1 KO-LÎM-TO 3

1Hiaⁿ-tī chí-bē, góa kàu taⁿ tùi lín kóng-ōe, bōe-tàng khòaⁿ lín chòe sio̍k Sèng Sîn ê, sī sio̍k-sè ê, sī Ki-tok sìn-gióng ê eⁿ-á. 2Góa ēng lin chhī lín, bô ēng pn̄g, in-ūi lín iáu bōe-tàng chia̍h-pn̄g, kàu hiān-chāi mā iáu bōe-tàng, 3in-ūi lín iáu-kú sī sio̍k-sè ê lâng. Lín tiong-kan ū chi̍t-tò͘, ū hun-cheng; án-ni kiám m̄-sī chèng-bêng lín sī sio̍k-sè ê, sī chiàu sè-kan-lâng ê hong-sek teh seng-oa̍h? 4Lín tiong-kan ū lâng kóng “Góa sio̍k [Pó-lô]”; mā ū lâng kóng “Góa sio̍k [A-pho-lô]”. Án-ni lín kap sè-kan-lâng ū sím-mi̍h bô kâng-khoán? 5[A-pho-lô] sǹg siáⁿ? [Pó-lô] sǹg siáⁿ? Goán put-kò sī Siōng-tè ê chhe-ēng, ín-chhōa lín siong-sìn; ta̍k ê lâng chiàu Chú só͘ hō͘ goán ê chit-hūn teh chòe. 6Góa iā-chéng, [A-pho-lô] ak-chúi, m̄-kú Siōng-tè hō͘ i tōa-châng. 7Iā-chéng-ê kap ak-chúi-ê lóng bô tiōng-iàu, chí-ū hō͘ i tōa-châng ê Siōng-tè chiah tiōng-iàu. 8Iā-chéng-ê kap ak-chúi-ê lóng kâng-khoán, Siōng-tè ōe chiàu ta̍k lâng ê kang-chok kā in pò-siúⁿ. 9Goán sī Siōng-tè ê tâng-kang; lín sī Siōng-tè ê chhân-hn̂g. Lín mā-sī Siōng-tè ê kiàn-tio̍k-bu̍t. 10Chiàu Siōng-tè hō͘ góa ê un-sù, choh chi̍t ê gâu ê kiàn-tio̍k-su, góa hē tōe-ki, pa̍t-lâng tī hit téng-bīn khí-chō. M̄-kú ta̍k ê lâng tio̍h khòaⁿ ka-kī án-chóaⁿ teh khí-chō. 11In-ūi Siōng-tè í-keng ū hē Iâ-so͘ Ki-tok chòe î-it ê tōe-ki, I í-gōa bô pa̍t-ê tōe-ki. 12Tī chit-ê tōe-ki téng, lâng nā ēng kim, gûn, pó-chio̍h, bo̍k-chhâi, chháu, á-sī tiū-kó khí-chō, 13ta̍k ê lâng kang-thêng ê hó-bái, tī Ki-tok lâi-lîm ê Ji̍t, ōe hō͘ hé kā i lō͘-hiān chhut-lâi, in-ūi hé ōe chhì-giām ta̍k ê lâng kang-thêng ê phín-chit. 14Lâng só͘ khí-chō ê nā hō͘ hé sio bōe-khì, i chiū ōe tit-tio̍h pò-siúⁿ. 15Lâng só͘ khí-chō ê nā hō͘ hé sio-khì, i chiū ōe sún-sit; put-kò i pún-sin ōe tit-tio̍h kiù, chhin-chhiūⁿ tùi hé-tiong tô-miā cháu chhut-lâi. 16Kiám m̄-chai, lín sī Siōng-tè ê tiān, Siōng-tè ê Sîn tiàm tī lín lāi-bīn? 17Nā ū lâng húi-hoāi Siōng-tè ê tiān, Siōng-tè ōe kā hit-ê lâng húi-bia̍t; in-ūi Siōng-tè ê tiān sī sîn-sèng ê, lín chiū-sī hit-ê tiān. 18M̄-thang phiàn ka-kī. Lín tiong-kan nā ū lâng ēng sè-kan ê phiau-chún khòaⁿ ka-kī chòe ū tì-hūi, ūi-tio̍h beh chiâⁿ-chòe chin-chiàⁿ ū tì-hūi, i tian-tò tio̍h chòe gû-gōng ê. 19In-ūi chit sè-kan ê tì-hūi, tùi Siōng-tè lâi khòaⁿ sī gû-gōng. Sèng-keng ū kì-chài: Siōng-tè hō͘ tì-hūi ê lâng tiòng-tio̍h ka-kī ê khúi-kè. 20Pa̍t ê só͘-chāi koh kóng: Chú chai tì-hūi ê lâng ê sim-su bô lō͘-ēng. 21Só͘-í, bô-lūn sím-mi̍h-lâng lóng m̄-thang ēng lâng chòe khoa-kháu. Kî-si̍t it-chhè lóng sī lín ê: 22bô-lūn [Pó-lô], [A-pho-lô], [Pí-tek], chit sè-kài, siⁿ á-sī sí, hiān-chāi á-sī chiong-lâi, che it-chhè lóng sī lín ê; 23lín sī Ki-tok ê, Ki-tok sī Siōng-tè ê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\