1 KO-LÎM-TO 4

1Án-ni, lâng tio̍h khòaⁿ goán choh Ki-tok ê lô͘-po̍k, sī Siōng-tè ò-pì ê koán-ke. 2Tùi koán-ke ê iau-kiû sī tio̍h tùi chú-lâng tiong-si̍t. 3Góa siū lín á-sī pa̍t-lâng phêng-toàn, lóng khòaⁿ-chòe sió-sū; liân góa mā bô phêng-toàn ka-kī. 4Góa kám-kak ka-kī ê liông-sim chheng-pe̍k, put-kò m̄-sī án-ni chiū chèng-bêng góa bô-chōe. Sím-phòaⁿ góa ê sī Chú. 5Só͘-í, sî-ki iáu-bē kàu, lín m̄-thang phoe-phòaⁿ lâng. Tán kàu Chú lâi-lîm, hit sî I ōe ēng kng chiò o͘-àm-tiong ê pì-bi̍t, kā ún-chông tī lâng sim-lāi ê tōng-ki po̍k-lō͘ chhut-lâi. Hit sî, ta̍k ê lâng ōe tùi Siōng-tè tit-tio̍h chheng-chàn. 6Hiaⁿ-tī chí-bē, ūi-tio̍h lín ê iân-kò͘, góa chiong chiah-ê sū chòe lē ēng tī góa pún-sin kap [A-pho-lô] ê sin-chiūⁿ, hō͘ lín thang tùi goán ha̍k-si̍p “m̄-thang chhiau-kè Sèng-keng só͘ kì-chài” chit kù ōe ê ì-sù. Lín tiong-kan bô-lūn sím-mi̍h-lâng to m̄-thang phô͘-tháⁿ chit-ê, khòaⁿ-khin hit-ê. 7Sím-mi̍h-lâng hō͘ lí siūⁿ-kóng ka-kī pí pa̍t-lâng khah gâu? Lí só͘-ū-ê kiám m̄-sī lóng tùi Siōng-tè niá-siū? Nā án-ni, lí sī-án-chóaⁿ teh chū-khoa, ná-chún m̄-sī tùi Siōng-tè niá-siū. 8Lín í-keng ta̍k hāng lóng ū! Lín í-keng hù-chiok! Lín kā goán sak tī piⁿ-a, ka-kī choh-ông. Lín nā chin-chiàⁿ choh-ông m̄-chai jōa-á-ni̍h hó leh, án-ni góa mā thang kap lín chòe-hé choh-ông! 9Góa siūⁿ, Siōng-tè chiong goán chiah-ê sù-tô͘ pâi tī bé-liu, chhin-chhiūⁿ sí-hêng-hoān hō͘ lâng thoa chhut-lâi sī-chiòng, hō͘ sè-kài, thiⁿ-sài, kap lâng khòaⁿ. 10Goán ūi-tio̍h Ki-tok ê iân-kò͘ chòe gōng-lâng, lín khiok kap Ki-tok kiat-liân chòe khiáu-lâng; goán loán-jio̍k, lín ióng-chòng; lín siū chun-tiōng, goán siū khòaⁿ-khin. 11Kàu hiān-chāi, goán iáu koh-teh chhùi-ta, chhēng phòa-saⁿ, siông-siông hō͘ lâng phah, ta̍k só͘-chāi liû-lōng; 12goán khò siang-chhiú thoa-bôa tō͘-oa̍h. Goán hō͘ lâng mē, hoán-tńg kā in chiok-hok; hō͘ lâng pek-hāi, goán jím-nāi; 13hō͘ lâng bú-jio̍k, goán ēng hó-ōe hôe-tap. Kàu hiān-chāi, goán iáu hō͘ lâng khòaⁿ-chòe sè-kan ê pùn-sò, jîn-kan ê che-tái. 14Góa siá chiah-ê hō͘ lín, m̄-sī beh hō͘ lín kiàn-siàu, sī khòaⁿ lín chòe ka-kī chhin-ài ê kiáⁿ-jî teh kā lín kà-sī. 15Lín sui-jiân ū kui-bān-ê kàu-tok ê lâng teh kà lín bat Ki-tok, m̄-kú lāu-pē chí-ū chi̍t-ê. Thong-kè hok-im, góa tī Ki-tok Iâ-so͘ chiâⁿ-chòe lín ê lāu-pē. 16Só͘-í góa khǹg lín, tio̍h o̍h góa. 17In-ūi án-ni, góa chhe [Thê-mô͘-thài] khì lín hia; tī Chú ê lāi-bīn i sī góa chhin-ài koh tiong-si̍t ê kiáⁿ; i ōe chiong góa kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân ê bô͘-hoān, chiū-sī góa tī ta̍k só͘-chāi ta̍k kàu-hōe só͘ kà-sī ê sū kā lín thê-chhíⁿ. 18Lín tiong-kan ū lâng siūⁿ-kóng góa bōe khì lín hia, chiū chū-ko chū-tāi. 19Nā-sī Chú ê ì-sù, góa liâm-piⁿ ōe khì lín hia. Hit sî, góa chiū ōe chai hiah-ê kiau-ngō͘ ê lâng teh kóng sím-mi̍h, mā ōe chai in ōe-tàng chòe sím-mi̍h. 20In-ūi Siōng-tè-kok ê si̍t-hiān m̄-sī khò giân-sû, sī khò koân-lêng. 21Lín ài tó chi̍t hāng? Góa khì lín hia ê sî, lín ài góa gia̍h chhê-á á-sī tòa un-jiû thiàⁿ-thàng ê sim?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\