1 KO-LÎM-TO 12

1Hiaⁿ-tī chí-bē, koan-hē Sèng Sîn ê un-sù, góa ài lín liáu-kái. 2Lín chai, lín iáu sī īⁿ-kàu-tô͘ ê sî chhut-chāi lâng chhōa-khì kiâⁿ bê-lō͘, khì pài bōe kóng-ōe ê ngó͘-siōng. 3Só͘-í góa ài lín liáu-kái, só͘-ū siū Siōng-tè ê Sîn kám-tōng ê lâng, bô-lâng ōe kóng “Iâ-so͘ tio̍h siū chiù-chó͘”; nā bô siū Sèng Sîn kám-tōng, mā bô-lâng ōe kóng “Iâ-so͘ sī Chú.” 4Un-sù ū chin chōe khoán, m̄-kú sù un-sù ê sī kâng chi̍t ūi Sèng Sîn. 5Sū-hōng ū chin chōe khoán, m̄-kú sī sū-hōng kâng chi̍t ūi Chú. 6Kang-chok ū chin chōe khoán, m̄-kú pang-chān ta̍k ê lâng khì chòe ta̍k hāng tāi-chì ê sī kâng chi̍t ūi Siōng-tè. 7Ūi-tio̍h beh hō͘ tāi-ke tit-tio̍h lī-ek, Sèng Sîn tī ta̍k ê lâng sin-chiūⁿ só͘ hián-bêng ê kang-chok mā-sī chi̍t lâng chi̍t khoán. 8Ū lâng thong-kè Sèng Sîn tit-tio̍h thoân sìn-sit ê tì-hūi; ū lâng kun-kù kâng chi̍t ūi Sèng Sîn tit-tio̍h thoân sìn-sit ê tì-sek; 9ū lâng tùi kâng chi̍t ūi Sèng Sîn tit-tio̍h sìn-sim; ū lâng tùi kâng chi̍t ūi Sèng Sîn tit-tio̍h i-pīⁿ ê un-sù; 10ū lâng tit-tio̍h kiâⁿ sîn-jiah ê un-sù; ū lâng tit-tio̍h thoân Siōng-tè sìn-sit ê un-sù; ū lâng tit-tio̍h hun-piān Siōng-tè ê Sîn kap pa̍t ê sîn ê un-sù; ū lâng tit-tio̍h kóng lêng-gú ê un-sù; ū lâng tit-tio̍h kóe-seh lêng-gú ê un-sù. 11Chiah-ê it-chhè lóng sī kâng chi̍t ūi Sèng Sîn ê ūn-chok, I chiàu ka-kī ê ì-sù chiong bô kâng-khoán ê un-sù pun hō͘ ta̍k ê lâng. 12Chhin-chhiūⁿ seng-khu sī chi̍t ê, m̄-kú ū chin chōe chi-thé; seng-khu sui-jiân ū chin chōe chi-thé, m̄-kú seng-khu chí-ū chi̍t ê; Ki-tok mā-sī án-ni. 13Bô-lūn sī [Iû-thài]-lâng á-sī Gōa-pang-lâng, lô͘-lē á-sī chū-iû ê lâng, lán lóng tùi kâng chi̍t ūi Sèng Sîn niá-siū sóe-lé, chiâⁿ-chòe chi̍t-thé, koh lán mā lóng lim kâng chi̍t ūi Sèng Sîn lâi tit-tio̍h lūn-te̍k. 14Seng-khu m̄-sī chí-ū chi̍t ê chi-thé, sī ū chin chōe chi-thé. 15Kha nā kóng “Góa m̄-sī chhiú, só͘-í bô sio̍k seng-khu”, kha m̄-sī án-ni kóng chiū bô sio̍k seng-khu. 16Hī-á nā kóng “Góa m̄-sī ba̍k-chiu, só͘-í bô sio̍k seng-khu”, hīⁿ-á m̄-sī án-ni kóng chiū bô sio̍k seng-khu. 17Choân seng-khu nā lóng sī ba̍k-chiu, beh ēng sím-mi̍h lâi thiaⁿ? Choân seng-khu nā lóng sī hī-á, beh ēng sím-mi̍h lâi phīⁿ? 18Kî-si̍t, Siōng-tè chiàu I ê chí-ì chiong ta̍k khoán chi-thé an-tì tī seng-khu. 19Choân-pō͘ nā chí-ū sī chi̍t ê chi-thé, ná ōe-tàng sǹg-chòe seng-khu? 20Án-ni, chi-thé ū chin chōe, m̄-kú seng-khu chí-ū chi̍t ê. 21Ba̍k-chiu bōe-tàng kā chhùi kóng “Góa bô su-iàu lí!” Thâu mā bōe-tàng tùi kha kóng “Góa bô su-iàu lí!” 22Kî-si̍t hiah-ê khòaⁿ khí-lâi khah loán-jio̍k ê chi-thé tian-tò khah ū pit-iàu. 23Lán khòaⁿ khah m̄ chiūⁿ-ba̍k ê chi-thé, tian-tò khah tio̍h kā in khòaⁿ-tāng; khah pháiⁿ-khòaⁿ ê chi-thé, tian-tò khah tio̍h kā in chng-thāⁿ; 24hiah-ê khah hó-khòaⁿ ê chi-thé chiū bô su-iàu chng-thāⁿ. Siōng-tè chiong seng-khu an-pâi hó-sè, hō͘ hiah-ê khah bô tiōng-iàu ê chi-thé tit-tio̍h khah tōa ê chun-tiōng, 25thang hō͘ seng-khu bián tì-kàu hun-lia̍t, tian-tò hō͘ ta̍k ê chi-thé hō͘-siōng chiàu-kò͘. 26Chi̍t ê chi-thé siū-khó͘, kî-tha ê chi-thé chiū chòe-hé siū-khó͘; chi̍t ê chi-thé tit-tio̍h êng-kng, kî-tha ê chi-thé chiū chòe-hé hoaⁿ-hí. 27Lín sī Ki-tok ê seng-khu, ta̍k ê lâng sī seng-khu ê chi-thé. 28Siōng-tè tī kàu-hōe só͘ an-tì ê, tē-it sī sù-tô͘, tē-jī sī sian-ti, tē-saⁿ sī kàu-su, koh ū kiâⁿ sîn-jiah ê, koh ū i-pīⁿ un-sù ê, pang-chān lâng ê, koán-lí sū-bū ê, kóng ta̍k khoán lêng-gú ê. 29Ta̍k ê lâng kiám lóng sī sù-tô͘? Kiám lóng sī sian-ti? Kiám lóng sī kàu-su? Kiám lóng sī kiâⁿ sîn-jiah ê? 30Kiám lóng sī ū i-pīⁿ un-sù ê? Kiám lóng sī kóng lêng-gú ê? Kiám lóng sī kóe-seh lêng-gú ê? 31Lín tio̍h jia̍t-chhiat him-bō͘ koh-khah tiōng-iàu ê un-sù. Taⁿ góa kā lín chí-sī chi̍t tiâu siōng-hó ê lō͘.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\