APOCALIPSIS 5

1Ito yija bero ʉjʉ ya cumurojʉ rujigʉ ĩ ya ãmo riojocadʉja papera tunara joti ĩ rʉcoja ticʉ yʉ. Iti joti totijʉ, joe cʉni ucare ñacʉ. Jʉa ãmojeno sʉobiare ñacʉ iti jotijʉre. 2Ito bajiroca Dios ñaro gagʉ ángel queno masigʉ̃ ticʉ yʉ. Ado bajiro oca sẽoro seniĩaquĩ ĩ: —‍¿Ñimʉ ñati Dios ĩ ti wanʉgʉ̃ iti joti sʉobiare ñigã ãmigocõri manire ti ĩsigʉ̃? yi seniĩabojaquĩ ĩ. 3Ito bajiro ĩ seniĩabojaja, ũmacʉ̃jʉ gãna, adi sita gãna, adi sita rocajʉa gãna cʉni sĩgʉ̃jʉama jana masigʉ̃ maniquĩ. Sĩgʉ̃ itire ti ĩsigʉ̃ maniquĩ. 4Ito bajija ticõri, bʉto oticʉ yʉ. Sĩgʉ̃ iti janacõri ti ĩsigʉ̃ manijare, bʉto oticʉ yʉ. 5Yʉ otija ticõri, sĩgʉ̃ bʉcʉgʉ ado bajiro gotiquĩ yʉre: —‍Itocõti otiya ĩja. Adojʉ tiya. Ado ñami sĩgʉ̃ rʉ̃mʉ́a ʉjʉre rẽtocũrʉ. Judá masa butu gagʉ ñami ĩ. Yai sẽogʉ̃ bajiro bajigʉ ñami ĩ. Ito yicõri David ʉjʉ ñayorʉ janerãbatia janami ñami ĩ. Ĩre queno wanʉami Dios. Ito bajiri jʉa ãmojeno sʉobiare ñigã ãmigocõri manire ti ĩsigʉ̃ yiguĩji, yiquĩ ĩ yʉre. 6Bʉcʉrã wato, tiĩaña mana wato, ʉjʉ ya cumuro tʉjʉ sĩgʉ̃ Oveja Macʉ bajiro bajigʉre ticʉ yʉ. Ĩre ĩna sĩagore cami iti ñaja ticʉ yʉ. Jʉa ãmojeno saburi ñacʉ ĩre. Ito yicõri jʉa ãmojeno cajeari ñacʉ ĩre. Ĩ ya cajeari ticõri, “Jʉa ãmojeno ʉsi cʉtigʉ ñami Espíritu Santo. Ĩ ñami adi sitajʉre cojʉ rʉyabeto Dios ĩ cõarʉ”, yi ticʉ yʉ ĩre. 7Ito yija yʉ tiroca Oveja Macʉ, ʉjʉ ya cumuro rujigʉ ya riojocadʉja papera tunara joti ĩ rʉcorisere ãmiquĩ. 8Oveja Macʉ iti jotire ĩ ãmiroca jʉariarã tiĩaña mana, ito yicõri veinticuatro ñarã bʉcʉrã cʉni ĩ riojo rijomunigãna ñini rũjũcã. Ĩna sĩgʉ̃ rʉyabeto basa meniroti arpa wame cʉtirise rʉcocã ĩna. Ito yicõri oro tẽrori rʉcocã ĩna. Iti tẽrorijʉ soeja queno sʉti quenarise sãñacʉ. Iti sʉti quenarise iti bue mʉja waja Dios ñarã ĩre ĩna bʉsiro robo bajiro bajirise ñacʉ. 9Ado bajiro basacã ĩna mame basare: Masa jeyarore masorocʉ goda ĩsiyija mʉ. Co oca rʉyabeto bʉsirãre, co cʉto gãna rʉyabeto, ito yicõri co sita gãnare rʉyabeto goda ĩsiyija mʉ. Dios ñarã masa ñatoni mʉ ya rína waja yicãyija mʉ. Ito bajiri tunara joti ãmicõri sʉobiare ñigã masigʉ̃ ña mʉ. 10No Diore tʉorʉ̃nʉrãre ĩ ñarã ĩna ñaroca yiyija mʉ. Ito yicõri paia robo bajiro Diore ĩna moa ĩsiroca ya mʉ. Ito bajiri adi sita gãnare roti masirã yirãji ĩna, yi basa sẽacã ĩna. 11Ito yija bero jãjarã ángel mesa ĩna bʉsija tʉocʉ yʉ. Cõĩaja jediado manicã. Jãjarã ñacã ĩna. Ʉjʉ ya cumuro tʉ jʉariarã tiĩaña mana, veinticuatro ñarã bʉcʉrã jʉdojʉajʉ ñacã ángel mesa. 12Oca sẽoro ado bajiro yicã ĩna: Masa ĩna ñeñaro yirise waja, waja yi ĩsirocʉ goda ĩsiñi Oveja Macʉ. Ito bajiro bajicõri rẽtoro masigʉ̃ ñami ĩ. Rẽtoro sẽogʉ̃, rẽtoro roti masigʉ̃, rẽtoro rʉ̃cʉbʉorʉ, rẽtoro jeyaro rʉcogʉ, “Rẽtoro quenagʉ̃ ñami”, masa ĩna yirocʉ, ñami Oveja Macʉ, yi rʉ̃cʉbʉocã ángel mesa. 13Ito yirocati Dios ĩ rujeoana ñarocõti ĩna bʉsija tʉocʉ yʉ. Ĩna ñacã ũmacʉ̃jʉ gãna ñajediro, adi sita gãna cʉni. Ito yicõri sita wato ñarã, godagoana, ito yicõri ide wato gãna, ñajediro ĩna bʉsirise ruyucʉ. Ʉjʉ ya cumuro rujigʉre, Oveja Macʉre cʉni rʉ̃cʉbʉorã ado bajiro bʉsi ruyucã ĩna: Mʉa ña masa ĩna rʉ̃cʉbʉorona. Ito bajiri mʉare rʉ̃cʉbʉotĩñajaro masa. “Mʉa ña rẽtoro ñasarã”, yitĩñajaro masa mʉare. “Mʉa ña rẽtoro masirã. Mʉa ña rẽtoro queno yirã”, yitĩñajaro masa mʉare, yi bʉsi ruyucã ĩna. 14Ito bajiro ĩna yiroca jʉariarã tiĩaña mana ado bajiro bʉsi ruyucã: —‍Ito bajiroti bajia, yi bʉsi ruyucã ĩna. Ito yiroca veinticuatro ñarã bʉcʉrã ʉjʉ ya cumurojʉ rujigʉre, Oveja Macʉre cʉni, rʉ̃cʉbʉorã ĩna riojo rijomunigãna ñini rũjũcã ĩna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\