FILIPENSES 3

1Tʉoya yʉ ñarã mʉa. Ado bajiro gotisʉsa yʉ mʉare. Mani Ʉjʉ Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã ñari wanʉña mʉa. Iti rʉmʉ yʉ gotigore mʉcana yʉ mʉare gotija, quena ña yʉre. Mʉcana tʉdi itire mʉa tʉoja, quena ñaro yiroja mʉare. 2Ecarʉ yai cunigʉ̃re güi ña mani. Ito bajiroti ricati riasorãre cʉni mani güija quena. Ĩna ñama ñeñaro yirã. “Dios rĩa mani ña ãmoja, wiro tarã yirãji mani”, yi riaso rʉorãre cʉni mani cʉdibeja quena. 3Diore mani tʉorʉ̃nʉjare mani ya ʉsijʉ Espíritu Santo queo sãñi Dios. Ito bajiri manire ticõri, “Dios ñarã ñama ĩnama”, yi masirã yirãji gãjerã. “Wiro mani taja ticõri, manire masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉorʉ̃nʉrã meje ña mani. “Cristore mani tʉorʉ̃nʉja, ĩ rãca catitĩñarã yirãji mani”, yi tʉoĩa wanʉ quenarãji mani. 4“Ñasarã ña mani. Mani queno yigore ticõri manire masogʉ̃ yiguĩji Dios”, gãjerã ĩna yi masija, ĩna rẽto bʉsaro yiborʉja yʉ. “Ñasagʉ ñami Pablo”, yire gaye ĩna rẽto bʉsaro bʉto bʉsa ña yʉre. Tite mʉa: 5Ʉdia ãmojeno rʉmʉri yʉ rujeaja bero yʉre wiro tañi ĩna. Judio masʉ ña yʉ. Benjamín ñayorʉ janerãbatia janami ña yʉ. Judio masʉ rujearʉ hebreo oca bʉsigʉ ña yʉ. Fariseo gaye tʉoĩagorʉ ñari, ĩna robo bʉto judio masa rotirise rʉ̃cʉbʉocʉ yʉ cʉni maji. 6Judio masa rotirise bʉto cʉdi ãmogʉ̃, Jesucristore tʉorʉ̃nʉrãre ʉsirioro yi codecʉ yʉ. “Bʉcʉrã rotire cʉdibeami ĩ. Seti cʉtigʉ ñami ĩ”, yʉre yirã manicã. 7“Iti gaye ña ñasarise”, yirocʉ itire bʉto rʉ̃cʉbʉocʉ yʉ maji. “Ñe waja ma iti”, yi tʉoĩa yʉ ĩja adocãta. Jesucristore riti rʉ̃cʉbʉoa yʉ adi rʉmʉri ĩja. 8“Bʉcʉrã rotire ñasarise ñaroja”, yigobojarʉ ñari, mani Ʉjʉ Jesucristore yʉ masija bero, “Ñasarise ña iti”, yi tʉoĩabea yʉ adocãta ĩja. Ĩre mani tʉorʉ̃nʉja, ñejʉa gaje ñasarise ma. Iti rʉmʉ yʉ tʉorʉ̃nʉbojare jidicã jeocõcʉ yʉ. “Jesucristore riti tʉorʉ̃nʉcʉja yʉ ĩja”, yirocʉ iti rʉmʉ yʉ tʉorʉ̃nʉbojare jidicãcʉ yʉ. 9Ĩ yagʉ ña ãmogʉ̃ ĩre riti tʉorʉ̃nʉa yʉ ĩja. “Judio masa rotirise yʉ cʉdija ticõri, yʉre masogʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩabojacʉ yʉ maji. Cristore yʉ tʉorʉ̃nʉja ticõri, yʉ ñeñaro yirise ãcabojoñi Dios. Ito bajiri adi rʉmʉri ĩ tiro riojo ñe seti macʉ ña yʉ ĩja. Ado bajiro bajia iti. No Cristore tʉorʉ̃nʉgʉ̃reti ĩ ñeñaro yirisere ãcabojogʉ yiguĩji Dios. Ito bajiri ĩre riti tʉorʉ̃nʉa yʉ ĩja. 10Bʉto bʉsa Cristore masi ãmoa yʉ. Iti ña yʉre ñasarise. Ĩ godaja bero mʉcana tʉdi ĩ catiroca yicõri, ĩ masirise ĩoñi Dios. Yʉ ĩre cʉdi masitoni, ĩ masirisena yʉre ĩ ejabʉare ãmoa yʉ. Diore cʉdi ãmogʉ̃, ĩ tʉoĩa bʉjatobitiroca masa ĩna yibojarocati, ĩnare camotabisijʉ Jesucristo. Ĩre ĩna sĩabojarocati, camotabisijʉ. Diore riti cʉdi ãmoyijʉ ĩ. Ito bajiri masa yʉre ĩna sĩa ãmobojarocati, ĩre bajiro Diore riti cʉdi ãmoa yʉ cʉni. 11Ito bajiro ya yʉ, “Godanare mʉcana tʉdi catiroca Dios ĩ yiri rʉmʉ, yʉre cʉni yʉ catiroca yigʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩacõri wanʉa yʉ. 12“Jeyaro masigʉ̃ ña yʉ. Quenarise riti yigʉ ña yʉ”, yi masibea yʉ. Yʉ masibiti jaje rʉya maji. Ito bajibojarocati Jesucristo yagʉ yʉ ñaroca yicãñi ĩ. Ito bajiri yʉ moaroti ĩ cũre, itire jeorocʉ ĩre moa ĩsisotia yʉ. 13Tʉoya yʉ ñarã mʉa. “Cristo ĩ ãmoro bajiro quenarise riti yigʉ ña yʉ”, yibea yʉ. Ado bajirojʉa bajia yʉ yirise. Iti rʉmʉjʉ rẽtagore gaye bʉto tʉoĩabea yʉ. Yʉ moaroti Cristo ĩ cũcãja bero ñajare, “Itire yicʉja yʉ”, yirocʉ josa yʉ ĩja. 14Cristore tʉorʉ̃nʉrã mani ñajare, ũmacʉ̃jʉ manire ãmi wacõri waja yigʉ yiguĩji Dios. Mani catitĩñaroca yigʉ yiguĩji ĩ. Ito bajiri moare ĩ cũre ñajare, itire jeo ãmoa yʉ maji. 15Mani Cristore tʉorʉ̃nʉsʉoana itire sĩgʉ̃ bajiro riti tʉoĩa mani. “Mani moaroti Dios ĩ cũrere jeoana mani”, yi tʉoĩarã ña mani. Ito bajibojarocati coriarã mʉa yʉ bajiro tʉoĩabeja, mʉa tʉo masibitire mʉa tʉo masiroca yigʉ yiguĩji Dios. 16Dios oca ñarocõ tʉo masi jeobitibojarãti mani tʉo masiriseti mani cʉdi ñaja quena. 17Tʉoya yʉ ñarã mʉa. “Ado bajiro ñami Pablo”, yi tʉoĩacõri, yʉ yiado bajiroti yiya mʉa cʉni. Yʉ yiado bajiro yirãre tʉorʉ̃nʉña mʉa. 18Adocãta yʉ mʉare gotirise coji meje mʉare goticʉ yʉ. “Cristore tʉorʉ̃nʉrã ña gʉa”, yibojarãti, “Yucʉtẽojʉ ĩ godaja, ñe waja ma”, yirã jãjarã ñama maji. “Ito bajiro yama ĩna”, yi tʉoĩacõri oti ãmoa yʉ. Ito bajiro tʉoĩarã Cristo wajana ñama ĩnaõna. 19Ito bajiro yirã jeame ʉ̃jʉrojʉ warã yirãji. Ĩna ya ʉsijʉ maquĩji Dios. Adi sita gaye riti tʉoĩarãji ĩna. Ĩna ñeñaro yi ãmoriseti tʉoĩa wanʉama ĩna. Ĩna ñeñaro yija, bojo bʉjaro õno yirã itire wanʉama ĩna. 20Maniama ũmacʉ̃jʉ Dios tʉjʉ warona ña. Dios ĩ ñarojʉ ña mani ñatĩñaro. “Manire masorocʉ tʉdi ejagʉ yiguĩji Jesucristo”, yi tʉoĩacõri ĩre bocatia mani. 21Mani ya rujʉ godari rujʉre gaje rujʉ godabiti rujʉna manire wasoagʉ yiguĩji Cristo. Ĩ ya rujʉ ñasari rujʉ bajiri rujʉna manire wasoagʉ yiguĩji ĩ. Bʉto masigʉ̃ ñari, ñejʉa ĩ roti masibiti ma ĩre. “Ĩ masirisena mani ya rujʉre wasoagʉ yiguĩji ĩ”, yi tʉoĩacõri wanʉa mani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\