1 KO-LÎM-TO 2

1Hiaⁿ-tī chí-bē, góa í-chêng khì lín hia ê sî bô ēng súi ê giân-sû á-sī tì-hūi soan-káng Siōng-tè ê ò-pì. 2In-ūi góa koat-tēng, tī lín tiong-kan sím-mi̍h to m̄-kóng, chí-ū beh kóng Iâ-so͘ Ki-tok í-ki̍p I tèng-sí tī si̍p-jī-kè ê sū. 3Góa tī lín hia ê sî, loán-jio̍k koh kiaⁿ-kah phi̍h-phi̍h-chhoah. 4Góa só kóng ê ōe, só͘ soan-káng ê sìn-sit, lóng bô ēng kháu-biāu tì-hūi ê giân-sû, sī khò Siōng-tè ê Sîn ê tōa lêng-le̍k lâi chèng-si̍t, 5sī beh hō͘ lín ê sìn-gióng m̄-sī khò lâng ê tì-hūi, sī khò Siōng-tè ê tōa lêng-le̍k. 6Sui-jiân sī án-ni, tùi hiah-ê lêng-sèng sêng-se̍k ê lâng góa mā ū kóng tì-hūi, put-kò m̄-sī chit sè-kan ê tì-hūi, mā m̄-sī chit sè-kan chù-tiāⁿ ōe sit-sè ê thóng-tī-chiá ê tì-hūi. 7Góa só͘ kóng ê sī Siōng-tè ò-pì ê tì-hūi, sī tùi lâng ún-ba̍t ê, sī Siōng-tè ūi-tio̍h beh hō͘ lán tit-tio̍h êng-kng, tī chhòng-sè í-chêng chiū seng koat-tēng ê. 8Chit sè-kan ê thóng-tī-chiá bô chi̍t ê jīn-bat chit-ê tì-hūi, in nā bat chiū bōe chiong êng-iāu ê Chú tèng-sí tī si̍p-jī-kè. 9Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: Siōng-tè ūi-tio̍h thiàⁿ I ê lâng chún-pī ê, sī ba̍k-chiu m̄-bat khòaⁿ-tio̍h, hīⁿ-khang m̄-bat thiaⁿ-tio̍h, mā m̄-bat ū lâng siūⁿ-tio̍h ê. 10M̄-kú Siōng-tè í-keng ū thong-kè Sèng Sîn chiong chiah-ê sū tùi lán khé-sī. Sèng Sîn thiat-tóe chai bān-sū, liân Siōng-tè chhim-tîm ê chí-ì mā chai. 11Chí-ū lâng ka-kī lāi-bīn ê sîn chiah chai ka-kī ê sū; chhin-chhiūⁿ án-ni, chí-ū Siōng-tè ê Sîn chiah chai Siōng-tè ê sū. 12Lán niá-siū ê m̄-sī sè-kan ê sîn, sī tùi Siōng-tè lâi ê Sîn, beh hō͘ lán chai Siōng-tè sù hō͘ lán ê un-sù. 13Só͘-í, goán tùi sio̍k-lêng ê lâng kóe-seh sio̍k Sèng Sîn ê sū, m̄-sī ēng lâng só͘ kà ê tì-hūi, sī ēng Sèng Sîn só͘ kà ê ōe. 14Sio̍k hiat-khì ê lâng bōe-tàng niá-siū tùi Siōng-tè ê Sîn lâi ê un-sù, chiah-ê un-sù tùi i lâi kóng sī gû-gōng ê, bô hoat-tō͘ liáu-kái, in-ūi chí-ū sio̍k-lêng ê lâng chiah ōe-tàng léng-ngō͘. 15Sio̍k Sèng Sîn ê lâng ōe-hiáu phòaⁿ-toàn bān-sū, put-kò i pún-sin ê sū bô-lâng ōe-tàng kā i phòaⁿ-toàn. 16Sèng-keng ū kì-chài: Sím-mi̍h-lâng chai Chú ê sim-ì? Sím-mi̍h-lâng ōe-tàng kā I chhut chú-ì? M̄-kú lán ū Ki-tok ê sim-ì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\