APOCALIPSIS 8

1Ito yija Oveja Macʉ jʉa ãmojeno sʉobiarajʉ rʉyarijʉ ñigãquĩ ĩja. Ito bajiro ĩ yiroca yoa bʉsari treinta minutocõ ũmacʉ̃jʉ macãrʉcʉ̃rojʉ oca manoti ñacʉ. 2Ito bajija bero jʉa ãmojeno ángel mesa Dios riojo ĩna rʉ̃gõja ticʉ yʉ. Jʉa ãmojeno trompeta jutiragari boca ãmicã ĩna. 3Ito yija gãji ángel oro tẽrojʉ soeja sʉti quenarise sãcõri ejaquĩ. Diore rʉ̃cʉbʉorã ĩna soe ĩsisotira casabo riojo rʉ̃gõquĩ ĩ. Ito yicõri jaje soeja sʉti quenarise boca ãmiquĩ ĩ. Iti ñacʉ, Dios ñarã Diore ĩna bʉsiroca soe ĩsiroti. Ito yicõri ʉjʉ ya cumuro riojo Diore soe ĩsira casabojʉ Diore soe ĩsiquĩ ĩ. Orona ĩna menira casabo ñacʉ iti casabo. 4Ito bajiro ĩ soe ĩsija bueri queno sʉti quenarise bue ejacʉ Diore. Dios ñarã ĩre ĩna bʉsirise cʉni ejacʉ ĩ tʉ. 5Ito yija ángel Diore ĩna soe ĩsira casabo gaye ĩ rʉcori tẽrojʉ rĩti yorise sã dajoquĩ. Ito yicõri adi sitare rĩti yorise yua queoquĩ. Ito bajiro ĩ yijare bʉjo ĩ borea yirise ñacʉ. Bʉjo oca cʉni ruyucʉ. Ito yicõri guijoro ruyucʉ. Ito bajicõri sita ʉecʉ. Ito bajirise ticʉ yʉ, yʉ cãirojʉ. 6Ito yija bero trompeta wame cʉtirisena jutirona rʉco yucãcã ángel mesa jʉa ãmojeno ñarã. 7Cajero gagʉ jutisʉoquĩ. Ĩ jutirocati ide bʉra cujiri sitajʉ quedi queacʉ. Ito yicõri jea ʉ̃jʉrise rí wʉsarise quedi queacʉ. Iti quedi quearoca sita gʉdareco adojʉa bʉsacõ ʉa jedicoacʉ. Yucʉ cʉni gʉdareco adojʉa bʉsacõ ʉacʉ. Ta cati cʉni ʉa jedicoacʉ. 8Ito bero gagʉ ángel jutiquĩ. Ĩ jutirocati gʉ̃tagʉ̃ bajiro ʉ̃jʉcõri riaca jajosajʉ quedi roacʉ. Ito bajiroca riaca jajosa gʉdareco adojʉa bʉsacõ rí godo wedicʉ. 9Ito bajiri riaca jajosa gãna gʉdareco adojʉa bʉsacõ cõ jedicoacã ĩja. Ito yicõri gʉdareco adojʉa bʉsacõ cuma bʉcʉri ruja jedicoacʉ ĩja. 10Ito bero gagʉ ángel jutiquĩ. Ĩ jutirocati ũmacʉ̃jʉ gagʉ ñocõa jaigʉ quediquĩ. Jea ʉ̃jʉrise bʉcʉ bajiro quediquĩ ĩ. Riacari, ide ũmaburi gojeri gʉdareco adojʉa bʉsacõ quedi roaquĩ ĩ. 11“Sʉ̃erise”, wame cʉtiquĩ ĩ ñocõamʉ. Ito bajiri gʉdareco adojʉa bʉsacõ sʉ̃erise godo wedicʉ ide. Ito bajiri itire idicõri masa jãjarã godacã. 12Ito bero gagʉ ángel jutiquĩ mʉcana. Ĩ jutirocati ũmacañi ʉ̃mʉa gagʉ gʉdareco adojʉa bʉsacõ ñeñaquĩ. Ito yicõri ñami gagʉ gʉdareco adojʉa bʉsacõ ñeñaquĩ. Ñocõa cʉni itocõti ñeñacã. Ito bajiri gʉdareco adojʉa bʉsacõ busubiticã ĩna. Ʉ̃mʉa gagʉ jʉariajiri cõrecõ busubitiquĩ. Ñami gãna cʉni iticõti busubiticã. 13Ũmacʉ̃jʉ ti mʉoca yigʉ, ga ĩ wʉtija ticʉ yʉ. Ado bajiro oca sẽoro bʉsi ruyuquĩ ĩ: —‍Bʉjato bajiro wado ya adi sita gãnare. Ʉdiarã ángel mesa jutimena ĩna jutiroca bʉto tõbʉjarã yirãji adi sita gãna. Bʉjato bajiro yiroja ĩnare, yi ruyuquĩ ĩ yʉ tʉoja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\