SAN MATEO 28

1Tujacãra rʉmʉ iti jediroca mʉcana moasʉora rʉmʉ iti busu mʉja wadiroca María Magdalena ito yicõri gajeo María, Jesús ya masari cumajʉ tirã wayijarã ĩna. 2Ito ĩna waroca ñajasaroti sita ʉeyijʉ. Sĩgʉ̃ ángel ruji ejayijʉ. Ruji ejacõri masari cuma gʉ̃ta ĩna biabojaragare janayijʉ ĩ, ito yicõri itiga joere rujiyijʉ. 3Bʉjo ĩ borea yirisere bajiro yogʉ ñayijʉ ĩ, ito yicõri ĩ ya yutabuju cʉni bʉto botirise ñayijʉ. 4Ĩre ticõri güirã ĩna ya rujʉri nʉrʉoyijarã coderi masa. Godacãna robo bajiro ñayijarã ĩna. 5Ito yija ángel ado bajiro yiyijʉ romiare: —‍Güibesa mʉa Jesús yucʉtẽojʉ ĩna jaju sĩarʉre ãmarã ya mʉa, yʉ tija. 6Mami ado. Ĩ goticãdo bajiroti tʉdi caticoañi. Ĩre cũgorajʉ tirã wadite mʉa. 7Coji wasa ĩ rãca riasotigoanare gotitẽña. “Ĩ gotiado bajiroti mʉcana tʉdi caticoañi”, yiba. “Mani riojʉ bʉsa Galileajʉ warocʉ ñayijʉ ĩ. Itojʉ ĩre tirã yirãji mani”, yi gotiba mʉa Jesús rãca riasotigoanare, ya yʉ mʉare, yiyijʉ ángel. 8Ito ĩ yija tʉocõri, masari cuma budicõri güi ũmaquedi wayijarã ĩna. Güibojarãti bʉto wanʉre rãca Jesús rãca riasotigoanare gotirã wayijarã romia. 9Ĩna wabojaroca riti ĩnare seniĩa ejayijʉ Jesús. “¿Ñati mʉa?” ĩ yija tʉocõri, bʉto wanʉyijarã ĩna. Ito bajiri ĩre rʉ̃cʉbʉorã ĩ ya gʉbo wana cʉníyijarã ĩna. 10Ado bajiro yiyijʉ ĩ ĩnare: —‍Güibesa mʉa. Yʉ rãca riasoticãnare oca gotitẽña. “Galileajʉ wajaro. Itojʉ ĩre tirã yirãji mani”, yiba ĩnare, yiyijʉ Jesús romiare. 11Romia ĩna wagoja bero masari cuma code ñana cʉtojʉ ejacõri paia ʉjarãre gotiyijarã iti rẽtado bajiroti. 12Iti oca tʉocõri judio masa bʉcʉrã rãca bʉsirã wayijarã paia ʉjarã. Sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõri coderi masa rʉori oca ĩna gotitoni ĩnare jairo niyeru ĩsiyijarã ĩna. 13Ado bajiro ĩnare rʉo rotiyijarã ĩna: —‍“Ñami gʉa canigoja bero Jesús rãca riasotigoana ĩ ya rujʉre ãmirã ejañi ĩna”, yi goti batoba mʉa masa jeyarore, yiyijarã paia ʉjarã ito yicõri judio masa bʉcʉrã cʉni. 14Mʉa rʉo gotirise ʉjʉ ĩ tʉo masija gʉamasiti mʉare bʉsi queno ĩsirã warã yirãji, yiyijarã ĩna coderi masare. 15Iti niyeru boca ãmi tĩocõri, ĩnare ĩna rotiro bajiroti rʉo goti ucurã wayijarã ĩna. Ito bajiri adi rʉmʉri cʉni, “Tʉdi catigʉ meje yiñi Jesús. Ĩ rãca riasotiri masa rinirã yiñi ĩna”, yire gaye bʉsiama judio masa adi rʉmʉri cʉni. 16Jesús tʉdi catire, romia ĩna gotija tʉocõri, Galileajʉ wacʉ gʉa. “Ito gʉ̃tagʉ̃ joejʉ bocatiba mʉa”, gʉare ĩ yiadojʉ wacʉ gʉa. 17Itojʉ ejacõri Jesure ticʉ gʉa. Ito bajiri ĩre rʉ̃cʉbʉorã wanʉcʉ gʉa. Coriarã, “Ĩ meje ñaguĩji”, yi tʉoĩacã ĩna. 18Ito yija ado bajiro gʉare yiquĩ Jesús: —‍Ũmacʉ̃jʉ adi tutijʉ cʉni yʉ rotire gaye jeyaro jidicãmi yʉ Jacʉ Dios yʉre. 19Masa jeyarore oca goti ucurã, oca goti ucutẽña mʉa. Yʉ ya oca tʉorʉ̃nʉroca yiba ĩnare. Yʉre ĩna tʉorʉ̃nʉja ticõri, yʉ Jacʉ wame, Espíritu Santo wame, yʉ wame rãca ĩnare idé guba mʉa. 20Jeyaro yʉ rotirise ñarocõti ĩna cʉditoni ĩnare riasoba. “Co rʉmʉ rʉyabeto mani rãca ñasotigʉ yiguĩji Jesús. Adi macãrʉcʉ̃ro iti jediroto riojʉajʉ mani rãca ñasotigʉ yiguĩji ĩ”, yi tʉoĩama mʉa, yiquĩ Jesús gʉare. Itocõ ña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\