APOCALIPSIS 4

1Ito yija bero ũmacʉ̃jʉ soje janacãra soje ticʉ yʉ. Trompeta jutire oca bajiro yʉre bʉsisʉocacʉ mʉcana ado bajiro yʉre bʉsi ruyuquĩ: —‍Mʉja waya adojʉa. Ija rẽtaroti gaye mʉre ĩorocʉ ya yʉ, yire oca ruyucʉ yʉre. 2Ito bajiro ĩ yirocati Espíritu Santo ĩ masirisenati ũmacʉ̃jʉ ejacoacʉ yʉ. Itojʉ ejacõri ʉjʉ ya cumuro ticʉ yʉ. Iti cumurojʉ sĩgʉ̃ rujiquĩ yʉ tija. 3Iti cumurojʉ rujicacʉ gʉ̃ta bʉto yorise robo bajiro yocʉ ĩ ya rio. Jaspe Cornalina wame cʉtirise gʉ̃ta robo bajiro yo ruyucʉ ĩ ya rio. Ĩ rujiro tʉ ide bue bedo ñacʉ. Esmeralda wame cʉtirise gʉ̃ta robo bajiro yo ruyucʉ iti bedo. 4Ĩ rujiro tʉ veinticuatro cumurori ruji gãni biacʉ ĩ tʉ. Iti cumurorijʉ veinticuatro ñarã bʉcʉrã rujicã. Botirise sãñacã ĩna. Ito yicõri oro bedori jesacã ĩna. 5Ĩ rujiri cumurojʉ bʉjo ĩ borea yirise bajiro borea yicʉ. Ito yicõri bʉjo bʉsirise bajiro ruyucʉ. Ĩ rujiri cumuro riojo jʉa ãmojeno jea ʉ̃jʉricʉri ruyucʉ. Itire ticõri “Jʉa ãmojeno ʉsi cʉtigʉ ñami Dios”, yi ticʉ yʉ itire. 6Ʉjʉ ya cumuro riojo itajura ide botirita, queno ide ruyurita ticʉ yʉ. Ʉjʉ ya cumuro riojo, iti cumuro jʉdojʉa cʉni, riojocadʉja, gãcodʉja cʉni tiĩaña mana jʉariarã ñacã. Jaje cajeari cʉticã. Ĩna ya rio ñari dʉja cʉni ĩna ya jʉdojʉari cʉni cajeari cʉtirã ñacã ĩna. 7Sĩgʉ̃ tiya macʉ yai robo bajigʉ ñaquĩ. Gãji ta wecʉ robo bajigʉ ñaquĩ. Gãji ʉ̃mʉgʉ̃ bajiro rio cʉtiquĩ. Sʉsagʉ ga jagʉ wʉtigʉ robo bajiro bajiquĩ. 8Ĩna jʉariarã tiĩaña mana coga ãmojeno caerori caero cʉticã. Ĩna ya caerorijʉ ũmacʉ̃jʉagadʉja, jacagadʉja cʉni cajeari cʉtirã ñacã ĩna. Ʉ̃mʉari, ñamiri cʉni Diore rʉ̃cʉbʉorã ado bajiro basatĩñacã ĩna: Quenagʉ̃ ña mʉ. Quenagʉ̃ ña mʉ. Quenagʉ̃ ña mʉ. Jeyaro masigʉ̃ ña gʉa Ʉjʉ mʉ. Mʉti ñayija iti rʉmʉjʉ gagʉ. Mʉti ña adocãta gagʉ cʉni. Mʉti ña ija ejarocʉ cʉni, yi ñacã ĩna. 9Ʉjʉ ya cumurojʉ rujigʉre rʉ̃cʉbʉorã ado bajiro yicã ĩna: “Mʉ ña rẽtoro rʉ̃cʉbʉorʉ. Mʉ ña rẽtoro ñasagʉ. Mʉre rʉ̃cʉbʉorã, ‘Queno ya mʉ’, ya gʉa mʉre”, yicã ĩna ito rujigʉ catitĩñagʉ̃re. 10Coji rʉyabeto ito bajiro ĩna yiroca veinticuatro ñarã bʉcʉrã ito ñarã, ĩ riojo rijomunigãna ñini rũjũcã ĩna. Catitĩñagʉ̃re rʉ̃cʉbʉorã ito bajiro ñini rũjũcã ĩna. Ito yicõri ĩna ya jesara bedori ãmicõri ĩ rujiro riojo jidicũcã ĩna. Ito yicõri ĩre rʉ̃cʉbʉorã ado bajiro yicã: 11Mʉ ña jeyaro rujeorʉ. Mʉ ãmoro bajiroti mʉ rujeore jeyaro ña. Gʉa Ʉjʉ ña Dios mʉ. Masa jeyaro mʉre rʉ̃cʉbʉore ãmoa gʉa. “Dios ñami ñasagʉ”, masa jeyaro yi jedire ãmoa gʉa. “Dios ñami rẽtoro masigʉ̃”, masa mʉre ĩna yire ãmoa gʉa, yicã veinticuatro ñarã bʉcʉrã. Ito bajiro yicã ĩna Diore rʉ̃cʉbʉorã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\