1 KO-LÎM-TO 10

1Hiaⁿ-tī chí-bē, góa ài lín kì-tit, lán ê chó͘-sian lóng kun-tè [Mô͘-se], tī hûn ê pó-hō͘-ē kè [Âng-hái]. 2In tī hûn-lāi, tī hái-ni̍h, siū sóe kui tī [Mô͘-se]. 3In lóng chia̍h kâng-khoán sio̍k-lêng ê chia̍h-mi̍h, 4lóng lim kâng-khoán sio̍k-lêng ê chôaⁿ-chúi, chit-ê chôaⁿ-chúi sī tùi kap in tâng-kiâⁿ hit-ê sio̍k-lêng ê chio̍h-pôaⁿ lâu chhut-lâi ê; hit-ê chio̍h-pôaⁿ chiū-sī Ki-tok. 5M̄-kú in tiong-kan tōa-pō͘-hūn ê lâng bô hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí, lóng siū húi-bia̍t, tó-kah kui khòng-iá. 6Chiah-ê tāi-chì hō͘ lán chòe kàm-kài, kiò lán m̄-thang chhin-chhiūⁿ in tham-loân pháiⁿ-tāi. 7M̄-thang chhin-chhiūⁿ in tiong-kan ū chi̍t-kóa lâng khì pài ngó͘-siōng, chiàu Sèng-keng kì-chài: “Chiah-ê chú-bîn chē lo̍h-khì, tōa-lim tōa-chia̍h; khiā khí-lâi, tian-kông loān-sńg.” 8Lán m̄-thang chhin-chhiūⁿ in ū chi̍t-kóa lâng îm-loān, soah tī chi̍t ji̍t lāi sí nn̄g-bān saⁿ-chheng lâng. 9M̄-thang chhin-chhiūⁿ in tiong-kan ū chi̍t-kóa lâng chhì-thàm Chú, soah hō͘ chôa kā-sí. 10M̄-thang chhin-chhiūⁿ in tiong-kan ū chi̍t-kóa lâng kóng oàn-giân, soah hō͘ Húi-bia̍t-chiá châu-bia̍t. 11In só͘ tú-tio̍h chiah-ê tāi-chì thang chòe pa̍t-lâng ê kàm-kài, koh kì-lio̍k lo̍h-lâi thang kéng-kài lán chiah-ê oa̍h tī boa̍t-sè ê lâng. 12Só͘-í, siūⁿ-kóng ka-kī khiā-chāi ê tio̍h kín-sīn, chiah bōe poa̍h-tó. 13Lín só͘ tú-tio̍h ê chhì-thàm lóng sī lâng ōe tú-tio̍h ê. Siōng-tè sī sìn-si̍t, I bōe hō͘ lín tú-tio̍h tam-tng bōe-khí ê chhì-liān. Lín tú-tio̍h chhì-liān ê sî, I ōe kā lín khui chi̍t tiâu chhut-lō͘, hō͘ lín jím-siū ōe-tiâu. 14Só͘-í, chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, pài ngó͘-siōng ê sū lóng m̄-thang chhap-tio̍h. 15Góa khòaⁿ lín chòe bêng-pe̍k sū-lí ê lâng kap lín kóng-ōe; góa só͘ kóng ê lín ka-kī thang phòaⁿ-toàn. 16Lán teh lim hit-ê chiok-siā ê poe, kiám m̄-sī teh hun-hióng Ki-tok ê huih? Lán teh chia̍h hit-ê peh-khui ê piáⁿ, kiám m̄-sī teh hun-hióng Ki-tok ê seng-khu? 17In-ūi piáⁿ chí-ū chi̍t tè, lán sui-jiân chin chōe lâng, iáu-kú sī chi̍t-thé, in-ūi lán chòe-hé chia̍h kâng chi̍t tè piáⁿ. 18Ēng [Í-sek-lia̍t]-lâng chòe lē, hiah-ê chia̍h chè-mi̍h ê lâng kap chè-tôaⁿ ū koan-hē. 19Án-ni góa teh kóng ê sī sím-mi̍h ì-sù? Sī kóng ngó͘-siōng ū sím-mi̍h tiōng-iàu, chè-mi̍h ū sím-mi̍h iàu-kín sī-bô? 20M̄-sī, góa sī teh kóng, hiàn tī īⁿ-kàu chè-tôaⁿ téng ê chè-mi̍h sī hiàn hō͘ kúi, m̄-sī hiàn hō͘ Siōng-tè. Góa bô ài lín kap kúi kau-chhap. 21Lín bōe-tàng lim Chú ê poe, mā lim kúi ê poe; bōe-tàng chham-ka Chú ê iân-sia̍h, mā chham-ka kúi ê iân-sia̍h. 22Lán beh kek hō͘ Chú chi̍t-tò͘ sī-bô? Lán pí I khah kiông sī-bô? 23Ū lâng kóng “Ta̍k hāng lóng thang chòe”, put-kò m̄-sī ta̍k hāng lóng ū lī-ek. “Ta̍k hāng lóng thang chòe”, put-kò m̄-sī ta̍k hāng sū lóng ōe-tàng pang-chān lâng. 24Ta̍k lâng lóng m̄-thang kiû ka-kī ê lī-ek, tio̍h kiû pa̍t-lâng ê lī-ek. 25Chhī-tiûⁿ teh bōe ê bah lóng thang bóe lâi chia̍h, m̄-bián ūi-tio̍h liông-sim ê iân-kò͘ mn̄g-tang mn̄g-sai. 26In-ūi Sèng-keng kóng, “Tōe kap tōe-chiūⁿ ê bān-mi̍h lóng sio̍k tī Chú.” 27Nā ū bī-sìn-chiá chhiáⁿ lín chia̍h-pn̄g, lín nā khì, pâi tī lín bīn-chêng ê mi̍h chòe lín chia̍h, m̄-bián ūi-tio̍h liông-sim ê iân-kò͘ mn̄g-tang mn̄g-sai. 28M̄-kú nā ū lâng kā lín kóng, “Chiah-ê chia̍h-mi̍h ū chè kè ngó͘-siōng”, lín chiū ūi-tio̍h hit-ê kā lín kóng ê lâng kap liông-sim ê iân-kò͘, m̄-thang chia̍h hit-ê chia̍h-mi̍h. 29Góa só͘ chí ê sī hit-ê lâng ê liông-sim, m̄-sī lín ê liông-sim. Kiám-chhái ū lâng ōe mn̄g, “Góa ê chū-iû ná-tio̍h siū pa̍t-lâng ê liông-sim phoe-phòaⁿ? 30Chè kè ê mi̍h, góa nā kám-siā lâi chia̍h, ū sím-mi̍h thang hō͘ lâng húi-pòng?” 31Só͘-í, lín bô-lūn sī chia̍h sī lim, á-sī chòe sím-mi̍h, lóng tio̍h ūi-tio̍h êng-iāu Siōng-tè lâi chòe. 32Bô-lūn sī tùi [Iû-thài]-lâng, Gōa-pang-lâng, á-sī Siōng-tè ê kàu-hōe, lín lóng m̄-thang chiâⁿ-chòe in ê chó͘-gāi. 33Lín tio̍h chiàu góa só͘ chòe ê khì chòe. Góa ūi-tio̍h hō͘ tāi-ke hoaⁿ-hí, m̄-bat kiû ka-kī ê lī-ek, sī kiû tāi-ke ê lī-ek, thang hō͘ in tit-tio̍h kiù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\