SAN MATEO 22

1Mʉcana masare goti masiore ocana gotisʉoquĩ Jesús: 2—‍“Ado bajiro bajia, ĩre tʉorʉ̃nʉrãre ĩ rotirojʉ Dios ĩ miojuri rʉmʉ”, yirocʉ ado bajiro gotiquĩ Jesús: Sĩgʉ̃ ʉjʉ ĩ macʉ ãmo siare basa meniyijʉ. 3“Ti ejabʉaronare jitẽña”, yirocʉ ĩ ya moari masare cõayijʉ ʉjʉ. Ito ĩ yija tʉocõri, jirã wabojayijarã ĩna. Ĩna jibojarocati wadi ãmobisijarã ĩna. 4Ito bajija ticõri, gãjerã ĩ ya moari masare cõayijʉ ʉjʉ. “Gʉa ʉjʉ mʉare bocatimi. Ĩ ya wecʉa ri cʉtirãre sĩa rotimi ĩ. Mʉare bocati ñami ĩ. Ito bajiri ĩ macʉ ãmo siari rʉmʉ tirã waya mʉa cʉni, yiba ĩnare”, yi oca cõayijʉ ʉjʉ. 5Ito yija tʉocõri, jirã wabojayijarã ĩna mʉcana. Ito bajibojarocati ĩre cʉdi ãmobisijarã ĩ oca cõana. Ito bajiri ĩna gotibojaroca riti, gãjiama ĩ ya wesecajʉ wayijʉ. Gãji ĩ gajeoni ĩ ĩsirojʉ wayijʉ. 6Gãjerãma ʉjʉ ĩ cõanare boca ñiayijarã. Ito yicõri ĩnare jayijarã. Ito yirã riti ĩnare sĩacõyijarã ĩna. 7Itire tʉocõri bʉto junisiniyijʉ ʉjʉ. Ito bajiri ĩ ya surarare ĩnare sĩa rotiyijʉ, ito yicõri ĩna ya wirire soe rotiyijʉ ĩ. 8Ito yija bero gãjerã ĩre moa ĩsiri masare ado bajiro yiyijʉ ĩ: “Yʉ macʉ ĩ ãmo siaroti gaye ñajediro ñacã. Jĩjʉ yʉ oca cõabojanama wadire ma ĩnare. 9Cʉto gʉdareco wasa. Itojʉ mari mʉa ti bʉjaro bajiroti baba cʉtiba”, yiyijʉ ʉjʉ ĩre moa ĩsiri masare. 10Ĩ rotiro bajiroti masa miojuyijarã ĩna marijʉ. Quenarã, ñeñarã, ĩna bʉjaro bajiroti miojuyijarã ĩna. Ito bajiri ʉjʉ ya wi dajacoayijʉ. 11’Ito yija ĩ oca cõanare tigʉ sãjayijʉ ʉjʉ. Sĩgʉ̃ ĩ ãmo siara rʉmʉ sãñare gaye yutabuju ĩ sãñabeja tiyijʉ ĩ. 12Ito bajiri ado bajiro yiyijʉ ĩ ĩre: “Yʉ baba, ¿no yija ãmo siare gaye yutabuju sãñabeati mʉ?” yiyijʉ ĩ ĩre. Ito ĩ yija cʉdibisijʉ yutabuju sãñabicʉ. 13Ito yija bare jeori masare ado bajiro yiyijʉ ʉjʉ. “Ĩ ya gʉbori, ĩ ya ãmori rãca siaya ãnire. Ito yicõri rãitĩarojʉ cõaña ĩre. Itojʉ ejacõri ñeñaro tõbʉjagʉ yiguĩji. Ito bajiri oticõri bʉto tʉoĩa oca jaigʉ yiguĩji ĩ”, yiyijʉ ʉjʉ ĩ ya bare jeori masare. Ito bajiroti bajiroja ũmacʉ̃jʉ Dios ĩ rotirojʉ cʉni. 14Jãjarãre jibojami Dios, ĩ ñarojʉ ĩna ejatoni. Ito bajibojarocati coriarãti ĩ beseana goti ejarã yirãji ĩ ñarojʉ, yiquĩ Jesús ĩnare. 15Ito ĩ yija tʉocõri, fariseo gaye tʉoĩarã wacoacã. Sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõri, “Josari oca ĩre mani seniĩaja, cʉdi masibicʉ yiguĩji ĩ. Ito bajiro ĩ cʉdi masibeja tʉocõri, ‘Ĩre seti ña’, yirã yirãji mani”, yi tʉoĩari seyobojacã ĩna. 16Ito bajiro tʉoĩacõri ĩna ñarãre ito yicõri Herodes ñarã rãca, “Ado bajiro Jesure seniĩatẽña mʉa”, yi ñucayijarã ĩna. Ĩna cõana Jesús tʉ ejacõri ado bajiro seniĩacã ĩna Jesure: —‍Tʉoya riasori masʉ mʉ. “Riojo gotigʉ ña mʉ”, yi masia gʉa. “Ado bajiro ãmoami Dios”, yi riasogʉ ñaro bajiroti masare riasoa mʉ. Masa bʉsirise tʉorʉ̃nʉbicʉti quenarise riasogʉ ña mʉ. Gãjerã ñasari masa gajero bajiro ĩna riasobojarocati, ĩnare tʉorʉ̃nʉbicʉti, ñasarise riasoa mʉ. 17Ito bajiro mʉ yija, no bajiro mʉ tʉoĩare gaye tʉo ãmoa gʉa. ¿Roma cʉto gagʉ ʉjʉ gʉare ĩ waja senija, waja yirãjida gʉa, waja yibeatite gajerea? yi seniĩabojacã ĩna Jesure. 18“Yʉ wisatoni ito bajiro yʉre seniĩama ĩna”, yi masiri seyoquĩ Jesús. Ito bajiri ado bajiro yiquĩ ĩ ĩnare: —‍“Queno yirã ña gʉama”, yirã ñabojarãti queno yirã meje ña mʉa. ¿No yija yʉ tʉo wisatoni ito bajiro seniĩati mʉa? 19“Sita waja, waja yiroti cuji niyeru cuji yʉre ĩoña”, yiquĩ Jesús ĩnare. Ito yija niyeru cuji ĩre ĩocã ĩna. 20Iti cuji niyeru cuji ticõri, ado bajiro ĩnare seniĩaquĩ Jesús: —‍¿Ñimʉ ya rio ñati adi rio? ¿Ñimʉ wame, wame cʉtiati iti? yiquĩ Jesús ĩnare. 21—‍Gobierno masa ʉjʉ César wame cʉtigʉ ya rio ña. Ito yicõri ĩ wameti ña iti, yicã ĩna Jesure. —‍Gobierno masare mani waja ruyurioja ñaro bajiroti waja yija quena. Ito bajiroti manire Dios ĩ rotija ñaro bajiroti ĩre cʉdija quena, yiquĩ Jesús ĩnare. 22Ĩ queno cʉdi masija tʉocõri, rujʉ ʉcacã ĩna. Ito bajiri mʉcana tʉdi seniĩa ʉyabiticã ĩna ĩja. Seniĩamenati wacoacã ĩja. 23Iti rʉmʉti saduceo gaye tʉoĩarã Jesure tirã ejacã. “Masa ĩna godaja bero mʉcana tʉdi catire ma”, yirã ñama saduceo gaye tʉoĩarã. Ito bajiro tʉoĩarã ñari, Jesure seniĩarã ejacã ĩna: 24—‍Tʉoya riasori masʉ mʉ. Moisés ñayorʉ ĩ yire gaye mʉre seniĩarã wadibʉ gʉa. Ado bajiro yiñi Moisés ñayorʉ: “Sĩgʉ̃ manojo cʉtigʉ rĩa macʉti ĩ godagoja, ĩ bero gagʉ ĩ rĩjorʉ manojo godore manojo cʉtija quena. Ito bajiri iso rãca ñacõri, rĩjorʉ ñajacʉre wasoagʉ rĩa cʉti wasoagʉ yiguĩji ĩ”, yi ucañi Moisés ñayorʉ. 25Gʉa wato sĩgʉ̃ rĩa jʉa ãmojeno ñabojañi. Sĩgõreti manojo cʉtibojañi ĩna. Ñasʉogʉ isore manojo cʉtisʉobojañi. Rĩa macʉti godañi ĩ. Ĩ godaja bero gãji ĩ ocabaji wasoabojañi. Rĩa macʉti godañi ĩ cʉni. 26Ĩ bero gãna cʉni ito bajiroti manojo cʉtibojañi. Rĩa manati godañi ĩna cʉni. Ito bero sʉsagʉ cʉni ito bajiroti bajiyijʉ. 27Iso manʉjʉsabatia ĩna goda jedija bero iso cʉni godacoañi ĩja. 28Godabojarãti mʉcana tʉdi ĩna catija bero, ¿ñimʉjʉa ñaguĩjida iso manʉjʉ ñasarocʉ ĩna ñarocõti isore ĩna manojo cʉtija bero? yi seniĩacã ĩna Jesure. 29Ito ĩna yija, ado bajiro cʉdiquĩ Jesús: —‍Dios oca tuti gaye queno tʉoĩa masimena ña mʉa. Dios ĩ masirise masirã meje ña mʉa. Ito bajiro yʉre mʉa seniĩabojaja, queno tʉoĩacõri meje seniĩa mʉa. 30Ado robojʉa bajia. Godana mʉcana tʉdi caticõri manojo cʉtire ma. Ito yicõri ĩna rĩa romiare manʉjʉ cʉti rotimenaji ĩna. Ũmacʉ̃jʉ ángel mesa robo bajiro bajirã ñarã yirãji ĩna. 31¿Masa ĩna godaja bero mʉcana tʉdi catirã yirãjida ĩna mʉcana? yija, Dios oca tuti tiya. Dios oca tuti gaye ti jeorã meje ña mʉa. Ĩmasiti ado bajiro gotiami ĩ oca tutina: 32“Abraham, Isaac, Jacob ñayoana Ʉjʉti ñasotia yʉ”, yi gotiami Dios ĩ ocana. Ito bajiri godana ʉjʉ meje ñami Dios, catirã Ʉjʉjʉa ñami, yi tʉoĩa mani, yiquĩ Jesús ĩnare. 33Ito bajiro Jesús ĩ riasore gaye ĩ gotija tʉocõri, ʉcacã masa. 34Ito bajiro saduceo gaye tʉoĩarã Jesús ĩ oca taja tʉoyijarã fariseo gaye tʉoĩarã. Ito bajiri iti tʉocõri minijuayijarã fariseo gaye tʉoĩarã. 35Sĩgʉ̃ ĩna wato judio masa rotirise riasori masʉ ñañi. “No bajiro Jesús yʉre ĩ cʉdija tʉocʉja”, yirocʉ ado bajiro Jesure seniĩagʉ̃ ejaquĩ ĩ. 36—‍Riasogʉ, ¿dise ñati Dios ĩ rotirise ñasarise mʉ tija? yi seniĩaquĩ ĩ Jesure. 37Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiquĩ Jesús: —‍Mani Ʉjʉ Diore bʉto maija quena. Mani tʉoĩarisena, ito yicõri mani ya ʉsina Diore mani maija quena. Ĩ sĩgʉ̃reti tʉorʉ̃nʉcõri, bʉto ĩre mani maija quena. 38Iti ña ñasarise Dios ĩ rotire. 39Iti bero rotire gaye itire bajiro bajiriseti ña. Ado bajiro bajia iti: “Mʉ ya rujʉre mʉ mairo bajiroti gãjerã mʉ ñarãre maija quena”, yi rotiami Dios. 40Iti jʉajiti ña Dios ĩ rotirise ñasarise. Iti jʉaji gaye Dios ĩ rotire gaye mʉa cʉdija, Moisés ñayorʉ ĩ rotire gaye, Diore goti ĩsiri masa ĩna riasorise gaye cʉni yiro bajiro cʉdirã ñarã yirãji mʉa, yiquĩ Jesús ĩnare. 41Fariseo gaye tʉoĩarã gʉa tʉti ĩna minijuaroca maji, 42ado bajiro seniĩaquĩ Jesús ĩnare: —‍¿Ñimʉ ñati Cristo, Dios ĩ cõarʉ mʉa tija? Ito yicõri, ¿ñimʉ janami ñati ĩ? yiquĩ Jesús ĩnare. —‍David ñayorʉ janerãbatia janamiti ñami ĩ, yicã ĩna Jesure. 43Ĩna ito yija tʉocõri, ado bajiro yiquĩ Jesús ĩnare: —‍Riti mʉa tʉoĩaja, ¿no yija David ñayorʉ ĩre tʉoĩagʉ̃, “Yʉ Ʉjʉ”, yiyijari? Tite mʉa. Ado bajiro ucañi David ñayorʉ. Espíritu Santo ĩ rãca ĩ ñajare ado bajiro ucañi ĩ: 44Yʉ Ʉjʉre ado bajiro yiñi Dios: “Yʉ ya riojocadʉja rujiya, mʉ wajanare mʉ rotiroca yigʉ yigʉja yʉ”, yiñi Dios yʉ Ʉjʉre, yi ucayoñi David. 45David ñayorʉ janerãbatia janami ĩ ñaja, “Yʉ Ʉjʉ”, yibitiborʉ David ñayorʉ, yiquĩ Jesús ĩnare. 46Ito bajiro ĩ gotija tʉocõri, sĩgʉ̃jʉa cʉdi masibiticã Jesús ĩ gotirisere. “Masi yucãguĩji ĩ”, yi tʉoĩacõri itocõti ĩre seniĩa jidicãcã ĩna ĩja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\