APOCALIPSIS 17

1Ito yija jʉa ãmojeno ñagʉ̃ ángel rujatẽro rʉcogorʉ yʉ tʉ ejaquĩ. Ejacõri ado bajiro gotiquĩ yʉre: —‍Adojʉa waya. Bʉto wedi maso ñeñaro iso tõbʉjaroti gaye mʉre ĩorocʉ ya. Iso ñamo riaca jajosa gaye ide joe rujigo. 2Adi sita gãna ʉjarã ñeñaro yirã ñari iso rãca aje ñacã ĩna. Adi sita gãnare ĩna ñeñaro yitoni ʉyé ide iocõri ĩna ñeñaro yiroca yigo bajiro ʉsirio codecõ iso, yiquĩ ángel yʉre. 3Yʉ cãirojʉ Espíritu Santo ĩ ĩore ado bajiro rẽtacʉ. Sĩgʉ̃ ángel yucʉ manojʉ yʉre ãmi waquĩ. Itojʉ ejacõri guijogʉ sũagʉ̃ joe romio iso jesaja ticʉ yʉ. Dios ĩ ti terise wame wãñacʉ ĩre. Jʉa ãmojeno rijogari cʉtiquĩ ĩ. Ito yicõri jʉa dʉjamocõ saburi cʉtiquĩ ĩ. 4Saya iso sãñarise sũa ñirise, ito yicõri bʉto sũarise cʉni ñacʉ. Iso seyorise jaje gajeoni cʉticõ iso. Iti ñacʉ oro, gaje gʉ̃ta bʉto waja cʉtirise, gaje perla wame cʉtirise. Iso ya ãmo oro tẽro rʉcocõ iso. Iti tẽrojʉ ñeñaro iso yirise sãñacʉ. Ñeñaro iso ʉ̃mʉa rãca yi ajerise sãñacʉ iti tẽrojʉ. 5Iso ya rioweca tʉo masia mani wame wãñacʉ. Ado bajiro bajicʉ iti wame: “Jaja cʉto Babilonia wame cʉtigo ñamo adio. Wedi masa romia jaco ñamo adio. Ito yicõri ñeñarise jeyaro jaco ñamo adio”, yireoni ñacʉ iso ya rioweca wãñarise. 6Ito yija, “Adioti ñamo Dios ñarãre sĩa rotigo. Jesure jidicãmenare sĩa rotigo ñamo. Ĩnare rí buditoni mecʉcõri sĩa rotigo ñamo adio”, yi ti masicʉ yʉ. Itire ti masicõri mano ti ʉcacʉ yʉ. 7Ito bajiro yʉ baji ñaroca ado bajiro gotiquĩ ángel yʉre: —‍¿Ñere ti ʉcati mʉ? Iso mʉ tiro, “Ado bajiro yireoni ñati adi”, mʉ yi masitoni mʉre goti rẽtobugʉ ya yʉ. Guijogʉ jʉa ãmojeno rijogari cʉticõri jʉa dʉjamocõ saburi cʉtigʉ isore ãmi waja mʉ tirʉ, “Ado bajiro yireoni ñati adi”, mʉ yi masitoni mʉre goti rẽtobugʉ ya yʉ. 8Guijogʉ mʉ tirʉ iti rʉmʉjʉ catiquĩ maji. Adocãtama ruyubeami ĩja. Ito bajiro bajibojagʉti Dios ĩre ruyuriosaroto riojʉa sʉsabiti gojena joejea mʉja wadigʉ yiguĩji. Ĩ joejeaja ticõri, ĩre ti ʉcarã yirãji masa. Ĩna ñarã yirãji macãrʉcʉ̃ro Dios ĩ rujeoroto riojʉajʉ papera tuti ucagʉ, “Adocõ ñama catitĩñarã”, ĩ yi ucabitiana. Guijogʉ iti rʉmʉ catigorʉ, mʉcana tʉdi ĩ catija ticõri, ti ʉcarã yirãji masa jeyaro. 9’Jĩjʉ yʉ mʉre gotirise queno mʉ tʉo masi ãmoja, queno tʉoya. Jʉa ãmojeno rijogari cʉtigʉ mʉ tirʉ, gʉ̃ta yucʉri jʉa ãmojeno yucʉri bajiro bajia iti. Iti yucʉri ña, wedi maso iso rujirijʉ. 10Gaje ĩ ya rijogari jʉa ãmojeno ʉjarã bajiro bajia. Co dʉjamocõ ʉjarã ñabojana goda jedicoama. Ĩna bero gagʉ co ãmojeno ñagʉ̃ adocãta masare rotigʉ yami. Ĩ bero gagʉ jʉa ãmojeno ñagʉ̃ ruyubeami maji. Ija ejacõri masare rotigʉ yiguĩji ĩ. Ito bajiro yibojagʉti yoari ñabicʉ yiguĩji ĩ. 11Ĩna bero rotigʉ ñagʉ̃ yiguĩji guijogʉ sũagʉ̃ iti rʉmʉ ñagorʉ. Ĩ ñagʉ̃ yiguĩji sĩgʉ̃ co dʉjamocõ ñarã godabojagʉti mʉcana tʉdi catirʉ. Ĩ tʉdi catija bero ĩre ruyuriosagʉ yiguĩji Dios ĩja. 12’Jʉa dʉjamocõ saburi mʉ tire, jʉa dʉjamocõ ñarã ʉjarã bajiro bajia iti. Masare rotisʉobeama ĩna maji. Ija guijogʉ sũagʉ̃ rãca rotirã yirãji ĩna. Ito bajibojarocati yoari mejeti rotirã yirãji ĩna. 13Ĩna jʉa dʉjamocõ ʉjarã ñabojarãti sĩgʉ̃re bajiroti tʉoĩarã ñarã yirãji ĩna. Ito bajiri guijogʉ sũagʉ̃re rotiri masʉ cũrã yirãji ĩna. 14Sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõri Oveja Macʉ rãca gãmeri tãrã yirãji ĩna. Ito bajibojarocati ĩjʉa ĩnare rẽtocũgʉ̃ yiguĩji. Gãjerã ñasarã rẽtoro ñasagʉ ñami ĩ. Ito yicõri gãjerã ʉjarã ʉjʉ rẽtoro ñasagʉ ñami ĩ. Ĩ rãca gãna Dios ĩ beseana ñama ĩna. Ito yicõri ĩre tʉorʉ̃nʉ jidicãmena ñama ĩna. Ito bajiri ĩna Ʉjʉ Oveja Macʉ rãca gãjerãre rẽtocũrã yirãji ĩna, yiquĩ ángel yʉre. 15Ito yija gaje ado bajiro gotiquĩ ángel yʉre: —‍Riaca jajosa joe wedi maso iso rujirise mʉ tija, masati ña iti. Co cʉto rʉyabeto gãna, co masa butu rʉyabeto gãna, co oca rʉyabeto bʉsirã, ito yicõri co sita rʉyabeto gãna ñama ĩna mʉ tirise. 16Jʉa dʉjamocõ ʉjarã guijogʉ sũagʉ̃ rãca mʉ tiana, wedi masore ti tudirã yirãji ĩna. Saya manoti sĩgõti isore wagorã yirãji ĩna. Ito yicõri tʉdi iso ya rujʉre barã yirãji ĩna. Ito yicõri iso ya gõarire jeana soe ruyuriorã yirãji ĩna. 17Ĩ ãmorise rẽtatoni, “Ado bajiro yiana mani”, yi ĩna tʉoĩaroca yigʉ yiguĩji Dios. Sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõri guijogʉ sũagʉ̃re ʉjʉ cũrã yirãji ĩna. Ito bajiro ĩna yija Dios ĩ ãmoro bajiroti rẽtaro yiroja. 18Wedi maso mʉ tiro, cʉto jaja cʉto robo bajiro bajia iti. Iti cʉto gagʉ ʉjʉ gaje cʉtori gãna ʉjarãre roti ñagʉ̃ yiguĩji ĩ, yiquĩ ángel yʉre yʉ cãirojʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\