Tutu Mat 2

1Ora kāku Jesuu ma ñuu nàni Belén, ña ìyo kuenda ma ñu'u' Judea, ma tiempu ikan ti, ma rey Herode kùu ma ra chā'nda tiñu ma ñu'u' ikan. Tajan iin ma ndra kīchi iti' kàna nikandii, ndra ya'a ga chìto ña kā'an, chāa ndra ma ñuu Jerusalén, 2ta te'en chīkatu'un ndra: ―¿Ndanu kàndii ma ra já kāku, ña kùu rey kuenda ma ñivi judíu? Vati ndē'e ndi ña kēta ma chele ra iti' kàna nikandii, ta cha'a' yakan kùu yi, ña vàchi ndi vàchi jàka'nu ndi ra ma i'ya ―kàti ndra. 3Tajan ora chīto ndio ma rey Herode ña takan chàkunuu ndra chìkatu'un ndra, ta ndava yū'vi ra, chi'in tandi'i ma ñivi ìyo ma ñuu Jerusalén ndia. 4Tajan kāna ndio ra tandi'i ma ndra sutu cha'nu ña kuxini nuu sutu, ta chi'in tandi'i ma ndra matru ña jàna'a tu'un ley Ndioo nuu ma ñivi, ta chīkatu'un ndio ma rey Herode nuu ndra, ña ndanu kùu ma nuu ni kàku ma Cristu. 5Ta ndrakan te'en nāka'an ndra chi'in ra: ―Ni kàku ra ma ñuu Belén ña ìyo kuenda ma ñu'u' Judea, vati te'en kà'an ma tu'un tāa ma ra kā'an chi'in tu'un yu'u Ndioo taji'na: 6Yo'o ñuu Belén, vaji ñuu vali kùu̱n, vati ya'a ka'nu kùu̱n tañu tandi'i ñuu ìyo kuenda ñu'u' Judea, va tañu ma ñiviun ìyo ikan, ni keta iin ma ra ni kuxini, ta rakan ni jakuenda ra ma ndian kùu ñivi̱ ñuu Israel. Takan kàti yi nuu ma tutu Ndioo ―kàti ndra nuu rey Herode. 7Tajan kāna xe'e ndio ma rey Herode ma ndra chìto ña kā'an, ta chīkatu'un kachin ndio ra nuu ndra, nda kivi kùu yi ña kēta ma chele ña ndē'e ndra. 8Ta ora yā'a ndio yi, tajan tāchi ndio ra ndra ma ñuu Belén, ta te'en nāka'an ra chi'in ndra: ―Kuà'an ndo ndakan, ta na nanduku tu'un ndo nuu ndisaa ma ñivi cha'a' ma ravali ikan. Ta ora cha nāta'an ndo ra, na kichi katitu'un ndo nui, vati juuni kùuni̱ kujaka'nui ra ndia ―kàti rey Herode chi'in ndra. 9Tajan ma ndra chìto ña kā'an, kēe ndio ndra kàcha'an ndra chi'in ma tu'un ña kātitu'un ma rey nuu ndra. Takan kūu ta ma chele ña ndē'e ndra ma iti' kàna nikandii, kēta ndiko ri nuu ndra, ta endee yosonuu ri kuà'an ri nuu ndra. Ta ora chāa ndio ri ma nuu kàndii ma pa'a, tajan chūndaa ndio ri. 10Ta ma ndra chìto ña kā'an, nduva'a kuii chīsii ndra ña ndē'e ndiko ndra ma chele ikan. 11Takan kūu ta ora kāki'vi ndio ndra ma tichi ve'e, ta ndē'e ndra ma pa'a chi'in ma Ndiya ña kùu ma'á ra. Tajan chūnandi chiti ndio ndra, ta jāka'nu ndra ra. Ta ikan jan, ta'ii'iin ndra nūna ndio ndra ma chatun vali ña nda'a ndra, ta sōkó ndra oro, kutu, chi'in takuii xiko ña nàni mirra nuu ma pa'a. 12Va tava kēta iin tati va'a ña jà'a tiñu nuu Ndioo nuu ndra ma tañu ñuma'na ndra, ña kātitu'un yi nuu ndra, ña na tüva nuva jà'a ndra ña chìkoni'i ndra ku'un ndra ma iti' nuu kīchi ndra nuu ìyo ma rey Herode kàti yi. Tajan kēe ndio ndra kuà'an ndra ñuu ndra, va inga iti'. 13Takan kūu ta ora yā'a ña kēe ndio ma ndra chìto ña kā'an kàcha'an ndra, tajan iin tati va'a ña jà'a tiñu nuu ma Racha'nu Ndioo, kēta yi nuu Kusé tañu ñuma'na ra, ta te'en nāka'an yi chi'in ra: ―Kusé, na ndetaun, ta ki'un ma ravali chi'in ma ma'á ra, ta kee ndo ku'un ndo ta kunu xe'e ndo ku'un ndo chi'in ra iti' ñu'u' Egiptu. Ta ndakan na kindoun koun, ta chikoni'i ndikoun nda kati katitu'un mai nuu̱n. Vati ma rey Herode, ni nanduku ra ma ravali, ta ni ka'ni ra ra. ―Takan kàti ma tati jà'a tiñu nuu Ndioo nuu ma Kusé. 14Tajan ndākoo ndio ma Kusé, ta kī'in ra ma ravali chi'in ma ma'á ra, ta kēe ndio vi kàcha'an vi ma iti' ñu'u' Egiptu ma ora chanikuaa. 15Ikan chīyo vi, nda kati chī'í rey Herode. Takan kūu yi, ikan na chinu ma tu'un kā'an ma Racha'nu Ndioo, jà'a iin ra kā'an chi'in tu'un yu'u ra, ma nuu kà'an yi te'en: “Ñu'u' Egiptu kānai ma ra se'i.” Takan kàti Ndioo, kàti ma ra kà'an chi'in tu'un yu'u ra. 16Takan kūu ta ora chā'a ndio ma Herode kuenda, ña jānda'viña'a ma ndra chìto ña kā'an ra, nduva'a kāyuni ra. Tajan tāchi ra ña na ka'ni ndra tandi'i ma ndra'ii kuati, ña ìyo uvi kuiya iti' ninuu, ña ìyo ma ñuu Belén, ta chi'in tandi'i kuariya ña ìyo kuenda yi, ma naja kua kùu ma tiempu ña chā'a ma ndra chìto ña kā'an ma nuu ra. 17Ta te'en jāchinu ma ra kā'an chi'in tu'un yu'u Ndioo, ña nàni Jeremía ma tu'un tāa ra nuu ma tutu ra: 18Iti' ñuu nàni Ramá chīni ma ñivi tati iin ña'a, ña nduva'a kuii chàku ña jà'a ña ya'a u'vi anima ña, ta nda'vi kùunian. Ta ma tati ikan kùu yi ma tati Raquel, ña chàkuan cha'a' ma ndrakuati se'an. Ta endee töve kuunian ña jàndomani na ña, vati chī'í ma se'an. Takan kàti ma Jeremía. 19Takan kūu ta ora yā'a ña chī'í ndio ma rey Herode, tajan iin tati ña jà'a tiñu nuu ma Racha'nu, kēta yi nuu Kusé tañu ñuma'na ra ma ñuu Egiptu, ta te'en nāka'an yi chi'in ra: 20―Na ndetaun, ta ki'un ma ravali chi'in ma ma'á ra, ta chìkoni'i ndikoun chi'in vi ma iti' ñu'u' Israel, ti cha kāchi'í ma ndra kùuni ka'ni ra. ―Takan kàti yi chi'in Kusé. 21Tajan ndākoo ndio ma Kusé, ta kī'in ra ma ravali nda'a' ma ma'á ra, ta kēe ndio vi kuà'an vi ma ñuu Israel. 22Va ora chīto ndio ma Kusé ña Arquelao se'e ma ndi Herode, kùu ra ña chà'nda ra tiñu, ma ñu'u' Judea, tiñu chākoo tatá ra niku, ta yū'vi ra ña ku'un ra ma tikan, va tava kātitu'un ndiko ma Racha'nu Ndioo nuu ra ma tañu ñuma'na ra, yakan va tüva nī cha'an ndio ra ma iti' tikan, tajan kēe ndio ra kuà'an ra iti' ñu'u' Galilea. 23Takan kūu ta ora chāa ndio ra ma ñu'u' ikan, tajan chā'an ndio ra chākoo ra ma iin ñuu nàni Nazaret. Ña'á takan kūu yi, ikan na chinu ma tu'un ña kātitu'un ma ndra kā'an chi'in tu'un yu'u Ndioo niku, vati kà'an ndra ña ni kunani ma Cristu, iin Nazarenu, kāti ndra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\