1 KO-LÎM-TO 16

1Koan-hē koan-hiàn pang-chān sìn-tô͘ ê tāi-chì, lín mā tio̍h chiàu góa kā [Ka-lia̍p-thài] ê chèng kàu-hōe só͘ chí-sī ê khì chòe. 2Múi lé-pài ê thâu-chi̍t ji̍t, ta̍k ê lâng tio̍h chiàu ka-kī ê siu-ji̍p the̍h chi̍t-kóa khí-lâi khǹg, bián-tit góa khì lín hia ê sî chiah khai-sí bō͘-koan. 3Góa kàu-ūi ê sî, ōe chiong kài-siāu ê phoe kap lín ê koan-hiàn kau hō͘ lín ōe sìn-jīm-tit ê lâng, phài in tòa khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. 4Nā-sī góa mā tio̍h khì khah hó, in ōe kap góa chòe-hé khì. 5Góa chit-chūn tú teh keng-kè [Má-kî-tùn], keng-kè [Má-kî-tùn] liáu-āu àn-sǹg beh khì lín hia, 6tāi-khài ōe tòa lín hia kap lín chòe-hé kè tang-thiⁿ. Án-ni, bô-lūn beh koh khì tó-ūi, lín thang sàng góa chhut-hoat. 7Góa bô ài tī kè-lō͘ ê sî chiah sūn-sòa khì khòaⁿ lín; Chú nā ún-chún, góa ǹg-bāng kap lín tòa chi̍t-chām-á. 8Góa ōe tī [Í-hut-só͘] tòa kàu Gō͘-sûn-choeh. 9Tī chia sui-jiân ū chin chōe hoán-tùi ê lâng, m̄-kú mn̂g ūi góa tōa khui, thang chòe ū-hāu-kó ê kang-chok. 10[Thê-mô͘-thài] kàu-ūi ê sî, lín tio̍h kā i chiap-thāi, hō͘ i ōe-tàng an-sim, in-ūi i kap góa kâng-khoán teh chòe Chú ê kang. 11Lín lóng m̄-thang khòaⁿ i bô-khí. Tio̍h sàng i pêng-an lī-khui, hō͘ i thang tńg-lâi góa chia, in-ūi góa teh thèng-hāu i kap hiah-ê hiaⁿ-tī chòe-hé lâi. 12Koan-hē lán ê hiaⁿ-tī [A-pho-lô], góa ū ke̍k-le̍k khǹg i kap kî-tha ê hiaⁿ-tī khì hóng-būn lín. Put-kò i bo̍k-chêng lóng bô àn-sǹg beh khì. Nā ū tú-hó ê ki-hōe i chiū ōe khì. 13Lín tio̍h kéng-séng, sìn-sim khiā-chāi, tio̍h ióng-kám, kian-kiông. 14Lín só͘ chòe it-chhè ê tāi-chì tio̍h ēng thiàⁿ-sim khì chòe. 15Hiaⁿ-tī chí-bē, lín bat [Sū-thê-hoat-ná] chi̍t ke ê lâng; in sī [A-kai-a]-séng thâu-chi̍t ke kui-sìn Ki-tok ê lâng, jia̍t-sim ho̍k-bū sìn-tô͘. 16Góa khǹg lín tio̍h sūn-thàn chit khoán lâng, í-ki̍p só͘-ū kap in chòe-hé tio̍h-bôa kang-chok ê lâng. 17[Sū-thê-hoat-ná], [Hok-tô͘-ná-to͘], kap [A-kai-kó͘] lâi góa chia, góa chin hoaⁿ-hí. Lín bô tī-chia, in thòe lín lâi pang-chān góa. 18In hō͘ góa kap lín pîⁿ-pîⁿ tit-tio̍h kek-lē. Só͘-í lín tio̍h kèng-tiōng chit khoán lâng. 19[A-se-a]-séng ê chèng kàu-hōe lóng beh kā lín chhéng-an. [A-ku-lah] kap [Pek-ki-lah], í-ki̍p tī in tau teh chū-hōe ê kàu-hōe, tī Chú ê lāi-bīn beh jia̍t-chhiat kā lín chhéng-an. 20Só͘-ū ê hiaⁿ-tī chí-bē lóng beh kā lín chhéng-an. Lín tio̍h ēng sèng-kiat ê saⁿ-chim hō͘-siōng chhéng-an. 21Góa --- [Pó-lô] chhin-pit kā lín chhéng-an. 22Nā ū lâng bô thiàⁿ Chú, tio̍h siū chiù-chó͘. Chú ah, chhiáⁿ lâi! 23Goān Chú Iâ-so͘ ê un-tián kap lín tông-chāi! 24Goān góa ê thiàⁿ kap lín só͘-ū sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ ê lâng tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\