1 KO-LÎM-TO 1

1Góa sī [Pó-lô], hōng Siōng-tè ê chí-ì siū tiàu choh Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘. Góa kap lán ê hiaⁿ-tī [Só͘-thê-nî] 2siá-phoe hō͘ tī [Ko-lîm-to] Siōng-tè ê kàu-hōe, chiū-sī hiah-ê kap tī ta̍k só͘-chāi ho͘-kiò lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ, kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân siū tiàu choh sìn-tô͘ kui-sio̍k Siōng-tè ê lâng; Ki-tok sī in ê Chú, mā-sī lán ê Chú. 3Goān lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù lín un-tián kap pêng-an! 4Góa sî-siông ūi-tio̍h lín teh kám-siā góa ê Siōng-tè, in-ūi I thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ sù lín un-tián, 5hō͘ lín thong-kè Ki-tok ta̍k hāng tit-tio̍h hù-chiok, chhiong-móa ta̍k khoán kháu-châi kap tì-sek. 6Ki-tok ê sìn-sit í-keng tī lín tiong-kan kian-kò͘ kiàn-li̍p, 7hō͘ lín lóng bô khiàm sím-mi̍h un-sù, thèng-hāu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok hián-hiān. 8I mā ōe hō͘ lín kian-kò͘ ti̍t-kàu chòe-āu, tī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Ji̍t bô thang hiâm. 9Siōng-tè sī sìn-si̍t, I ho͘-tiàu lín, beh hō͘ lín kap I ê Kiáⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok kiat-liân. 10Hiaⁿ-tī chí-bē, góa hōng lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ khǹg lín tāi-ke, kóng-ōe tio̍h it-tì; lín tiong-kan mā m̄-thang hun-lia̍t. Tio̍h thoân-kiat, ū siâng-khoán ê siūⁿ-hoat kap kiōng-tông ê bo̍k-phiau. 11Góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, [Kek-lâi] in tau ê lâng ū tùi góa kóng-khí lín tiong-kan ū hun-cheng. 12Góa án-ni kóng sī in-ūi lín tiong-kan ì-kiàn hun-hun; ū-ê kóng “Góa sio̍k [Pó-lô]”; ū-ê kóng “Góa sio̍k [A-pho-lô]”; ū-ê kóng “Góa sio̍k [Pí-tek]”; mā ū-ê kóng “Góa sio̍k Ki-tok”. 13Ki-tok kèng-jiân hō͘ lâng hun-koah lah! [Pó-lô] kiám ū thòe lín tèng-sí tī si̍p-jī-kè? Lín kiám ū hōng [Pó-lô] ê miâ niá-siū sóe-lé? 14Kám-siā Siōng-tè, [Ki-lī-su-pò͘] kap [Kai-iû] í-gōa, góa bô kā lín tiong-kan sím-mi̍h lâng sóe-lé. 15Án-ni bô-lâng ōe-tàng kóng, lín ū hōng góa ê miâ niá-siū sóe-lé. 16Ū-lah, góa mā ū kā [Sū-thê-hoán-ná] chi̍t ke ê lâng sóe-lé, kî-tha ū kā pa̍t-lâng sóe-lé á-bô, góa bōe kì-tit. 17Ki-tok bô chhe góa kā lâng sóe-lé, sī beh thoân hok-im, m̄-sī ēng tì-hūi ê giân-sû thoân, chiah-bián hō͘ Ki-tok ê si̍p-jī-kè sit-khì hāu-le̍k. 18Si̍p-jī-kè ê sìn-sit, tùi hiah-ê ǹg bia̍t-bông teh kiâⁿ ê lâng sī gû-gōng, put-kò tùi lán chiah-ê ǹg tit-kiù teh kiâⁿ ê lâng sī Siōng-tè ê tōa lêng-le̍k. 19In-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Góa beh siau-bia̍t tì-hūi ê lâng ê tì-hūi; góa beh khì-sak chhong-bêng ê lâng ê chhong-bêng. 20Án-ni tì-hūi ê lâng tī tó-ūi? Keng-ha̍k-kàu-su tī tó-ūi? Chit sè-kan ê hiông-piān-ka tī tó-ūi? Siōng-tè í-keng hō͘ chit sè-kan ê tì-hūi pìⁿ-chòe gû-gōng lah! 21Kì-jiân sè-kan-lâng bōe-tàng khò ka-kī ê tì-hūi jīn-bat Siōng-tè, Siōng-tè chiū tùi I ê tì-hūi hoaⁿ-hí ēng goán só͘ thoân gû-gōng ê sìn-sit lâi chín-kiù sìn I ê lâng. 22[Iû-thài]-lâng kiû sîn-jiah, [Hi-la̍h]-lâng chhē tì-hūi, 23put-kò goán soan-iông tèng si̍p-jī-kè ê Ki-tok. Chit-ê sìn-sit tùi [Iû-thài]-lâng sī chó͘-gāi, tùi Gōa-pang-lâng sī gû-gōng, 24m̄-kú tùi Siōng-tè só͘ kéng-tiàu ê lâng, bô-lūn sī [Iû-thài]-lâng á-sī [Hi-la̍h]-lâng, chit-ê sìn-sit sī Siōng-tè ê tōa lêng-le̍k, sī Siōng-tè ê tì-hūi. 25In-ūi Siōng-tè ê gû-gōng pí lâng khah tì-hūi, Siōng-tè ê loán-jio̍k pí lâng khah ióng-chòng. 26Hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h ōe kì-tit Siōng-tè ho͘-tiàu lín ê sî, chiàu lâng ê phiau-chún, lín tiong-kan bô jōa chōe lâng ū tì-hūi, bô jōa chōe lâng ū lêng-le̍k, bô jōa chōe lâng ū chun-kùi tōe-ūi. 27Siōng-tè kò͘-ì ēng sè-kan-lâng khòaⁿ-chòe gōng ê tāi-chì lâi hō͘ khiáu ê lâng kiàn-siàu; Siōng-tè ēng sè-kan-lâng khòaⁿ-chòe jio̍k ê tāi-chì lâi hō͘ kiông ê lâng kiàn-siàu. 28Siōng-tè ēng sè-kan-lâng só͘ biáu-sī, khòaⁿ-bōe-khí ê tāi-chì lâi phò-hoāi lâng só͘ khòaⁿ-tāng ê tāi-chì; 29án-ni sè-kan chiū bô-lâng ōe-tàng tī Siōng-tè ê bīn-chêng khoa-kháu. 30M̄-kú Siōng-tè hō͘ lín kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân, hō͘ Ki-tok chiâⁿ-chòe lán tùi Siōng-tè lâi ê tì-hūi, hō͘ lán kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē, chiâⁿ-chòe Siōng-tè sèng-kiat ê chú-bîn, koh tit-tio̍h chū-iû. 31Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài, “Beh khoa-kháu ê lâng tio̍h khoa-kháu Chú.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\