FILIPENSES 2

1Cristoti ñami mani tʉoĩa oca sẽoroca yigʉ. Manire ti maigʉ̃ ñari mani bojori bʉjaja, “Bojori bʉjabesa mʉa”, yigʉ yiguĩji ĩ. Espíritu Santo rãca mani baba cʉtiroca yami ĩ. Gãjerãre mani ti mairoca ito yicõri ĩnare queno mani yiroca yami Cristo. 2Ito bajiri, “Queno wanʉ quenaro ñajaro ĩ”, yirona sĩgʉ̃ bajiro riti tʉoĩaña mʉa. Sĩgʉ̃re bajiro gãmeri ti maiña. Sĩgʉ̃ bajiro riti tʉoĩacõri Cristore moa ĩsiña mʉa. 3“Yʉmasi bʉjagʉ yigʉja yʉ”, yi oca jaimenati mʉa moaja quena. “Yʉre ti seyojaro gãjerã”, yi tʉoĩamenati moaja quena. “Gãjerã rẽtoro ñasagʉ ña yʉ”, yi tʉoĩabesa. “Ĩnama yʉ rẽtoro ñasarã ñama”, mʉa yi tʉoĩaja quena. 4Mʉa ñaroti riti meje tʉoĩaña. Gãjerã ĩna queno ñaroti gaye cʉni tʉoĩaja quena. 5Jesucristo ĩ tʉoĩado bajiroti mʉa tʉoĩaja quena. 6Ũmacʉ̃jʉ ñagʉ̃, Diocõ masigʉ̃ ñabojagʉti adi sitajʉ wadigʉ ĩ masirise jidicãyijʉ Cristo maji. 7Dios ñabojagʉti ĩ masirise jidicãcõri manire bajiroti rujeayijʉ Cristo. Ito bajiro rujeacõri bʉcʉa wacʉ masare moa ejabʉagʉ ñasotiyijʉ ĩ. 8Adi sita wadicõri, “Gãjerã rẽtoro ñasagʉ ña yʉ”, yi tʉoĩabisijʉ ĩ. Ĩ Jacʉ Diore cʉdigʉ yucʉtẽojʉ masa ĩre jaju sĩabojarocati ĩnare camotabisijʉ ĩ. Ñeñaro yiri masʉre ĩna sĩaro bajiro ĩna sĩabojarocati camotabisijʉ ĩ. 9Ito bajiri ĩ tʉdi catiroca yicõri bʉto rʉ̃cʉbʉorʉ ĩ ñaroca yiñi Dios. Ñimʉ gãji ĩ robo rʉ̃cʉbʉorʉ maquĩji. Ito bajiri wame ñasarise ĩre wõñi Dios. 10Jesús wame tʉocõri ĩre rʉ̃cʉbʉorã, rijomunigãna ñini rũjũ jedijaro masa, yirocʉ wame ñasarise ĩre wõñi Dios. Ito bajiri ĩ wame tʉocõri ũmacʉ̃jʉ gãna, adi sita gãna, ito yicõri adi sita rocajʉ gãna cʉni rijomunigãna ñini rũjũ jedirã yirãji. 11“Jesucristo ñami Ʉjʉ ñasagʉ”, yi jedirã yirãji masa. Ito bajiro ĩna yija, mani Jacʉ Diore cʉni rʉ̃cʉbʉorã yirãji ĩna. 12Tʉoya yʉ mairã mʉa. Yʉ mʉa rãca ñaroca yʉre cʉdisoticʉ mʉa. Mʉa tʉ yʉ ñabitibojarocati bʉto bʉsa mʉa yʉre tʉorʉ̃nʉre ãmoa yʉ. “Dios ĩ masoana ña mani”, yi masicõri ĩre bʉto rʉ̃cʉbʉoya mʉa. “Ĩre yʉ cʉdibeja, yʉre ti wanʉbicʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa güirã ĩre riti cʉdiya. 13Quenarise mani yi ãmoroca yigʉ ñami Dios. Ito bajiri ĩ ãmoro bajiro mʉa yi masi jeotoni mʉare ejabʉaguĩji Dios. 14Dise rʉyabeto mʉa moaja wanʉre rãca riti moaja quena. Ito yicõri gãmeri oca josamenati moaña. 15Ito bajiro mʉa yija ticõri, “Ñeñaro yirã ñama ĩna. Seti cʉtirã ñama”, ñimʉjʉa mʉare yi masibiquĩji ĩja. Dios ñarã ña mʉa. Ito bajiri adi sita gãna Diore ti tecõri ñeñaro yirã ĩna tiro riojo, quenarise riti mʉa yija quena. Diore mʉa cʉdija ticõri, “Ñeñaro yirã ña gʉama”, yi tʉoĩarã yirãji ĩna. 16Catitĩñare gaye Dios tʉjʉ ĩna bʉja masitoni Jesucristo oca ĩnare gotiya. Ito bajiro mʉa yija ticõri, Cristo ĩ tʉdi ejari rʉmʉ bʉto mʉare wanʉgʉ̃ yigʉja yʉ. “Ĩnare riasobojabisija yʉ. Yʉ ĩnare riasocato bajiroti yama ĩna”, yi tʉoĩagʉ̃ yigʉja yʉ mʉare. Ito bajiro wanʉre rãca yigʉ yigʉja yʉ. 17Cristore tʉorʉ̃nʉjaro yirocʉ, mʉare riasocʉ yʉ. Ito bajiro mʉare yʉ riasoja ticõri, yʉre sĩarã yirãji gajea. Ito bajiro yʉre ĩna sĩabojarocati wanʉ quenaro ñagʉ̃ yigʉja yʉ. “Cristore tʉorʉ̃nʉcõri wanʉrã yirãji yʉ riasogoana”, yi tʉoĩacõri wanʉa yʉ cʉni. 18Ito bajiroti mʉa cʉni itire wanʉja quena. “Quenabeto tõbʉjabojagʉti wanʉami Pablo”, yi tʉoĩa wanʉña mʉa cʉni. 19Mani Ʉjʉ Jesús ĩ ãmoja yoari mejeti mʉa tʉ Timoteore cõare tʉoĩa yʉ. Mʉa tʉ ejarʉ ĩ tʉdi ejaroca mʉa oca tʉocõri wanʉgʉ̃ yigʉja yʉ. 20Ĩ sĩgʉ̃ti ñami yʉ tʉoĩaro bajiro tʉoĩagʉ̃. Yʉre bajiroti mʉa queno ñaroti gaye tʉoĩa ʉsirioami Timoteo cʉni. 21Gãjerãma ĩna queno ñaroti riti tʉoĩama. “¿No bajiro Jesucristore yʉ moa ĩsija quenati?” yi tʉoĩabeama ĩnaõna. 22“Queno yigʉ ñami Timoteo”, yi masia mʉa ĩre. Ito yicõri, “Pablo rãca queno Jesucristo oca riasoami Timoteo”, yi tʉoĩa masia mʉa. Riti bajia. Yʉ macʉ bajiroti queno yʉre ejabʉami ĩ. 23Ito bajiri, “Ado bajiro rẽtaro yiroja yʉre”, yʉ yi masija, mʉa tʉ ĩre cõagʉ̃ yigʉja yʉ. 24Mani Ʉjʉre riti tʉorʉ̃nʉa yʉ. Ito bajiri, “Ĩ ãmoja yoari mejeti mʉare tigʉ wacʉ yigʉja yʉ”, yi tʉoĩa yʉ. 25“Mani bajiro Cristore tʉorʉ̃nʉgʉ̃ Epafroditore mʉcana cõagʉ̃ yigʉja mʉa tʉ”, yi tʉoĩa ña yʉ. Yʉre ĩ ejabʉatoni, ĩre cõayija mʉa. Ado ejacõri yʉ rãca moami ĩ. Quenabeto tõbʉjabojarãti Jesucristo oca riaso jidicãbea gʉa. 26Mʉa ñajedirore bʉto ti ãmoami ĩ. “Epafrodito cõgʉ̃ ñami”, mʉa yija tʉo masicõri, tʉoĩa oca jaiquĩ ĩ. 27Riti bajiquĩ, bʉto cõquĩ ĩ. Goda warʉ ñaquĩ. Ĩre ti maiñi Dios. Ito bajiri godabitiquĩ. Tʉoĩa bʉjatobicʉ ñari, ĩ godaja bʉto bʉsa bojori bʉjaborʉja yʉ. Ito bajiri yʉre ti maicõri ĩre yisioñi Dios, yʉ bʉto bojori bʉjare ãmobicʉ. 28Epafrodito sẽo quenagʉ̃ ĩ ñaja ticõri, wanʉrã yirãji mʉa. Ito bajiri, wanʉjaro ĩna, yirocʉ mʉa tʉ bʉto ĩre cõa ãmoa yʉ. “Wanʉrã yirãji ĩna”, mʉare yi tʉoĩacõri wanʉgʉ̃ yigʉja yʉ cʉni. 29Ĩre bajiro mani Ʉjʉre tʉorʉ̃nʉrã ñari ĩ ejaja wanʉre rãca boca ãmiña ĩre. Ĩre bajiro bajirãre rʉ̃cʉbʉoya mʉa. 30Yʉre ejabʉa ñagʉ̃ Cristore moa ĩsiquĩ ĩ. Yʉre ejabʉagʉti bʉjato tõbʉjaquĩ ĩ cʉni. Ito yicõri godaboquĩ. Sõjʉ ñacõri yʉre mʉa ejabʉa masibitire yʉre ejabʉaquĩ ĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\