1 KO-LÎM-TO 14

1Tio̍h tui-kiû jîn-ài; tio̍h jia̍t-chhiat him-bō͘ sio̍k-lêng ê un-sù, te̍k-pia̍t sī thoân-ta̍t Siōng-tè sìn-sit ê un-sù. 2Kóng lêng-gú ê lâng m̄-sī teh tùi lâng kóng, sī teh tùi Siōng-tè kóng, in-ūi bô-lâng thiaⁿ ū; i sī khò Sèng Sîn teh kóng ò-pì ê sū. 3Put-kò thoân-ta̍t Siōng-tè sìn-sit ê lâng sī teh tùi lâng kóng, beh hō͘ in tit-tio̍h chō-chiū, kó͘-lē, an-ùi. 4Kóng lêng-gú ê lâng chí-ū chō-chiū ka-kī, put-kò thoân-ta̍t Siōng-tè sìn-sit ê lâng chō-chiū choân kàu-hōe. 5Góa ài lín ta̍k ê lâng lóng ōe kóng lêng-gú, koh-khah ài lín ōe thoân-ta̍t Siōng-tè ê sìn-sit. Kóng lêng-gú nā m̄-sī ū lâng kóe-seh, thang hō͘ kàu-hōe tit-tio̍h chō-chiū, thoân-ta̍t Siōng-tè ê sìn-sit pí kóng lêng-gú khah tiōng-iàu. 6Só͘-í, hiaⁿ-tī chí-bē, góa khì lín hia, nā kan-ta kóng lêng-gú, bô thoân-ta̍t Siōng-tè ê khé-sī, á-sī tì-sek, á-sī sìn-sit, á-sī kà-sī, tùi lín ū sím-mi̍h lī-ek? 7Bô sìⁿ-miā ê ga̍k-khì chhin-chhiūⁿ phín-á á-sī khîm, in só͘ hoat-chhut ê im nā bô koân-kē piàn-hòa, lâng ná-ōe chai sī teh chàu sím-mi̍h? 8Lat-pah ê siaⁿ nā bô chún-khak, lâng ná chai thang chún-pī sio-chiàn? 9Chhin-chhiūⁿ án-ni, lín só͘ kóng ê lêng-gú, ì-sù nā bô chheng-chhó, lâng ná-ōe lí-kái lín teh kóng sím-mi̍h? Án-ni lín sī teh tùi khong-khì kóng-ōe. 10Sè-kan ū chin chōe bô kâng-khoán ê gú-giân, ta̍k ê lóng ū ì-sù. 11Góa nā m̄-bat bó͘ chi̍t ê gú-giân, tùi teh kóng chit-ê gú-giân ê lâng lâi khòaⁿ góa sī gōa-kok-lâng; teh kóng chit-ê gú-giân ê lâng tùi góa lâi khòaⁿ mā-sī gōa-kok-lâng. 12Lín mā-sī án-ni, kì-jiân lín jia̍t-chhiat him-bō͘ sio̍k-lêng ê un-sù, tio̍h koh-khah chhut-la̍t tui-kiû hiah-ê ōe chō-chiū kàu-hōe ê un-sù. 13Só͘-í, kóng lêng-gú ê lâng tio̍h kî-kiû ōe-tàng kóe-seh ê lêng-le̍k. 14Góa nā ēng lêng-gú kî-tó, sī góa ê lêng teh kî-tó, m̄-kú góa ê lí-tì bô chok-iōng. 15Án-ni góa beh án-chóaⁿ? Góa beh ēng lêng kî-tó, mā beh ēng lí-tì kî-tó. Góa beh ēng lêng gîm-si, mā beh ēng lí-tì gîm-si. 16Nā bô, lín nā chí-ū ēng lêng kám-siā Siōng-tè, chham-ka chū-hōe ê hiah-ê bô liáu-kái lêng-gú ê sìn-tô͘ m̄-chai lín teh kóng sím-mi̍h, beh ná-ōe tùi lín ê kám-siā kóng “Amen”? 17Lín ê kám-siā kiám-chhái chin hó, m̄-kú bô hō͘ pa̍t-lâng tit-tio̍h chō-chiū. 18Kám-siā Siōng-tè, góa pí lín chèng-lâng kóng koh-khah chōe lêng-gú. 19M̄-kú tī kàu-hōe tiong, góa lêng-khó kóng gō͘ kù ū lí-tì ê ōe thang kà-sī pa̍t lâng, mā bô ài kóng chi̍t-bān kù lêng-gú. 20Hiaⁿ-tī chí-bē, lín siūⁿ tāi-chì m̄-thang chhin-chhiūⁿ gín-á; chòe pháiⁿ tāi-chì tio̍h chhin-chhiūⁿ eⁿ-á, siūⁿ tāi-chì tio̍h chhin-chhiūⁿ tōa-lâng. 21Tī Lu̍t-hoat-su ū kì-chài: Chú kóng, Góa beh ēng kóng gōa-kok-ōe ê lâng, ēng īⁿ-pang-lâng ê chhùi-tûn, tùi góa ê chú-bîn kóng-ōe, m̄-kú in iáu m̄-thiaⁿ. 22Án-ni, kóng lêng-gú m̄-sī beh hō͘ sìn-tô͘, sī beh hō͘ bô-sìn ê lâng chòe kì-hō. M̄-kú thoân-ta̍t Siōng-tè sìn-sit ê un-sù m̄-sī beh hō͘ bô-sìn ê lâng, sī beh hō͘ sìn-tô͘ chòe kì-hō. 23Choân kàu-hōe chū-chi̍p ê sî, tāi-ke nā lóng teh kóng lêng-gú, ū bô liáu-kái lêng-gú ê sìn-tô͘ á-sī bô-sìn ê lâng ji̍p-lâi, kiám bōe kóng lín sī teh khí-siáu? 24Tāi-ke nā lóng teh thoân-ta̍t Siōng-tè ê sìn-sit, ū bô-sìn ê lâng á-sī bô liáu-kái lêng-gú ê sìn-tô͘ ji̍p-lâi, thiaⁿ-tio̍h hiah-ê ōe chiū hiáu-ngō͘ chai-chōe, 25sim-lāi ê pì-bi̍t hián-lō͘ chhut-lâi, ōe phak lo̍h-khì kèng-pài Siōng-tè, soan-kò kóng, “Siōng-tè chin-chiàⁿ tī lín tiong-kan!” 26Hiaⁿ-tī chí-bē, án-ni beh án-chóaⁿ? Lín chū-hōe ê sî, ū lâng chhiùⁿ sèng-si, ū lâng kà-sī, ū lâng soan-káng Siōng-tè ê khé-sī, ū lâng kóng lêng-gú, mā ū lâng kóe-seh lêng-gú. Ta̍k hāng tāi-chì lóng tio̍h ūi-tio̍h chō-chiū kàu-hōe lâi chòe. 27Nā ū lâng kóng lêng-gú, chí-ū nn̄g ê, siōng-chōe saⁿ ê lûn-liû kóng, koh tio̍h ū lâng kóe-seh. 28Nā-sī bô-lâng thang kóe-seh, in tī chū-hōe tiong tio̍h chēng-chēng, chí-ū tùi ka-kī kap Siōng-tè kóng. 29Soan-káng Siōng-tè ê sìn-sit, thang hō͘ nn̄g ê á-sī saⁿ ê kóng, kî-tha ê lâng thang phòaⁿ-toàn in só͘ kóng ê. 30Put-kò chāi-chō ê lâng nā ū tit-tio̍h Siōng-tè ê khé-sī, tú teh kóng ê lâng tio̍h chēng-chēng. 31Lín ta̍k ê lâng lóng thang lûn-liû soan-káng Siōng-tè ê sìn-sit, thang saⁿ-kap ha̍k-si̍p, hō͘-siōng bián-lē. 32Soan-káng Siōng-tè sìn-sit ê lâng tio̍h ōe-hiáu iok-sok ka-kī ê un-sù, 33in-ūi Siōng-tè m̄-sī hūn-loān ê Siōng-tè, sī hô-hâi ê Siōng-tè. Kap só͘-ū Siōng-tè chú-bîn ê kàu-hōe kâng-khoán, 34hū-jîn-lâng tī chū-hōe tiong tio̍h chēng-chēng, bōe ēng-tit kóng-ōe. Chiàu [Iû-thài] Lu̍t-hoat só͘ kóng, hū-jîn-lâng tio̍h sūn-ho̍k. 35In nā ài o̍h sím-mi̍h, tio̍h tī chhù-ni̍h mn̄g ka-kī ê tiōng-hu; hū-jîn-lâng tī chū-hōe tiong kóng-ōe bô thé-biān. 36Ná án-ni kóng! Siōng-tè ê ōe kiám tùi lín lâi, á-sī kan-ta thoân hō͘ lín? 37Nā ū lâng siūⁿ-kóng ka-kī sī thoân-ta̍t Siōng-tè sìn-sit ê lâng, á-sī sio̍k-lêng ê lâng, tio̍h chai góa teh siá hō͘ lín ê sī Chú ê bēng-lēng. 38Nā ū lâng bô khòaⁿ chit-ê tāi-chì chòe iàu-kín, mā m̄-thang kā i khòaⁿ-chòe iàu-kín. 39Só͘-í, góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h jia̍t-chhiat him-bō͘ thoân-ta̍t Siōng-tè sìn-sit ê un-sù, put-kò mā m̄-thang kìm-chí lâng kóng lêng-gú. 40Hoān-sū tio̍h kui-kui kú-kú, chiàu tia̍t-sū chòe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\