ROMANOS 8

1Cristo ñarã mani ñaja, ito yicõri ĩ rãca sĩgʉ̃re bajiro mani ʉsi cʉtija, manire waja senibicʉ yiguĩji Dios. Cristo ñarã ñari mani ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiroti yi ãmomenaji. Ito yicõri Espíritu Santo ĩ rotiro bajirojʉa yisotirãji mani. 2Mani ñeñaro yirise ñaroja mani godaroca yirise. Ito bajibojarocati Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉja, Espíritu Santo mani catitĩñaroca yigʉ yiguĩji. Cristo yagʉ yʉ ñajare, Espíritu Santo yʉre ejabʉagʉ yiguĩji, ñeñaro yʉ yibititoni. Ito yicõri jeame ʉ̃jʉrojʉ yʉ wabore ñaroca yʉre masocãñi. 3Dios rotirise ñarocõti cʉdi jeo masia ma manire. Ito bajiri, “Dios ĩ rotirisere yʉ cʉdire waja, yʉre masogʉ̃ yiguĩji”, yi masibea mani. Ado bajirojʉa bajia. Dios ĩ Macʉgorore adi macãrʉcʉ̃rojʉ cõañi. Mani ñeñaro yiri rujʉ bajiro rujʉ cʉtiñi. Mani robo rujʉ cʉtibojagʉti ñeñarise yibisĩ ĩ. Ĩ ya rujʉna ñeñaro yiĩabicʉ ñari, mani ñeñaro yirisere ñarocõti waja yi jeoñi ĩ. Ito bajiri, “Ĩ ejabʉarisena, ñeñaro yibicʉja yʉ”, yi masirãji mani. 4Ito bajiro manire goda ĩsiñi ĩ, Dios rotirise bajiro quenarise mani yitoni. Adocãta ñeñaro mani tʉoĩarise rãca ñamenaji mani. Espíritu Santo ĩ ãmoro bajiro yirãji mani. 5Ñeñaro tʉoĩacõri ĩna ñeñaro yirotire tʉoĩasotirã yirãji ĩna. Espíritu Santo ĩ ãmoro bajiro yirãma, ĩ ãmoro bajiro riti yirona tʉoĩasotirã yirãji ĩna. 6Ĩna ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiroti tʉoĩasotirã, ĩna godaja bero jeame ʉ̃jʉrojʉ warã yirãji ĩnaõna. Ito bajibojarocati, “Espíritu Santo ĩ ãmoro bajiro yicʉja yʉ”, yirã, catitĩñarã yirãji. Ito yicõri ĩna ya ʉsijʉ queno wanʉ quenarise rãca ñarã yirãji ĩna. 7Ñeñaro yire tʉoĩarã, Diore tʉo terãji ĩna. Dios rotirise cʉdi ãmomenaji ĩna. Ito yicõri, no masia manoja ĩnare. 8Ito bajiri, “Yʉ ñeñaro yirise riti yi wanʉ ñacʉja yʉ”, yirã, Dios ĩ ãmoro bajiro yi masimenaji ĩnaõna. 9Mani ya ʉsijʉ Espíritu Santo ĩ ñaja, ĩ ãmoro bajiroti yirã yirãji mani. Ito yicõri mani ñeñaro tʉoĩarise bajiro meje yirãji mani. Espíritu Santo ĩ ya ʉsijʉ ñabeja Cristo yagʉ meje ñami ĩocʉ̃. 10Riti ña, mani ñeñaro yiri rujʉ godaro yiroja. Ito bajibojarocati Cristo mani ya ʉsijʉ ĩ ñaja, catitĩñarã yirãji mani. “Quena ñama ĩna. Ñe seti ma ĩnare”, yi boca ãmigʉ̃ yiguĩji Dios manire. Ito bajiri catitĩñarã yirãji mani. 11Espíritu Santona sʉoriti Cristo godarʉre mʉcana tʉdi ĩ catiroca yiñi Dios. Mʉcana ĩti ñami mani ya rujʉ godarotire mʉcana tʉdi catiroca yirocʉ. Ito bajiro yigʉ yiguĩji ĩ manire. Espíritu Santo mani ya ʉsijʉ ĩ ñaja, catitĩñare gaye ĩsigʉ̃ yiguĩji ĩ manire. 12Ito bajiri yʉ ñarã, jʉaji ñeñaro yi ʉyabitirʉja manire, iti rʉmʉ mani yicato bajiro. Espíritu Santo ĩ ãmoro bajirojʉa yirãji mani. 13Ñeñaro mani tʉoĩarise mani yija, godarã jeame ʉ̃jʉrojʉ warã yirãji mani. Ito bajibojarocati Espíritu Santona sʉoriti mani ñeñaro yirise mani jidicãja, catitĩñarã yirãji mani. 14No Espíritu Santo ĩ rotiro bajiro yirã, Dios rĩa ñama ĩna. 15Ado robojʉa bajia. Espíritu Santo manire queo sãñi Dios. Ito bajiri moari masa ĩna ʉjʉre güirã bajiro meje ña mani. Adocãta Dios rĩa ĩre queno cʉdirã ña mani. Ito bajiri, “Yʉ Jacʉ, Cʉna”, ya mani Diore. 16Espíritu Santo mani masiroca yami, “Dios rĩa ña mani”, mani yitoni. 17Ĩ rĩati ñacõri, quenarise ĩ goticãre boca ãmirã yirãji mani. Cristo rãca boca ãmirã yirãji mani, Dios ĩ goticãre gaye. Cristo robo mani tõbʉjaja, ĩ rãcati mani wanʉ quenaroca yigʉ yiguĩji Dios manire. 18Adi rʉmʉri ñeñaro mani tõbʉjaja, “¿No yicõri bʉjato tõbʉjati yʉ?” yi tʉoĩare ma. “Ñeñaro mani tõbʉjagore rẽtoro ñasarise ña ija ũmacʉ̃jʉ mani wanʉ quenaroti gaye”, yi tʉoĩa yʉ. 19Co rʉmʉ Dios ado bajiro yigʉ yiguĩji: “Ãna ñama yʉ rĩa yʉre queno cʉdirã”, yigʉ yiguĩji Dios. Ĩ rujeore ñarocõti bʉto bocatia, ĩ ito bajiro yirotire. 20Dios cajero gaye, ĩ rujeore gaye bajiro meje bajia adi rʉmʉri. Adi rʉmʉri jeyaro jogarise riti ña. Ito bajiro rẽtarotire cũsʉoyijʉ Dios, Adán ĩ ñeñaro yirajʉna sʉori. Ito bajiro riti bajitĩña yibetoja. 21Co rʉmʉ Dios ĩ rujeore ñarocõti quenogʉ̃ yiguĩji ĩ mʉcana. Ito bajiri ĩ rĩa ñari mʉcana tʉdi jʉaji ñeñaro yimenaji mani. Adi rʉmʉri jeyaro jogarise riti ña. Ija ĩ wasoari rʉmʉ mʉcana tʉdi jʉaji jogabetoja iti. 22Mani masia, adocãta Dios ĩ rujeore ñarocõti ñeñaro tõbʉja iti. Romio iso macʉ cʉtiro robo bajiro ñeñaro tõbʉja iti jeyaro. 23Mani cʉni Jesure masirã, ñeñarise tõbʉja. Ito bajiri Espíritu Santo Dios manire queo sãre ñajare, “Ito bero jʉaji ñeñarise tõbʉja yibicʉja ĩja yʉ”, yi tʉoĩa mani. Ito bajiri Dios mama rujʉ manire ĩ ĩsiroti rujʉre, yurã yirãji mani. Iti rujʉ jogabeto yiroja, ito yicõri ñeñarise tõbʉjabeto yiroja. Ito bajiro ĩ yiri rʉmʉ, “Ãna ñama yʉ rĩa”, yigʉ yiguĩji. 24Cristore mani tʉorʉ̃nʉrajʉna sʉoriti, manire masoñi Dios. Mani tʉoĩa yurise rẽtagore meje ña. Rẽtare gaye tʉoĩa yu masimenaji mani. Rẽtabiti gayereama tʉoĩa yurã yirãji mani. 25Rẽtabiti gayere tʉoĩa yurã, “Ito bajiro rẽtaro yiroja”, yi tʉoĩa yucõri, ñe ʉsirioari meje, bocatirãji mani. Ito yicõri, ñe ʉsirioro meje mani bocatiroca ya iti. 26Ito bajiroti Espíritu Santo manire ejabʉami, mani queno masimena ñajare. Diore queno seni rʉ̃cʉbʉo masibea mani. Ito bajiri Espíritu Santo manire yiari josa ĩsiguĩji Diore. “Diore yʉ seni ãmobojarise queno goti masibea yʉ”, yi mani tʉoĩarise masicõri, manire yiari bʉsi ĩsigʉ̃ yiguĩji ĩ Diore. 27Mani tʉoĩarise tʉo masi jeogʉ ñari, Espíritu Santo gotirisere tʉo masi jeogʉ yiguĩji Dios. Dios ãmoro bajiroti seni masicõri manire yiari Diore senigʉ̃ yiguĩji Espíritu Santo. Ito bajiri Dios sĩgʉ̃ tʉo masire gaye bʉsi masigʉ̃ ñari manire yiari queno Diore bʉsigʉ yiguĩji Espíritu Santo. 28Riti Diore mani maija, “Ĩ ãmoro bajiro yʉ yisotitoni yʉre beseñi Dios”, yi tʉoĩa masia mani. “Jeyaro yʉre rẽtarise quenarise ña. Quenarise riti yʉre rẽtaroca yigʉ ñami Dios”, yi tʉoĩa masia mani. 29Cajerojʉti mani ĩre tʉorʉ̃nʉronare masiñi Dios. Manire beseñi ĩ, ĩ Macʉ Jesucristo robo mani bajitoni. Ito bajiroti Dios rĩa ñarã, mani rĩjorʉ ñami Jesús. 30Cajerojʉti ĩ rĩa ñaronare manire beseñi Dios. Manire besecõri, “Queno yirã ñama ĩna. Ñe seti ma ĩnare”, yi boca ãmiñi Dios. Manire boca ãmicõri, ĩ Macʉre ĩ yiado bajiro ñasarã mani ñaroca yigʉ yiguĩji Dios manire. 31Iti oca quenarisere tʉocõri, ¿no bajiro yirãti mani? Ado bajiro yirʉja manire: “Dios manire ejabʉagʉ yiguĩji, ito yicõri manire jidicãbicʉ yiguĩji. Ito bajiri no yibea gãjerã manire ĩna ti teja”, yirʉja manire. 32Ĩ Macʉre maibojagʉti, manire yiari goda ĩsi rotiñi Dios. Ito bajiri, “Riti ña. Ñe rʉyabeto, jeyaro quenarise manire yi ĩsigʉ̃ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa masia mani. 33Dios manire boca ãmi wacʉ, “Quenarã ñama ĩna. Ñe seti ma ĩnare”, yiñi Dios. Ito bajiro ĩ yija, noajʉa gãjerã, “Seti ña ĩnare”, yi masimenaji. 34Nijʉa mami, “Ĩna ñeñaro yirise waja, waja ruyurioama ĩna”, yigʉ. Mani ñeñaro yirise waja, waja yi jeoñi Jesús. Ito bajiri, “Ĩnare seti ña”, yibiquĩji Jesús. Mʉcana caticõri, Dios ya riojocadʉja rʉ̃cʉbʉorajʉ ñaguĩji ĩ. Ito yicõri manire yiari Diore bʉsi ĩsiguĩji ĩ. 35Manire bʉto maiguĩji Cristo. Ito bajiri ñimʉjʉa manire ĩ mairise jidicãroca yi masibiquĩji. Mani yija, ñeñaro tõbʉjarã yirãji gajea. Mani yija, güirã yirãji gajea. Ĩna yija, gãjerã manire ʉsirioro yi coderã yirãji gajea. Mani yija, ñiojogarã yirãji gajea. Iti yija, sãñare rʉyaro yiroja gajea, manire. Mani yija, guijorojʉ warã yirãji gajea. Ĩna yija, gãjerã manire sĩarã yirãji gajea. Iti jeyaro manire rẽtabojarocati manire jidicãbicʉ yiguĩji Jesús. Manire mai jidicãbicʉ yiguĩji. 36Ado bajiro gotiyijʉ Dios oca goti ĩsiri masʉ, ĩ oca tuti uca wacʉ: Mʉ ñarã gʉa ñajare, co rʉmʉ rʉyabeto gʉare gãjerã sĩa ãmoama. Ovejare ĩna sĩarocʉ bajiro gʉare yama, yiyijʉ Dios oca goti ĩsiri masʉ. 37Ñeñaro gʉa tõbʉjabojarocati, gʉare rẽtocũmena yirãji gãjerã. Cristo manire maigʉ̃ ĩ ejabʉaja, jeyaro manire rẽtarise ñemecʉti sẽorã yirãji mani. Cristore tʉorʉ̃nʉcõri bʉto bʉsa tʉoĩa oca sẽorã yirãji mani. 38Disejʉa Dios manire ĩ mairise jidicãroca yibetoja. “Riti ñaroja iti”, yi tʉoĩa yʉ itire. Disejʉa mani catibojaja, mani godabojaja cʉni, Dios ĩ mairise manire camotabetoja. Dios ñaro gãna cʉni, rʉ̃mʉ́a cʉni, ʉ̃mʉa ñasari masa cʉni, Dios manire ĩ mairise jidicãroca yi masimenaji. Adocãta rẽtarise, ija rẽtaroti cʉni, Dios ĩ mairise camotaroca yibetoja manire. 39Mani jubejʉ ñabojaja cʉni, ũmacʉ̃jʉ mani ñabojaja cʉni, no mani ñaroti Dios ĩ manire mairise jidicãroca yibetoja. Disejʉa Dios ĩ rujeore manire ĩ mairise camota masibetoja. “Cristo mani Ʉjʉ manire ĩ yi ĩsirajʉna sʉoriti bʉto maiami Dios manire”, yi tʉoĩa mani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\