APOCALIPSIS 12

1Ito bero ũmacʉ̃jʉ ijarijʉ rẽtaroti ruyucʉ yʉre. Ũmacañi ĩ yorise bajirise saya sãñacõ iso romio. Ũmacañi ñami gagʉ joe rʉ̃gõcõ iso. Iso ya jesara bedojʉ jʉa gʉbojeno ñocõa ñacã. 2Macʉ sãñagõ ñacõ iso. Ito bajiri macʉ cõgõ awasãcõ. Iti junijare oca jai ñacõ iso. 3Ũmacʉ̃jʉ ija rẽtaroti gaye gaje ruyucʉ. Iso tʉ jino robo bajigʉ sũagʉ̃ bʉcʉ ñaquĩ. Jʉa ãmojenogãri rijoga cʉtiquĩ ĩ. Jʉa dʉjamocõ saburi sabu cʉtiquĩ. Ito yicõri co rijoga rʉyabeto jesara bedo jesaquĩ. 4Ñocõare gʉdareco adojʉa bʉsacõ ĩ ya jotiana ja ñajõquĩ ĩ. Ito bajiri sitajʉ quedi queacã ĩna ñocõa. Ĩ jino robo bajigʉ bʉcʉ, macʉ cõgõ tʉ tujaquĩ. “Ĩ rujearocati ĩre bacʉja”, yirocʉ tujaquĩ ĩ. 5Ito ĩ yiroca ʉ̃mʉgʉ̃ macʉ cʉticõ iso. Masa jeyaro Ʉjʉ ñarocʉ ñaquĩ ĩ. Dios ĩ cũrʉ ñari sẽoro roti masiquĩ. Iso rʉcoja bero ʉjʉ ya cumuro Dios ĩ rujiro tʉ ĩre ãmi ejacã ĩna. 6Ito yirocati masa manojʉ rudicoacõ macʉacã jaco. Itojʉ iso ñarotijʉ ñacãcʉ Dios ĩ cũrajʉ. Itojʉ mil doscientos sesenta rʉmʉri codequĩ Dios isore. 7Ito yija bero ũmacʉ̃jʉ ĩna gãmeri sĩaja ticʉ yʉ. Ángel mesa Miguel ʉjʉ rãca ñarã, ángel mesa ñagoana jino robo bajigʉ bʉcʉ ñarã rãca gãmeri tãcã ĩna. 8Miguel mesare rẽtocũbiticã ĩna. Ito bajiri ũmacʉ̃jʉ Dios tʉ ña masibiticã ĩna ĩja. 9Ito bajiro ĩna yijare jino robo bajigʉ bʉcʉre bucõaquĩ Dios. Dios ĩ bucõarʉti ñami rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás wame cʉtigʉ. Ĩti ñami jane mejejʉ jino robo godo wedirʉ. Ĩti ñami masa jeyarore rʉogʉ. Ĩ ñarã Dios tʉ ñagoana rãcati bucõaquĩ Dios adi sitajʉ ĩna ñatoni. 10Ito yija ũmacʉ̃jʉ oca sẽoro ado bajiro ruyucʉ: —‍Masare masorocʉ ñacãmi Dios ĩja. Ito bajiri mani Ʉjʉ ñarocʉ ñami ĩ. Ĩ masirise cʉni ĩorocʉ ñacãmi. Ĩ Macʉ Cristo cʉni ĩ masirisena rotirocʉ ñacãmi. Rʉ̃mʉ́a ʉjʉre bucõacacʉ ñami ĩ. Ĩ bucõarʉti ñami Cristore tʉorʉ̃nʉrãre oca menigʉ̃. Ʉ̃mʉa, ñami cʉni Dios ĩ tiro riojo mani ñarãre oca meni ãmobojagʉ, “Seti cʉtiama ĩna”, yisotibojami ĩ Diore. 11Mani ñarãjʉa ĩre rẽtocũcã ĩna. “Ĩ ya rína mani ñeñaro yirisere coe jeogʉ yiguĩji Oveja Macʉ”, yi tʉoĩacõri rʉ̃mʉ́a ʉjʉre rẽtocũcã ĩna. “Cristo oca mani riasoja ticõri, manire sĩarã yirãji”, yi tʉoĩa güibiticã ĩna. “Manire ĩna sĩa ãmobojarocati Dios ocare jidicãmenaji mani”, yi tʉoĩacã ĩna. Ito bajiro yicõri rʉ̃mʉ́re rẽtocũcã ĩna. 12Rʉ̃mʉ́re ĩna rẽtocũja ticõri, wanʉña ũmacʉ̃jʉ gãna mʉa. Mʉa adi sita gãnareama bʉjato bajiro yiroja. Mʉa riaca jajosa gãnare cʉni bʉjato bajiro yiroja. Mʉa tʉjʉ rujicoami rʉ̃mʉ́ ĩja. Ito bajiri bʉjato bʉjarã wana ya mʉa. “Yoari mejeti yʉ tõbʉjaroca yigʉ yiguĩji Dios”, yirocʉ bʉto junisiniami rʉ̃mʉ́ adocãta, yi ruyucʉ oca ũmacʉ̃jʉ. 13“Adi sitajʉ cõami Dios yʉre”, yi ti masicõri, romio macʉ rʉcorore sʉyaquĩ jino robo bajigʉ bʉcʉ. 14Isore ĩ sʉyabojarocati ga caero jʉa caero cʉrise bʉcʉ isore ĩsicã ĩna iso wʉtitoni. Ito bajiri masa manojʉ iso ñarojʉ jinore wʉti rudi wacõ iso. Itojʉ ʉdia rodo gaje rodo gʉdarecocõ isore bare ecacõri tirʉ̃nʉ ñaquĩ Dios. 15Iso rudija ticõri, isore sĩa ãmoquĩ jino robo bajigʉ. Ito bajiri ĩ ya risena ide buquĩ isore rurocʉ. 16Ito bajiro ĩ yibojarocati sita ejabʉacʉ isore. Rʉ̃mʉ́ ide ĩ bubojare sitati udi ãmi jeocõcʉ. 17Iti ito bajija ticõri, bʉto romiore junisiniquĩ jino robo bajigʉ. Isore sĩa masibiticõri iso janerãbatiare tãgʉ̃ waquĩ rʉ̃mʉ́. Ĩna ñama Dios rotirise cʉdirã. Ito yicõri Jesucristo oca tʉorʉ̃nʉ sʉyarã ñari bojomenati masare goti batorã ñama ĩna. 18Ĩnare sĩa ãmogʉ̃ jino robo bajigʉ riaca jajosa tʉnima jajʉjʉ bocati ñacãquĩ ĩ, yʉ cãirojʉ yʉ tija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\