APOCALIPSIS 10

1Ito yija gãji ángel sẽogʉ̃ ũmacʉ̃jʉ ĩ ruji wadija ticʉ yʉ. Ide bueri wato ruji wadiquĩ ĩ. Ĩ ya rijoga weca bue bedo ñacʉ. Ĩ ya rio ũmacañi ʉ̃mʉa gagʉ bajiro yocʉ. Ĩ ya ñicʉri jea ʉ̃jʉrise cʉrise bʉcʉ robo bajiro bajicʉ. 2Ĩ ya ãmojʉ papera tunara joti õjacõri rʉcoquĩ. Ruji ejacõri ĩ ya gʉbo riojocadʉja riaca jajosa cʉda roaquĩ ĩ. Ĩ ya gãcodʉjaga gʉbo boejʉ cʉda cũquĩ. 3Ito yicõri oca sẽoro awasãquĩ. Yai awasãro bajiro ruyucʉ ĩ awasãja. Ĩ awasãrocati jʉa ãmojeno bʉjoa bʉsi ruyucã. 4Bʉjoa oca ruyurise ucarocʉ yibojacʉ yʉ. Iti ucagʉ wagʉ yʉ yirocati ũmacʉ̃jʉ ado bajiro oca ruyucʉ yʉre: —‍Jʉa ãmojeno bʉjoa oca ruyurise gãjerãre gotibesa. Ucabesa itire, yire oca ruyucʉ yʉre. 5Ito yija bero co dʉja gʉbo riacajʉ cʉda rʉ̃gõcõri gaje dʉja gʉbo boejʉ cʉda cũgʉ̃, ĩ ya ãmo riojocadʉja ũmacʉ̃jʉ ĩ ñumʉoja ticʉ yʉ. 6Riti bajiro yiroja yirocʉ, “Dios catitĩñagʉ̃ ĩ tiro riojo ado bajiro ya yʉ”, yiquĩ ĩ. Dios ñami ũmacʉ̃jʉ macãrʉcʉ̃rore rujeorʉ. Sita, riacari cʉrise, ito yicõri jeyaro itijʉ ñarise rujeorʉ ñami ĩ. Riti bajiro yiroja yirocʉ, Dios ĩ tiro riojo ado bajiro ya yʉ: —‍Ñe sejare mano yiroja ĩja. 7Sʉsagʉ ángel jʉa ãmojeno ñagʉ̃ ĩ jutiroca, “Ado bajiro yigʉ yigʉja yʉ”, Dios ĩ yiado bajiroti yigʉ yiguĩji ĩ. Jane mejejʉ masare iti gaye goti jeobisĩ ĩ maji. Ĩre goti ĩsiri masare riti gotiñi ĩ. Ĩnare ĩ gotiado bajiroti rẽtaro yiroja ángel sʉsagʉ ĩ jutija, yiquĩ ĩ. 8Ito bajiro ĩ yija bero ũmacʉ̃jʉ oca ruyucati tʉdi ruyucʉ yʉre mʉcana. Ado bajiro yi ruyucʉ yʉre: —‍Ángel ĩ ya riojocadʉja riacajʉ cʉda roacõri, boejʉ cʉda cũgʉ̃ tʉ wasa. Papera tunara joti ĩ rʉcorise ãmiña, yire oca ruyucʉ yʉre. 9Ito bajiro iti ruyuja tʉocõri, ángel tʉ wacʉ yʉ. Ĩ tʉ ejacõri papera tunara jotiacã ĩre senicʉ yʉ. Yʉ senija ado bajiro yʉre cʉdiquĩ ĩ: —‍Ĩmo baya. Iti mʉ baja beroa ide robo bajiro ibisitiro yiroja mʉ ya rise. Ito bajibojarocati iti mʉ baja bero ñeme jiacõri mʉre jeraga juniro yiroja, yiquĩ yʉre. 10Ito ĩ yirocati ãmojʉ ĩ rʉcorise papera ãmicʉ yʉ. Itire ãmicõri bacʉ yʉ ĩja. Beroa ide robo bajiro ibisiticʉ iti yʉ baja. Ito bajibojarocati iti yʉ baja bero yʉ ya jeragajʉ bʉto junicʉ. 11Yʉ baja berojʉ ado bajiro yʉre gotiquĩ ĩ: —‍“Co butu gãna rʉyabeto, co sita gãna rʉyabeto, co oca rʉyabeto bʉsirãre, ito yicõri ʉjarã ñarocõreti ado bajiro rẽtaro wado yiroja”, Dios ĩ yire gaye mʉcana tʉdi goti quenore ña mʉre, yiquĩ ángel yʉre yʉ cãirojʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\