1 KO-LÎM-TO 11

1Lín tio̍h o̍h góa, chhin-chhiūⁿ góa o̍h Ki-tok. 2Lín put-sî ōe kì-tit góa, koh chun-thàn góa thoân-siū hō͘ lín ê kà-sī, lín si̍t-chāi thang hō͘ góa o-ló. 3Put-kò góa ài lín bêng-pe̍k, ta̍k ê ta-po͘-lâng ê thâu sī Ki-tok, hū-jîn-lâng ê thâu sī tiōng-hu, Ki-tok ê thâu sī Siōng-tè. 4Ta-po͘-lâng tī kong-kiōng tiûⁿ-só͘ kî-tó á-sī soan-káng Siōng-tè sìn-sit ê sî, nā tà thâu-kun sī bú-jio̍k i ê thâu Ki-tok. 5M̄-kú cha-bó͘-lâng tī kî-tó á-sī soan-káng Siōng-tè sìn-sit ê sî, nā bô tà thâu-kun sī bú-jio̍k ka-kī ê thâu, chiū-sī i ê tiōng-hu. Chit khoán ê hū-jîn-lâng kap thâu-mn̂g hō͘ lâng thì khí-lâi ê cha-bó͘-lâng bô sím-mi̍h chha-pia̍t. 6Cha-bó͘-lâng nā m̄ tà thâu-kun, thâu-mn̂g tio̍h chián khí-lâi; kì-jiân khòaⁿ thì kng-thâu á-sī chián thâu-mn̂g chòe kiàn-siàu ê sū, chiū tio̍h tà thâu-kun. 7Ta-po͘-lâng bô eng-kai tà thâu-kun, in-ūi i sī Siōng-tè ê hêng-siōng kap êng-iāu; cha-bó͘-lâng sī ta-po͘-lâng ê êng-iāu. 8In-ūi ta-po͘-lâng m̄-sī tùi cha-bó͘-lâng chō chhut-lâi ê, cha-bó͘-lâng sī tùi ta-po͘-lâng chō chhut-lâi ê. 9Ta-po͘-lâng m̄-sī ūi-tio̍h cha-bó͘-lâng chō ê, m̄-kú cha-bó͘-lâng sī ūi-tio̍h ta-po͘-lâng chō ê. 10Ūi-tio̍h thiⁿ-sài ê iân-kò͘, cha-bó͘-lâng ê thâu eng-kai tà koân-ui ê kì-hō. 11Chóng-sī tī Chú ê lāi-bīn, ta-po͘-lâng su-iàu cha-bó͘-lâng, cha-bó͘-lâng mā su-iàu ta-po͘-lâng. 12In-ūi cha-bó͘-lâng sī tùi ta-po͘-lâng chō chhut-lâi ê, ta-po͘-lâng sī thong-kè cha-bó͘-lâng siⁿ ê, m̄-kú bān-mi̍h lóng sī tùi Siōng-tè chhut-lâi ê. 13Lín tio̍h ka-kī phòaⁿ-toàn: cha-bó͘-lâng bô tà thâu-kun tùi Siōng-tè kî-tó ū ha̍p-gî bô? 14Chū-jiân ê pún-sèng kà lán, lâu tn̂g thâu-mn̂g sī ta-po͘-lâng ê kiàn-siàu, 15m̄-kú cha-bó͘-lâng lâu tn̂g thâu-mn̂g sī i ê êng-iāu. In-ūi tn̂g thâu-mn̂g thang chòe cha-bó͘-lâng ê jia-phè. 16Nā ū lâng ài piān-pok, góa chí-ū ōe-tàng kóng, tī goán kap Siōng-tè ê kàu-hōe pèng bô kî-tha ê kui-kú. 17Góa tī chia beh kóng ê ōe m̄-sī beh kā lín o-ló, in-ūi lín ê chū-hōe sún-hāi pí lī-ek khah chōe. 18Tē-it, góa ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, lín tī kàu-hōe chū-hōe ê sî kiat-tóng hun-phài, góa siong-sìn ū chi̍t pō͘-hūn sī sū-si̍t. 19Lín tiong-kan bōe bián-tit ū hun-lia̍t, án-ni hō͘ lín thang khòaⁿ-chhut sím-mi̍h lâng ōe thong-kè khó-giām. 20Lín chū-chi̍p ê sî, m̄-sī teh chia̍h Chú ê Boán-chhan. 21In-ūi lín ta̍k ê lâng kóaⁿ-kín chia̍h ka-kī tòa-lâi ê mi̍h-kiāⁿ, kiat-kó ū-ê iau, ū-ê chiú-chùi. 22Lín kiám bô chhù thang chia̍h, thang lim? Lín sī teh biáu-sī Siōng-tè ê kàu-hōe, ia̍h teh hō͘ bô mi̍h thang chia̍h ê lâng kiàn-siàu sī-bô? Góa beh tùi lín kóng sím-mi̍h? Góa kiám tio̍h kā lín o-ló? Bōe, tī chit hāng sū góa bōe kā lín o-ló! 23Góa tùi Chú só͘ niá-siū ê, góa mā thoân hō͘ lín: Chú Iâ-so͘ hō͘ lâng chhut-bōe hit mî, I the̍h piáⁿ, 24kám-siā Siōng-tè liáu-āu, peh-khui, kóng, “Chit-ê sī góa ê seng-khu, ūi-tio̍h lín hi-seng ê; lín tio̍h chòe chit-ê lâi kì-liām góa.” 25Chiàu án-ni, chia̍h liáu-āu, I koh phâng poe, kóng, “Chit-ê poe sī sin ê iok, ēng góa ê huih siat-li̍p ê, lín ta̍k pái lim ê sî tio̍h chòe chit-ê lâi kì-liām góa.” 26Án-ni, lín ta̍k pái chia̍h chit-ê piáⁿ, lim chit-ê poe, sī teh soan-kò Chú ê sí, ti̍t-kàu I lâi-lîm. 27Só͘-í, bô-lūn sím-mi̍h lâng, nā bô ēng ha̍p-gî ê thài-tō͘ chia̍h Chú ê piáⁿ, lim Chú ê poe, sī tek-chōe Chú ê sin-thé kap huih. 28Ta̍k ê lâng tio̍h séng-chhat ka-kī chiah thang chia̍h chit-ê piáⁿ, lim chit-ê poe. 29Lín chia̍h chit-ê piáⁿ, lim chit-ê poe, nā bô khak-si̍t bêng-pe̍k Chú ê seng-khu ê ì-sù, chia̍h chit-ê piáⁿ lim chit-ê poe sī ka-kī jiá sím-phòaⁿ. 30In-ūi án-ni, tī lín tiong-kan ū chin chōe lâng loán-jio̍k, phòa-pīⁿ, mā ū lâng tì-kàu sí. 31Lán nā seng séng-chhat ka-kī, chiū bōe tì-kàu siū sím-phòaⁿ. 32Put-kò lán siū Chú sím-phòaⁿ ê sî, sī teh siū koán-kàu, hō͘ lán bián tì-kàu kap sè-kan tâng siū tēng-chōe. 33Só͘-í, góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, lín chū-chi̍p chia̍h Chú ê Boán-chhan ê sî, tio̍h hō͘-siōng thèng-hāu. 34Nā ū lâng iau, tio̍h tī chhù-ni̍h seng chia̍h, chiah-bián chū-hōe tian-tò pìⁿ-chòe siū Siōng-tè sím-phòaⁿ. Kî-tha ê tāi-chì, góa khì lín hia ê sî chiah chhú-lí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\