1 KO-LÎM-TO 15

1Hiaⁿ-tī chí-bē, góa beh kā lín thê-chhíⁿ: Góa thoân hō͘ lín ê hok-im lín ū chiap-siū, mā ēng che chòe sìn-gióng ê ki-chhó͘. 2Lín nā m̄-sī khang-khang sìn, hiān-chāi iáu ū teh kian-siú góa só͘ thoân ê sìn-sit, chiū ōe khò chit-ê hok-im tit-tio̍h kiù. 3Góa í-keng ū chiong góa pún-sin só͘ niá-siū hit-ê siōng tiōng-iàu ê sìn-sit thoân hō͘ lín, chiū-sī chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài, Ki-tok ūi-tio̍h lán ê chōe sí, 4bâi-chòng; koh chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài, I tē-saⁿ ji̍t koh-oa̍h; 5I ū tùi [Pí-tek] hián-hiān, koh tùi cha̍p-jī sù-tô͘ hián-hiān. 6Āu-lâi I ū chi̍t pái tùi gō͘-pah gōa ê hiaⁿ-tī chí-bē hián-hiān; hiah-ê lâng ū ê í-keng sí, m̄-kú tōa-pō͘-hūn ê lâng iáu oa̍h-teh. 7Āu-lâi I ū tùi [Ngá-kok] hián-hiān, koh tùi só͘-ū ê sù-tô͘ hián-hiān. 8Chòe-āu, I mā tùi góa chit-ê ná-chún bô kàu-ge̍h chiū chhut-sì ê lâng hián-hiān. 9Góa sī sù-tô͘ tiong siōng bî-sòe ê, bōe kham-tit chheng-chòe sù-tô͘, in-ūi góa bat pek-hāi Siōng-tè ê kàu-hōe. 10M̄-kú ū Siōng-tè ê un-tián chiah ū kin-á-ji̍t ê góa, I sù hō͘ góa ê un-tián bô lo̍k-khong. Góa tian-tò pí kî-tha ê sù-tô͘ koh-khah phah-piàⁿ kang-chok, kî-si̍t m̄-sī góa ka-kī, sī Siōng-tè ê un-tián kap góa tông-chāi. 11Só͘-í, bô-lūn sī góa á-sī in, che sī goán só͘ teh thoân, lín í-keng ū teh sìn ê. 12Kì-jiân goán só͘ soan-iông ê sī Ki-tok í-keng ū tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, lín tiong-kan ná ū lâng kóng bô sí-lâng koh-oa̍h? 13Nā bô sí-lâng koh-oa̍h, án-ni Ki-tok chiū bô koh-oa̍h. 14Nā Ki-tok bô koh-oa̍h, án-ni góa só͘ soan-iông ê sī khang-khang, lín ê sìn mā-sī khang-khang. 15Án-ni goán chiū-sī teh ūi Siōng-tè chòe ké kiàn-chèng, in-ūi goán kiàn-chèng Siōng-tè í-keng hō͘ Ki-tok koh-oa̍h; sí-lâng nā bô koh-oa̍h, Siōng-tè chiū bô hō͘ Ki-tok koh-oa̍h. 16Nā sí-lâng bô koh-oa̍h, Ki-tok chiū bô koh-oa̍h. 17Ki-tok nā bô koh-oa̍h, lín ê sìn chiū bô lō͘-ēng, lín chiū iáu tī chōe-ok tiong. 18Án-ni, hiah-ê í-keng sí-khì ê Ki-tok-tô͘ mā lóng bia̍t-bông lah. 19Lán sìn Ki-tok ê lâng nā kan-ta tī hiān-sè ū ǹg-bāng, lán sī só͘-ū ê lâng ê tiong-kan siōng thang khó-lîn ê. 20M̄-kú, hiān-chāi Siōng-tè í-keng ū hō͘ Ki-tok tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, thang chòe í-keng sí-khì ê lâng koh-oa̍h ê pó-chèng. 21In-ūi sí thong-kè chi̍t ê lâng lâi, sí-lâng ê koh-oa̍h mā-sī thong-kè chi̍t ê lâng lâi. 22Tùi [A-tong] chèng-lâng lóng tio̍h sí, án-ni, mā tùi Ki-tok chèng-lâng lóng ōe koh-oa̍h. 23Put-kò ta̍k ê lâng lóng tio̍h chiàu ka-kī ê sūn-sū koh-oa̍h: Thâu-chi̍t ê sī Ki-tok, sòa lo̍h-khì sī Ki-tok lâi-lîm ê sî sio̍k I ê lâng, 24koh lâi chiah-sī boa̍t-kî; hit sî I ōe siau-bia̍t it-chhè ê thóng-léng-chiá, chiáng-koân-chiá, kap koân-le̍k-chiá, jiân-āu chiong thóng-tī-koân kau hō͘ Pē Siōng-tè. 25In-ūi Ki-tok it-tēng tio̍h thóng-tī, ti̍t-kàu Siōng-tè hō͘ it-chhè ê tùi-te̍k lóng khut-ho̍k tī I ê kha-ē. 26Chòe-āu siū húi-bia̍t ê tùi-te̍k sī sí. 27In-ūi Sèng-keng kì-chài kóng, “Siōng-tè hō͘ bān-iú lóng khut-ho̍k tī I ê kha-ē.” Chin bêng-hián, chia só͘ kóng ê “bān-iú” pèng bô pau-hâm hō͘ bān-iú khut-ho̍k tī Ki-tok kha-ē ê Siōng-tè. 28Kàu bān-iú lóng khut-ho̍k Ki-tok ê sî, Kiáⁿ pún-sin mā ōe khut-ho̍k tī hō͘ bān-iú lóng khut-ho̍k ê Siōng-tè, thang hō͘ Siōng-tè oân-choân thóng-hat it-chhè. 29Nā m̄-sī án-ni, lâng thòe sí-lâng siū sóe ū sím-mi̍h ì-sù? Nā bô sí-lâng koh-oa̍h ê sū, sī án-chóaⁿ beh thòe sí-lâng siū sóe? 30Goán sī án-chóaⁿ tio̍h sî-sî khek-khek mō͘-hiám? 31Hiaⁿ-tī chí-bē, góa hōng lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ tùi lín chiah-ê góa só͘ khoa-kháu ê lâng hó-táⁿ kóng: Góa ta̍k ji̍t biān-tùi sí. 32Góa tī [Í-hut-só͘] kap “iá-siù” tò͘-cheng, nā sûn-chhùi sī chhut tī lâng ê tōng-ki, tùi góa ū sím-mi̍h lī-ek? Nā sí-lâng bô koh-oa̍h, chhin-chhiūⁿ lâng teh kóng: Lán bîn-á-chài to beh sí à, lâi chia̍h, lâi lim! 33M̄-thang hō͘ lâng phiàn khì: “Kau-tio̍h pháiⁿ pêng-iú ōe phò-hoāi phín-tek!” 34Tio̍h kak-chhíⁿ, siūⁿ hō͘ chheng-chhó, m̄-thang koh hoān-chōe, in-ūi ū chi̍t-kóa lâng iáu m̄-bat Siōng-tè, góa kóng chiah-ê sī beh hō͘ lín chai thang kiàn-siàu. 35Kiám-chhái ū lâng beh mn̄g, “Sí-lâng án-chóaⁿ koh-oa̍h? In ōe ēng sím-mi̍h khoán ê thé lâi?” 36Gōng-lâng! Lín iā lo̍h-tōe ê chéng-chí nā bô sí-khì, kiám ōe oa̍h khí-lâi? 37Lín só͘ iā ê, bô-lūn sī be̍h-á á-sī pa̍t khoán ngó͘-kok, put-kò kan-ta sī chéng-chí, m̄-sī āu-lâi tióng-tōa ê hêng-thé. 38Siōng-tè chiàu I ê chí-ì hō͘ chéng-chí ū hêng-thé; ta̍k khoán chéng-chí ū ka-kī ê hêng-thé. 39Ta̍k khoán tōng-bu̍t ê jio̍k-thé mā lóng bô kâng-khoán: Lâng ê jio̍k-thé chi̍t khoán, siù-lūi chi̍t khoán, chiáu-lūi chi̍t khoán, hî-lūi koh chi̍t khoán. 40Ū thiⁿ-téng ê thé, ū tōe-chiūⁿ ê thé; thian-thé ê kng kap tōe-chiūⁿ ê thé ê kng bô kâng-khoán. 41Ji̍t-thâu ū ji̍t-thâu ê kng, ge̍h ū ge̍h ê kng, chhiⁿ ū chhiⁿ ê kng; sīm-chì ta̍k lia̍p chhiⁿ ê kng to lóng bô kâng-khoán. 42Sí-lâng ê koh-oa̍h mā-sī án-ni. Tâi-lo̍h-khì-ê ōe hiú-nōa, koh-oa̍h-ê bōe hiú-nōa. 43Tâi-lo̍h-khì-ê sī pi-chiān ê, koh-oa̍h-ê sī êng-iāu ê. Tâi-lo̍h-khì-ê sī loán-jio̍k ê, koh-oa̍h-ê sī ióng-chòng ê. 44Tâi-lo̍h-khì-ê sī hiat-jio̍k ê thé, koh-oa̍h-ê sī sio̍k-lêng ê thé. Kì-jiân ū hiat-jio̍k ê thé, chiū ū sio̍k-lêng ê thé. 45Só͘-í Sèng-keng ū kì-chài, “Thâu-chi̍t ê lâng [A-tong] siū-chō chòe ū oa̍h-miā ê lâng”, m̄-kú lō͘-bé ê [A-tong] sī sù oa̍h-miā ê Sîn. 46Tāi-seng ū ê m̄-sī sio̍k-lêng ê, sī hiat-jio̍k ê, āu-lâi chiah ū sio̍k-lêng ê. 47Thâu-chi̍t ê lâng sī tùi tōe chhut, sī thô͘ chō ê; tē-jī ê lâng sī tùi thiⁿ lâi ê. 48Só͘-ū ēng thô͘ chō ê lâng lóng kap hit-ê thâu-chi̍t ê ēng thô͘ chō ê lâng kâng-khoán; só͘-ū sio̍k-thiⁿ ê lâng mā kap hit-ê lō͘-bé lâi sio̍k-thiⁿ ê lâng kâng-khoán. 49Tú chhin-chhiūⁿ lán ū hit-ê thâu-chi̍t ê ēng thô͘ chō ê lâng ê hêng-siōng, mā ōe ū hit-ê lō͘-bé lâi sio̍k-thiⁿ ê lâng ê hêng-siōng. 50Hiaⁿ-tī chí-bē, góa kā lín kóng: Hiat-jio̍k ê thé bōe-tàng sêng-siū Siōng-tè ê kok; ōe hiú-nōa-ê mā bōe-tàng sêng-siū bōe hiú-nōa-ê. 51Góa beh kā lín kóng chi̍t hāng ò-pì: Lán bōe lóng sí, put-kò tī chi̍t sùn-kan, chi̍t-ba̍k-nih-kú, chòe-āu ê lat-pah chi̍t-ē tân, lán lóng ōe kái-piàn; lat-pah tân, sí-lâng ōe koh-oa̍h, pìⁿ-chòe bōe hiú-nōa-ê, lán mā lóng ōe kái-piàn. 53In-ūi chit-ê ōe hiú-nōa-ê it-tēng tio̍h pìⁿ-chòe bōe hiú-nōa-ê, ōe-sí-ê pìⁿ-chòe bōe-sí-ê. 54Tng ōe hiú-nōa-ê pìⁿ-chòe bōe hiú-nōa-ê, ōe-sí-ê pìⁿ-chòe bōe-sí-ê hit sî, Sèng-keng só͘ kì-chài ê ōe chiū ōe èng-giām: Sí hō͘ sèng-lī thun lo̍h-khì lah! 55Sí ah, lí ê sèng-lī tī tó-ūi? Sí ah, lí ê to̍k-chhì tī tó-ūi? 56Sí ê to̍k-chhì sī chōe, chōe ê ui-le̍k sī tùi Lu̍t-hoat lâi ê. 57Kám-siā Siōng-tè, I thong-kè lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok hō͘ lán tit-tio̍h sèng-lī. 58Só͘-í, chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h khiā-chāi, m̄-thang iô-tāng. Tio̍h siông-siông chīn-la̍t ūi Chú chòe-kang, in-ūi lín chai ūi Chú tio̍h-bôa chòe-kang it-tēng bōe lo̍k-khong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\