APOCALIPSIS 16

1Ito bero oca sẽoro Dios ya wijʉ iti ruyuja tʉocʉ yʉ. Ado bajiro jʉa ãmojeno ángel mesare bʉsi ruyucʉ iti: —‍Masa ĩna tõbʉjatoni mʉa rʉcori tẽrori sita joere jio queoya. Iti ña, masa ĩna ñeñaro yirisere Dios ĩ ti terise, yi ruyucʉ ũmacʉ̃jʉ. 2Ito yija cajero gagʉ ángel ĩ rʉcori tẽro sita joe jio queoquĩ. Ito bajiro ĩ yirocati guijogʉ ya rujʉ bajiro ĩna meni rujeorʉre rʉ̃cʉbʉocõri ĩ wame wãñarãre ĩna ya rujʉrire cami joeacʉ. Bʉto cuni junirise ñacʉ iti cami. 3Ito bero jʉ̃arã ñagʉ̃ ángel ĩ rʉcori tẽro riaca jajosajʉ jio roaquĩ. Ĩ jio roarocati, rí godo wedicʉ ide. Godarʉ rí robo bajirise ñacʉ iti. Riaca jajosa gãna ñarocõti goda jedicoacã. 4Ito bero gãji ʉdiarã ñagʉ̃ ángel riacarijʉ ide ũmaburi gojerijʉ cʉni jio roaquĩ. Ito ĩ yirocati rí godo wedicoacʉ iti riacari. 5Ángel ide codegʉ ado bajiro bʉsi ruyuquĩ: —‍Dios, mʉ ña ñeñaro yiĩabicʉ. Jane mejejʉ gagʉ ña mʉ. Ito yicõri adocãta gagʉ cʉni ña mʉ. Masa ĩna ñeñaro yirisere ti junisinicõri rí godo wediroca mʉ yija, quena ña. 6Mʉ ñarãre rí budiroca yicã ĩna. Ito yicõri ĩnare sĩacã ĩna. Ito yicõri mʉre goti ĩsiri masare ito bajiroti yicã ĩna. Ito bajiri ĩna rí idiroca mʉ yija, ito bajiroti quena ĩnare, yi ruyuquĩ ángel ide coderi masʉ. 7Ito yija bero Diore soe ĩsira casabojʉ oca ruyucʉ: —‍Riti ña. Ito bajiroti bajia. Rẽtoro masigʉ̃ ña yʉ Ʉjʉ Dios mʉ. Ñimʉ gãji mʉre bajiro masigʉ̃ mami. Queno ti masigʉ̃ ñari, masa ĩna ñeñaro yiadocõti riojo waja senia mʉ, yire oca ruyucʉ Diore soe ĩsirã casabojʉ. 8Ito bero jʉariarã ñagʉ̃ ángel ũmacañi joere jiojeoquĩ ĩ rʉcori tẽrore. Ito bajiro ĩ yirocati ĩ asirisena masare soequĩ ũmacañi. 9Ito bajiri bʉto masare soequĩ ĩ. Ito bajiro ĩ yibojarocati, ĩna ñeñaro yirise jidicãbiticã ĩna. Ito yicõri Diore cʉni rʉ̃cʉbʉobiticã ĩna. Ado bajirojʉa yicã ĩna. Dios ñarise rẽto masigʉ̃re bʉsitucã ĩna. 10Ito yija bero co dʉjamocõ ñagʉ̃ ángel ĩ rʉcori tẽro guijogʉ ĩ rotiri cumuro joe jiojeoquĩ. Ito ĩ yirocati guijogʉ ĩ rotiri sitare, ito yicõri ĩ ñarãre cʉni ñarocõti rãitĩacoacʉ. Bʉto juni wisirã ĩna ya ñemeroriti cuni canamʉocã ĩna. 11Ito bajibojarocati ĩna ñeñaro yirisere jidicãbiticã ĩna. Ĩna cami cʉtiroca Dios ĩ yijare Diore bʉsitucã ĩna. 12Ito yija bero co ãmojeno ñagʉ̃ ángel ĩ rʉcori tẽro Éufrates wame cʉtirisajʉ jio roaquĩ. Ito ĩ yirocati riaca caracoacʉ, ũmacañi joejea wadiri dʉja gãna ʉjarã ĩna ya surara rãca ĩna jẽa watoni. 13Ito yija bero rʉ̃mʉ́a ʉdiarã tũja robo bajirã ticʉ yʉ. Sĩgʉ̃ jino robo bajigʉ ya risejʉ budirʉ ñaquĩ. Gãji guijogʉ ya risejʉ budirʉ ñaquĩ. Gãji, “Diore goti ĩsiri masʉ ña yʉ”, yibojagʉ ya risejʉ budirʉ ñaquĩ. 14Ĩna rʉ̃mʉ́a ʉdiarã ñacã, tiyamani ĩosotiana. Adi sita gãna ʉjarã ñarocõti minijuacõri ĩna gãmeri tãroca yicã ĩna. Iti ñaro yiroja masa ĩna ñeñaro yirise waja jeyaro masigʉ̃ Dios ĩ senisʉsari rʉmʉ. 15Jesucristo ĩ godaroto riojʉa ado bajiro yiyijʉ ĩ: “Queno tʉoĩaña mʉa. ‘Itocõ ejagʉ yigʉja yʉ’, yibicʉti, riniri masʉ ĩ ejaro bajiro ejagʉ yigʉja yʉ. No yʉ ejaroti gayere bocatirã, wanʉ quenarã yirãji ĩna. Ĩna ya yutabujuri rãca ñacãrã bajiro bajirã yirãji ĩna. Wasoro macʉ gãjerã riojo bojogʉ bajiro meje bajirã yirãji ĩna. Yʉre bocati yucãrã ñari wanʉ quenarã yirãji ĩnama”, yiyijʉ Cristo ĩ godaroto riojʉa. 16Ʉjarã minijuacõri ĩna gãmeri tãrijʉ Armagedón wame cʉtirijʉ ñacʉ Hebreo ocana. 17Ito yija bero jʉaga ãmojeno ñagʉ̃ ángel ĩ rʉcori tẽro ũmacʉ̃jʉ jio batequĩ. Ito ĩ yirocati ũmacʉ̃jʉ Dios ya wi oca sẽoro oca ruyucʉ. Dios ĩ rotiri cumurojʉ ado bajiro oca ruyucʉ: —‍Itocõti ña ĩja, yire oca ruyucʉ. 18Ito yirocati bʉjo borea yirise ñacʉ. Ito bero bʉjo bʉsiquĩ. Ito yicõri guijorise ruyucʉ. Ito yicõri sita bʉto ʉecʉ. Adi sita gãna masa ĩna ñaroca ʉere rẽtoro ʉecʉ. 19Iti ʉerocati jaja cʉto Babilonia wame cʉtiri cʉto ʉdiajʉjʉ bata rʉ̃gʉ̃cʉ. Ito bajiroti adi macãrʉcʉ̃ro gaye cʉtori sita ʉerisena ruyuriocõcʉ. Babilonia gãna ĩna ñeñaro yirere masi bʉjaquĩ Dios. Ito bajiri ĩnare junisinigʉ̃ ĩna ñeñaro yire waja ĩna tõbʉjaroca yiquĩ Dios. 20Ito bajiroti ruja yogari cʉni, gʉ̃ta yucʉri cʉni goda jedicoacʉ. 21Ito yija bero ũmacʉ̃jʉ gaye ide bʉra cujiri quedicʉ. Cuarenta kilos rʉ̃cʉrisecõ ñacʉ iti. Iti ĩnare quedi ejarise tõbʉjacõri bʉto ñeñaro Diore bʉsitucã masa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\