APOCALIPSIS 21

1Ito yija bero macãrʉcʉ̃ro mame, sita mame iti ñaja ticʉ yʉ. Dios ĩ wasoare ñari seyocʉ iti. Macãrʉcʉ̃ro bʉcʉro ñasʉobojacati, sita ñasʉobojacati cʉni godacoacʉ ĩja. Ito yicõri riaca bʉcʉyari manicʉ. 2Ito yija bero yʉ Juan, ñejʉa ñeñarise mani cʉto mame Jerusalén wame cʉtiri cʉto iti ruji ejaja ticʉ yʉ. Dios ĩ ñarojʉna ruji wadicʉ iti cʉto. Iti cʉto queno quenora cʉto ñacʉ. Romio ãmo siaroco saya sãña yucãdo robo bajiro seyori cʉto ñacʉ iti cʉto. Iti cʉtore queno yucãquĩ Dios, ĩ ñarã ĩna ñatoni. 3Ito yija yʉ cãirojʉ ũmacʉ̃jʉ oca sẽoro ruyucʉ: —‍Tiya. Adocãta masa rãca ñami Dios. Masa rãca ñagʉ̃ ĩ ñajare ĩ ñarã ñarã yirãji ĩna. Masa rãca ñacõri ĩna Ʉjʉ ñagʉ̃ yiguĩji ĩ. 4Ĩna ya yago idere wejacãgʉ̃ yiguĩji Dios. Ito bajiri wanʉ quenatĩñarã yirãji ĩna. Ito bajiri godamena yirãji masa ĩja. Ito yicõri otimena yirãji ĩna. Bojori bʉjamena yirãji ĩna. Junirise mano yiroja ĩnare. Iti rʉmʉ bajigore iti rẽta jedijare ito bajiro bajirã yirãji ĩna, yire oca ruyucʉ ũmacʉ̃jʉ. 5Ito yija ʉjʉ ya cumuro rujigʉ ado bajiro yi ruyuquĩ ĩ: —‍Ñajediro bʉcʉ ñabojare mame riti wasoacʉ yʉ, yi ruyuquĩ ĩ. Ito bajiro yicõri ado bajiro gaje gotiquĩ yʉre: —‍Mʉre yʉ gotirise ucaya. Yʉ mʉre gotirise riojo gotire ña. “Ito bajiro bajiro yiroja”, yi masigʉ̃ yigʉja mʉ, itire tʉocõri. Ito bajiri itire ucaya, yi gotiquĩ yʉre. 6Bero mʉcana ado bajiro yiquĩ yʉre: —‍Itocõti ña. Ñacã ĩja. Yʉna sʉoriti jeyaro ñasʉoyija. Ito yicõri yʉna sʉoriti jeyaro ñasʉsaro yiroja. A wame ñasʉorise, ito yicõri Z wame ñasʉsarise robo bajiro bajigʉ ña yʉ. Yʉ ña ñajedirore rujeorʉ. No yʉre ide idi ãmorã ĩna senija, ũmaburi goje gaye catitĩñare gaye ĩnare iogʉ yigʉja yʉ. Waja manoti iogʉ yigʉja yʉ. 7No ĩna ñeñaro yirise jidicãrã ĩna ñama rʉ̃mʉ́a ʉjʉre rẽtocũrã. Ito bajiro ĩna yijare quenarise ĩnare ĩsigʉ̃ yigʉja yʉ. Ĩna Ʉjʉ ñagʉ̃ yigʉja yʉ. Ito yicõri yʉ rĩajʉa ñarã yirãji ĩna. 8Gãjerã yʉre tʉorʉ̃nʉmenareama jea ʉ̃jʉritajʉ azufre wame cʉtirisena ʉ̃jʉritajʉ ĩnare cõagʉ̃ yigʉja yʉ. “Jesure yʉ cʉdija ticõri, yʉre ti tudirã yirãji gãjerã”, yi tʉoĩa güirãre cʉni jea ʉ̃jʉritajʉ cõagʉ̃ yigʉja yʉ. Ñeñaro yirã, sĩari masa, romia rãca ajeri masa, gãjerãre rojarã, ĩna meni rujeorʉre rʉ̃cʉbʉorã, ito yicõri socari masa ñarocõreti jea ʉ̃jʉritajʉ ĩnare cõagʉ̃ yigʉja yʉ. Itira azufre wame cʉtirisena ʉ̃jʉa itira. Itirajʉ ña godasarada, yiquĩ ʉjʉ ya cumuro rujigʉ, yʉ cãirojʉ. 9Ito yija bero ángel sĩgʉ̃ wadicõri yʉ tʉ eja rũjũquĩ. Ĩ ñaquĩ jʉa ãmojeno ñagʉ̃ masa ĩna tõbʉjatoni ñarise tẽro rʉcogorʉ. Ado bajiro yʉre gotiquĩ ĩ: —‍Ado waya. Oveja Macʉ manojo ñarocore mʉre ĩorocʉ ya yʉ, yiquĩ ángel yʉre. 10Yʉ cãirojʉ Espíritu Santo yʉre ito bajiro ĩ yija, ado bajiro rẽtacʉ iti. Gʉ̃ta yucʉri cʉrise ũmacʉ̃jʉ yʉre ãmi waquĩ ángel. Ito yʉre ãmi ejacõri ñeñarise mani cʉto, Jerusalén wame cʉtiri cʉto yʉre ĩoquĩ ĩ. Dios ñarojʉna ruji wadira cʉto ñacʉ iti cʉto. 11Dios ĩ yorisena busucʉ iti cʉto. Gʉ̃ta bʉto waja cʉtirise robo bajiro busucʉ iti cʉto. Jaspe wame cʉtirise gʉ̃ta ẽoro queno ide totiaro robo bajiro busucʉ iti cʉto. 12Iti cʉto tʉnima ĩna sabiara cʉní ũmari cʉní ña gãni biacʉ. Iti bedo jʉa gʉbojeno sojeri, sojeri cʉticʉ. Co soje rʉyabeto ángel sĩgʉ̃ rʉ̃gõquĩ. Israel gãna jʉa gʉbojeno buturi gãna wame wãñacʉ iti sojerijʉ. 13Ũmacañi ĩ joejea wadiri dʉja ʉdia soje, ĩ quedi sãja warojʉa ʉdia soje, warubʉjʉa ʉdia soje, gaje dʉja warubʉjʉa ʉdia soje ñacʉ iti sojeri. 14Iti cʉní sabia rʉ̃jarajʉ roca jʉa gʉbojeno gʉ̃ta cũ gãni biañi ĩna. Iti gʉ̃tagãrijʉ Oveja Macʉ ĩ oca goti ucutoni ĩ cũana wame wãñacʉ. 15Ángel yʉ rãca bʉsicacʉ cʉto cõĩarotigʉ orona ĩna meniragʉ rʉcoquĩ. Sojeri cʉni, ĩna sagãni biare cʉníre cʉni ĩ cõĩarotigʉ ñacʉ itigʉ. 16Ĩ cõĩaja iti cʉto eyarise, iti cʉto ũmarise, iti cʉto yoarise corocõ ñacʉ. Ĩ cõĩaja dos mil doscientos kilómetrocõ ñacʉ yoarise, eyarise, ũmarise cʉni. 17Ĩna sabiare ángel ĩ cõĩaja sesenta y cinco metros ũmarise ñacʉ. Masa ĩna cõĩaro bajiroti cõĩaquĩ ángel cʉni. 18Jaspe wame cʉtirise gʉ̃tagãrina iti cʉtore sabiañi ĩna. Orona iti cʉtore meniñi ĩna. Ʉeri mani ñacõri ẽoro ʉeri mano robo bajiro ruyucʉ iti cʉto. 19Ĩna sabiara cʉní roca jʉa gʉbojeno gʉ̃ta ñarisejʉre, gʉ̃ta bʉto waja cʉtirise itigarijʉ wãñacʉ. Cajero gaga jaspe wame cʉtirise wãñacʉ. Bero gaga zafiro wame cʉtirise wãñacʉ. Bero gaga ágata wame cʉtirise wãñacʉ. Bero gaga esmeralda wame cʉtirise wãñacʉ. 20Bero gaga ónice wame cʉtirise wãñacʉ. Bero gaga cornalina wame cʉtirise wãñacʉ. Bero gaga crisólito wame cʉtirise wãñacʉ. Bero gaga berilo wame cʉtirise wãñacʉ. Bero gaga topacio wame cʉtirise wãñacʉ. Bero gaga crisoprasa wame cʉtirise wãñacʉ. Bero gaga jacinto wame cʉtirise wãñacʉ. Sʉsarica jʉa gʉbojeno ñarica amatista wame cʉtirise wãñacʉ. 21Jʉa gʉbojeno sojeri perla wame cʉtirisena meniñi ĩna. Co soje rʉyabeto coga perlanati iti sojerire meniñi ĩna. Iti cʉto gʉdareco ñasarima ĩna menira ma orona meniñi ĩna. Ẽoro ide totiaro robo bajiro ruyucʉ iti. 22Dios ya wi ti bʉjabiticʉ yʉ iti cʉtore. Cojʉ rʉyabeto mani Ʉjʉ Diore rʉ̃cʉbʉocã masa. Rẽtoro masigʉ̃ ĩ ñajare cojʉ rʉyabeto ĩre rʉ̃cʉbʉocã ĩna. Oveja Macʉre cʉni ito bajiroti rʉ̃cʉbʉocã masa. Ito bajiri cojʉ rʉyabeto ĩnare rʉ̃cʉbʉorã ñari ĩna rʉ̃cʉbʉoroti wire menibisĩ ĩna. 23Ũmacañi ĩ asirise, ñami gagʉ ĩ busurise cʉni ãmobea iti cʉto. Dios ĩ yorisenati busua iti cʉto. Ito yicõri Oveja Macʉ ĩ yorisenati busua iti cʉto. Ito bajiri ũmacañi ĩ asirise, ñami gagʉ ĩ busurise cʉni ãmobea iti cʉto. 24Dios ĩ masoana ĩ busurisena iti cʉtojʉ wa ucurã yirãji ĩna. Adi sita gãna ʉjarã ĩna rʉcorise ñasarise ãmi wadicõri Diore ĩsirã yirãji ĩna ĩre rʉ̃cʉbʉorã. 25Ʉ̃mʉa soje biaya mano yiroja iti cʉtojʉ. Iti cʉtojʉ ñami mano yiroja. Ito bajiri biaya mano yiroja iti cʉto. 26Co sita gãna rʉyabeto ĩna rʉcorise ñasarise ãmi wadicõri Diore ĩsirã yirãji ĩna ĩre rʉ̃cʉbʉorã. 27Ñeñarise rãca sãjamena yirãji iti cʉtore. Ñeñaro yirã, rʉore oca gotirã cʉni sãjamena yirãji iti cʉtore. Oveja Macʉ ĩ ya papera tutijʉ wame wãñarã riti sãjarã yirãji iti cʉtore. Iti papera tuti, “Adocõ ñama yʉ rãca ñatĩñarona”, yire papera wãñacʉ iti tutijʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\