ tʉorʉ̃nʉbeja, jãjarã Diore masirã riojo gotiba mʉa. Ĩna jãjarãre ĩ tʉorʉ̃nʉ ãmobeja, Diore masibicʉ robo bajiro ĩre mʉa rʉcoja quena. Sĩgʉ̃ ñeñaro yigʉ, ʉjarãre yiari waja seni ĩsiri masʉre bajiro rʉcoja quena mʉa ĩre, yiquĩ Jesús gʉare. 18’Riti mʉare gotia yʉ. Ũmacʉ̃jʉ gagʉ Dios ĩ cũana ña mʉa. Adi macãrʉcʉ̃rojʉ mʉa rẽoja, ũmacʉ̃jʉ Dios tʉjʉ cʉni rẽore ñaro yiroja. Gajere cʉni, “Ito bajiroti bajiya mʉ”, mʉa yiro bajiroti ũmacʉ̃jʉ cʉni bajiro yiroja, yiquĩ Jesús gʉare. 19’Gaje ado bajiro mʉare gotia yʉ. Mʉa jʉ̃arã sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõri Diore mʉa seni ãmoja, mʉa ãmoro bajiroti ĩsigʉ̃ yiguĩji yʉ Jacʉ ũmacʉ̃jʉ gagʉ. 20No jʉ̃arã ʉdiarã yʉre tʉorʉ̃nʉrã ĩna minijuaja, ĩna rãca ñagʉ̃ yigʉja yʉ, yiquĩ Jesús gʉare. 21Ito ĩ yija bero Pedro ado bajiro seniĩaquĩ Jesure: —‍Yʉ Ʉjʉ sĩgʉ̃ yʉ yagʉ yʉre ñeñaro ĩ yija, ¿nocõjiri ĩre yʉ ãcabojoja quenati? ¿Jʉa ãmojeno ĩre yʉ ãcabojoja quenati? yiquĩ ĩ Jesure. 22Ĩ ito yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiquĩ Jesús ĩre: —‍Jʉa ãmojeno rẽtoro, coji rʉyabeto mʉre ĩ senirocõ ĩre mʉ ãcabojoja quena, yiquĩ Jesús Pedrore. 23Mʉcana Jesús gʉare ado bajiro riasoquĩ: —‍“¿Dios ũmacʉ̃jʉ rotigʉ no bajiro bajiati ĩ?” mʉa yi masi ãmoja, sĩgʉ̃ ʉjʉre tʉoĩate mʉa. Ado bajiro yiyijʉ ĩ. Ĩ ya moari masare ji ñucacõri, ĩre ĩna waja ruyuriorisere cõĩayijʉ. 24Ĩ cõĩasʉoroca sĩgʉ̃ ĩre jairo niyeru waja ruyuriogʉre ĩre ãmi ejabojayijarã ĩna. 25Ĩ ʉjʉre waja yi masibisijʉ ĩ. Ito bajiri, “Gãjerãre yʉre ĩsi ĩsitẽña”, yiyijʉ ʉjʉ. Ĩre, ĩ rĩare, ĩ manojore, ĩ ya gajeoni jeyaro gãjerãre yʉre ĩsi ĩsitẽña. Ĩna waja mʉa bʉjarise yʉre mʉa ĩsija, ĩ yʉre waja ruyuriorise tĩjaro yiroja, yiyijʉ ʉjʉ ĩre ãmi ejanare. 26Ito ĩ yija tʉocõri, ĩre waja ruyuriogʉ ĩ riojo rijomunigãna ñini rũjũyijʉ. Ito yicõri ĩre josayijʉ ĩ: “Yʉ ʉjʉ jabeto yuya maji. Mʉre yʉ waja ruyuriorise waja tĩogʉ̃ yigʉja yʉ maji”, yiyijʉ ĩ, ĩ ʉjʉre. 27Ito ĩ yija tʉocõri, ĩre ti maiyijʉ ĩ: “Baʉ, no yibeati”, yi ĩre jidicãyijʉ ĩ, ĩ ʉjʉ. 28’Ito bajiro ĩ ʉjʉ yija tʉocõri, budi wayijʉ ĩ. Budi wacõri ĩ baba ĩre waja ruyuriogʉre ti bʉjayijʉ ĩ cʉni. Ito bajiri ĩ babare ĩ ya ãmʉma ñia rʉ̃gʉ̃cõri, “Yʉre mʉ waja ruyuriorise cojiti waja tĩoña mʉ”, yiyijʉ ĩ ĩre. 29Ito ĩ yija tʉocõri, ĩ ya rijomunigãna ñini rũjũyijʉ ĩ: “Jabeto yʉre yuya maji. Mʉre yʉ waja ruyuriorise mʉre waja tĩogʉ̃ yigʉja yʉ maji”, yibojayijʉ ĩ. 30Ito ĩ yibojarocati tʉobisijʉ ĩ. Ito bajiri tubiara wijʉ ãmi wacõri ĩre cũyijʉ ĩ. “Yʉre mʉ waja ruyuriorise mʉ tĩobeja, budibicʉ yigʉja mʉ”, yiyijʉ ĩ. 31Gãjerã moari masa ito bajiro ĩ yija ticõri, bʉjatobisijarã ĩna. Ito bajiri ʉjʉ tʉ wacõri ñarocõti gotiyijarã ĩna. 32Ito bajiri ĩre ĩna gotija tʉocõri, “Ĩre yʉre ji ĩsitẽña”, yiyijʉ ʉjʉ. Ĩ ejaja ticõri, ado bajiro ĩre yiyijʉ ĩ: “Yʉre moa ĩsiri masʉ quenabisija mʉ. ‘Yʉre mʉ waja ruyuriorisere ito bajicõato mʉre’, yibojacʉ yʉ, yʉre mʉ josajare. 33Mʉre yʉ ti maicato bajiroti gãji mʉ babare ti mairʉjaboyija mʉ”, yiyijʉ ʉjʉ ĩre moa ĩsiri masʉre. 34Bʉto junisinicõri ĩre ĩ waja ruyuriorise ĩ waja tĩotoni ĩre tubia rotiyijʉ ĩ ʉjʉ: “Yʉre ĩ waja ruyuriorise ĩ tĩobeja budibicʉ yiguĩji ĩ”, yiyijʉ ʉjʉ, yi gotiquĩ Jesús gʉare, gʉa tʉo masitoni. 35Bajiroti gaye gʉare riasoquĩ Jesús. Ado bajiro gʉare gotisʉsaquĩ Jesús: —‍Ito bajiro riti yigʉ yiguĩji yʉ Jacʉ ũmacʉ̃jʉ ñagʉ̃ cʉni, gãjerã mʉa ñarãre ñeñaro ĩna yirisere mʉa ãcabojobeja, yiquĩ Jesús gʉare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\